Spausdinti

Kiti projektai

Projektas „Žmogiškųjų išteklių paklausos prognozavimo sistemos atnaujinimas ir funkcionalumo palaikymas“kuriame lietuvos ateiti 2014 2020

Projekto kodas 09.4.3-ESFA-V-834-02-0001

Projekto tikslas: tobulinti vidutinės trukmės žmogiškųjų išteklių paklausos prognozavimo sistemą

Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus Nutarimą Nr. 162 „Dėl Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos pagrindų aprašo patvirtinimo“ ir pradėjus įgyvendinti nuolatinę žmogiškųjų išteklių stebėsenos sistemą nacionaliniu lygmeniu, atsirado pagrindas kardinaliai atnaujinti 2013–2015 m. Ūkio ministerijos užsakymu parengtą ,,Žmogiškųjų išteklių paklausos prognozavimo ir kvalifikacijų sąsajų su darbo vieta stebėsenos“ modelį, panaudojant ir integruojant Nacionalinėje žmogiškųjų išteklių stebėsenos sistemoje kaupiamus detalius valstybinių registrų ir informacinių sistemų rodiklius. Iš esmės atnaujinto modelio rezultatai leis įvertinti dabartinę ir prognozuojamą darbo jėgos paklausą ir pasiūlą pagal darbo rinkos struktūrą (kvalifikacija, profesija) bei pasiskirstymą (savivaldybės). Informacija apie darbo jėgos trūkumą ar perteklių leis formuoti duomenimis grįstą darbo rinkos ir švietimo sistemos viešąją politiką, siekiant efektyvaus žmogiškųjų išteklių planavimo ir kaštų valstybėje paskirstymo.

Rezultatams pasiekti numatoma atlikti šiuos darbus:

  • susieti Lietuvos profesijų klasifikatoriaus profesijų pogrupius su studijų ir mokymo programomis ir atlikti Lietuvos profesijų klasifikatoriaus profesijų pogrupių susiejimo su studijų ir mokymo programomis testavimą;
  • atnaujinti žmogiškųjų išteklių paklausos darbo rinkoje duomenų bazę, naudojamą žmogiškųjų išteklių paklausos vidutinės trukmės prognozavimo įrankyje;
  • atnaujinti prognozavimo modelį, kuris remtųsi išsamiais Lietuvos registruose kaupiamais duomenimis;
  • atnaujinti interneto platformą, kurioje bus publikuojami prognozavimo ir stebėsenos rezultatai.

Projekto vykdytojas:

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras

Projekto trukmė: 36 mėn.


Įgyvendinamas projektas „Įrodymais grįsto valdymo kompetencijų centro įkūrimas“kuriame lietuvos ateiti 2014 2020

Projekto kodas. Nr.10.1.1-ESFA-V-912-01-0025

Šiuo projektu siekiama tobulinti Vyriausybės ir ministerijų pajėgumą sprendžiant ilgojo laikotarpio ir horizontalius strateginius klausimus, taip pat skatinti inovacijas formuojant politiką ar įgyvendinant valstybės uždavinius.

Lietuvos valstybės raidos planavime trūksta tinkamų viešosios politikos analizės kompetencijų, pasigendama gerosios užsienio šalių praktikos pasitelkimo bei viešosios politikos inovacijų, strateginių klausimų sisteminio vertinimo ir atliktos jų kaštų-naudos analizės. Todėl šiuo projektu siekiama:

- sukuriant  įrodymais grįsto valdymo kompetencijų centrą (toliau – Centras) prie Vyriausybės kanceliarijos, kuris atliks kaštų naudos analizę ir sisteminius vertinimus strateginiais klausimais priskirtose viešosios politikos srityse (žmogiškųjų išteklių konkurencingumo didinimo, geresnio reglamentavimo, mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) konkurencingumo didinimo, šešėlinės ekonomikos masto ir įtakos vertinimo ir kitose srityse);

- suformuojant vientisą įrodymais grįstos viešosios politikos praktiką nacionaliniu lygiu.

Centro sukūrimas sudarys sąlygas objektyvesnei, geriau duomenimis iliustruotai ir skaidresnei teisėkūrai. Taip pat sklandesnėms reformoms nacionaliniu lygiu ir prisidės prie efektyvesnio viešojo valdymo, efektyvaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir aktyvaus viešosios politikos proceso formavimo ir valdymo. Centro veiklos rezultatus naudos Vyriausybė, ministerijos, kitos viešojo valdymo institucijos sisteminiams sprendimams priimti.

Projekto tikslas – sustiprinti struktūrinių reformų bei viešosios politikos strateginių sprendimų kokybę Vyriausybės lygiu.

Projekto vykdytojas: 
LR Vyriausybės kanceliarija

Projekto partneriai:
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras

Projekto trukmė: 59 mėn. 


Įgyvendinamas projektas „Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas“kuriame lietuvos ateiti 2014 2020

Projekto kodas. 09.4.1-ESFA-V-713-03-0001

Profesinio mokymo sistemai keliami vis aukštesni reikalavimai, kurių įgyvendinimo sėkmė priklauso nuo profesinio mokymo įstaigų veiklos kokybės. Todėl būtina siekti, kad profesinio mokymo įstaigų bendruomenės kasdieninėje savo veikloje gebėtų palaikyti veiksmingas vidines kokybės užtikrinimo sistemas, grįstas mokyklos bendruomenės lyderyste, suinteresuotųjų šalių į(si)traukimu, orientacija į rezultatus bei sisteminiu požiūriu į kokybės valdymą. Viena iš profesinio mokymo įstaigų veiklos kokybės gerinimo priemonių yra išorinis vertinimas, apimantis profesinio mokymo įstaigų veiklos kokybės išorinį vertinimą ir profesinio mokymo programų įgyvendinimo kokybės išorinį vertinimą.

Profesinio mokymo išorinis vertinimas turi vykti periodiškai ir apimti sistemingą informacijos ir duomenų apie profesinio mokymo programų įgyvendinimo ir profesinio mokymo įstaigos veiklos kokybę rinkimą, analizę ir vertinimą, siekiant sudaryti prielaidas nuolat gerinti profesinio mokymo įstaigų veiklos rezultatus, didinti profesinio mokymo atitikimą darbo rinkos poreikiams, efektyviau panaudoti turimus finansinius ir kitus išteklius, didinti absolventų įsidarbinamumą bei plėtoti kokybės kultūrą.

Siekiant stiprinti ir plėtoti profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemą, būtina sukurti ir įdiegti profesinio mokymo institucijų veiklos ir profesinio mokymo programų įgyvendinimo stebėsenos sistemą, kurioje būtų periodiškai renkami, kaupiami ir atnaujinami rodikliai apie profesinio mokymo įstaigų veiklos ir jų vykdomų profesinio mokymo programų įgyvendinimo kokybę, atnaujinti ar sukurti naujus būtinus profesinio mokymo kokybės išorinio vertinimo instrumentus, stiprinti institucijų, vykdančių profesinio mokymo kokybės išorinį vertinimą, ekspertinius gebėjimus.

Projekto tikslas – stiprinti profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemas ir procesus.

Projekto pagrindiniai rezultatai: sukurta ir įdiegta profesinio mokymo institucijų veiklos ir profesinio mokymo programų įgyvendinimo stebėsenos sistema, atnaujinti ar sukurti nauji profesinio mokymo kokybės išorinio vertinimo instrumentai, sustiprinti institucijų, vykdančių profesinio mokymo kokybės išorinį vertinimą, ekspertiniai gebėjimai, atliktas profesinio mokymo kokybės išorinis vertinimas ir jo rezultatų analizė.

Projekto metu pasiekti rezultatai prisidės prie nacionalinės politikos ir ES strateginių nuostatų ir rekomendacijos šalims narėms dėl Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinės sistemos sukūrimo įgyvendinimo (2009-06-18; 2009/C 155/01).

Projekto tikslinė grupė – mokytojai, ekspertai, mokymosi visą gyvenimą sistemos institucijų administracijos darbuotojai, mokiniai. darbuotojai, mokiniai.

Projekto vykdytojas:
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Projekto partneriai:
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra

Projekto trukmė: 48 mėn. 


Projekto pavadinimas: „Tarptautinio bendradarbiavimo moksle žemėlapio sukūrimas“kuriame lietuvos ateiti 2014 2020

Projekto Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-05-0001

Tarptautinis bendradarbiavimas MTEP ir inovacijų srityje (toliau – MTEPI) yra viena iš priemonių, prisidedančių prie MTEPI kokybės didinimo ir tyrėjų kritinės masės telkimo. Platesniame kontekste tarptautinis bendradarbiavimas skatinamas dėl teigiamos įtakos šalies konkurencingumui ir potencialo spręsti globalaus masto iššūkius.

MTEPI sistemos vertinimai akcentuoja tarptautinio bendradarbiavimo stoką ir jo didinimo svarbą, siekiant sustiprinti tarptautinį Lietuvos mokslo ir studijų sistemos konkurencingumą.

Įvertinus tarptautinį Lietuvos mokslo potencialą, atlikus užsienio šalių strategijų analizę, įvertinus vizitų metu pasiektus rezultatus, užtikrinus suinteresuotųjų šalių įsitraukimą ir pasiektų rezultatų aptarimą, bus sukurtas MTEPI tarptautinio bendradarbiavimo žemėlapis, kurį sudarys rekomendacijos dėl MTEPI tarptautinio bendradarbiavimo krypčių, bendradarbiavimo potencialo įsivertinimo metodika ir MTEPI bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis analizės interaktyvus įrankis.

MTEPI tarptautinio bendradarbiavimo žemėlapis padės nustatyti kryptingesnes tarptautinio MTEPI bendradarbiavimo gaires, leisiančias strategiškai išnaudoti tarptautinio bendradarbiavimo galimybes Lietuvos MTEPI konkurencingumo didinimui, tyrėjų kompetencijų augimui bei naujų tyrėjų ugdymui. MTEPI tarptautinio bendradarbiavimo žemėlapis sukurs priemonių sistemą, kurias taikant bus skatinimas tarptautinis MTEPI bendradarbiavimas, surinktais įrodymais bus galima remtis rengiant valstybės mokslo ir inovacijų, grįstų MTEP, tarptautiškumo strategiją. Projekto rezultatai padės nustatyti  Lietuvos tarptautinio bendradarbiavimo potencialą bei prioritetus MTEPI srityje, pasitarnaus identifikuojant strategiškai svarbius partnerius, nustatys didžiausią poveikį turinčius sinerginius ryšius tarp tarptautinių MTEPI programų, taip pat pateiks rekomendacijas dėl galimų priemonių, kurios suaktyvintų dalyvavimą tarptautinėse MTEPI programose ir kitose iniciatyvose.

Projekto tikslas: Sukurti tarptautinio bendradarbiavimo moksle žemėlapį, siekiant nustatyti Lietuvos mokslo potencialą tarptautiniame kontekste ir sustiprinti Lietuvos tyrėjų pajėgumus vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas.

Projekto veikla: Lietuvos MTEPI veiklos perspektyvumo įvertinimas ir mokslo tarptautinio bendradarbiavimo žemėlapio sukūrimas.

Projekto trukmė: 60 mėn. 


Projektas „Mokslo ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo sistemos kūrimas ir diegimas“

kuriame lietuvos ateiti 2014 2020Projekto kodas 10.1.1-ESFA-V-912-01-0003

Lietuva, vertinant pagal eilę kriterijų, yra nuosaiki inovatorė. Valstybė, pagal inovacijų švieslentę, Europoje užima 24 vietą iš 28. Konkurencingos, tvarios ir stiprios ekonomikos auginimui Lietuva turi vystyti bei puoselėti savo inovacijų potencialą; tad šiuo projektu yra siekiama sukurti, išbandyti ir įdiegti valdymo proceso priemones tam, kad MTEP ir inovacijų politika būtų vykdoma nuosekliai siekiant proveržio Lietuvos mokslo ir ūkio srityse.

Projekto metu bus siekiama (1) sukurti ir išbandyti MTEP ir inovacijų politikos prioritetų stebėsenos ir poveikio vertinimo įrankius, (2) sukurti ir išbandyti MTEP ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo įrankius, ir (3) stiprinti projekto darbuotojų gebėjimus, siekiant suburti kompetencijų tinklą užtikrinantį projekto veiklų įgyvendinimo kokybę ir tęstinumą.
Siekiamas projekto rezultatas yra sistemos, kuri padėtų formuoti ir įgyvendinti nuoseklią MTEPI politiką bei prisidėtų prie tvarios Lietuvos ūkio plėtros, sukūrimas ir įdiegimas. Ši sistema taip pat padės viešojo valdymo darbuotojams ir dirbantiems su MTEPI priimti įrodymais grįstus sprendimus.

Projekto tikslas:

Sukurti ir įdiegti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo sistemą

Projekto veiklos:

1.1. MTEP ir inovacijų politikos prioritetų stebėsenos ir poveikio vertinimo įrankių sukūrimas ir išbandymas
1.2. MTEP ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo įrankių sukūrimas ir įdiegimas
1.3. Projekto darbuotojų gebėjimų stiprinimas

Projekto partneris: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 60 mėn.


Projektas „Švietimo pasiūlos analizės ir vertinimo sistemos kūrimas bei diegimas“

kuriame lietuvos ateiti 2014 2020

Projekto kodas 10.1.1-ESFA-V-912-01-0004

Pirminiai stebėsenos rezultatai ir tyrimai rodo, kad švietimo pasiūla nėra sistemiškai derinama su visuomenės ir šalies ūkio poreikiais. Nėra aiškaus mechanizmo, leidžiančio įvertinti visuomenės ir ūkio poreikius, ir tikslingai planuoti švietimo pasiūlą. Šioms įvardijamoms problemoms spręsti įgyvendinant projektą bus kuriama metodika, kuri įveiklins Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos rezultatus ir leis analizuoti bei vertinti švietimo pasiūlą bei teikti rekomendacijas dėl švieitmo pasiūlos planavimo, atsižvelgiant į visuomenės ir ūkio poreikius. Taip pat projekto metu bus ugdomi projekto tikslinės grupės gebėjimai, reikalingi projekto metu rengiamų tyrimų ir metodikos bei jų pagrindu gautų rezultatų pritaikymui mokslo ir studijų politikos įgyvendinimui.

Sukurtos švietimo pasiūlos analizės ir vertinimo sistemos teikiamos informacijos pagrindu bus teikiamos rekomendacijos projekto tikslinei grupei – valstybės institucijoms, atsakingoms už švietimo politikos formavimą ir įgyvendinimą. Rekomendacijos sudarys sąlygas priimti įrodymais pagrįstus sprendimus žmogiškųjų išteklių ir švietimo politikos srityse, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius ir prognozes.

Projekto tikslas: Padidinti švietimo pasiūlos planavimo efektyvumą ir jo įgyvendinimo kokybę.

Projekto veiklos:

1.1. Švietimo pasiūlos analizės, vertinimo ir planavimo metodikos sukūrimas ir įdiegimas
1.2. MOSTA darbuotojų gebėjimų stiprinimas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 36 mėn.

Sekite mūsų naujienas:

© 2019 Všį Vyriausybės strateginės analizės centras. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 300845435.

A. Goštauto g. 9, II a, LT-01108 Vilnius. Tel. 8 682 50 100, el. p. info@strata.gov.lt

 

Naudojant Vyriausybės strateginės analizės centro paskelbtą informaciją kituose leidiniuose, žiniasklaidos priemonėse, viešuose pristatymuose ir kitais būdais būtina nurodyti Vyriausybės strateginės analizės centrą kaip šaltinį.

Duomenų rinkimo ir tvarkymo tvarką reglamentuojanti privatumo politika.