INKREASE EU FLAG3INKREASE (Inovacijos ir žinios regionų veikloms ir sistemoms) siekia pagerinti dalyvaujančių regionų inovacijų plėtojimo pajėgumus, pagrindinis tikslas yra integruoti į skirtingas partnerių regionines strategijas priemones ir įrankius, kurie didintų įvairių inovacinių ekosistemų pajėgumus, sustiprintų mokslo ir verslo bendradarbiavimą ir komercializuotų mokslinių tyrimų rezultatus.

INKREASE mokymosi procesas sprendžia aspektus, susijusius su:

  • struktūrizuotu inovacijų tinklų ir klasterių valdymu;
  • tinkamais įrankiais ir mechanizmais, siekiant pritraukti verslo investicijas į mokslinius tyrimus ir inovacijas;
  • naujausiais ir efektyviausiais valdymo modeliais;
  • sektoriaus specifiniais poreikiais.

INKREASE turi aiškų siekį koncentruotis į iššūkius, susidarančius iš RIS3 strategijos įgyvendinimo ir identifikuoti ir plėtoti naujos vertės grandines, kurios remtų mokslo – verslo bendradarbiavimą.

Gerosios praktikos dėl mokslo – verslo bendradarbiavimo valdymo modelių, verslo klasterių ir tinklų patirtys yra naudojamos, kaip įkvėpimą skatinančios priemonės regioninių veiksmų planuose.

Partnerystė apima 7 ES regionus su panašiais RIS3 prioritetais ir ERDF strategijos priemonėmis, įskaitant ir regionų valdžios institucijas, inovacijų agentūras ir verslo paramos centrus.

MOSTA prisidės prie INKREASE projekto pateikdama analizę apie Lietuvos RIS3 įgyvendinimą. Atlikdama nacionalines funkcijas, MOSTA pasinaudos šio projekto nauda, pritaikant geresnius įrodymais pagrįstų inovacijų politikos mechanizmus ir galės išmokti geriau koordinuoti Sumanios specializacijos įgyvendinimą.

Projektas įgalins geriau perimti gerąją Europos Sąjungos regionų patirtį plėtojant bendrus mokslo verslo projektus ir mokslinių tyrimų komercializavimą, kuriant ekosistemas ir siekiant tikslesnės ir efektyvesnės finansinių priemonių intervencijos.

Projekto naudos gavėjais bus visi valdžios, mokslo ir verslo subjektai, kurie susiję su Sumanios specializacijos strategijos įgyvendinimu. Atsakingos ministerijos galės perimti kitų regionų patirtį, kuriant ir administruojant su mokslo-verslo bendradarbiavimu susijusias viešosios intervencijos priemones, įmonės turės galimybę mokytis kaip efektyviau parengti paraiškas, administruoti projektus ir užtikrinti jų diegiamų produktų ilgalaikį tvarumą.

Taip pat MOSTA INKREASE projekte bus atsakinga už mokymų programos parengimą ir įgyvendinimą.

Projekto internetinis puslapis http://www.interregeurope.eu/inkrease/