esf logo ltProjektas finansuojamas Europos Socialinio fondo lėšomis pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas” VP1-4.3-VRM-02-V priemonę „Viešųjų politikų reformų skatinimas”.

Projekto numeris:

VP1-4.3-VRM-02-V-06-001

Projekto trukmė:

48 mėn. (2011-03-29 – 2015-03-29)

Tikslinė grupė:

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Ūkio ministerijos bei ekspertinių institucijų mokslo ir studijų srityje darbuotojai ir ekspertai.

Projekto tikslas:

Sukurti ir įgyvendinti Integruotų mokslo, verslo ir studijų centrų (slėnių) bei jungtinių tyrimų programų (toliau – JTP) stebėsenai užtikrinti reikalingą sistemą.

Projekto uždaviniai:

 • Sukurti slėnių projektų ir JTP įgyvendinimo stebėsenos sistemą;
 • Stiprinti MTEP sektoriaus plėtrai reikalingos institucinės bei vadybinės kompetencijas.

Projekto metu įgyvendinamos veiklos:

 • Slėnių projektų ir JTP įgyvendinimo stebėsenos vadovo sukūrimas;
 • Slėnių ir JTP valdymo ir koordinavimo modelio sukūrimas;
 • MTEP infrastruktūros valdymo modelio parengimas;
 • MTEP infrastruktūros plėtros projektų veiklos modelio ir finansavimo pritraukimo modelio sukūrimas;
 • Slėnių ir JTP, MTEP infrastruktūros projektų įgyvendinimo stebėsena;
 • Žinių perdavimo programos sukūrimas;
 • Žinių perdavimo mokymai;
 • Rinkodaros ir prekių ženklo vertės kūrimo strategija;
 • MTEP infrastruktūros projektų viešinimo gairių sukūrimas.

Projekto rezultatai

Projekto metu bus sukurtas slėnių projektų ir JTP įgyvendinimo vadovas, vykdoma slėnių projektų ir JTP stebėsena, sukurtas slėnių ir JTP valdymo, koordinavimo, infrastruktūros valdymo, infrastruktūros plėtros projektų veiklos ir investicijų pritraukimo modeliai. Taip pat bus vykdoma slėnių ir JTP tikslų įgyvendinimo, MTEP infrastruktūros kūrimo, įrangos įsigijimo, naudojimo ir viešosios prieigos užtikrinimo priežiūra, teikiamos konsultacijos, siūlymai Švietimo ir mokslo ministerijai, Ūkio ministerijai, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centrui, ekspertinėms institucijoms mokslo ir studijų srityje ir MTEP infrastruktūros projektus valdančioms ir įgyvendinančioms organizacijoms, kas padės priimti reikalingu sprendimus dėl slėnių projektų ir JTP plėtros, finansavimo ir įgyvendinimo. Taip pat mokymų metu bus sustiprintos Lietuvos MTEP sektoriaus plėtrai reikalingos institucinės bei vadybinės kompetencijos. Projekto veiklos tiesiogiai prisidės prie Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto tikslo – administracinių gebėjimų stiprinimo ir viešojo administravimo efektyvumo didinimo ir 3 uždavinio, kadangi bus teikiama pagalba ministerijoms ir Vyriausybei priimant strateginius sprendimus, kurie padės Lietuvai tapti dinamiška mokslo ir inovacijų valstybe bei sukurti palankiausią ir tvirtą pagrindą ekonominiam augimui.

Projekto ataskaitos

1. Slėnių projektų ir JTP įgyvendinimo stebėsenos vadovo sukūrimas

1.1. Komunikavimo su JTP įgyvendintojais planas

1.2. Jungtinių tyrimų programos veiklos vertinimo rodiklių peržiūra ir rekomendacijos tobulinimui

1.3.1. ir 1.3.2. Tarpinės JTP įgyvendinimo pažangos vertinimas ir tarpinė JTP veiklos stebėsena

1.4. Slėnių projektų ir JTP stebėsenos vadovas

2. Slėnių ir JTP valdymo ir koordinavimo modelio sukūrimas

2.1. Slėnių valdymo ir koordinavimo modelis

3. MTEP infrastruktūros valdymo modelio parengimas

3.1.2. Geriausios kitose valstybėse taikomos MTEP infrastruktūros plėtros ir valdymo praktikos

3.1.3. Lietuvos MTEP infrastruktūros plėtros ir valdymo praktikų alternatyvų analizė

3.2. Neesminių funkcijų centralizavimo galimybės ir siūlymai dėl šių veiklų efektyvumo didinimo

3.3.1 ir 3.3.2 20 MTEP infrastruktūros projektų organizacinė struktūra ir veiklos vertinimas

4. MTEP infrastruktūros plėtros projektų veiklos modelio ir finansavimo pritraukimo modelio sukūrimas

4.1. 20 MTEP infrastruktūros projektų veiklos modelis

4.2. 20 MTEP infrastruktūros projektų verslo planų

4.3. MTEP infrastruktūros projektų investicinis modelis

4.4. Esamų MTEP konkursinio finansavimo schemų analizė ir Slėnių projektų bei JTP konkurencingo finansavimo schemų alternatyvos (iki trijų)

5. Slėnių ir JTP, MTEP infrastruktūros projektų įgyvendinimo stebėsena

5.2. Infrastruktūros projektų stebėsenos veiklos

5.3. ir 5.4. Įrangos ir jos instaliavimo procesų stebėsena

5.5. Slėnių projektų pažangos ir rezultatų įvertinimo ir galimų sprendimų Lietuvos MTEP sektoriaus iššūkiams siūlymo galutinė ataskaita

6. Žinių perdavimas ir apmokymai.

7. Rinkodaros ir tarptautinio prekių ženklo vertės kūrimo strategija

8. Bendros viešinimo gairės ir viešinimo planai MTEP infrastruktūros projektams