kuriame lietuvos ateiti 2014 2020

Projekto kodas. Nr.10.1.1-ESFA-V-912-01-0025

Šiuo projektu siekiama tobulinti Vyriausybės ir ministerijų pajėgumą sprendžiant ilgojo laikotarpio ir horizontalius strateginius klausimus, taip pat skatinti inovacijas formuojant politiką ar įgyvendinant valstybės uždavinius.

Lietuvos valstybės raidos planavime trūksta tinkamų viešosios politikos analizės kompetencijų, pasigendama gerosios užsienio šalių praktikos pasitelkimo bei viešosios politikos inovacijų, strateginių klausimų sisteminio vertinimo ir atliktos jų kaštų-naudos analizės. Todėl šiuo projektu siekiama:

– sukuriant  įrodymais grįsto valdymo kompetencijų centrą (toliau – Centras) prie Vyriausybės kanceliarijos, kuris atliks kaštų naudos analizę ir sisteminius vertinimus strateginiais klausimais priskirtose viešosios politikos srityse (žmogiškųjų išteklių konkurencingumo didinimo, geresnio reglamentavimo, mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) konkurencingumo didinimo, šešėlinės ekonomikos masto ir įtakos vertinimo ir kitose srityse);

– suformuojant vientisą įrodymais grįstos viešosios politikos praktiką nacionaliniu lygiu.

Centro sukūrimas sudarys sąlygas objektyvesnei, geriau duomenimis iliustruotai ir skaidresnei teisėkūrai. Taip pat sklandesnėms reformoms nacionaliniu lygiu ir prisidės prie efektyvesnio viešojo valdymo, efektyvaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir aktyvaus viešosios politikos proceso formavimo ir valdymo. Centro veiklos rezultatus naudos Vyriausybė, ministerijos, kitos viešojo valdymo institucijos sisteminiams sprendimams priimti.

Projekto tikslas – sustiprinti struktūrinių reformų bei viešosios politikos strateginių sprendimų kokybę Vyriausybės lygiu.

Projekto vykdytojas:
LR Vyriausybės kanceliarija

Projekto partneriai:
Vyriausybės strateginės analizės centras

Projekto trukmė: 59 mėn.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.