PROJEKTO TIKSLAS

Projektu „Įrodymais grįstos politikos formavimas ir politikos vertinimas Vyriausybės centre“ yra siekiama sustiprinti įrodymais grįstos viešosios politikos formavimo ir vertinimo pajėgumus Vyriausybėje ir kitose valstybės institucijose; pagerinti koordinavimą, skatinti platesnį viešosios politikos vertinimų ir jų kokybės kontrolės taikymą sprendimų priėmimo procese. Projektas finansuojamas pagal Europos Komisijos struktūrinių reformų paramos programą (Structural Reform Support Programme (SRSP)).

Įrodymais grįstos politikos formavimas – tai procesas, kurio metu rengiant viešosios politikos sprendimus atsižvelgiama į geriausius prieinamus įrodymus: statistinę informaciją, tyrimus, vertinimus, prognozes, ekspertų rekomendacijas ir kt. Šiuo projektu siekiama sistemiškai įvertinti šalyje vykdomų iniciatyvų, nukreiptų į geresnį viešosios politikos sprendimų pagrindimą, visumą ir nužymėti ateities darbų gaires.

PROJEKTO PARTNERIAI

Projektą „Įrodymais grįstos politikos formavimas ir politikos vertinimas Vyriausybės centre“ vykdo LR Vyriausybės strateginės analizės centras, LR Vyriausybės kanceliarija kartu su Finansų, Ekonomikos ir inovacijų, Vidaus reikalų ir Teisingumo ministerijomis, bendradarbiaujant su Europos Komisija ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO).

PROJEKTO REZULTATAI IR NUMATOMA NAUDA

Projekto metu yra siekiama:

 1. Projekto rekomendacijų įtraukimo į politinę darbotvarkę;
 2. Sustiprinti poveikio vertinimo pajėgumus Vyriausybėje ir kitose valstybės institucijose;
 3. Sustiprinti STRATA pajėgumus įgyvendinti geriausias vertinimo praktikas ir aiškesnis STRATA vaidmuo įrodymais grįstos politikos formavimo procese.

Prognozuojamos naudos:

 1. Sustiprėję Vyriausybės ir kitų valstybės institucijų pajėgumai taikyti vertinimų praktiką, išaugę valstybės tarnybos vadovaujamosios grandies gebėjimai;
 2. Padidėjęs dėmesys vertinimų kokybei, platesnis kokybės vertinimo įrankių, mokymų ir metodinių priemonių panaudojimas.

KALENDORIUS

 • 2020 m.
  II ketv.

  2021 m.
  I ketv.
  I etapas | Tyrimas

  Pirmame projekto etape rengiama įrodymais grįstos politikos formavimo ir vertinimo sistemos Lietuvoje analizė ir jos tobulinimo rekomendacijos.

  Įžanginė konferencija. Projektas pradedamas virtualiu atidarymo renginiu birželio 18 d. Sveikinimo žodis: LR Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas ​Lukas Savickas ir STRATA direktorius Giedrius Viliūnas. Pagrindiniai pranešėjai:  EBPO Įrodymų, stebėsenos ir politikos vertinimo skyriaus vadovas Stéphane Jacobzone ir Suomijos nacionalinės švietimo agentūros generalinis direktorius, buvęs Suomijos Vyriausybės kancleris, švietimo ir susisiekimo ministras Olli-Pekka Heinonen. Projekto pristatymas: EBPO Įrodymų, stebėsenos ir politikos vertinimo skyriaus analitikė Claire Salama ir STRATA Strateginių kompetencijų grupės analitikė Rūta Komskienė.

  Klausimynai. Birželio mėn. išplatinti 2 EBPO ekspertų parengti klausimynai – pagrindinis ir ministerijų. Pagrindinis klausimynas išskaidytas ir išplatintas 21 įstaigai, ministerijų klausimynas išplatintas 9 ministerijoms.

  Misijos. Liepos–rugsėjo mėn. įvykdytos 29 misijos, nuotolinės sesijos su institucijų, kurios pildė klausimynus, atstovais taip pat išorės suinteresuotomis grupėmis (privačiu sektoriumi, akademine bendruomene, NVO ir kt.).

  Dokumentų analizė. Tyrimui atlikti analizuoti STRATA ir kitų suinteresuotų šalių pateikti dokumentai.

 • 2020 m.
  IV ketv.

  2021 m.
  III ketv.
  II etapas | Gebėjimų stiprinimas

  Valstybės tarnautojų, politikų ir ekspertų diskusijos ir dirbtuvės, skirtos formuoti bendram matymui dėl tolesnių reformų poreikio ir tobulinti įrodymais grįstos politikos rengimo ir vertinimo kompetencijas.

  Dirbtuvių metu EBPO ekspertai pristatė tarpinio Lietuvos įrodymais grįsto valdymo sistemos vertinimo įžvalgas: poveikio vertinimo situaciją Lietuvoje ir įrodymų pasiūlos iššūkius. Patirtimis pasidalino ekspertai iš Kanados, Airijos, NyderlandųSuomijos bei Europos vertinimo bendrijos (European Evaluation Society, EES).

  Taip pat organizuotos dirbtuvės, skirtos įvertinti galiojančių teisės aktų (ex post) valdymo situaciją Lietuvoje, gerosioms užsienio šalių praktikoms ir kylantiems iššūkiams: 1 dalis, 2 dalis.

  Dirbtuvėse „Atvirų duomenų valdysenos stiprinimas. Kaip pagerinti duomenų naudojimo vertę įrodymais grįstai politikai?” pranešimus skaitė ekspertai iš EBPO ir Norvegijos bei Jungtinės Karalystės.

 • 2021 m.
  IV ketv.
  III etapas | Rekomendacijų įgyvendinimo plano rengimas

  Paskutiniame projekto etape apibrėžiami tolimesni žingsniai ir atsakomybės stiprinant įrodymais grįstos politikos formavimo ir vertinimo pajėgumus.

  Techninė misija. EBPO ekspertai kartu su STRATA parengs rekomendacijų įgyvendinimo planą ir nustatys pagrindinius siektinus rezultatus bei makrokalendorių.

  Organizuota baigiamoji konferencija „Parengtis 2050-iesiems – įrodymais grįsti sprendimai ir valdysena Lietuvos ateičiai– įrodymais grįsti sprendimai ir valdysena Lietuvos ateičiai“. Konferencijoje pristatyti EBPO ekspertų atliktos diagnostinės studijos „Įrodymų pasitelkimas Lietuvos Vyriausybėje“ rezultatai ir įžvalgos, dalintasi įžvalgomis apie regulavimo tendencijas (Daniel Trnka pranešimas, Piret Tonurist pranešimas), Suomijos patirtimi. Konferencijos įrašas lietuvių kalba, anglų kalba.

  Galutinė ataskaita

  Ataskaitos santrauka lietuvių kalba

  Ataskaitos santrauka anglų kalba

  Rekomendacijų įgyvendinimo gairės: Povilas Lastauskas, Ramūnas Vilpišauskas, Eglė Rimkutė, Giedrius Kadziauskas.

EKSPERTAI

Stephan Jacobzone

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

Įrodymų stebėsenos ir politikos vertinimo skyriaus vadovas

Claire Salama

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

Politikos analitikė

PROJEKTO DARBO GRUPĖ

Projekto darbo grupės paskirtis – detalizuoti EBPO ekspertams keltinas užduotis, nukreipti juos į reikiamus asmenis, teikti komentaru dėl projekto veiklų rezultatų.

Daiva Žaromskytė-Rastenė

LR Vyriausybės kanceliarija

Strateginių kompetencijų grupės vadovė

Dalia Baležentė

Teisingumo ministerija

Teisės sistemos grupės vadovė

Danutė Burakienė

Finansų ministerija

Ekonominės analizės ir vertinimo skyriaus patarėja

Jelena Dilienė

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Geresnio reglamentavimo politikos skyriaus vedėja

Paulius Skardžius

Vidaus reikalų ministerija

Viešojo administravimo ir vietos savivaldos politikos grupės vyr. patarėjas

Sigita Trainauskienė

Vyriausybės strateginės analizės centras

Vyriausioji politikos analitikė

PROJEKTO VALDYMO GRUPĖ

Projekto valdymo grupės paskirtis – aprobuoti projekto veiklų rezultatus.

Sigita Ščajevienė

Vidaus reikalų ministerija

Viceministrė

Gabija Grigaitė-Daugirdė

Teisingumo ministerija

Kanclerė

Ieva Valeškaitė

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Patarėja

Gediminas Norkūnas

Finansų ministerija

Viceministras

Darius Žeruolis

LR Vyriausybės kanceliarija

Ministrės Pirmininkės patarėjas

Giedrius Viliūnas

Vyriausybės strateginės analizės centras

Direktorius

KONTAKTAI