kuriame lietuvos ateiti 2014 2020

Projekto kodas 10.1.1-ESFA-V-912-01-0002

Projekto metu sukurta ir išbandyta MTEP ir inovacijų infrastruktūros plėtros analizės ir vertinimo sistema leis nacionaliniu lygmeniu teikti įrodymais grįstą informaciją reikalingą MTEP ir inovacijų infrastruktūros plėtros politikos formavimui. Sistema sukurs prielaidas įvertinti infrastruktūros atnaujinimo, eksploatavimo ir (ar) sukūrimo poreikį ir numatyti tam reikalingas lėšas, nustatyti infrastruktūrų sąsajas su MTEP ir inovacijų politikos prioritetais, identifikuoti tarptautines infrastruktūras, kurių veikloje būtų tikslinga dalyvauti ir Lietuvai. Kuriama MTEP ir inovacijų infrastruktūrų plėtros analizės ir vertinimo sistema leis užtikrinti skaidrų infrastruktūros plėtros prioritetų nustatymą ir nuolatinę jų įgyvendinimo stebėseną.

Projekto tikslas: Skatinti į rezultatus orientuotų ir įrodymais grįstų sprendimų priėmimą Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centre

Projekto veiklos:

1.1. MTEP ir inovacijų infrastruktūros plėtros analizės ir vertinimo įrankio sukūrimas ir išbandymas
1.2. Projekto darbuotojų gebėjimų stiprinimas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 24 mėn.