kuriame lietuvos ateiti 2014 2020

Projekto kodas. 09.4.1-ESFA-V-713-03-0001

Profesinio mokymo sistemai keliami vis aukštesni reikalavimai, kurių įgyvendinimo sėkmė priklauso nuo profesinio mokymo įstaigų veiklos kokybės. Todėl būtina siekti, kad profesinio mokymo įstaigų bendruomenės kasdieninėje savo veikloje gebėtų palaikyti veiksmingas vidines kokybės užtikrinimo sistemas, grįstas mokyklos bendruomenės lyderyste, suinteresuotųjų šalių į(si)traukimu, orientacija į rezultatus bei sisteminiu požiūriu į kokybės valdymą. Viena iš profesinio mokymo įstaigų veiklos kokybės gerinimo priemonių yra išorinis vertinimas, apimantis profesinio mokymo įstaigų veiklos kokybės išorinį vertinimą ir profesinio mokymo programų įgyvendinimo kokybės išorinį vertinimą.

Profesinio mokymo išorinis vertinimas turi vykti periodiškai ir apimti sistemingą informacijos ir duomenų apie profesinio mokymo programų įgyvendinimo ir profesinio mokymo įstaigos veiklos kokybę rinkimą, analizę ir vertinimą, siekiant sudaryti prielaidas nuolat gerinti profesinio mokymo įstaigų veiklos rezultatus, didinti profesinio mokymo atitikimą darbo rinkos poreikiams, efektyviau panaudoti turimus finansinius ir kitus išteklius, didinti absolventų įsidarbinamumą bei plėtoti kokybės kultūrą.

Siekiant stiprinti ir plėtoti profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemą, būtina sukurti ir įdiegti profesinio mokymo institucijų veiklos ir profesinio mokymo programų įgyvendinimo stebėsenos sistemą, kurioje būtų periodiškai renkami, kaupiami ir atnaujinami rodikliai apie profesinio mokymo įstaigų veiklos ir jų vykdomų profesinio mokymo programų įgyvendinimo kokybę, atnaujinti ar sukurti naujus būtinus profesinio mokymo kokybės išorinio vertinimo instrumentus, stiprinti institucijų, vykdančių profesinio mokymo kokybės išorinį vertinimą, ekspertinius gebėjimus.

Projekto tikslas – stiprinti profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemas ir procesus.

Projekto pagrindiniai rezultatai: sukurta ir įdiegta profesinio mokymo institucijų veiklos ir profesinio mokymo programų įgyvendinimo stebėsenos sistema, atnaujinti ar sukurti nauji profesinio mokymo kokybės išorinio vertinimo instrumentai, sustiprinti institucijų, vykdančių profesinio mokymo kokybės išorinį vertinimą, ekspertiniai gebėjimai, atliktas profesinio mokymo kokybės išorinis vertinimas ir jo rezultatų analizė.

Projekto metu pasiekti rezultatai prisidės prie nacionalinės politikos ir ES strateginių nuostatų ir rekomendacijos šalims narėms dėl Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinės sistemos sukūrimo įgyvendinimo (2009-06-18; 2009/C 155/01).

Projekto tikslinė grupė – mokytojai, ekspertai, mokymosi visą gyvenimą sistemos institucijų administracijos darbuotojai, mokiniai. darbuotojai, mokiniai.

Projekto vykdytojas:
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Projekto partneriai:
Vyriausybės strateginės analizės centras
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra

Projekto trukmė: 48 mėn.