esf logo ltProjektas finansuojamas Europos Socialinio fondo lėšomis pagal 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą” VP1-2.1-ŠMM-01-V priemonę „Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas” sąrašas Nr. 02

Projekto numeris:

Nr. VP1-2.1-ŠMM-01-V-02-004

Projekto trukmė:

62 mėn. (2010-08-13 – 2015-10-15)

Tikslinė grupė:

Mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai.

Projekto tikslas:

Sukurti ir įdiegti studijų politikos kokybės tyrimų metodologiją, atsižvelgus į Lietuvos studijų sistemos poreikius ir Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimo tendencijas.

Projekto uždaviniai:

 • Sukurti studijų politikos tyrimų metodologiją ir ją pritaikyti analizuojant studijų reformos nuostatų įgyvendinimą;
 • Parengti aukštojo mokslo išorinio kokybės užtikrinimo strategines nuostatas;
 • Plėtoti studijų politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų darbuotojų gebėjimus studijų sistemos tobulinimo uždaviniams įgyvendinti.

Projekto metu įgyvendinamos veiklos:

 • Studijų sistemos suinteresuotų šalių (studentų, dėstytojų, AM administracijos, socialinių partnerių) socialiniai tyrimai;
 • Studijų politikos tyrimų metodologijos sukūrimas ir koregavimas;
 • Studijų politikos tyrimų metodologijos taikymas atliekant studijų politikos pokyčių analizę;
 • Studijų politikos vertinimas Europos aukštojo mokslo erdvės kontekste ir ateities įžvalgos parengimas;
 • Aukštųjų mokyklų veiklos išorinio kokybės užtikrinimo koncepcijos sukūrimas ir jos įgyvendinimo gairių parengimas;
 • Aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimo metodikos parengimas ir jų vertinimas;
 • Mokslo ir studijų ekspertinių institucijų išorinio vertinimo galimybių studijos parengimas;
 • Studijų politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų darbuotojų ir su jomis bendradarbiaujančių ekspertų mokymai;
 • MOSTA darbuotojų gebėjimų ugdymas ir pajėgumų užtikrinimas.

Projekto rezultatai

Sukurta ir įdiegta studijų politikos kokybinių tyrimų metodologija, atsižvelgiant į Lietuvos reformos poreikius ir Europos aukštojo mokslo erdvės (EAME) perspektyvą, suteikianti galimybę vertinti politiką kokybės ir efektyvumo požiūriu (tai iki šiol nebuvo atliekama) bei leidžianti patikslinti ir operatyviai koreguoti studijų politikos priemones, įvertinus realius pokyčius ir strateginius studijų sistemos tobulinimo siekius. Įgyvendinant projektą bus sustiprinti studijų politiką formuojančių bei įgyvendinančių institucijų ir MOSTA darbuotojų gebėjimai.

Studijų programų, atnaujinamų pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektus, tarpinio vertinimo ekspertai ir konsultantai.