kuriame lietuvos ateiti 2014 2020

Projekto Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-05-0001

Projekto tikslas: sukurti tarptautinio bendradarbiavimo moksle žemėlapį, siekiant nustatyti Lietuvos mokslo potencialą tarptautiniame kontekste ir sustiprinti Lietuvos tyrėjų pajėgumus vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas.

Projekto veikla: Lietuvos MTEPI veiklos perspektyvumo įvertinimas ir mokslo tarptautinio bendradarbiavimo žemėlapio sukūrimas.

Projekto trukmė: 68 mėn.

Projekto rezultatai:

 1. Palyginamasis ekspertinis MTEP veiklos vertinimas

  1.1. Palyginamojo ekspertinio MTEP veiklos vertinimas biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių, technologijos ir žemės ūkio mokslų srityse. Kiekvienos srities vertinimo ataskaita pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis.

  1.2. Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra Lietuvoje: vertinimo rezultatai ir rekomendacijos. Leidinyje pateikiama trumpa MTEP būklės apžvalga, pristatomi pagrindiniai Palyginamojo ekspertinio MTEP veiklos vertinimo rezultatai, išskiriami pagrindiniai sisteminio lygmens iššūkiai, su kuriais susiduria šalies mokslo sistema bei pateikiamos rekomendacijos mokslo politikos gerinimui.

  1.3. Palyginamojo ekspertinio MTEP veiklos vertinimo metodikos keitimų siūlymai. Atsižvelgiant į Palyginamojo ekspertinio MTEP veiklos vertinimo patirtis, parengtas siūlymų rinkinys vertinimo metodikai tobulinti.

 2.  Tarptautinio bendradabiavimo krypčių nustatymas

  2.1. Lietuvos MTEP tarptautinio bendradabiavimo krypčių nustatymo metodika. Metodikoje aptariamos užsienio šalių patirtys, MTEP tarptautinio bendradarbiavimo tikslai, mokslo tarptautiškumo lygį nustatantys tyrimai, taip pat potencialios tarptautiškumą skatinančios ir tarptautinį bendradarbiavimą stiprinančios priemonės bei kryptys.

  2.2. Interviu su užsienyje gyvenančiais lietuviais tyrėjais. Interviu metu aptartos išvykimo iš Lietuvos priežastys, asmens motyvacija (ne)grįžti į Lietuvą, su tyrėjo karjera ir bendradarbiavimu susiję klausimai.

 3. Dalyvavimo Europos Sąjungos bendrosiose MTEPI programose apžvalga

  Rengiant atsigavimo po Covid-19 planą „Ateities ekonomikos DNR“, įsitraukta į ankstesnio Lietuvos dalyvavimo ES bendrosiose MTEPI programose apžvalgos rengimą. Pateikta informacija apie Lietuvos pareiškėjų dalyvavimo ankstesnėje „Horizontas 2020“ programoje rezultatus ir veiksnius, turinčius įtakos mažiau sėkmingiems nei kitų šalių dalyvavimo rezultatams.

 4. Interaktyvus MTEP tarptautinio bendradarbiavimo žemėlapio įrankis

  Projekto metu sukurtas interaktyvus įrankis MTEP tarptautinio bendradarbiavimo situacijos stebėsenai. Įrankyje duomenys apima 2011–2020 m. laikotarpį. Įrankyje pateikiama informacija apie:

  – pasaulio šalis ir jų tarptautinio bendradarbiavimo, rengiant bendras publikacijas, apimtis ir paveikumą;
  – Lietuvos tyrėjų bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijose dirbančiais tyrėjais, rengiant bendras publikacijas, apimtis ir paveikumą;
  – tarptautines institucijas, finansuojančias Lietuvos ir užsienio tyrėjų bendrų MTEP rezultatų rengimą;
  – užsienio šalių tyrėjus, įsidarbinusius Lietuvos mokslo ir studijų institucijose.

 5. Konkursinės-programinės mokslo finansavimo priemonės poveikio vertinimo metodika ir išbandymas

  Metodikoje pritaikytas kontrafaktinio poveikio vertinimo metodas leidžia įvertinti finansavimo priemonės grynąjį poveikį vertinimo subjektų (tyrėjų, patyrusių intervenciją) produktyvumui, mokslinių rezultatų kokybei ir tarptautiškumui. Metodika išbandyta su konkursine mokslo finansavimo priemone – „Mokslininkų grupių projektai“.

 1. Palyginamasis ekspertinis MTEP veiklos vertinimas

  Šiuo metu įgyvendinamas antrasis Palyginamasis ekspertinis MTEP veiklos vertinimo etapas, kurį įgyvendina Lietuvos mokslo taryba. Vertinimo metu bus atnaujinti pirmojo vertinimo etapo duomenys. Naujausi MTEP sistemos bei mokslo potencialo duomenys prisidės prie MTEPI tarptautinio bendradarbiavimo krypčių, bendradarbiavimo potencialo plėtros bei tolesnio Lietuvos MTEPI konkurencingumo didinimo, tyrėjų kompetencijų augimo bei naujų tyrėjų ugdymo.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.