kuriame lietuvos ateiti 2014 2020

Projekto kodas 09.4.3-ESFA-V-834-02-0001

Projekto tikslas: tobulinti vidutinės trukmės žmogiškųjų išteklių paklausos prognozavimo sistemą

Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus Nutarimą Nr. 162 „Dėl Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos pagrindų aprašo patvirtinimo“ ir pradėjus įgyvendinti nuolatinę žmogiškųjų išteklių stebėsenos sistemą nacionaliniu lygmeniu, atsirado pagrindas kardinaliai atnaujinti 2013–2015 m. Ūkio ministerijos užsakymu parengtą ,,Žmogiškųjų išteklių paklausos prognozavimo ir kvalifikacijų sąsajų su darbo vieta stebėsenos“ modelį, panaudojant ir integruojant Nacionalinėje žmogiškųjų išteklių stebėsenos sistemoje kaupiamus detalius valstybinių registrų ir informacinių sistemų rodiklius. Iš esmės atnaujinto modelio rezultatai leis įvertinti dabartinę ir prognozuojamą darbo jėgos paklausą ir pasiūlą pagal darbo rinkos struktūrą (kvalifikacija, profesija) bei pasiskirstymą (savivaldybės). Informacija apie darbo jėgos trūkumą ar perteklių leis formuoti duomenimis grįstą darbo rinkos ir švietimo sistemos viešąją politiką, siekiant efektyvaus žmogiškųjų išteklių planavimo ir kaštų valstybėje paskirstymo.

Rezultatams pasiekti numatoma atlikti šiuos darbus:

  • susieti Lietuvos profesijų klasifikatoriaus profesijų pogrupius su studijų ir mokymo programomis ir atlikti Lietuvos profesijų klasifikatoriaus profesijų pogrupių susiejimo su studijų ir mokymo programomis testavimą;
  • atnaujinti žmogiškųjų išteklių paklausos darbo rinkoje duomenų bazę, naudojamą žmogiškųjų išteklių paklausos vidutinės trukmės prognozavimo įrankyje;
  • atnaujinti prognozavimo modelį, kuris remtųsi išsamiais Lietuvos registruose kaupiamais duomenimis;
  • atnaujinti interneto platformą, kurioje bus publikuojami prognozavimo ir stebėsenos rezultatai.

Projekto vykdytojas:

Vyriausybės strateginės analizės centras

Projekto trukmė: 36 mėn.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.