Atliktų poveikio vertinimų katalogas pagal sritis

PavadinimasSritisMetaiDokumentai
8-oji tarptautinė vertinimo konferencija „Vertinimas po 2020 m.: evoliucija ar revoliucija?“Valstybės valdymas ir viešasis administravimas2019Peržiūrėti
Amatininkų ir laisvųjų profesijų asmenų įsisteigimo laisvę įtvirtinančių Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo Lietuvoje teisinės pasekmės ir administracinės praktikos įgyvendinant šių asmenų įsisteigimo laisvę kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse apibendrinimo tyrimasValstybės valdymas ir viešasis administravimas2003Peržiūrėti
Ar pasirengta priimti sprendimus dėl administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo pertvarkos (2017 m.)Valstybės valdymas ir viešasis administravimas2017Peržiūrėti
Ar sudarytos sąlygos viešojo sektoriaus vidaus kontrolės sistemai efektyviai veikti Valstybės valdymas ir viešasis administravimas2017Peržiūrėti
Atvirojo koordinavimo metodo įtaka viešajam administravimui ir viešajai politikai Valstybės valdymas ir viešasis administravimas2006Peržiūrėti
Deklaruojamų išlaidų tinkamumo įvertinimo atrankinių metodų taikymas ES šalyse, įgyvendinant projektus, finansuojamus ESF lėšomis, bei šių metodų pritaikymas Lietuvoje egzistuojančiai administravimo sistemai Valstybės valdymas ir viešasis administravimas2008 Peržiūrėti
Elektroninio parašo diegimo vertinimas Valstybės valdymas ir viešasis administravimas2003Peržiūrėti
ES struktūrinės paramos administravimo sistemos efektyvumo vertinimas Valstybės valdymas ir viešasis administravimas2013Peržiūrėti
Imigracijos procesų valdymas Valstybės valdymas ir viešasis administravimas2015Peržiūrėti
Įmonių restruktūrizavimo proceso valdymas Valstybės valdymas ir viešasis administravimas2015Peržiūrėti
Investicijos į žmogiškųjų išteklių valdymo bei administracinių gebėjimų tobulinimą valstybės tarnyboje: esama padėtis, ateities tendencijos ir rekomendacijos Valstybės valdymas ir viešasis administravimas2008Peržiūrėti
Kontrafaktinio vertinimo metodų pritaikomumo ir statistinių duomenų pakankamumo ES struktūrinės paramos poveikiui matuoti vertinimas Valstybės valdymas ir viešasis administravimas2013Peržiūrėti
Lietuvos atstovavimo ES institucijose poreikiai ir poveikis valstybės tarnybai Valstybės valdymas ir viešasis administravimas2002Peržiūrėti
Migracijos procesų administravimas (teritorinių policijos įstaigų migracijos tarnybų valdymas ir veiklos organizavimas) Valstybės valdymas ir viešasis administravimas2006Peržiūrėti
Policijos informacinių išteklių valdymasValstybės valdymas ir viešasis administravimas2015Peržiūrėti
Valstybės tarnautojų mokymas Valstybės valdymas ir viešasis administravimas2009Peržiūrėti
Valstybės tarnautojų pažymėjimų panaudojimas elektroninėje erdvėje Valstybės valdymas ir viešasis administravimas2010Peržiūrėti
Vidaus reikalų ministerijos informacinių išteklių valdymas Valstybės valdymas ir viešasis administravimas2016Peržiūrėti
Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtos įstaigos ir organizacijos Valstybės valdymas ir viešasis administravimas2008 Peržiūrėti
Viešojo administravimo subjektų vykdomų funkcijų pasiskirstymasValstybės valdymas ir viešasis administravimas2009Peržiūrėti
Aplinkos apsaugos rėmimo programos vertinimas Aplinka ir klimato kaita2003 Peržiūrėti
Aplinkos apsaugos rėmimo programų vykdymas Aplinka ir klimato kaita2011Peržiūrėti
Aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimo vertinimas Aplinka ir klimato kaita2011Peržiūrėti
Apyvartinių taršos leidimų paskirstymo ir prekybos sistemos vertinimas Aplinka ir klimato kaita2008Peržiūrėti
Apžvalga. Statybos darbų pirkimai Aplinka ir klimato kaita2012Peržiūrėti
Asbesto turinčių gaminių šalinimas Aplinka ir klimato kaita2015Peržiūrėti
Baltarusijos Respublikos, Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos vykdomų aplinkosauginių priemonių bei tarptautinio turizmo vystymo programų efektyvumo Nemuno baseine įvertinimas Aplinka ir klimato kaita2004Peržiūrėti
Baltijos pajūrio teritorijos naudojimas visuomenės ir valstybės reikmėms Aplinka ir klimato kaita2009Peržiūrėti
Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos įgyvendinimas Aplinka ir klimato kaita2016Peržiūrėti
Bibliotekų renovacija ir modernizavimas Aplinka ir klimato kaita2010 Peržiūrėti
Buitinių atliekų tvarkymas Aplinka ir klimato kaita2008 Peržiūrėti
Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas) Aplinka ir klimato kaita2010Peržiūrėti
Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra Aplinka ir klimato kaita2014Peržiūrėti
Dėl grąžintų ir grąžintinų savininkams namų nuomininkų aprūpinimo būstais programos vykdymo vertinimo rezultatų Aplinka ir klimato kaita2004Peržiūrėti
Dėl teminio tikrinimo "1992 m. Helsinkio Konvencijos dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos nuostatų vykdymo" tikrinimo rezultatų Aplinka ir klimato kaita2001Peržiūrėti
Direktyvos 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką įgyvendinimo pasekmių tyrimas Aplinka ir klimato kaita2003 Peržiūrėti
Epizootinio saugumo užtikrinimas Aplinka ir klimato kaita2010Peržiūrėti
ES paramos atliekų tvarkymui Lietuvoje efektyvumo vertinimas ir 2014–2020 metų finansavimo prioritetų nustatymas Aplinka ir klimato kaita2014Peržiūrėti
ES struktūrinės paramos poveikio vietinei ir urbanistinei plėtrai vertinimas Aplinka ir klimato kaita2013Peržiūrėti
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (dabar – Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/118/EB dėl požeminio vandens apsaugos nuo taršos ir jo būklės blogėjimo) dėl požeminio vandens apsaugos nuo taršos įgyvendinimo pasekmių tyrimas Aplinka ir klimato kaita2005Peržiūrėti
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/80/EB dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš didelių kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/81/EB dėl tam tikrų atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių ribų įgyvendinimo Lietuvoje pasekmės Aplinka ir klimato kaita2002Peržiūrėti
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų Lietuvoje įgyvendinimo poveikio vertinimas Aplinka ir klimato kaita2003 Peržiūrėti
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką įgyvendinimo pasekmių Lietuvos biocidų gamintojams ir valstybės institucijoms įvertinimas Aplinka ir klimato kaita2001Peržiūrėti
Europos Parlamento ir Tarybos siūlomos direktyvos dėl atsakomybės už žalą aplinkai (dabar – Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti) įgyvendinimo poveikio įvertinimas Aplinka ir klimato kaita2003Peržiūrėti
Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimo poveikio ir rezultatyvumo aplinkos sektoriuje vertinimas Aplinka ir klimato kaita2008Peržiūrėti
Gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymas Aplinka ir klimato kaita2010Peržiūrėti
Helsinkio konvencijos dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos nuostatų įgyvendinimas Aplinka ir klimato kaita2004Peržiūrėti
Komunalinių atliekų tvarkymas Aplinka ir klimato kaita2006Peržiūrėti
Lietuvos 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų veiksmų programos strateginis pasekmių aplinkai vertinimas Aplinka ir klimato kaita2014Peržiūrėti
Lietuvos integracijos į ES įtaka ne maisto paskirties augalų ūkio plėtrai ir jų auginimo galimybės privalomai atidėtoje žemėje (pūdyme) Aplinka ir klimato kaita2003Peržiūrėti
Medicininių atliekų tvarkymas Aplinka ir klimato kaita2010Peržiūrėti
Medienos prekybos ir miško ruošos darbų organizavimo ir vykdymo vertinimas Aplinka ir klimato kaita2004Peržiūrėti
Mokesčių už aplinkos teršimą surinkimas, skirstymas ir panaudojimas Aplinka ir klimato kaita2005Peržiūrėti
Nacionalinių parkų veikla Aplinka ir klimato kaita2014Peržiūrėti
Neišnaudojamos galimybės apsaugoti vandens aplinką nuo taršos pavojingomis cheminėmis medžiagomis Aplinka ir klimato kaita2012Peržiūrėti
Pavojingųjų atliekų tvarkymas Aplinka ir klimato kaita2018Peržiūrėti
Priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ einamasis vertinimas Aplinka ir klimato kaita2012Peržiūrėti
Privalomųjų miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų organizavimas ir vykdymas Aplinka ir klimato kaita2005Peržiūrėti
Regioninių atliekų tvarkymo sistemų veikla Aplinka ir klimato kaita2013Peržiūrėti
Reprezentatyvi gyventojų apklausa: požiūris į genetiškai modifikuotus produktus ir jų vartojimą Aplinka ir klimato kaita2004Peržiūrėti
Rezervinių teritorijų Klaipėdos valstybiniam jūrų uostui plėsti naudojimo vertinimas Aplinka ir klimato kaita2004Peržiūrėti
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos informavimo apie aplinką priemonių stebėsenos rodiklių skaičiavimo metodikos parengimas ir jų pradinės situacijos nustatymas Aplinka ir klimato kaita2010Peržiūrėti
Saugomų teritorijų tinklo ,,NATURA 2000" steigimas Lietuvoje Aplinka ir klimato kaita2006Peržiūrėti
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimų paskirstymas, naudojimas ir prekybos sistema Aplinka ir klimato kaita2012Peržiūrėti
Specialiosios Bendrųjų miškų ūkio reikmių finasavimo programos vykdymo vertinimas (2004 m.)Aplinka ir klimato kaita2004Peržiūrėti
Statybos leidimų išdavimas ir statybos proceso atitiktis nustatytiems reikalavimams Aplinka ir klimato kaita2019Peržiūrėti
Statybų srities specialistų ir įmonių atestavimas Aplinka ir klimato kaita2011Peržiūrėti
Tarybos direktyvos (91/676/EEB) dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių įgyvendinimo pasekmių įvertinimasAplinka ir klimato kaita2001Peržiūrėti
Tarybos direktyvos 92/57/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos reikalavimų laikinosiose arba kilnojamosiose statybvietėse įgyvendinimo pasekmių tyrimasAplinka ir klimato kaita2001Peržiūrėti
Tarybos direktyvos 93/85/EEB dėl bulvių žiedinio puvinio kontrolės įgyvendinimo pasekmių tyrimas Aplinka ir klimato kaita2003Peržiūrėti
Tarybos direktyvos 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės įgyvendinimo pasekmių įvertinimas Aplinka ir klimato kaita2001 Peržiūrėti
Tarybos direktyvų 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos ir 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos pasekmių įvertinimas Aplinka ir klimato kaita2002Peržiūrėti
Teritorijų planavimasAplinka ir klimato kaita2019 Peržiūrėti
Teritorijų planavimas ir jo organizavimas Aplinka ir klimato kaita2010Peržiūrėti
Teritorijų planavimo ir statybos valstybinė priežiūra Aplinka ir klimato kaita2007Peržiūrėti
Valstybės investicijų nuotekų valymui panaudojimas Aplinka ir klimato kaita2007Peržiūrėti
Valstybinės pavojingų atliekų tvarkymo programos vykdymo vertinimas Aplinka ir klimato kaita2004Peržiūrėti
Valstybinio audito ataskaitoje "Valstybinės pavojingų atliekų tvarkymo programos vykdymo vertinimas" pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas Aplinka ir klimato kaita2007Peržiūrėti
Valstybinių miškų ūkio veikla Aplinka ir klimato kaita2010Peržiūrėti
Vandens tiekimo organizavimas ir kainodaraAplinka ir klimato kaita2011Peržiūrėti
Žemės gelmių naudojimasAplinka ir klimato kaita2009Peržiūrėti
Alternatyvios energijos panaudojimo galimybių studija Energetika2016 Peržiūrėti
Atsinaujinančių energijos išteklių potencialo naudojimas Lietuvoje Energetika2010Peržiūrėti
Biokuro gamybos ir naudojimo skatinimo 2004-2010 metais programos vykdymas Energetika2008Peržiūrėti
Dėl Vilniaus šilumos tinklų nuomos teisinio ir ekonominio pagrįstumo tyrimo rezultatų Energetika2002Peržiūrėti
Elektros energetikos sektoriaus pertvarka Energetika2011Peržiūrėti
Elektros energijos kainų didėjimo pagrįstumas Energetika2008Peržiūrėti
Energijos taupymo projektų įgyvendinimas Energetika2005Peržiūrėti
Energijos vartojimo efektyvumo tikslų pasiekimas Energetika2018Peržiūrėti
ES energetikos politikos poveikis Lietuvos elektros ir šilumos energetikos saugumui Energetika2005Peržiūrėti
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų Lietuvoje įgyvendinimo poveikio vertinimas Energetika2003Peržiūrėti
Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų naudojimas Energetika2005Peržiūrėti
Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programos įgyvendinimas Energetika2016Peržiūrėti
Lėšų Ignalinos atominės elektrinės uždarymui naudojimas Energetika2009 Peržiūrėti
Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006-2010 metais programos įgyvendinimas .Energetika2011Peržiūrėti
Naujų vartotojų prijungimas prie veikiančių energetikos įmonių objektų Energetika2008Peržiūrėti
Pavojingųjų atliekų tvarkymas Energetika2018Peržiūrėti
Šilumos ir karšto vandens kainų didėjimo pagrįstumas Energetika2007 Peržiūrėti
Šilumos ūkio nuoma savivaldybėse Energetika2017 Peržiūrėti
Tarybos direktyvos 98/93/EB, pataisančios direktyvą 68/414/EEB, įpareigojančią EEB valstybes nares išlaikyti privalomąsias žalios naftos ir (arba) naftos produktų atsargas, įgyvendinimo pasekmių įvertinimas Energetika2001 Peržiūrėti
Termofikacinėse elektrinėse pagamintos remiamos elektros energijos supirkimo apimčių (kvotų) nustatymas Energetika2010Peržiūrėti
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos veikla Energetika2007 Peržiūrėti
Valstybinės pavojingų atliekų tvarkymo programos vykdymo vertinimas Energetika2004Peržiūrėti
Valstybinio audito ataskaitoje "Valstybinės pavojingų atliekų tvarkymo programos vykdymo vertinimas" pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas Energetika2007Peržiūrėti
Valstybinio audito ataskaitoje „Elektros energetikos sektoriaus pertvarka“ pateiktos rekomendacijos įgyvendinimasEnergetika2015Peržiūrėti
Veiklos audito "Gamtinių dujų kainos įtaka šilumos, elektros energijos savikainai bei vartotojams" ataskaitos santrauka Energetika2005Peržiūrėti
Veiksmų programos prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ aktualių uždavinių pažangos vertinimas Energetika2018Peržiūrėti
Veiksmų programos prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ aktualių uždavinių pažangos vertinimasEnergetika2019Peržiūrėti
VĮ Ignalinos atominės elektrinės turto valdymas Energetika2010Peržiūrėti
Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimas elektros energetikos sektoriuje Energetika2015Peržiūrėti
Žemų įtampų direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę poveikio vertinimas Energetika2000Peržiūrėti
2004-2006 m. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos transporto sektoriui įvertinimas Viešieji finansai2010 Peržiūrėti
2004-2006 m. programavimo laikotarpio patirtis ir 2007-2013 m. programavimo laikotarpio iššūkiai teikiant ES struktūrinę paramą švietimo ir mokslo sektoriaus projektams Viešieji finansai2007Peržiūrėti
2007-2013 m. ES struktūrinės paramos finansavimo takoskyrų vertinimas Viešieji finansai2011Peržiūrėti
2007-2013 m. ES struktūrinės paramos įsisavinimo spartos vertinimas Viešieji finansai2011Peržiūrėti
2007-2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumo vertinimas Viešieji finansai2015Peržiūrėti
2007-2013 m. ES struktūrinės paramos vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo vertinimas Viešieji finansai2011Peržiūrėti
2007-2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos poveikio energetikos sektoriui vertinimas Viešieji finansai2017 Peržiūrėti
2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto priemonės "Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra" įgyvendinimo atskiruose regioninuose ekonomikos augimo cenruose ir jos tęstinumo vertinimas Viešieji finansai2012Peržiūrėti
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos specialiųjų atrankos kriterijų vertinimas Viešieji finansai2010Peržiūrėti
2008-2012 metais atliktų vertinimų apžvalga Viešieji finansai2012Peržiūrėti
2013 m. kovo 18 d. sutartis Nr. 8P-13-063 „ES paramos įtaka žemės ūkiui ir kaimo plėtrai“ Viešieji finansai2013Peržiūrėti
2013 metais atliktų vertinimų apžvalgaViešieji finansai2014Peržiūrėti
Akcizo mokesčio administravimas Viešieji finansai2010Peržiūrėti
Apibendrinta informacija 2008 m. rugsėjo 23 d. valstybinio audito ataskaita "Gyventojų pajamų apmokestinimas" Nr. VA-P-60-16-16 Viešieji finansai2008Peržiūrėti
Ar bus išieškota skola valstybei? Viešieji finansai2003Peržiūrėti
Ar sudarytos sąlygos viešojo sektoriaus vidaus kontrolės sistemai efektyviai veikti Viešieji finansai2017Peržiūrėti
Ataskaita dėl 2016 metų valdžios sektoriaus finansinių rodiklių Viešieji finansai2015Peržiūrėti
Atnaujinamo ir privatizuotino valstybės turto valdymas Viešieji finansai2013Peržiūrėti
Atnaujinti duomenys apie ES struktūrinių fondų poveikį Lietuvos ekonomikai ir augimo prognozės iki 2020 m. Viešieji finansai2012Peržiūrėti
Auditų „Programinis biudžetas: strateginių veiklos planų sudarymas ir įgyvendinimo stebėsena“ ir „Valstybės investicijų 2015 metais programos valdymas“ rekomendacijų įgyvendinimo eiga Viešieji finansai2017Peržiūrėti
Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo panaudojant 2007-2013 m. ES struktūrinę paramą vertinimas Viešieji finansai2010Peržiūrėti
Bešeimininkio, konfiskuoto ar kitaip valstybei perduoto turto realizavimas ir naikinimas Viešieji finansai2011Peržiūrėti
BPD vertinimų apžvalga Viešieji finansai2010Peržiūrėti
CPVA regioninio tinklo kūrimo galimybių analizė Viešieji finansai2009Peržiūrėti
CPVA struktūrinių fondų valdymo ir kontrolės sistemos įvertinimas Viešieji finansai2008Peržiūrėti
Dėl 2001 m. finansinės atskaitomybės ir asignavimų naudojimo programoms vykdyti tikrinimo rezultatų Viešieji finansai2002Peržiūrėti
Dėl 2001 metų finansinės atskaitomybės ir asignavimų naudojimo programoms vykdyti vertinimo (Lietuvos Respublikos sienos apsauga sausumoje, teritorinėje jūroje ir Kuršių mariose, šengeno acquis reikalavimų sienų kontrolės srityje įgyvendinimas) valst Viešieji finansai2002Peržiūrėti
Dėl Informacinių sistemų taikomosios programinės įrangos priežiūros paslaugos įsigijimo ir vykdymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje veiklos audito rezultatųViešieji finansai2002Peržiūrėti
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos akcinėje komunalinių paslaugų bendrovėje atlikto audito pagal Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. kovo 14 d. nutarimą Viešieji finansai2006Peržiūrėti
Dėl pridėtinės vertės mokesčio lengvatinių tarifų taikymo Viešieji finansai2006Peržiūrėti
Dėl specialiojo fondo veikiančioms ir besisteigiančioms profesinėms sąjungoms remti veiklos vertinimo rezultatų Viešieji finansai2003Peržiūrėti
Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto privatizavimo vertinimoViešieji finansai2002Peržiūrėti
Dėl valstybės turto atstovavimo ir veiklos rezultatų vertinimo AB aviakompanijoje "Lietuvos avialinijos" Viešieji finansai2002Peržiūrėti
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos bendradarbiavimo su Europos Sąjungos šalių mokesčių administratoriais keičiantis informacija pridėtinės vertės mokesčio srityje Viešieji finansai2006Peržiūrėti
Efektyviausios verslo rėmimo formos ir instrumentai naudojant ES struktūrinių fondų lėšas Viešieji finansai2007Peržiūrėti
ES struktūrinės paramos administravimo sistemos efektyvumo vertinimas Viešieji finansai2013 Peržiūrėti
ES struktūrinės paramos poveikio horizontalaus prioriteto "Lyčių lygybė ir nediskriminavimas" įgyvendinimui vertinimasViešieji finansai2014Peržiūrėti
ES struktūrinės paramos poveikio vietinei ir urbanistinei plėtrai vertinimas Viešieji finansai2013Peržiūrėti
ES struktūrinės paramos rezultatyvumo ir poveikio viešojo valdymo tobulinimui vertinimas veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonių / projektų lygiu Viešieji finansai2014Peržiūrėti
ES struktūrinės paramos vertinimų kokybės vertinimas Viešieji finansai2013Peržiūrėti
ES struktūrinės paramos vertinimų rezultatų panaudojimo vertinimas Viešieji finansai2013Peržiūrėti
ES struktūrinės paramos, skirtos pagal BPD darbo jėgos kompetencijai didinti, efektyvumo vertinimas: rezultatai, kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai, rekomendacijos ateičiai Viešieji finansai2008Peržiūrėti
ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų kelių sektoriaus projektams įgyvendinti, planavimo ir panaudojimo efektyvumo vertinimasViešieji finansai2013Peržiūrėti
ES struktūrinių fondų paramos pagal BPD įgyvendinimo suderinamumo vertinimasViešieji finansai2009 Peržiūrėti
Europos socialinio fondo finansuojamų veiklų švietimo ir mokslo srityje įgyvendinimo rezultatų vertinimas Viešieji finansai2013Peržiūrėti
Europos statistikos praktikos kodekso įgyvendinimas Lietuvoje Viešieji finansai2013Peržiūrėti
Finansinių įsipareigojimų vykdymas valstybeiViešieji finansai2005Peržiūrėti
Galimybių absorbuoti ES struktūrinių fondų ir sanglaudos fondo paramą tyrimas Viešieji finansai2002Peržiūrėti
Galimybių studija dėl Lietuvos suinteresuotų atstovų (verslo, NVO, kt. institucijų) dalyvavimo ES naujos finansinės perspektyvos išorės veiksmų finansinių instrumentų įgyvendinime Viešieji finansai2015Peržiūrėti
Gyventojų turto ir pajamų deklaravimas Viešieji finansai2012Peržiūrėti
Informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo vertinimas Viešieji finansai2012Peržiūrėti
Išankstinio tyrimo ataskaita. Specialiosios europos regioninės plėtros fondo programos vykdymo vertinimas Viešieji finansai2008Peržiūrėti
Išlaidų finansavimas vykdant Europos Sąjungos struktūrinių ir sanglaudos fondų projektus Viešieji finansai2011Peržiūrėti
Išmanioji mokesčių administravimo sistema Viešieji finansai2019Peržiūrėti
Išvada dėl ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimo Viešieji finansai2015 Peržiūrėti
Išvada dėl ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimo Viešieji finansai2016Peržiūrėti
Išvada dėl struktūrinio postūmio užduoties, nustatomos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte, ir papildomų priemonių (pinigine išraiška) šiai užduočiai įvykdyti Viešieji finansai2015Peržiūrėti
Išvada dėl struktūrinio postūmio užduoties, nustatomos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte, ir papildomų priemonių (pinigine išraiška) šiai užduočiai įvykdyti Viešieji finansai2016Peržiūrėti
Išvada dėl struktūrinio postūmio užduoties, nustatomos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte, ir papildomų priemonių (pinigine išraiška) šiai užduočiai įvykdyti Viešieji finansai2017Peržiūrėti
Išvada dėl struktūrinio postūmio užduoties, nustatomos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte, ir papildomų priemonių (pinigine išraiška) šiai užduočiai įvykdytiViešieji finansai2018Peržiūrėti
Kokybinis ir kiekybinis pasiektų Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento tikslų ir uždavinių vertinimas Viešieji finansai2010Peržiūrėti
Konferencija 2007–2013 M. EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ POVEIKIS LIETUVOS EKONOMIKAI, ŽMONĖMS IR GYVENIMO KOKYBEIViešieji finansai2017Peržiūrėti
Konsultavimo sistemos efektyvumas panaudojant ES paramą Viešieji finansai2006Peržiūrėti
Kontrafaktinio vertinimo metodų pritaikomumo ir statistinių duomenų pakankamumo ES struktūrinės paramos poveikiui matuoti vertinimas Viešieji finansai2013Peržiūrėti
Lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, panaudojimasViešieji finansai2009Peržiūrėti
Lėšų, investuotų į nekilnojamojo turto plėtros objektus, teisėtumas ir efektyvumas Viešieji finansai2008Peržiūrėti
Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir ją įgyvendinančių veiksmų programų indėlio siekiant strategijos "Europa 2020" tikslų vertinimas Viešieji finansai2011Peržiūrėti
Lietuvos 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų veiksmų programos išankstinis vertinimas Viešieji finansai2014Peržiūrėti
Lietuvos 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų veiksmų programos strateginis pasekmių aplinkai vertinimas Viešieji finansai2014Peržiūrėti
Lietuvos banko biudžeto sudarymas ir vykdymasViešieji finansai2011 Peržiūrėti
Lietuvos banko veiklos vertinimas Viešieji finansai2004Peržiūrėti
Lietuvos integracijos į ES finansinių, ekonominių ir socialinių pasekmių susisteminimas ir analizė Viešieji finansai2003Peržiūrėti
Lietuvos plėtros prioritetų 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo laikotarpiu vertinimas Viešieji finansai2009Peržiūrėti
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos bendroji informacinių sistemų kontrolė. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Europos Sąjungos Sanglaudos fondo informacinės kompiuterizuotos valdymo ir priežiūros sistemos kontrolė Viešieji finansai2006Peržiūrėti
Lietuvos stabilumo 2018 metų programos vertinimasViešieji finansai2018Peržiūrėti
Lietuvos teisinės ir finansinės sistemos tinkamumo SVV plėtrai skirtų finansinės inžinerijos priemonių steigimui ir įgyvendinimui vertinimas Viešieji finansai2010Peržiūrėti
Lietuvos vyriausybė sėkmingai skolinasi vidaus rinkoje: kaip šį procesą optimizuoti ir sumažinti skolos valdymo išlaidas Viešieji finansai2011Peržiūrėti
Lošimų ir didžiųjų loterijų organizavimo valstybinė priežiūra (2015 m.)Viešieji finansai2015 Peržiūrėti
Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos sudarymo Muitinės departamente vertinimas Viešieji finansai2007Peržiūrėti
Mokesčių lengvatos Viešieji finansai2013 Peržiūrėti
Mokesčių už aplinkos teršimą surinkimas, skirstymas ir panaudojimas Viešieji finansai2005Peržiūrėti
Mokestinių nepriemokų administravimo vertinimas Viešieji finansai2010 Peržiūrėti
Nekilnojamojo turto mainai Viešieji finansai2006Peržiūrėti
Nekilnojamojo turto valdymas, teritorijų priežiūrai skirtos technikos naudojimas valstybiniuose parkuose ir rezervatuose Viešieji finansai2015Peržiūrėti
Pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos strategiją įgyvendinamų veiksmų programų einamasis stebėsenos rodiklių tinkamumo vertinimas Viešieji finansai2010 Peržiūrėti
Pagrindinių mokesčių planų paklaidos Viešieji finansai2018 Peržiūrėti
Paprojektis: parama nagrinėjant Lietuvos integracijos į ES poveikį biudžetui Viešieji finansai2001 Peržiūrėti
Paramos gavėjų požiūrio į mokymus, paraiškų rengimą ir projekto įgyvendinimą bei informacijos poreikio įvertinimo tyrimas Viešieji finansai2005Peržiūrėti
Pasirinktų paramos priemonių ir jų įgyvendinimo atitikimas visuomenės lūkesčiams Viešieji finansai2006Peržiūrėti
Problemų, su kuriomis susiduriama įgyvendinant BPD projektus, identifikavimas, šių problemų išvengimo galimybių studija Viešieji finansai2008Peržiūrėti
Programinio biudžeto sistemaViešieji finansai2007Peržiūrėti
Programinio biudžeto sistema: strateginių veiklos planų sudarymas ir įgyvendinimo stebėsenaViešieji finansai2016Peržiūrėti
Programų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, kriterijų vertinimas Viešieji finansai2003 Peržiūrėti
PVM mokėtojų registravimo ir atrankos tikrinimams etapų priemonės prieš PVM sukčiavimą Viešieji finansai2005Peržiūrėti
Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo operatoriaus veikla Viešieji finansai2008Peržiūrėti
Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo programos vykdymo vertinimas Viešieji finansai2008Peržiūrėti
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės informacinės technologijos Viešieji finansai2004 Peržiūrėti
Struktūrinių fondų panaudojimo transporto sektoriuje vertinimas ir rekomendacijos dėl 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos laikotarpio Viešieji finansai2007Peržiūrėti
Švietimo ir mokslo srities prioritetų 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiui strateginis vertinimas Viešieji finansai2014 Peržiūrėti
Tarpinstitucinių programų koordinavimas ir valdymasViešieji finansai2008 Peržiūrėti
Turto ir verslo vertintojų veiklos valstybinė priežiūra Viešieji finansai2015Peržiūrėti
Tyrimų ir studijų, finansuojamų iš 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos lėšų, kokybės, efektyvumo ir tęstinumo vertinimas Viešieji finansai2011Peržiūrėti
Žmogiškųjų išteklių sektoriaus būklės Lietuvoje ir perspektyvų analizė bei rekomendacijų dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimo krypčių 2007-2013 metais Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetencijai tenkančiosiose srityse parengimas Viešieji finansai2006Peržiūrėti
Žemės ūkio srities mokesčių lengvatos Viešieji finansai2013Peržiūrėti
Visuomenės, galimų pareiškėjų ir projektų vykdytojų nuomonių tyrimas Viešieji finansai2007, 2008 Peržiūrėti
Viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms perduoto valstybės turto valdymas Viešieji finansai2017Peržiūrėti
Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos taikomųjų programų kontrolė (2013 m.)Viešieji finansai2013 Peržiūrėti
Viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas Viešieji finansai2008Peržiūrėti
Vidaus reikalų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų turto valdymas Viešieji finansai2010 Peržiūrėti
Vidaus ir išorės audito sistema viešajame sektoriuje Viešieji finansai2010Peržiūrėti
Vertybinių popierių rinkos ir pensijų fondų valstybinio reguliavimo ir priežiūros programos vertinimas Viešieji finansai2004Peržiūrėti
Vertybinių popierių rinkos ir pensijų fondų valstybinio reguliavimo ir priežiūros programos vertinimas Viešieji finansai2004Peržiūrėti
Veiksmų programų strateginis pasekmių aplinkai vertinimas Viešieji finansai2006 Peržiūrėti
Veiksmų programų Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijai įgyvendinti išankstinis vertinimas Viešieji finansai2007Peržiūrėti
Valstybinio audito ataskaitoje "Valstybės investicijų, paskirstytų 2004-2006 m. programoje, panaudojimas 2004 metais" pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas Viešieji finansai2006Peržiūrėti
Valstybinio audito ataskaitoje "Dėl grąžintų ir grąžintinų savininkams namų nuomininkų aprūpinimo būstais programos vykdymo vertinimo rezultatų" pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas Viešieji finansai2006Peržiūrėti
Valstybiniai parkai: kontrolės ir tvarkymo funkcijų derinimas, siekiant išsaugoti kraštovaizdį Viešieji finansai2005Peržiūrėti
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tikrintinų mokesčių mokėtojų atrankos sistema Viešieji finansai2016 Peržiūrėti
Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų kontrolė Viešieji finansai2010Peržiūrėti
Valstybinės lošimų priežiūros komisijos veikla 2008 Peržiūrėti
Ar valstybės institucijos pasirengusios ekstremaliosioms situacijomsIšorės saugumas2016Peržiūrėti
Dėl 2001 metų finansinės atskaitomybės ir asignavimų naudojimo programoms vykdyti vertinimo (Lietuvos Respublikos sienos apsauga sausumoje, teritorinėje jūroje ir Kuršių mariose, šengeno acquis reikalavimų sienų kontrolės srityje įgyvendinimas) valst Išorės saugumas2002Peržiūrėti
Ekstremalių situacijų valdymo organizavimas Išorės saugumas2008Peržiūrėti
Ginklų fondo prie Vyriausybės programos "Sutarties D-41768 įgyvendinimas, įmonės steigimas, įstatinio kapitalo formavimas" vykdymo vertinimas Išorės saugumas2004Peržiūrėti
Išteklių naudojimas karinių mokymo pajėgų pertvarkai Išorės saugumas2007Peržiūrėti
Karo prievolės administravimas Išorės saugumas2004Peržiūrėti
Kibernetinio saugumo aplinka Lietuvoje Išorės saugumas2015Peržiūrėti
Krašto apsaugos sistemos nekilnojamasis turtas Išorės saugumas2011Peržiūrėti
Lėšų ir turto naudojimas išlaikant ir vystant karinių vienetų pajėgumus Išorės saugumas2016 Peržiūrėti
Lietuvos kariuomenės pertvarkymas Išorės saugumas2005 Peržiūrėti
Programos "Visuomenės rengimas ginti valstybę" priemonės "Koordinuoti civilinės saugos veiklą" vykdymo vertinimas Išorės saugumas2003Peržiūrėti
Strateginės informacijos saugaIšorės saugumas2009Peržiūrėti
Ar priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos tinkamai pasirengusios gesinti gaisrus? Viešasis saugumas2013Peržiūrėti
Ar valstybės institucijos pasirengusios ekstremaliosioms situacijoms Viešasis saugumas2016Peržiūrėti
Dėl 2001 metų finansinės atskaitomybės ir asignavimų naudojimo programoms vykdyti vertinimo (Lietuvos Respublikos sienos apsauga sausumoje, teritorinėje jūroje ir Kuršių mariose, šengeno acquis reikalavimų sienų kontrolės srityje įgyvendinimas) valst Viešasis saugumas2002 Peržiūrėti
Ekstremalių situacijų valdymo organizavimas Viešasis saugumas2008 Peržiūrėti
Policijos departamento valdymo reformos efektyvumo vertinimas Viešasis saugumas2003Peržiūrėti
Policijos informacinių išteklių valdymas Viešasis saugumas2015 Peržiūrėti
Prienų rajono Policijos komisariato veiklos ir lėšų panaudojimo viešajam saugumui užtikrinti vertinimas už 2002-2003 metus Viešasis saugumas2004 Peržiūrėti
Projekto "Panemunės pasienio kontrolės posto statyba" įgyvendinimasViešasis saugumas2004Peržiūrėti
Statutinės vidaus tarnybos valdymas Viešasis saugumas2011Peržiūrėti
Statutinių pareigūnų rengimo ir mokymo organizavimas Viešasis saugumas2012 Peržiūrėti
Statutinių pareigūnų sveikatos priežiūros organizavimas Viešasis saugumas2014Peržiūrėti
Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 ir jo įgyvendinimo nuostatas išdėstančio Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 įgyvendinimo pasekmių įvertinimas (Bendrijos muitinės kodeksas) Viešasis saugumas2002Peržiūrėti
Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos vykdomos programos "Lietuvos Respublikos vadovybės ir oficialių svečių apsaugos vykdymas" vertinimas Viešasis saugumas2004Peržiūrėti
Valstybės sienos apsaugos tarnyba: infrastruktūros plėtros ir žmogiškųjų išteklių valdymo pagal Šengeno sutarties reikalavimus vertinimas Viešasis saugumas2004 Peržiūrėti
Valstybės sienos apsaugos tarnybos veikla Viešasis saugumas2009 Peržiūrėti
Viešojo saugumo tarnybos veikla Viešasis saugumas2015Peržiūrėti
Viešojo saugumo užtikrinimas prižiūrimoje teritorijojeViešasis saugumas2005 Peržiūrėti
AB Lietuvos radijo ir televizijos centro veikla Kultūra2013Peržiūrėti
Ar muziejų modernizavimo 2007–2015 metų programa vykdoma rezultatyviai Kultūra2012 Peržiūrėti
Ar užtikrinama efektyvi teatrų ir koncertinių įstaigų veikla Kultūra2018 Peržiūrėti
Dėl kultūros paveldo centro 2000 metų ūkinės finansinės veiklos ir veiklos taupumo, rezultatyvumo ir efektyvumo požiūriu vykdant programas tikrinimo rezultatų Kultūra2000Peržiūrėti
Dėl viešosios įstaigos "Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija" 1999 metų antro pusmečio ir 2000 metų veiklos vertinimo taupumo, rezultatyvumo ir efektyvumo požiūriu, vykdant Valstybės kontrolės 2000 01 07 sprendimą Nr.2 ir atsižvelgiant į Valst Kultūra2001Peržiūrėti
Dvarų nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimo užtikrinimas Kultūra2014Peržiūrėti
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų informacinės visuomenės plėtros projektų valdymas Kultūra2008Peržiūrėti
Kaip Kultūros ministerija formuoja kultūros politiką, organizuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą Kultūra2017Peržiūrėti
Kaip tvarkomos ir prižiūrimos kilnojamosios kultūros vertybės Kultūra2013Peržiūrėti
Kultūros ministerijos strateginio planavimo ir vykdomos programos "Visuomenės informacinis aprūpinimas" vertinimas Kultūra2006Peržiūrėti
Kultūros paveldo išsaugojimasKultūra2010Peržiūrėti
Kultūros politikos įgyvendinimas dalinai finansuojant programas ir projektus Kultūra2009Peržiūrėti
Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2003 metų programų vertinimas Kultūra2004Peržiūrėti
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atstatymas Kultūra2010 Peržiūrėti
Lietuvos Nacionalinės filharmonijos veikla organizuojant koncertines keliones bei meno festivalius Kultūra2002Peržiūrėti
Lietuvos tūkstantmečio programos vykdymas Kultūra2010Peržiūrėti
Programos "Subsidijos teatrams ir koncertinėms įstaigoms" vertinimasKultūra2005Peržiūrėti
Programos "Visuomenės informacinis aprūpinimas" vykdymo vertinimas Kultūra2004Peržiūrėti
Seimui atskaitingų institucijų, veikiančių kultūros srityje, veikla Kultūra2012Peržiūrėti
Valstybės archyvų veiklaKultūra2012Peržiūrėti
Viešosios įstaigos "Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija" dalinis veiklos vertinimas Kultūra2002Peržiūrėti
Viešosios įstaigos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos veikla Kultūra2010Peržiūrėti
VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos finansavimas ir lėšų panaudojimasKultūra2006 Peržiūrėti
Ar efektyviai organizuota vaiko teisių apsauga Socialinė apsauga ir užimtumas2012 Peržiūrėti
Ar socialinė parama užtikrina skurdžiai gyvenančių asmenų minimalius vartojimo poreikius ir skatina įsitraukti į darbo rinką Socialinė apsauga ir užimtumas2019Peržiūrėti
Ar teikiamos socialinės paslaugos tenkina didėjančius senyvo amžiaus asmenų poreikius Socialinė apsauga ir užimtumas2015 Peržiūrėti
Ar užtikrinamas būsto prieinamumas mažas pajamas gaunantiems gyventojams Socialinė apsauga ir užimtumas2017Peržiūrėti
Ar vaiko minimalios priežiūros priemonės užtikrina pagalbą vaikui Socialinė apsauga ir užimtumas2015Peržiūrėti
Ar vaikų globos sistema atitinka globojamo vaiko geriausius interesus? Socialinė apsauga ir užimtumas2014Peržiūrėti
Darbo apmokėjimo lėšų naudojimasSocialinė apsauga ir užimtumas2005Peržiūrėti
Darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimasSocialinė apsauga ir užimtumas2008Peržiūrėti
Dėl Informacinių sistemų taikomosios programinės įrangos priežiūros paslaugos įsigijimo ir vykdymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje veiklos audito rezultatų Socialinė apsauga ir užimtumas2002Peržiūrėti
Dėl Lietuvos darbo biržos organizuojamo darbo rinkos profesinio mokymo vertinimo Socialinė apsauga ir užimtumas2003Peržiūrėti
ES socialinės apsaugos sistemas reglamentuojančių teisės aktų poveikio Privalomajam sveikatos draudimo fondui (PSDF) studija Socialinė apsauga ir užimtumas2005Peržiūrėti
ES struktūrinės paramos poveikio gyvenimo kokybei, socialinės atskirties ir skurdo mažinimui Lietuvoje vertinimas Socialinė apsauga ir užimtumas2014Peržiūrėti
ES struktūrinės paramos poveikio horizontalaus prioriteto "Lyčių lygybė ir nediskriminavimas" įgyvendinimui vertinimas Socialinė apsauga ir užimtumas2014Peržiūrėti
ESF finansuojamų užimtumą skatinančių priemonių įgyvendinimo efektyvumo vertinimas Socialinė apsauga ir užimtumas2011Peržiūrėti
Įvaikinimo organizavimas Socialinė apsauga ir užimtumas2014Peržiūrėti
Jaunimo politikos strateginis planavimas ir priemonių įgyvendinimas socialinės apsaugos ir darbo srityje Socialinė apsauga ir užimtumas2016Peržiūrėti
Jaunimo verslumą skatinančių priemonių vertinimas Socialinė apsauga ir užimtumas2012Peržiūrėti
Lietuvos invalidų reikalų taryba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Socialinė apsauga ir užimtumas2004 Peržiūrėti
Moksleivių nemokamo maitinimo organizavimas Socialinė apsauga ir užimtumas2006Peržiūrėti
Neįgaliųjų socialinė integracija Socialinė apsauga ir užimtumas2007Peržiūrėti
Nelegalaus darbo reiškinių kontrolės vertinimas Socialinė apsauga ir užimtumas2005Peržiūrėti
Objektyvus neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymas ir efektyvi profesinė reabilitacija - vis dar siektinas tikslaSocialinė apsauga ir užimtumas2012Peržiūrėti
Partnerystės principo įgyvendinimo įsisavinant ES struktūrinę paramą vertinimas Socialinė apsauga ir užimtumas2010Peržiūrėti
Poveikis Lietuvos viešojo sektoriaus darbuotojų darbo rinkai Socialinė apsauga ir užimtumas2006Peržiūrėti
Programos „Vaikų ir suaugusiųjų globa ir mokymas“ ir „Vaikų ir suaugusiųjų socialinė globa“ Socialinė apsauga ir užimtumas2005Peržiūrėti
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos strateginio planavimo ir vykdomos programos "Parama socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms ir kita ministerijos veikla" vertinimasSocialinė apsauga ir užimtumas2006Peržiūrėti
Socialinės integracijos paslaugų socialiai pažeidžiamų ir socialinės rizikos asmenų grupėms situacijos, poreikių ir rezultatyvumo vertinimas, siekiant efektyviai panaudoti 2007-2013 m. ES struktūrinę paramą Socialinė apsauga ir užimtumas2011Peržiūrėti
Socialinės paramos sistemaSocialinė apsauga ir užimtumas2011 Peržiūrėti
Socialinio draudimo sistemos reformos vertinimas Socialinė apsauga ir užimtumas2005 Peržiūrėti
Socialinis tyrimas: Lietuvos narystės Europos Sąjungoje poveikis visuomenės struktūraiSocialinė apsauga ir užimtumas2004 Peržiūrėti
Socialinių paslaugų teikimas Socialinė apsauga ir užimtumas2009Peržiūrėti
Tarybos direktyvos 89/655/EEB dėl būtiniausių darbo įrenginių naudojimui taikomų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimo poveikio įvertinimas Socialinė apsauga ir užimtumas2001 Peržiūrėti
Tarybos direktyvos 92/57/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos reikalavimų laikinosiose arba kilnojamosiose statybvietėse įgyvendinimo pasekmių tyrimas Socialinė apsauga ir užimtumas2001 Peržiūrėti
Vaiko globos organizavimas Socialinė apsauga ir užimtumas2004 Peržiūrėti
Valstybės savivaldybėms perduotų lėšų socialinei paramai teikti panaudojimas Socialinė apsauga ir užimtumas2005Peržiūrėti
Valstybinio socialinio draudimo sistema Socialinė apsauga ir užimtumas2009 Peržiūrėti
Valstybinių socialinės globos įstaigų finansavimas Socialinė apsauga ir užimtumas2011Peržiūrėti
Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos priemonės „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ rezultatyvumo, efektyvumo ir tęstinumo vertinimas Socialinė apsauga ir užimtumas2014Peržiūrėti
2004-2006 m. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos transporto sektoriui įvertinimas Transportas ir ryšiai2010Peržiūrėti
Antrosios Tarybos direktyvos (84/5/EEB) dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, suderinimo įgyvendinimo poveikis Transportas ir ryšiai2001Peržiūrėti
Ar sudarytos sąlygos efektyviai naudoti valstybės lėšas, skiriamas vietinės reikšmės keliams ir gatvėms prižiūrėti ir modernizuoti?Transportas ir ryšiai2013Peržiūrėti
Benziną gabenančių mobiliųjų talpyklų (autocisternų ir geležinkelio cisternų) parko atnaujinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/63/EB dėl lakiųjų organinių junginių išsiskyrimo į aplinką laikant benziną ir tiekiant jį iš terminalų į degalines kontrolės reikalavimus poreikio įvertinimo tyrimas Transportas ir ryšiai2001Peržiūrėti
Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo rodiklių transporto sektoriuje skaičiavimasTransportas ir ryšiai2010Peržiūrėti
ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų kelių sektoriaus projektams įgyvendinti, planavimo ir panaudojimo efektyvumo vertinimas Transportas ir ryšiai2013Peržiūrėti
Geležinkelių transporto infrastruktūrą reglamentuojančių ES teisės aktų grupės (direktyvų 2001/12/EB, 2001/13/EB, 2001/14/EB ir 2001/16/EB) įgyvendinimo pasekmių įvertinimas Transportas ir ryšiai2002Peržiūrėti
Geležinkelių transporto sektoriaus reformos įgyvendinimas Transportas ir ryšiai2006Peržiūrėti
Kelių priežiūros ir plėtros programos vertinimasTransportas ir ryšiai2003Peržiūrėti
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos srities "Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai" galimybių studijos (investicijų projekto) plačiajuosčio ryšio poreikio nustatymo (rinkos tyrimo) paslaugos. Paslaugos atliktos 2015 m.spalio 28 d.
Ir
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos srities "Plačiajuosčio ryšio poreikio nustatymo (rinkos tyrimo) paslaugos" galimybių studijos (investicijų projekto) finansinės ir ekonominės dalių parengimo paslaugos. Paslaugos atliktos 2015 m. lapkričio 30 d. Transportas ir ryšiai2015Peržiūrėti
Struktūrinių fondų panaudojimo transporto sektoriuje vertinimas ir rekomendacijos dėl 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos laikotarpio Transportas ir ryšiai2007Peržiūrėti
Tarybos direktyvos 92/14/EEB dėl lėktuvų, kuriems taikomi Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos antrosios redakcijos (1988) 16 priedo 1 tomo II dalies 2 skyriaus reikalavimai, naudojimo apribojimo įgyvendinimo pasekmių įvertinimas Transportas ir ryšiai2001Peržiūrėti
Tarybos direktyvos 94/55/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių pavojingų krovinių vežimą kelių transportu, suderinimo ir direktyvos 96/49/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu geležinkeliais suderinimo bei direktyvos 2000/62/EB, papildančios direktyvą 96/49/EB, įgyvendinimo pasekmių tyrimas Transportas ir ryšiai2003Peržiūrėti
Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl įrašymo įrangos įdiegimo kelių transporte pasekmių Transportas ir ryšiai2001Peržiūrėti
Valstybės biudžeto lėšų, skirtų transporto kompensacijoms, skaičiavimo ir mokėjimo vertinimas Transportas ir ryšiai2004Peržiūrėti
Valstybės elektroninių ryšių infrastruktūros plėtra Transportas ir ryšiai2017Peržiūrėti
Valstybinės įmonės "Lietuvos paštas" galimybės didėjančios konkurencijos sąlygomis pagerinti veiklos rezultatus Transportas ir ryšiai2003Peržiūrėti
Valstybinės saugaus eismo automobilių keliais 2002-2004 metų programos vykdymo vertinimasTransportas ir ryšiai2004Peržiūrėti
Valstybinio audito ataskaitoje "VĮ Lietuvos pašto galimybės didėjančios konkurencijos sąlygomis pagerinti veiklos rezultatus" pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas Transportas ir ryšiai2006Peržiūrėti
Vidaus vandens kelių eksploatacijos ir priežiūros vertinimas Transportas ir ryšiai2009Peržiūrėti
Viešojo transporto elektroninio bilieto sistemos Lietuvoje Transportas ir ryšiai2011Peržiūrėti
Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymasTransportas ir ryšiai2018Peržiūrėti
Aprūpinimas vaistais ligoninėse Sveikata2012Peržiūrėti
Ar ankstyvosios reabilitacijos paslaugos ir įtraukusis ugdymas atitinka neįgalių vaikų poreikius ir užtikrina jų socialinę integraciją Sveikata2016Peržiūrėti
Ar efektyvi šeimos gydytojų veikla? Sveikata2013Peržiūrėti
Ar užtikrinamas kompensuojamųjų generinių vaistų prieinamumas Sveikata2016Peržiūrėti
Ar valstybės ir savivaldybių dalyvavimas valdant viešąsias įstaigas užtikrina naudą visuomenei Sveikata2017Peržiūrėti
Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo sistema Sveikata2007Peržiūrėti
Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas Sveikata2018Peržiūrėti
Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir orientacija į pacientą Sveikata2018Peržiūrėti
Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų traumas patyrusiems pacientams, optimizavimo galimybių studija Sveikata2007Peržiūrėti
Bendrajam pagalbos centrui skirtų lėšų ekonomiškumo ir centro steigimo rezultatyvumo vertinimas Sveikata2002 Peržiūrėti
Bendrojo pagalbos centro veiklos organizavimas Sveikata2012Peržiūrėti
Civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo įgyvendinimo vertinimasSveikata2006Peržiūrėti
Dėl sveikatos apsaugos reformos vertinimo Sveikata2002Peržiūrėti
Elektroninės sveikatos informacinės sistemos plėtra ir audito rekomendacijų įgyvendinimas Sveikata2011Peržiūrėti
Elektroninės sveikatos sistemos kūrimas Sveikata2017Peržiūrėti
Finansinės rizikos valdymas valstybės valdomose įmonėse ir viešosiose įstaigose Sveikata2014Peržiūrėti
Greitosios medicinos pagalbos organizavimas Sveikata2008Peržiūrėti
Išlaidos kompensuojamiesiems vaistamsSveikata2005Peržiūrėti
Jurbarko rajono bendrojo ugdymo įstaigų vaikų saugaus ir kokybiško maitinimo 2013–2023 metų programos įgyvendinimas Sveikata2016Peržiūrėti
Kaip organizuojami brangiais medicinos prietaisais atliekami tyrimai?Sveikata2013Peržiūrėti
Kaip valdomas triukšmas Lietuvoje?Sveikata2012Peržiūrėti
Kaip valstybės įstaigos vykdo korupcijos prevenciją? Sveikata2013Peržiūrėti
Kardiologinės sveikatos priežiūros ir pirminės sveikatos priežiūros (šeimos gydytojų) paslaugų, teikiamų ES lėšomis modernizuotų sveikatos priežiūros įstaigų, kokybės ir prieinamumo įvertinimo tyrimas Sveikata2008Peržiūrėti
Lietuvoje teikiamų onkologijos paslaugų infrastruktūros tyrimas Sveikata2008Peržiūrėti
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos administruojamų priemonių poveikio „auksinei valandai“ vertinimas Sveikata2015Peržiūrėti
Medicinos įrangos, prekių ir paslaugų įsigijimas savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose Sveikata2016Peržiūrėti
Metadono vartojimo Lietuvoje 2009–2010 metais tyrimo ataskaita Sveikata2011Peržiūrėti
Mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mirtingumo sumažėjimo paramą gavusiuose regionuose tyrimasSveikata2009Peržiūrėti
Nacionalinė aprūpinimo krauju sistema Sveikata2009Peržiūrėti
Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programos valdymo bei 2001 m. priemonių efektyvumo vertinimas Sveikata2002Peržiūrėti
Narkomanijos prevencijos ir pagalbos organizavimasSveikata2006Peržiūrėti
Odontologinės priežiūros sistema Sveikata2008Peržiūrėti
Pirminė sveikatos priežiūra Sveikata2005Peržiūrėti
Privalomasis sveikatos draudimas Sveikata2011Peržiūrėti
Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų optimizavimo galimybių studija Sveikata2007Peržiūrėti
Savižudybių prevencija ir pagalba asmenims, susijusiems su savižudybės rizika Sveikata2017Peržiūrėti
Stacionarinių sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas Sveikata2010Peržiūrėti
Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos tinkamumo ir efektyvumo vertinimasSveikata2011Peržiūrėti
Sveikatos apsaugos ministerijos programos "Sveikatos sistemos plėtra" vertinimas Sveikata2006Peržiūrėti
Sveikatos priežiūros tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Respublikinės Vilniaus ligoninės veiklos vertinimasSveikata2004Peržiūrėti
Sveikatos priežiūros tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Respublikinės Vilniaus poliklinikos veiklos vertinimas Sveikata2004Peržiūrėti
Sveikatos sektoriaus prioritetų 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo laikotarpiu strateginis vertinimas Sveikata2013Peržiūrėti
Visuomenės sveikatos stiprinimo organizavimas savivaldybėse Sveikata2015Peržiūrėti
Ar gali gerėti Lietuvos mokinių pasiekimai Švietimas, mokslas ir sportas2017Peržiūrėti
Ar išnaudojame ikimokyklinio ugdymo galimybes sėkmingesnei vaikų ateičiai užtikrinti Švietimas, mokslas ir sportas2018Peržiūrėti
Ar pasiekti mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais programų tikslai Švietimas, mokslas ir sportas2016Peržiūrėti
Ar vaikų socializacijos centrų veikla rezultatyviŠvietimas, mokslas ir sportas2013Peržiūrėti
Ar valstybinių universitetų turtas valdomas ir naudojamas kryptingai – mokslinei veiklai ir studijoms Švietimas, mokslas ir sportas2017Peržiūrėti
Bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarka Švietimas, mokslas ir sportas2006Peržiūrėti
Dėl mokyklų kompiuterizavimo proceso ir rezultatų vertinimo Švietimas, mokslas ir sportas2002Peržiūrėti
ESF finansuojamų mokymų kokybės ir efektyvumo vertinimasŠvietimas, mokslas ir sportas2011Peržiūrėti
Europos socialinio fondo finansuojamų veiklų švietimo ir mokslo srityje įgyvendinimo rezultatų vertinimas Švietimas, mokslas ir sportas2013Peržiūrėti
Kaip organizuojamas ir vykdomas mokinių profesinis orientavimas Švietimas, mokslas ir sportas2014Peržiūrėti
Kaip organizuojamas neformalusis mokinių švietimas Švietimas, mokslas ir sportas2015Peržiūrėti
Kaip organizuojamas studijų programų rengimas ir vertinimas Švietimas, mokslas ir sportas2012Peržiūrėti
Kaip panaudojamos profesinio mokymo galimybės Švietimas, mokslas ir sportas2016Peržiūrėti
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės vykdomos programos "Kūno kultūros ir sporto plėtra" vertinimas Švietimas, mokslas ir sportas2005Peržiūrėti
Kūno kultūros ir sporto plėtra Švietimas, mokslas ir sportas2009Peržiūrėti
Lietuvos mokslo ir studijų institucijų, organizacijų informacijos sistemų integravimas ir pertvarkymasŠvietimas, mokslas ir sportas2010Peržiūrėti
Lietuvos mokslo tarybos vykdomos programos „Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra“ vertinimasŠvietimas, mokslas ir sportas2016Peržiūrėti
Ministerijų užsakomųjų mokslinių tyrimų tikslingumas Švietimas, mokslas ir sportas2005 Peržiūrėti
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtra Švietimas, mokslas ir sportas2013Peržiūrėti
Profesinio mokymo kokybės užtikrinimas Švietimas, mokslas ir sportas2010 Peržiūrėti
Programos "studentų kreditavimo sistemos plėtojimas" vykdymas Švietimas, mokslas ir sportas2005Peržiūrėti
Specialistų rengimo aukštosiose mokyklose finansavimo vertinimas Švietimas, mokslas ir sportas2004Peržiūrėti
Specialistų rengimo programa Švietimas, mokslas ir sportas2006Peržiūrėti
Studijų paskolų sistema Švietimas, mokslas ir sportas2014Peržiūrėti
Studijų universitetuose organizavimas ir lėšų, skirtų studijoms ir mokslui bei investicijoms, panaudojimasŠvietimas, mokslas ir sportas2007Peržiūrėti
Švietimo ir mokslo ministerijos vykdomos programos „Studijų ir mokslo plėtra“ vertinimasŠvietimas, mokslas ir sportas2016Peržiūrėti
Švietimo ir mokslo srities prioritetų 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiui strateginis vertinimasŠvietimas, mokslas ir sportas2014Peržiūrėti
Švietimo sistemos reforma Švietimas, mokslas ir sportas2008Peržiūrėti
Švietimo stebėsena Švietimas, mokslas ir sportas2016Peržiūrėti
Tyrimų ir studijų, finansuojamų iš 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos lėšų, kokybės, efektyvumo ir tęstinumo vertinimas Švietimas, mokslas ir sportas2011Peržiūrėti
Valstybės investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą siekiant inovacijų augimo Švietimas, mokslas ir sportas2017Peržiūrėti
Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje organizavimas Teisingumas2015Peržiūrėti
Ar sudarytos prielaidos efektyviai organizuoti ikiteisminio tyrimo procesą? Teisingumas2012Peržiūrėti
Ar užtikrinama vartotojų teisių apsauga Teisingumas2019Peržiūrėti
Automatiniu būdu tvarkomų asmens duomenų apsauga Teisingumas2013Peržiūrėti
Biometrinių asmens dokumentų gamyba Teisingumas2015Peržiūrėti
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo bei konvencijos ETS Nr. 108 įgyvendinimo pasekmių įvertinimo tyrimas (Asmens duomenų apsauga)Teisingumas2002Peržiūrėti
Gamintojo atsakomybės principo taikymas Teisingumas2017Peržiūrėti
Įmonių bankroto proceso valdymas ir kontrolė Teisingumas2014Peržiūrėti
Išteklių panaudojimas Generalinės prokuratūros funkcijoms atlikti Teisingumas2005Peržiūrėti
Kaip valstybės įstaigos vykdo korupcijos prevenciją?Teisingumas2013Peržiūrėti
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos valdymo reformos integruojantis į Europos Sąjungą efektyvumo vertinimas Teisingumas2003Peržiūrėti
Kalėjimų departamento veiklaTeisingumas2006Peržiūrėti
Lėšų ir turto valdymas Kauno tardymo izoliatoriujeTeisingumas2017Peržiūrėti
Programos „Bausmių sistema“ įgyvendinimas Teisingumas2016Peržiūrėti
Rinkimų organizavimas ir vykdymas Teisingumas2013Peržiūrėti
Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 ir jo įgyvendinimo nuostatas išdėstančio Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 įgyvendinimo pasekmių įvertinimas (Bendrijos muitinės kodeksas) Teisingumas2002Peržiūrėti
Teisėkūros procesas Teisingumas2018Peržiūrėti
Teismo antstolių reformos vykdymas Teisingumas2005Peržiūrėti
Teismo ekspertizių atlikimo organizavimas Teisingumas2016Peržiūrėti
Valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalbaTeisingumas2009Peržiūrėti
Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas ir civilinės būklės aktų registravimas Teisingumas2007Peržiūrėti
Valstybės įmonės registrų centro veikla, teikiant viešąsias paslaugasTeisingumas2004Peržiūrėti
Valstybės informacinių išteklių valdymas Teisingumo ministerijoje Teisingumas2014Peržiūrėti
Valstybės institucijų perkamos tyrimų, konsultavimo ir teisinės paslaugos Teisingumas2010Peržiūrėti
Valstybės politikos asmens dokumentų išrašymo srityje įgyvendinimasTeisingumas2010Peržiūrėti
Valstybinių registrų administravimas Teisingumas2007 Peržiūrėti
Vartotojų teisių apsaugaTeisingumas2009Peržiūrėti
Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinių sistemų kontrolėTeisingumas2009Peržiūrėti
Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinių sistemų kontrolėTeisingumas2009Peržiūrėti
Baltarusijos Respublikos, Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos vykdomų aplinkosauginių priemonių bei tarptautinio turizmo vystymo programų efektyvumo Nemuno baseine įvertinimas Užsienio politika2004Peržiūrėti
Europos Sąjungos valstybėms narėms tenkančių vietų ir balsų skaičius ES institucijose: galimi modeliai, vertinant jų įtaką Lietuvai Užsienio politika2014Peržiūrėti
Galimas Lietuvos indėlis į ES – Afrikos strateginę partnerystę Užsienio politika2014Peržiūrėti
Galimybių studija dėl Lietuvos suinteresuotų atstovų (verslo, NVO, kt. institucijų) dalyvavimo ES naujos finansinės perspektyvos išorės veiksmų finansinių instrumentų įgyvendinimeUžsienio politika2015Peržiūrėti
Helsinkio konvencijos dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos nuostatų įgyvendinimas Užsienio politika2004 Peržiūrėti
Kaip rengiamasi pirmininkauti ES Tarybai Užsienio politika2012Peržiūrėti
Lietuvos atstovavimo gebėjimai ES Tarybos darbo grupėse ir komitetuose pasirengimo Lietuvos pirmininkavimui ES kontekste Užsienio politika2007Peržiūrėti
Lietuvos dalyvavimas ES Pietų kaimynystės politikos įgyvendinime Užsienio politika2015Peržiūrėti
Lietuvos dalyvavimas teikiant Dvynių paramą: galimybės ir problemos Užsienio politika2007 Peržiūrėti
Lietuvos integracijos į ES poveikio Lietuvos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities santykiams tyrimas Užsienio politika2000Peržiūrėti
Lietuvos įvaizdžio formavimasUžsienio politika2009Peržiūrėti
Muitų politikos pokyčių dėl Lietuvos narystės ES poveikis šalies užsienio prekybai žemės ūkio ir maisto produktais Užsienio politika2003Peržiūrėti
Pasirengimas tarptautinėms misijoms Užsienio politika2005Peržiūrėti
Perspektyviausių bendradarbiavimo sričių Lietuvos įsitraukimui į ES-ASEAN dialogą studijaUžsienio politika2014Peržiūrėti
Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2000-2002 metų programos vykdymo Klaipėdos miesto savivaldybėje valstybinio audito ataskaita Užsienio politika2003Peržiūrėti
Prekybos režimo pokyčių, Lietuvai tapus ES nare, įtakos įvertinimas Užsienio politika2002Peržiūrėti
Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo tarp ES ir JAV galimo poveikio Lietuvos prekybiniams ir investiciniams santykiams su JAV bei Lietuvos ekonomikai įvertinimas Užsienio politika2014Peržiūrėti
Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo (Gruzijos) pasirengimas įgyvendinti Asociacijos susitarimus, įskaitant išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės (ĮIVLPE) dalis: koordinavimo struktūrų vertinimas ir pasiūlymai dėl jų stiprinimo, galimi vidaus ir išorės iššūkiai įgyvendinimo procesui Užsienio politika2015Peržiūrėti
Užsienio reikalų ministerijos veikla, organizuojant konsulinių funkcijų vykdymą Užsienio politika2009Peržiūrėti
2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto priemonės "Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra" įgyvendinimo atskiruose regioninuose ekonomikos augimo cenruose ir jos tęstinumo vertinimas Regioninė ir kaimo plėtra2012Peržiūrėti
Apskričių viršininkų administracijų funkcijų perskirstymas Regioninė ir kaimo plėtra2011Peržiūrėti
Ar savivaldybių kontroliuojamų įmonių valdysena užtikrina efektyvią ir skaidrią įmonių veiklą Regioninė ir kaimo plėtra2017Peržiūrėti
Ar savivaldybių vykdomų funkcijų sistema sudaro sąlygas joms veikti efektyviai? Regioninė ir kaimo plėtra2019Peržiūrėti
Ar valstybės ir savivaldybių dalyvavimas valdant viešąsias įstaigas užtikrina naudą visuomenei Regioninė ir kaimo plėtra2017Peržiūrėti
Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo viešojo administravimo, vietinės ir regioninės plėtros srityse 2007-2013 metais galimybių studijaRegioninė ir kaimo plėtra2006Peržiūrėti
Išankstinio tyrimo ataskaita. Specialiosios europos regioninės plėtros fondo programos vykdymo vertinimas Regioninė ir kaimo plėtra2008Peržiūrėti
Kauno ir Klaipėdos savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių laisvų negyvenamų pastatų ir patalpų valdymasRegioninė ir kaimo plėtra2006Peržiūrėti
Medicinos įrangos, prekių ir paslaugų įsigijimas savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose Regioninė ir kaimo plėtra2016Peržiūrėti
Regionų plėtros centruose įgyvendinamų priemonių atitikimas regioninės politikos tikslamsRegioninė ir kaimo plėtra2010Peržiūrėti
Regionų projektų planavimo ir įgyvendinimo sistemos efektyvumo vertinimasRegioninė ir kaimo plėtra2010Peržiūrėti
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto privatizavimo vertinimas Regioninė ir kaimo plėtra2003Peržiūrėti
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto privatizavimo vertinimas Regioninė ir kaimo plėtra2003Peržiūrėti
Savivaldybių administracinė priežiūra Regioninė ir kaimo plėtra2010Peržiūrėti
Savivaldybių institucijų teikiamų viešųjų el. paslaugų tyrimas Regioninė ir kaimo plėtra2007Peržiūrėti
Savivaldybių skola ir skolinimasis Regioninė ir kaimo plėtra2005Peržiūrėti
Šilumos ūkio nuoma savivaldybėseRegioninė ir kaimo plėtra2017Peržiūrėti
Vilniaus miesto savivaldybės administracinio pastato ir šiam turtui skirtų lėšų valdymas, naudojimas ir disponavimasRegioninė ir kaimo plėtra2016Peržiūrėti
2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto priemonės "Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra" įgyvendinimo atskiruose regioninuose ekonomikos augimo cenruose ir jos tęstinumo vertinimas Regioninė ir kaimo plėtra2012Peržiūrėti
Ar savivaldybių kontroliuojamų įmonių valdysena užtikrina efektyvią ir skaidrią įmonių veiklą Regioninė ir kaimo plėtra2017Peržiūrėti
Ar savivaldybių vykdomų funkcijų sistema sudaro sąlygas joms veikti efektyviai? Regioninė ir kaimo plėtra2019Peržiūrėti
Ar valstybės ir savivaldybių dalyvavimas valdant viešąsias įstaigas užtikrina naudą visuomenei Regioninė ir kaimo plėtra2017Peržiūrėti
Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo viešojo administravimo, vietinės ir regioninės plėtros srityse 2007-2013 metais galimybių studija Regioninė ir kaimo plėtra2006Peržiūrėti
Išankstinio tyrimo ataskaita. Specialiosios europos regioninės plėtros fondo programos vykdymo vertinimas Regioninė ir kaimo plėtra2008Peržiūrėti
Kauno ir Klaipėdos savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių laisvų negyvenamų pastatų ir patalpų valdymas Regioninė ir kaimo plėtra2006Peržiūrėti
Medicinos įrangos, prekių ir paslaugų įsigijimas savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose Regioninė ir kaimo plėtra2016Peržiūrėti
Regionų plėtros centruose įgyvendinamų priemonių atitikimas regioninės politikos tikslams Regioninė ir kaimo plėtra2010Peržiūrėti
Regionų projektų planavimo ir įgyvendinimo sistemos efektyvumo vertinimas Regioninė ir kaimo plėtra2010Peržiūrėti
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto privatizavimo vertinimas Regioninė ir kaimo plėtra2003Peržiūrėti
Savivaldybių administracinė priežiūra Regioninė ir kaimo plėtra2010Peržiūrėti
Savivaldybių institucijų teikiamų viešųjų el. paslaugų tyrimasRegioninė ir kaimo plėtra2007Peržiūrėti
Savivaldybių skola ir skolinimasis Regioninė ir kaimo plėtra2005Peržiūrėti
Šilumos ūkio nuoma savivaldybėse Regioninė ir kaimo plėtra2017Peržiūrėti
Vilniaus miesto savivaldybės administracinio pastato ir šiam turtui skirtų lėšų valdymas, naudojimas ir disponavimas Regioninė ir kaimo plėtra2016Peržiūrėti