Prie Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) komandos kviečiame prisijungti politikos analitiką (-ę). Politikos analitiko darbo tikslas – analizuoti viešosios politikos tendencijas ir vykdyti viešosios politikos vertinimus ir taikomuosius tyrimus, rengti įrodymais grįstas rekomendacijas ir išvadas aktualiais viešosios politikos klausimais.

Darbo pobūdis:

 • Atlikti viešosios politikos tyrimus, vertinimus, rengti rekomendacijas aktualiais viešosios politikos klausimais, teikti argumentuotus siūlymus viešosios politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais;
 • Siūlyti ir vertinti viešosios politikos stebėsenos rodiklius, rengti rodiklių interpretacijos pagrindimus, jų apskaičiavimo metodikas, įskaitant duomenų šaltinių identifikavimą;
 • Rengti apžvalgas ir kitus pranešimus;
 • Nuolat stebėti, rinkti medžiagą (informaciją) apie naujai sukurtas žinias ir situaciją priskirtoje viešosios politikos srityje, vertinti naujas žinias, įžvelgti tendencijas ir teikti siūlymus;
 • Teikti metodines konsultacijas ministerijų, prireikus – kitų valstybės valdžios institucijų darbuotojams viešosios politikos analizės atlikimo, įrodymais grįsto valdymo klausimais;
 • Teikti informaciją, reikalingą pranešimų spaudai rengimui, rengti pranešimus tikslinėms grupėms apie veiklos rezultatus;
 • Nuolat informuoti tiesioginį vadovą apie koordinuojamų veiklų eigą ir rezultatus;
 • Vykdyti pagal kompetenciją kitus tiesioginio vadovo pavedimus, siekiant įgyvendinti Centro strateginius tikslus bei veiklos planus.

Reikalavimai:

 • Aukštasis arba jam prilygintas išsilavinimas (ne žemesnis kaip magistro laipsnis, mokslų daktaro laipsnis būtų privalumas);
 • Ne mažesnė kaip 2 metų darbo analitinio ar mokslinių tyrimų darbo patirtis, pageidautina atliekant viešosios politikos analizę;
 • Gerai išmanyti kiekybinius ir/arba kokybinius socialinių mokslų tyrimų metodus, pageidautinas sąnaudų ir naudos analizės taikymas;
 • Išmanyti ir gebėti savo darbe vadovautis LR Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo valdymo klausimus;
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos viešojo valdymo ir administravimo sistemą, politikos formavimo ir įgyvendinimo procesą;
 • Mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti pranešimus, išvadas ir rekomendacijas;
 • Gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą, vadovaujantis projektinio darbo principais;
 • Mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) ne žemesniu kaip B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
 • Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo reikalavimus, turėti gerus kompiuterinio raštingumo įgūdžius.

Kita informacija:

 • Darbo sutarties terminas iki 2022 m. gruodžio 31 d. (su galimybe pratęsti).
 • Siūlomas darbo užmokestis: 1944 Eur prieš mokesčius

Kandidatų gyvenimo aprašymo lauksime el. p. Susisieksime su į kitą etapą atrinktais kandidatais. Atsirinkę tinkamą kandidatą, atranką baigsime anksčiau.