Prie Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) komandos kviečiame prisijungti specialistą (-ę). Specialisto darbo tikslas – organizuoti, planuoti, derinti Centro kultūrinę, informacinę bei reklaminę veiklą.

Darbo pobūdis:

 • Vykdyti renginių modelio sukūrimą ir įgyvendinimą;
 • Derinti renginių sąmatas, pirkimus, planus, ataskaitas, veiklos programas;
 • Derinti susitikimus su suinteresuotomis šalimis ir pagal poreikį dalyvauti susitikimuose;
 • Vykdyti organizuojamiems renginiams reikiamų paslaugų ir prekių pagal poreikį pirkimus;
 • Rengti ir kaupti informaciją apie Centro veiklas, renginius ir kitus įvykius (renginių aprašymai, reklaminiai straipsniai ir kt.);
 • Esant poreikiui renginius fotografuoti, aprašyti ir archyvuoti;
 • Derinti salių ir patalpų paruošimus renginiams;
 • Organizuoti kvietimų kontrolę prieš renginius;
 • Teikti pasiūlymus vadovų komandai dėl renginių atitikimo Centro tikslams ir misijai, jų krypčių, pobūdžio ir tikslingumo;
 • Nuolat informuoti užduoties vadovą apie vykdomo renginio eigą;
 • Rengti ir tvarkyti su tiesioginėmis funkcijomis susijusią dokumentaciją;
 • Generuoti ir realizuoti idėjas, dalyvauti kūrybiniuose procesuose;
 • Prisidėti prie Centro komunikacijos strategijos įgyvendinimo.

Vykdyti kitus tiesioginio vadovo pavedimus pagal kompetenciją, siekiant įgyvendinti Centro strateginius tikslus bei veiklos planus.

Reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas;
 • Ne mažesnė kaip 2 metų darbo patirtis renginių organizavimo srityje;
 • Išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais;
 • Išmanyti renginio vadybos pagrindus;
 • Išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • Mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti priimant sprendimus, gebėti nustatyti, analizuoti problemas ir rasti jų sprendimo būdus;
 • Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, rinktis darbo metodus.
 • Gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • Gebėti dirbti komandoje, bendradarbiauti su suinteresuotosiomis šalimis;
 • Žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas, gebėti bendradarbiauti su Centro darbuotojais, klientais, partneriais ir specialistais;
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Siūlomas darbo užmokestis : 1397 Eur prieš mokesčius.

Darbo sutarties terminas iki 2023 m. kovo 31 d. (su galimybe pratęsti).

Dokumentai pateikiami iki 2022-10-31 el. paštu .

 

Vyriausybės strateginės analizės centras yra ekspertinė institucija, teikianti Vyriausybei ir ministerijoms nepriklausomą, tiriamąja veikla grįstą informaciją, reikalingą įrodymais pagrįstiems viešosios politikos sprendimams priimti.