Geresnis
valdymas
 
Mokslo,
technologijų ir
inovacijų politika
 
Švietimo
politika
 
Žmogiškojo
kapitalo politika

4banneris

agenda baneris

Spausdinti

Apie mus

Vyriausybės strateginės analizės centras yra ekspertinė institucija, teikianti Vyriausybei ir ministerijoms nepriklausomą, tiriamąja veikla grįstą informaciją, reikalingą įrodymais pagrįstiems viešosios politikos sprendimams priimti.

Centro veiklos tikslai:

  • atlikti tyrimus ir vertinimus, rengti prognozes strateginiais klausimais;
  • teikti išvadas Vyriausybei dėl atitinkamų valstybės valdymo sričių tobulinimo, remiantis atliktų tyrimų ir vertinimų rezultatais;
  • telkti valstybės institucijų ir įstaigų, kitų organizacijų turimas analitines kompetencijas į bendradarbiavimo tinklą ir koordinuoti šio tinklo veiklą;
  • konsultuoti valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas metodiniais klausimais dėl įrodymais grįstų sprendimų projektų parengimo;
  • rinkti, apdoroti duomenis, reikalingus Centro funkcijoms atlikti, pagal kompetenciją teikti statistinę informaciją Vyriausybei ir ministerijoms;
  • atlikti Technologijų ir inovacijų įstatyme, Mokslo ir studijų įstatyme, Profesinio mokymo įstatyme, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Vyriausybės strateginės analizės centras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip viešoji įstaiga, kurios steigėja ir savininkė yra valstybė, o savininkės teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija.

Misija

Ekspertinėmis kompetencijomis ir profesionaliu darbu kuriame kokybiškesnį valstybės valdymą ir formuojame objektyvia informacija grįstą viešąjį žinojimą.

Vertybės

strata vertybes grafikas2

Struktūra

darbuotoju struktura Strata