agenda baneris

Spausdinti

Valdyba

STRATA valdybos atranką reglamentuojantys dokumentai

Valdybos sudarymo tvarkos aprašas

LR Vyriausybės nutarimas „Dėl kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jis dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“

Skelbimas dėl STRATA valdybos narių atrankos

Vyriausybės strateginės analizės centras (toliau – Centras), juridinio asmens kodas 300845435, adresas: Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius, interneto svetainės adresas www.strata.gov.lt:

1. Skelbia kandidatų atranką į nepriklausomus Centro valdybos narius. Renkami ne mažiau kaip 4 nepriklausomi valdybos nariai.

2. Centro valdybą sudaro 7 nariai, iš jų ne mažiau kaip 4 nepriklausomi nariai.

3. Skelbimas apie nepriklausomų valdybos narių atranką paskelbtas Centro interneto svetainėje www.strata.gov.lt.

4. Atranką inicijuojantis subjektas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija.

5. Adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatas gali pateikti dokumentus:

• elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (nurodyti „Valdybos narių atranka“);
• paštu (registruotu laišku) arba įteikti asmeniškai adresu: Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius, II aukštas;
• išsiųsti per kurjerių tarnybą adresu: Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius, II aukštas.

6. Valdybos nariams už jų veiklą valdyboje nėra atlyginama.

7. Valdybos narių atrankai taikomas Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), išskyrus Aprašo 28, 40–42, 46 ir 47 punktus. Valdybos narių atrankai taip pat taikomas vienintelio Centro dalininko 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. LV-360 patvirtintas Vyriausybės strateginės analizės centro valdybos sudarymo tvarkos aprašas.

8. Laikotarpis, kuriam kandidatai renkami į nepriklausomus Centro valdybos narius: 4 metų kadencija (valdybos kadencija pradedama skaičiuoti nuo visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimo dėl valdybos sudėties patvirtinimo įsigaliojimo dienos).

9. Kandidatas į nepriklausomus valdybos narius turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

• turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
• turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant valdybos nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
• turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
• turi nebūti per pastaruosius 5 metus atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

10. Kandidatas į nepriklausomus valdybos narius turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

• turi nebūti Centro, atranką inicijuojančio subjekto ar jiems pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų;
• turi nebūti Centro ar susijusio juridinio asmens vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš Centro ar susijusio juridinio asmens, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
• turi nebūti Centro ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;
• turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su Centru ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš Centro, jo dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės nei 1 000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
• paskutinius dvejus metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko Centro ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas;
• turi nebūti Centro kolegialaus organo narys ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo valdybos nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius valdybos nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių ne didesnis kaip vienų metų laiko tarpas;
• turi nebūti daugiau nei trijų (įskaitant Centrą) su atranką inicijuojančiu subjektu susijusių juridinių asmenų kolegialių organų narys.

11. Kandidatas į nepriklausomus valdybos narius turi atitikti bent vieną iš šių specialiųjų reikalavimų:

• turėti kompetenciją viešosios politikos mokslinių tyrimų srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 5 metų vadovavimo moksliniams darbams viešosios politikos srityje patirtis;
• turėti kompetenciją viešosios politikos formavimo ir įgyvendinimo srityse. Šią kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 3 metų vadovaujamo darbo viešosios politikos formavimo ar įgyvendinimo srityje patirtis;
• turėti kompetenciją finansų (finansų valdymo, finansų analizės) srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 3 metų vadovaujamo darbo finansų valdymo, konsultavimo, finansinių paslaugų srityje patirtis;
• turėti kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 3 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu ar vadovaujamo darbo strateginio planavimo srityje patirtis;
• turėti kompetenciją organizacijų pokyčių valdymo srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 3 metų vadovaujamo darbo organizacijų pokyčių valdymo, konsultavimo ar pokyčių vertinimo srityje patirtis;
• turėti kompetenciją makroekonominės analizės srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 3 metų vadovavimo makroekonomikos analizės ir prognozavimo, makroekonominio pobūdžio darbams patirtis;
• turėti kompetenciją veiklos srityse, kuriose veikia Centras. Šią kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 3 metų vadovaujamo darbo arba veiklos, susijusios su Centro veiklos sritimis, patirtis.

12. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

 • kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Aprašo priedas, pateiktas skelbimo 1 priede);
• kandidato gyvenimo aprašymas, kuriame kandidatas nurodo atitiktį šio skelbimo 11 punkte nurodytiems specialiesiems reikalavimams;
 • kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;
• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
• aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
• kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka šio skelbimo 11 punkte nurodytus specialiuosius reikalavimus;
• kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo vykdant nepriklausomo valdybos nario atranką (skelbimo 2 priedas).

13. Kandidato dokumentų priėmimo terminas: kandidatai teikia dokumentus Centrui per 20 kalendorinių dienų nuo skelbimo apie atranką paskelbimo.

14. Centro kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, tvarkymą, informacijos teikimą:

• Laura Stračinskienė, Centro direktoriaus pavaduotoja,
el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , tel. 8 607 93 279;
• pavaduojantis asmuo – Agnė Braškutė, Centro teisininkė,
el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , tel. 8 682 50 010.

Priedai (parsisiųsti doc formatu):

  1. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija.
  2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo vykdant nepriklausomo valdybos nario atranką.

Pasisiųsti skelbimą PDF formatu galima  paspaudus šią nuorodą.

 

Sekite mūsų naujienas:

© 2019 Všį Vyriausybės strateginės analizės centras. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 300845435.

A. Goštauto g. 9, II a, LT-01108 Vilnius. Tel. 8 682 50 100, el. p. info@strata.gov.lt

 

Naudojant Vyriausybės strateginės analizės centro paskelbtą informaciją kituose leidiniuose, žiniasklaidos priemonėse, viešuose pristatymuose ir kitais būdais būtina nurodyti Vyriausybės strateginės analizės centrą kaip šaltinį.

Duomenų rinkimo ir tvarkymo tvarką reglamentuojanti privatumo politika.