agenda baneris

Spausdinti

Karjera

Ekspertinėmis žiniomis ir profesionaliu darbu kuriame kokybiškesnį valstybės valdymą bei formuojame objektyvia informacija grįstą viešąjį žinojimą. Esame analitinis centras, vykdantis tyrimus viešosios politikos klausimais.

Esame dinamiškas, savo darbą mylintis kolektyvas. Nuolat keliame kompetencijas ir tikime, kad savo darbu galime sukurti teigiamą poslinkį valstybės politikoje bei jos įgyvendinime. Kasdien dirbdami siekiame kokybės ir geresnių sprendimų Lietuvai. 


Vyriausias politikos  analitikas (-ė)

Prie Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) komandos kviečiame prisijungti vyriausiąjį politikos analitiką (-ę). Vyriausiojo politikos analitiko darbo tikslas – organizuoti tyrimą atliekančios grupės darbą, kontroliuoti tyrimo vykdymą, rengti išvadas ir rekomendacijas dėl numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimų kokybės, konsultuoti valstybės tarnautojus numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodiniais klausimais, analizuoti priskirtos viešosios politikos srities (-ių) tendencijas ir vykdyti taikomuosius ir kitus tyrimus, rengti argumentuotus patarimus ir rekomendacijas aktualiais viešosios politikos klausimais.

Darbo pobūdis:

 • Vadovauti priskirtų darbų komandoms, koordinuoti jų darbą, užtikrinti šių darbų rezultatų kokybę;
 • Analizuoti valstybės institucijų parengtus politikos (teisėkūros) iniciatyvų numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimus, rengti ir teikti išvadas ir rekomendacijas dėl poveikio vertinimų kokybės gerinimo;
 • Teikti metodines konsultacijas ministerijų, prireikus – kitų valstybės valdžios institucijų valstybės tarnautojams, atliekantiems numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimą, vesti mokymus;
 • Prireikus Vyriausybės ar Vyriausybės kanceliarijos pavedimu atlikti strateginių sprendimų projektams pagrįsti reikalingus poveikio vertinimus, tyrimus ir analizes;
 • Rengti apžvalgas ir kitus pranešimus, peržiūrėti ir recenzuoti kitų Centro tyrėjų darbus, prisidėti prie kitų vertinimo srities projektų;
 • Rengti vertinimus ir rekomendacijas dėl Vyriausybei siūlomų svarstyti priskirtos viešosios politikos srities klausimų, teikti argumentuotus siūlymus viešosios politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais;
 • Konsultuoti Centro darbuotojus viešosios politikos analizės, poveikio vertinimo atlikimo klausimais;
 • Teikti informaciją, reikalingą pranešimų spaudai rengimui, rengti pranešimus tikslinėms grupėms apie veiklos rezultatus;
 • Nuolat informuoti skyriaus vadovą apie koordinuojamų veiklų eigą ir rezultatus;
 • Vykdyti pagal kompetenciją kitus skyriaus vadovo pavedimus, siekiant įgyvendinti Centro strateginius tikslus bei veiklos planus.

Reikalavimai:

 • Aukštasis arba jam prilygintas išsilavinimas (ne žemesnis kaip magistro laipsnis, pageidautina – mokslų daktaro, socialinių ar humanitarinių mokslų srityse (politikos mokslų, sociologijos, ekonomikos, teisės ar susijusiose kryptyse);
 • Ne mažesnė kaip 2 metų darbo patirtis atliekant viešųjų intervencijų vertinimus (numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimą, programų vertinimą, baigiamąjį (ex post) vertinimą, politikos reformų vertinimą). Darbas su tarptautinėmis organizacijomis būtų privalumas;
 • Išmanyti ir savo darbe vadovautis LR Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais teisėkūros ir viešojo valdymo klausimus;
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos viešojo valdymo ir administravimo sistemą, teisėkūros ir politikos formavimo procesą;
 • Mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti pranešimus, išvadas ir rekomendacijas;
 • Gebėti planuoti ir organizuoti savo ir grupės darbą;
 • Mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) ne žemesniu kaip B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo reikalavimus, turėti gerus kompiuterinio raštingumo įgūdžius.

Darbo sutarties terminas: 2 metai (su galimybe pratęsti).

Siūlomas darbo užmokestis: 2450 Eur prieš mokesčius

Kandidatų gyvenimo aprašymo lauksime el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  iki kovo  24 d. Susisieksime su į kitą etapą atrinktais kandidatais. Atsirinkę tinkamą kandidatą anksčiau, atranką baigsime anksčiau.


Biuro administratorius (-ė) 

Prie Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) komandos kviečiame prisijungti biuro administratorių (-ę). Biuro administratoriaus darbo tikslas – užtikrinti organizacijos bendrųjų funkcijų, įskaitant raštvedybos, korespondencijos ir informacijos srautų sklandų valdymą.

Darbo pobūdis:

 • Tvarkyti Centro raštvedybą ir korespondenciją, valdyti informacijos srautus.
 • Tvarkyti Centro gaunamų ir siunčiamų dokumentų, direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų registraciją, informacijos srautų paskirstymą ir pildyti atitinkamas duomenų bazes.
 • Sudaryti bei tvarkyti Centro bylų nomenklatūrą, bylų apyrašus bei apskaitą, tvarkyti Centro archyvą.
 • Derinti ir tvarkyti direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo darbotvarkes.
 • Protokoluoti Centro posėdžius bei, esant poreikiui, kitus Centre organizuojamus susirinkimus ir susitikimus.
 • Organizuoti Centro lankytojų, klientų ir svečių priėmimą.
 • Organizuoti Centro darbuotojų aprūpinimą darbo priemonėmis.
 • Vykdyti mažos vertės pirkimų procedūras, padėti Viešųjų pirkimų komisijai paruošti dokumentus ir organizuoti viešuosius pirkimus.
 • Vykdyti Centre esančių materialinių vertybių priežiūrą.
 • Tvarkyti su inventorizacija susijusius dokumentus.
 • Pagal kompetenciją rengti ataskaitas ir planus.
 • Savo kompetencijos ribose vykdyti su Personalo administravimu susijusias užduotis.

Reikalavimai:

 • Aukštasis išsilavinimas;
 • Ne mažesnė kaip 1 metų patirtis įstaigų administravimo srityje;
 • Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių raštvedybą, archyvų tvarkymą, asmens duomenų apsaugą, personalo dokumentų administravimą, viešuosius pirkimus išmanymas ir gebėjimas juos pritaikyti savo darbe.
 • Užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis mokėjimas;
 • Mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas.
 • Gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą bei valdyti pokyčius.
 • Išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo, tarnybinio protokolo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Dokumentus į biuro administratoriaus (-ės) poziciją prašome pateikti iki kovo 18 d. per Valstybės tarnybos departamento tinklalapį.


Politikos analitikas (Policy Lab – strateginis dizainas)

Prie Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) komandos kviečiame prisijungti politikos analitiką (ę) su strateginio dizaino pakraipa dirbti viešosios politikos inovacijų laboratorijos projekte – Policy LAB.

Policy LAB tikslas - paskatinti inovacijas ir didinti priimamų sprendimų kokybę formuojant viešąją politiką ir įgyvendinant svarbius valstybės uždavinius.

Policy LAB sudaro komanda su skirtingomis žiniomis ir įgūdžiais (strateginio dizaino (angl. design thinking), elgsenos mokslų, ateities įžvalgų), kuri sujungdama tarpdisciplines kompetencijas ir metodologinius įrankius padeda spręsti kompeksines viešosios politikos problemas/iššūkius. Policy LAB dirba glaudžiai bendradarbiaudama su suinteresuotomis šalimis, kartu taiko, tiria ir eksperimentuoja su naujomis politikos idėjomis ir iniciatyvomis. Veiklos lauke – tyrimai, dirbtuvės, apžvalgos, eksperimentai.

Darbo pobūdis:

 • Inicijuoti, organizuoti ir vykdyti viešosios politikos tyrimus ir/arba strategines-kūrybines dirbtuves (vartotojo/visuomenės tyrimus panaudojant kokybinius tyrimus ir kūrybinius metodus, suinteresuotų šalių konsultacijas, darbotvarkės parengimą, metodikos paruošimą, prototipų kūrimą ir testavimą).
 • Kurti ir eksperimentuoti su naujomis politikos idėjomis ir iniciatyvomis.
 • Stebėti, rinkti medžiagą apie situaciją sprendžiant paskirtą/us viešosios politikos klausimą/us.
 • Vertinti įvykius, kokybiniu ir kiekybiniu būdu surinktą informaciją, įžvelgti tendencijas paskirtose politikos srityse.
 • Rengti apžvalgas ir teikti argumentuotus siūlymus politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais.
 • Užtikrinti tinkamą tyrimų ir dirbtuvių vykdymą, surinktų duomenų kokybę ir intepretaciją. Imtis priemonių tyrimų rizikoms išvengti.
 • Kurti / prisidėti kuriant Policy LAB veiklos metodikos ir jos tobulinimo.
 • Konsultuoti Centro darbuotojus ir kitas suinteresuotas šalis viešosios politikos analizės atlikimo, informacijos interpretavimo klausimais, Policy LAB metodų (strateginio dizaino procesų bei metodų) taikymo nauda viešosios politikos srityje.
 • Teikti informaciją reikalingą pranešimų spaudai rengimui, rengti pranešimus tikslinėms grupėms apie veiklos rezultatus.
 • Nuolat informuoti tyrimo grupės vadovą apie koordinuojamų veiklų eigą ir rezultatus.
 • Vykdyti pagal kompetencijas kitus tyrimo grupės vadovo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Centro strateginius tikslus bei veiklos planus.

Reikalavimai:

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (privalumas būtų šiose srityse: paslaugų ir proceso dizainas, naudotojų patirties dizainas, strateginis dizainas ir inovaocijų valdymas, socialinis dizainas, industrinis dizainas, architektūra, antropologija).
 • Turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirties dirbant srityje, reikalaujančioje analitinių, strateginių ir/arba kūrybinių įgūdžių (t.y., gebėjimo taikyti strateginio dizaino procesus bei metodus, pavyzdžiui, dizaino mąstysenos metodiką ar naudotojo patirties dizaino principus).
 • Gebėti analitinius, strateginius ir/arba kūrybinius įgūdžius (strateginio dizaino, pavyzdžiui, dizaino mąstysenos metodikos ar naudotojo patirties dizaino principus) taikyti viešosios politikos srityje.
 • Išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešosios politikos klausimus.
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos viešojo valdymo ir administravimo sistemą, teisėkūros ir politikos formavimo procesą.
 • Mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti pranešimus, išvadas ir rekomendacijas.
 • Gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą.
 • Gebėti dirbti komandoje, koordinuojant ir kuriant procesus, bendradarbiaujant su kitomis suinteresuotosiomis šalimis.
 • Turėti puikius derybinius, komunikacinius įgūdžius ir gebėjimą būti lanksčiam, adaptuotis ir greitai mokytis.
 • Mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) ne žemesniu kaip B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo reikalavimus, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Darbo sutarties terminas: iki 2 metų (su galimybe pratęsti).

Siūlomas darbo užmokestis : 1934 Eur prieš mokesčius

Kandidatų gyvenimo aprašymo lauksime el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  iki kovo  24 d. Susisieksime su į kitą etapą atrinktais kandidatais. Atsirinkę tinkamą kandidatą anksčiau, atranką baigsime anksčiau.


Jaunesnysis analitikas 

Prie Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) komandos kviečiame prisijungti jaunesnįjį analitiką (ę). Jaunesniojo analitiko pareigybės tikslas – prisidėti analizuojant ir vertinant atitinkamos politikos tendencijas.

Darbo pobūdis:

 • Rinkti reikiamą medžiagą (informaciją) apie situaciją priskirtoje viešosios politikos srityje, ją analizuoti ir sisteminti, prisidėti prie tyrimų atlikimo;
 • Vertinti įvykius ir statistinę informaciją politikos srityse, rengti apibendrinimus ir apžvalgas;
 • Nuolat informuoti skyriaus vadovą apie veiklų eigą ir rezultatus;
 • Vykdyti pagal kompetenciją kitus skyriaus vadovo pavedimus, siekdamas įgyvendinti organizacijos strateginius tikslus bei veiklos planus.

Reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas, gali būti paskutinio kurso studentas (privalumas socialinių mokslų srities);
 • Turėti analitinio darbo patirties;
 • Mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • Gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • Mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
 • Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo reikalavimus, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Darbo sutarties terminas: 2 metai (su galimybe pratęsti).

Siūlomas darbo užmokestis: 1418 Eur prieš mokesčius

Kandidatų gyvenimo aprašymo lauksime el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  iki kovo  27 d. Susisieksime su į kitą etapą atrinktais kandidatais. Atsirinkę tinkamą kandidatą anksčiau, atranką baigsime anksčiau.


Vyriausybės strateginės analizės centras yra ekspertinė institucija, teikianti Vyriausybei ir ministerijoms nepriklausomą, tiriamąja veikla grįstą informaciją, reikalingą įrodymais pagrįstiems viešosios politikos sprendimams priimti.

Jei dominančio pasiūlymo neradote, tačiau domitės darbu Vyriausybės strateginės analizės centre ir norėtumėte, kad su Jumis būtų susisiekta esant darbuotojų poreikiui, kviečiame atsiųsti savo gyvenimo aprašymą, nurodant poziciją, kuri Jums būtų įdomi, el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Sekite mūsų naujienas:

© 2020 Všį Vyriausybės strateginės analizės centras. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 300845435.

A. Goštauto g. 9, II a, LT-01108 Vilnius. Tel. 8 682 50 100, el. p. info@strata.gov.lt

 

Naudojant Vyriausybės strateginės analizės centro paskelbtą informaciją kituose leidiniuose, žiniasklaidos priemonėse, viešuose pristatymuose ir kitais būdais būtina nurodyti Vyriausybės strateginės analizės centrą kaip šaltinį.

Duomenų rinkimo ir tvarkymo tvarką reglamentuojanti privatumo politika.