agenda baneris

Spausdinti

STRATA VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginės analizės centro (toliau – STRATA) vidaus kontrolės politika (toliau – Politika) – vidaus dokumentas, reglamentuojantis STRATA veiklos krypčių vidaus kontrolės tikslus, principus, dalyvius, vidaus kontrolės elementus ir jų įgyvendinimo organizavimą, analizę ir vertinimą bei informacijos teikimą apie vidaus kontrolės įgyvendinimą STRATA.

2. Politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu 2020 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1K-195 „Dėl Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“, Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 1K-170 „Dėl Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus kontrolės įgyvendinimą.

3. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose.

II SKYRIUS

PAGRINDINIAI VIDAUS TEISĖS AKTAI IR VIDAUS KONTROLĖ

4. Vidaus kontrolės įgyvendinimą STRATA reglamentuoja vidaus teisės aktai, kurie tvirtinami STRATA direktoriaus įsakymais.

III SKYRIUS

VIDAUS KONTROLĖS TIKSLAI IR PRINCIPAI

5. STRATA vidaus kontrolė – tai nenutrūkstamas procesas, kurį, siekiant strateginiuose planavimo dokumentuose numatytų tikslų, įgyvendina STRATA vadovybė, struktūriniai padaliniai ir darbuotojai ir kuris yra paremtas STATA rizikos vertinimu.

6. Vidaus kontrolė yra skirta valdyti STRATA rizikos veiksnius ir užtikrinti, kad būtų pasiekti vidaus kontrolės tikslai:

6.1. laikytis teisės aktų, reglamentuojančių STRATA veiklą, reikalavimų;

6.2. saugoti turtą nuo sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ar kitų neteisėtų veikų;

6.3. vykdyti veiklą, laikantis patikimo finansų valdymo principo, grindžiamo ekonomiškumu, efektyvumu ir rezultatyvumu;

6.4. teikti patikimą, aktualią, išsamią ir teisingą informaciją apie finansinę ir kitą veiklą.

7. STRATA vidaus kontrolė kuriama ir palaikoma, vadovaujantis pagrindiniais vidaus kontrolės principais:

7.1. tinkamumas – vidaus kontrolė, visų pirma, įgyvendinama tose veiklos srityse, kuriose STRATA susiduria su didžiausia rizika;

7.2. efektyvumas – vidaus kontrolė nustatoma taip, kad vidaus kontrolės įgyvendinimo sąnaudos neviršytų gaunamos vidaus kontrolės priemonių naudos;

7.3. rezultatyvumas – turi būti pasiekti vidaus kontrolės tikslai;

7.4. optimalumas – vidaus kontrolė turi būti proporcinga STRATA rizikai ir neturi būti perteklinė;

7.5. dinamiškumas – vidaus kontrolė gali būti tobulinama, atsižvelgiant į pokyčius;

7.6. nenutrūkstamas funkcionavimas – vidaus kontrolė STRATOJE įgyvendinama nuolat.

8. Vidaus kontrolės tikslams pasiekti kuriama veiksminga STRATA vidaus kontrolė, vykdomos vidaus kontrolės priemonės.

IV SKYRIUS

VIDAUS KONTROLĖS ELEMENTAI IR JŲ ĮGYVENDINIMO ORGANIZAVIMAS

9. Vidaus kontrolė STRATA kuriama ir palaikoma, atsižvelgiant į STRATA veiklos pobūdį ir ypatumus, veiklos riziką, organizacinę struktūrą, žmogiškuosius išteklius ir kitus kontrolės priemonių poreikio vertinimus.

10. Vidaus kontrolės įgyvendinimas STRATA užtikrinamas, apimant tarpusavyje susijusius vidaus kontrolės sistemos elementus:

10.1. Kontrolės aplinka – tai aplinka, kurioje vykdoma STRATA veikla, darbuotojai įgyvendina savo pareigas ir kurioje funkcionuoja vidaus kontrolės sistema. Kontrolės aplinka apima:

10.1.1 organizacinę struktūrą, kurioje nustatytas STRATA struktūrinių padalinių pavaldumas ir atskaitingumas. Organizacinė struktūra yra detalizuota pareigybių sąraše ir darbuotojų pareigybių aprašymuose;

10.1.2.profesinio elgesio ir taisyklių laikymąsi, kai STRATA darbuotojai laikosi profesinio elgesio principų ir taisyklių, vengia viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktų ir kt.;

10.1.3 kompetenciją, kai siekiama, jog darbuotojai turėtų tinkamą kvalifikaciją, pakankamai patirties ir reikiamų įgūdžių savo funkcijoms atlikti;

10.1.4 žmogiškųjų išteklių valdymo politiką ir praktiką, kai STRATA formuojama tokia politika, kuri skatintų pritraukti, ugdyti ir išlaikyti kompetentingus darbuotojus. STRATA siekiama efektyvaus darbo organizavimo, darbo kokybės, vidinės tvarkos, racionalaus darbo laiko panaudojimo.

10.2. Rizikos vertinimas ir valdymas – procesas, kurio metu identifikuojami rizikos veiksniai (įskaitant korupcijos riziką), galintys turėti neigiamos įtakos STRATA veiklai, ir priimami sprendimai dėl neigiamos įtakos sumažinimo iki priimtino lygio. Rizikos vertinimas ir valdymas apima:

10.2.1 rizikos veiksnių, įskaitant korupcijos, nustatymą ir vertinimą;

10.2.2 toleruojamos rizikos nustatymą;

10.2.3 priemonių rizikai valdyti parinkimą.

10.3 Kontrolės veikla – veikla, kuria siekiama sumažinti neigiamą rizikos veiksnių poveikį STRATA, reglamentuojama, nustatant vidaus kontrolės priemones STRATA vidiniuose teisės aktuose ir darbuotojų, vykdančių pavestas funkcijas, pareigybių aprašymuose ir STRATA direktoriaus įsakymuose. Kontrolės veikla apima:

10.3.1 STRATA direktoriaus patvirtintų tvarkos aprašų, taisyklių, politikų ir kitų dokumentų taikymą STRATA veikloje;

10.3.2. vidaus kontrolės priemonių parinkimą ir taikymą;

10.3.3. finansų kontrolę, kurios tikslas – užtikrinti, kad STRATA valdomas, naudojamas, saugomas bei disponuojamas turtas atitiktų teisėtumo bei patikimo finansų valdymo – efektyvumo, ekonomiškumo, rezultatyvumo – principus ir kuri atliekama vadovaujantis STRATA direktoriaus patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis;

10.3.4. technologijų naudojimą, kai parenkama ir vykdoma informacinių technologijų veikla, užtikrinant STRATA informacinių sistemų veiklą, informacinių technologijų įsigijimo, naudojimo ir palaikymo kontrolę, kibernetinę saugą ir kt.;

10.3.5. korupcijos prevencijos veiklą, atliekant kasmetinį STRATA korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą.

10.4. Informavimas – veikla, kurios metu sprendimams priimti turi būti laiku pranešama aktuali, išsami, patikima ir teisinga informacija apie vidaus ir išorės įvykius ir procesus. Informavimas apima:

10.4.1. informacijos naudojimą, kai STRATA gauna, rengia ir naudoja aktualią, išsamią, patikimą ir teisingą informaciją;

10.4.2. išorinę komunikaciją, kai įgyvendinamas informacijos perdavimas išorės informacijos vartotojams ir informacijos gavimas iš jų, naudojant komunikacijos priemones;

10.4.3. vidinę komunikaciją, kai darbuotojai informuojami apie STRATA veiklos rezultatus, pokyčius, riziką, vidaus kontrolės veikimą ir kt.

10.5 Stebėsena – veikla, skirta užtikrinti, kad vidaus kontrolė veiktų taip, kaip numatyta, ir, esant poreikiui, būtų tobulinama. Stebėsena apima:

10.5.1 nuolatinę stebėseną, kuri yra integruojama į kasdienę STRATA veiklą darbuotojams vykdant jiems pavestas funkcijas;

10.5.2. periodinius vertinimus, atliekamus STRATA vidaus auditorių bei kitų išorės audito vykdytojų ir STATOS veiklos vertintojų.

V SKYRIUS

VIDAUS KONTROLĖS DALYVIAI

11. STRATA vidaus kontrolės dalyviai: direktorius, struktūrinių padalinių vadovai, vadovaujančias pareigas einantys darbuotojai ir kiti STRATA darbuotojai.

12. STRATA direktorius, siekdamas strateginio planavimo dokumentuose STRATA nustatytų tikslų, užtikrina vidaus kontrolės sukūrimą STRATA, jos įgyvendinimą ir tobulinimą;

13. Struktūrinių padalinių vadovai atsakingi už nuolatinės (kasdienės) stebėsenos užtikrinimą ir rizikų nustatymą pagal vadovaujamam padaliniui priskirtas funkcijas.

14. Visi STRATA darbuotojai, atlikdami savo tiesiogines funkcijas, kartu įgyvendina ir vidaus kontrolę, yra atsakingi už vidaus kontrolės veiksmingumo užtikrinimą ir veiklos problemų nustatymą. Vidaus kontrolės dalyvių pareigos ir atsakomybė nustatytos STRATA vidaus dokumentuose.

VI SKYRIUS

VIDAUS KONTROLĖS ANALIZĖ IR VERTINIMAS

15. STRATA direktorius užtikrina, kad kiekvienais metais būtų atliekama vidaus kontrolės analizė, apimanti visus vidaus kontrolės elementus, kurios metu būtų įvertinami STRATA veiklos trūkumai, pokyčiai, atitiktis nustatytiems reikalavimams (ar vidaus kontrolė įgyvendinama pagal STRATA nustatytą vidaus kontrolės politiką ir ar ji atitinka pasikeitusias veiklos sąlygas), vidaus ir kitų auditų bei vertinimų rezultatai ir numatomos vidaus kontrolės tobulinimo priemonės.

VII SKYRIUS

VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMAS

16. Vidaus kontrolė STRATA įgyvendinama, integruojant vidaus kontrolę į STRATA veiklą, apimant pagrindinius valdymo procesus (planavimą, atlikimą ir stebėseną), nuolat tobulinant ir prireikus keičiant STRATA vidaus kontrolę atsižvelgiant į pokyčius.

17. Direktorius formuoja ir palaiko teigiamą STRATA darbuotojų požiūrį į vidaus kontrolę STRATA.

18. STRATA finansų kontrolė yra STRATA vidaus kontrolės dalis. Finansų kontrolė STRATA atliekama, vadovaujantis direktoriaus įsakymu patvirtintomis STRATA finansų kontrolės taikylėmis, reglamentuojančiomis finansų kontrolės organizavimą STRATA ir STRATA finansų kontrolę atliekančių darbuotojų pareigas ir atsakomybę.

19. Tinkamai komunikacijai užtikrinti STRATA gali būti parengta vidinės ir išorinės komunikacijos strategija.

VIII skyrius

RIZIKŲ VALDYMAS

20. Atsižvelgiant į nuolat kintančias STRATA ekonomines, reguliavimo ir veiklos sąlygas, rizikos (tikimybės, kad tam tikri vidiniai ar išoriniai veiksniai ar pokyčiai gali neigiamai paveikti STRATA veiklos tikslų, uždavinių įgyvendinimą ir tinkamą vidaus kontrolės funkcionavimą) vertinimas atliekamas nuolat ir (arba) periodiškai.

21. Rizikos valdymo procesą sudaro rizikos veiksnių nustatymas, jų analizė ir vertinimas, toleruojamos rizikos nustatymas, reagavimo į riziką numatymas. Rizikos valdymas STRATA organizuojamas pagal šias pagrindines STRATA veiklos sritis:

21.1. strateginius tikslus – strateginio planavimo dokumentuose STRATA nustatyti tikslai ir uždaviniai su planuojamais pasiekti rezultatais per planavimo dokumentuose nurodytą laikotarpį;

21.2. veiklos tikslus – efektyvus ir veiksmingas STRATA turimų išteklių panaudojimas;

21.3. atskaitomybės tikslus – STRATA vidaus ir išorinių ataskaitų patikimumas;

21.4. atitikties tikslus – STRATA veiklos atitiktis teisės aktų reikalavimams, priežiūros ir kontrolės institucijų rekomendacijoms ir geros praktikos pavyzdžiams.

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. STRATA darbuotojai, vykdantys pavestas funkcijas, nustatytas jų pareigybių aprašymuose, laiku ir kokybiškai atlieka savo pareigas, siekia, kad vidaus kontrolė STRATA būtų veiksminga.

23. Atsižvelgiant į ekonomines, reguliavimo ir kitas STRATA veiklos sąlygas, Politikos turinys gali būti peržiūrimas ir atnaujinamas.

24. STRATA darbuotojai turi teisę STRATA direktoriui teikti Politikos ir vidaus kontrolės tobulinimo siūlymus ir rekomendacijas.