agenda baneris

Spausdinti

Geresnis valdymas

Esminė Centro veiklos paskirtis – prisidėti prie Lietuvos viešojo valdymo tobulinimo, stiprinant įrodymais grįstos politikos dedamąją. Šią misiją Centras atlieka keturiomis pagrindinėmis kryptimis – vykdydamas ir teikdamas politikos formuotojams į strateginį valdymo lygmenį orientuotus viešosios politikos tyrimus ir analizes; stiprindamas rengiamų teisės aktų poveikio vertinimo sistemą; skatindamas viešosios politikos formavimo proceso inovacijas; prisidėdamas prie valstybės tarnautojų analitinių kompetencijų tobulinimo. Savo veikloms įgyvendinti Centras taip pat pasitelkia kompetencijų tinklą, siejantį valstybės institucijų, mokslinių tyrimų įstaigų ir tarptautinių partnerių analitinius pajėgumus.

STRATA veiklu struktura web grafikas

Šiuo metu Centras atlieka tyrimus ir vertinimus, vykdo stebėseną, renka ir apdoroja duomenis, teikia statistinę informaciją viešojo valdymo, mokslo, technologijų ir inovacijų, švietimo ir žmogiškojo kapitalo politikos srityse.

Įrodymais grįstas valdymas reiškia, jog rengiant ir priimant įstatymus, turėtų būti vadovaujamasi pagrįsta, patikima ir išsamia informacija apie tai, kaip numatomas teisinis reguliavimas palies asmenis ar grupes, kokias galimas pasekmes jis sukels ekonomikai, valstybės finansams, socialinei aplinkai, viešajam administravimui, korupcijos mastui, aplinkai, regionų plėtrai ir kitoms sritims. Tiek tarptautinių organizacijų, tiek šalies institucijų vertinimuose pastebima, kad Lietuvoje taikomas reikalavimas vertinti teisės aktų poveikį dažnu atveju atliekamas formaliai, siekiant pateisinti jau priimtus sprendimus. Dėl to Centrui yra keliamas uždavinys sustiprinti poveikio vertinimo sistemą.

Horizontalus centro veiklos uždavinys yra suformuoti tarpinstitucinį kompetencijų tinklą. Pasitelkiant tinkle veikiančių valstybinių įstaigų analitinį potencialą, mokslinių tyrimų įstaigas ir užsienio partnerius. Taip bus siekiama geriau informuotų politikos sprendimų, politikos formavimo procese panaudojant daugiau informacijos šaltinių – statistiką, duomenis, viešosios politikos analizių rezultatus bei mokslinių tyrimų žinias.

Pagrindines Centro funkcijas viešojo valdymo srityje nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 302 straipsnis.

Numatomi tokie artimiausi šio uždavinio įgyvendinimo etapai:

2020-2023 m.

 • Ministerijose taikomų numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo praktikų tyrimas
  Tyrimu siekiama išsiaiškinti vyraujančią numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo praktiką, identifikuoti atliekant poveikio vertinimą kylančias problemas ir nustatyti metodinės ir konsultacinės pagalbos poreikius.
 • Rengiamas metodologijos rinkinys yra skirtas valstybės tarnautojams, atliekantiems numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimus, siekiant pagerinti poveikio vertinimo kokybę.
 • Prioritetinių teisėkūros iniciatyvų poveikio vertinimo kokybės priežiūros stiprinimas
  Atliekami teikiamų struktūrinių/sisteminių sprendimų analitinių pagrindimų vertinimai valstybės prioritetinėse viešojo valdymo srityse
 • Apžvalgoje analizuojamas 2019 m. Lietuvoje veikęs viešasis sektorius, vertinami viešojo sektoriaus pokyčiai 2019 m. bei visu septynioliktosios Vyriausybės valdymo laikotarpiu.
 • 2020-2021 m.
  Įgyvendinant projektą yra siekiama sustiprinti įrodymais grįstos viešosios politikos formavimo ir vertinimo pajėgumus Vyriausybėje ir kitose valstybės institucijose; pagerinti koordinavimą, skatinti platesnį viešosios politikos vertinimų ir jų kokybės kontrolės taikymą sprendimų priėmimo procese.
 • 2020-2023 m.
  Metodologijos rinkinio įveiklinimas
  Valstybės valdžios institucijos konsultuojamos metodologijos taikymo klausimais. Atliekama metodologijos taikymo analizė ir esant poreikiui teikiamos rekomendacijos tobulinimui.