agenda baneris

Spausdinti

Mokslo, technologijų ir inovacijų politika - rezultatų archyvas

2021 m.

20210114 inovacijos web

Lietuvos inovacijų ekosistemos apžvalga

Antrojoje kasmetinėje Lietuvos inovacijų ekosistemos apžvalgoje pateikiami visų ekosistemos dedamųjų – inovacijoms reikalingų įgūdžių, naujų žinių kūrimo ir technologijų perdavimo, naujų produktų diegimo rinkoje bei valdžios sektoriaus indėlio – potencialą ir pažangą atspindintys pagrindiniai rodikliai. Pasitelkiant naujausius duomenis, leidinyje siekiama apibendrinti inovacijų ekosistemoje pasiektą pažangą ir įvykusius esminius pokyčius.

 Apžvalgos ataskaita lietvių kalba, anglų kalba.

2020 m.


202010114 tyreju darbo salygos web

Tyrėjų darbo sąlygos Lietuvos universitetuose ir mokslinių tyrimų institutuose

Apklausoje nagrinėti tyrėjų darbo laiko pasiskirstymo, dalyvavimo mokslinių tyrimų finansavimo programose, vadybiniai, darbo–laisvalaikio pusiausvyros bei požiūrio į tyrėjo karjeros patrauklumą Lietuvoje klausimai. Apklausti 793 tyrėjai, vykdantys MTEP veiklą Lietuvos universitetuose ir institutuose. Ataskaitoje pateikiami bendri rezultatų pasiskirstymai, taip pat rezultatai pagal mokslo sritis, pareigas, lytį, institucijose tipą.

Atviri tyrimo duomenys, klausimynas, metodika


Sumanios specializacijos įgyvendinimo stebėsena. Ketvirtoji ataskaita

210111 ss ketvirtoji ataskaita

STRATA ir Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė Sumanios specializacijos programos stebėsenos ataskaitą, kurioje analizuojami sumanios specializacijos prioritetų įgyvendinimo programos rezultatai. Taip pat analizuojama Lietuvos ūkio sektorių plėtra, mokslo rezultatų sklaida bei MTEPI potencialo raiška įgyvendinant konkrečias sumanios specializacijos programos priemones.

 

 


202012 mokslo bukle web

Mokslo būklės apžvalga

Apžvalgoje nagrinėjama Lietuvos mokslo sistemos būklė, analizuojant duomenis apie tyrimų personalą (tyrėjus ir doktorantus), MTEP finansavimą, infrastruktūrą, tyrėjų atlyginimus, mobilumą, mokslinę veiklą ir jos rezultatus (tarptautinius projektus, bendradarbiavimą su verslu ir mokslines publikacijas). Visais atvejais, kai yra atitinkamų duomenų, apžvalgoje aprėpiamas 2010–2019 m. laikotarpis.

 


202012 mtep metodika

Lietuvos MTEP tarptautiškumo krypčių nustatymo metodika

Šioje metodikoje pateikiama MTEP veiklos tarptautiškumo nustatymo sistema, padėsianti pasiekti nuoseklesnio ir kryptingesnio Lietuvos tarptautinio bendradarbiavimo moksle. Metodika siekiama prisidėti prie strategiško tarptautinio bendradarbiavimo galimybių panaudojimo didinant šalies MTEP konkurencingumą, stiprinant šalies tyrėjų kompetencijas bei ugdant naujus tyrėjus.


202010 using machine learning web

Inovatyvių įmonių identifikavimas pasitelkiant dirbtinį intelektą (techninė ataskaita, anglų k.)

Ataskaitoje pristatoma tyrimo, kuriuo buvo siekta identifikuoti inovatyvias įmones, eiga. Įmonių identifikavimui buvo pasitelktas dirbtinio intelekto modelis – gilieji neuronų tinklai. Ataskaitoje detaliai aprašomi techniniai sprendimai, kurie buvo naudojami kuriant neuronų tinklų modeli ir rezultatų validavimas su Lietuvos statistikos departamento vykdytų apklausų rezultatais.

 


inovaciju2

Lietuvos inovacijų ekosistemos apžvalga

STRATA numato kiekvienais metais parengti Lietuvos inovacijų ekosistemos apžvalgą. Šios apžvalgos tikslas yra glaustai aptarti per metus įvykusius pokyčius ir stebėti pasiektą pažangą. Pirmojoje inovacijų ekosistemos apžvalgoje aptariami  visų  trijų  ekosistemos  dedamųjų  –  inovacijoms reikalingų įgūdžių, naujų žinių kūrimo ir technologijų perdavimo  bei  naujų  produktų  diegimo  rinkoje –  pagrindiniai potencialą  ir  pažangą  atspindintys  rodikliai.

Apžvalgos ataskaita lietuvių kalba, anglų kalba.

 

2019 m.

Sumanios specializacijos įgyvendinimo stebėsena. Trečioji ataskaita

STRATA ir Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė Sumanios specializacijos programos stebėsenos ataskaitą, kurioje analizuojami sumanios specializacijos prioritetų įgyvendinimo programos rezultatai. Taip pat analizuojama Lietuvos ūkio sektorių plėtra, mokslo rezultatų sklaida bei MTEPI potencialo raiška įgyvendinant konkrečias sumanios specializacijos programos priemones.

Skaityti  ataskaitą.

20191218-S3-stebesena

Lietuvos MTEPI infrastruktūros plėtros gairės

Lietuvos MTEPI infrastruktūrų plėtros gairių ataskaitoje pateikiama Lietuvos MTEPI infrastruktūrų politikos apžvalga, investicijų į MTEPI infrastruktūras apžvalga, užsienio šalių gerosios infrastruktūrų politikos praktikos. Ataskaitoje taip pat pateikiami akademinės bendruomenės ir suinteresuotų šalių apklausos ir diskusijų rezultatai.

Skaityti ataskaitą. 

2019-III-MTI-infrastrukturos-ataskaita

Inovacijų skleidimo trukdžių analizė (apimanti skaitmeninimą)

Pasirengimas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investiciniam laikotarpiui reikalauja geriau suprasti inovacijų sklaidos iššūkius. Šioje analizėje apibendrinami 2017–2019 m. atlikti inovacijų srities tyrimai, vertinimai, pateiktos pastabos ir rekomendacijos, kurių įgyvendinimas galėtų prisidėti prie valstybės inovatyvumo didinimo.

Skaityti analizę

inovaciju-skleidimo-analize.jpg

Sumani specializacija Lietuvoje: nuo 2014-2020 m. prie 2021-2027 m.

Apžvalgoje aptariama sukaupta 2014–2020 m. laikotarpio Lietuvos Sumanios specializacijos strategijos (S3) valdymo patirtis, pasiekti rezultatai ir Lietuvos startinės pozicijos prieš pradedant įgyvendinti 2021–2027 m. laikotarpio Europos Sąjungos (ES) Sanglaudos politikos 1 strateginį tikslą „Pažangesnė Europa: Inovatyvi ir sumani pramonės transformacija“. Šis tikslas skirtas inovacijoms, skaitmeninimui, ekonomikos pertvarkai ir smulkiajam ir vidutiniam verslui skatinti. Atkreipiamas dėmesys į naujas šio tikslo charakteristikas: skaitmeninimas ir gebėjimai, reikalingi sumaniai specializacijai, pramonės transformacijai ir verslumui skatinti. Apžvelgiamas Lietuvos pasirengimas užtikrinti veiksmingą S3 valdymą – privalomą sąlygą pasinaudoti ES parama.

Skaityti  apžvalgą.  

sumani-spec-apzvalga.jpg

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra Lietuvoje

Palyginamojo ekspertinio MTEP vertinimo metu užsienio ekspertai lankėsi Lietuvos mokslo ir studijų institucijose ir atliko kokybinį mokslinės veiklos vertinimą. Per 60 užsienio šalių mokslininkų vertino 30 institucijų (14 valstybinių universitetų, tris nevalstybinius universitetus, 13 mokslinių tyrimų institutų) vykdomos MTEP veiklos kokybę, ekonominį ir socialinį poveikį bei perspektyvumą. Tyrimo ataskaitų santraukoje pateikiami pagrindiniai vertinimo rezultatai bei rekomendacijos MTEP sistemos tobulinimui.   

Tyrimo rezultatai

moksliniai-tyrimai-ir-eksperimentine-pletra.jpg

Mokslo daktarų karjera Lietuvoje: užimtumas, pajamos ir veiklos sektorius

Apžvalgoje susisteminta informacija,atspindinti Lietuvoje studijas baigusių III-iosios pakopos absolventų užimtumą ir pajamas po studijų baigimo. Pristatoma kontekstinė informacija apie mokslo (meno) daktarų, studijas baigusių 2012–2017 m., populiaciją. Užimtumo ir pajamų rodikliai vertinti praėjus 1–6 metams nuo mokslo (meno) daktaro laipsnio įgijimo. Detaliai analizuojami absolventai, karjerą tęsiantys mokslo ir studijų institucijose Lietuvoje.

Tyrimo rezultatai

 

mokslo_daktaru_ataskaita.jpg

Dėstytojų ir tyrėjų vidutiniai atlyginimai 2018 m. 

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras atliko Lietuvos mokslo ir studijų institucijų darbuotojų 2018 m. darbo užmokesčio tyrimą, kuriame nagrinėjamas vidutinis darbo užmokestis skirtingo tipo mokslo ir studijų institucijose, pagal pareigybes ir etato dalis. Lyginant Palyginti su 2017 m., 2018 m. stebimas visų pareigybių vidutinių atlyginimų augimas. Analizės duomenų šaltinis ŠVIS registro duomenys.

Tyrimo rezultatai. 

darbuotoju_uzmokescio_tyrimas.jpg

2018 m.

Palyginamojo MTEP vertinimo rezultatai

Palyginamojo ekspertinio MTEP vertinimo metu užsienio ekspertai lankėsi Lietuvos mokslo ir studijų institucijose ir atliko kokybinį mokslinės veiklos vertinimą. Per 60 užsienio šalių mokslininkų vertino 30 institucijų (14 valstybinių universitetų, tris nevalstybinius universitetus, 13 mokslinių tyrimų institutų) vykdomos MTEP veiklos kokybę, ekonominį ir socialinį poveikį bei perspektyvumą.  

Vertinimo rezultatai. 

Visa tyrimo medžiaga spausti čia

comprarative

Sumanios specializacijos įgyvendinimo pažangos vertinimas

Praėjus 2 metams nuo sumanios specializacijos įgyvendinimo pradžios atliekamas tarpinis sumanios specializacijos krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos vertinimas. Tarpinio vertinimo metu siekiama nustatyti ar strategijos prioritetai efektyviai įgyvendinami ir tinkami plėtoti toliau. Ataskaita susideda iš 4 dalių: makroekonominės analizės, bendrojo programos ir jos priemonių rinkinio vertinimo, programos prioritetų tinkamumo (potencialo vertinimo) ir rezultatyvumo analizės.   

Skaityti vertinimo ataskaitą
Skaityti tyrimo santrauką

sumani-specializacija-2018

Lietuvos mokslo žurnalų, indeksuotų CA Web of Science, tarptautiškumo tyrimas

Lietuvos mokslo leidinių tyrimas atliktas siekiant tarptautiškumo aspektu išnagrinėti Lietuvos mokslo leidinius, indeksuotus WoS duomenų bazėje. Tyrimas apima citavimo rodiklių (normalizuoto citavimo rodiklio, žurnalo įtakos bei 5 metų žurnalo įtakos rodiklius) bei darbų išnašų analizę.

Skaityti tyrimo ataskaitą

mokslo-zurnalai

Mokslo ir technologijų parkų 2016–2017 m. veiklos vertinimo ataskaita

Ataskaitoje apžvelgiama Lietuvos mokslo ir technologijų parkų (MTP) veikla, siekiant visapusiškai išnagrinėti septynių Lietuvos MTP duomenis ir aktualizuoti MTP problematiką bei galimas veiklos tobulinimo kryptis. Veiklos vertinime buvo nagrinėjami 7 MTP veiklos modeliai Lietuvos inovacijų ekosistemos kontekste.

Skaityti tyrimo ataskaitą.
Skaityti tyrimo santrauką

MTP

Būklė 2018: Lietuvos studijos, mokslas ir inovacijos 

Apžvalgoje išskiriami pagrindiniai iššūkiai ir tendencijos Lietuvos studijose, moksle ir inovacijose bei pateikiamos rekomendacijos šių sričių gerinimui. Teminė apžvalgos dalis yra skirta aukštojo mokslo prieinamumo temai. Šioje dalyje pristatomas tyrimas apie moksleivių pasiekimų viduriniame ugdyme bei stojimo į aukštąsias mokyklas skirtumus ir įsitvirtinimą darbo rinkoje. Pagrindinis šio tyrimo klausimas – ar skirtingo socioekonominio statuso šeimų vaikams sudarome lygias galimybes įgyti išsilavinimą?

Skaityti studijų, mokslo ir inovacijų būklės apžvalgą.

bukle 2018

Sumanios specializacijos įgyvendinimo stebėsena. Antroji ataskaita

MOSTA ir Ūkio ministerija parengė antrąją Sumanios specializacijos programos stebėsenos ataskaitą, kurioje analizuojami pirmieji sumanios specializacijos krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos rezultatai. Taip pat analizuojama Lietuvos ūkio sektorių plėtra, konkurencingumas, mokslo rezultatų sklaida, MTEPI infrastruktūros plėtra bei MTEPI potencialo raiška įgyvendinant konkrečias sumanios specializacijos programos priemones.

Skaityti tyrimo ataskaitą.

ss ataskaita 2018

Mokslo ir verslo bendradarbiavimas MTEP srityje

Tyrimo ataskaita 

Tyrimu siekiama atskleisti suinteresuotųjų šalių identifikuojamas mokslo ir verslo bendradarbiavimui MTEP srityje kylančias kliūtis bei jį skatinančius veiksnius. Apklausoje dalyvavo 1086 tyrėjai, dirbantys aukštojo mokslo institucijose, ir 223 verslo įmonių, vykdančių MTEP veiklas, vadovaujantys asmenys.

 Skaityti tyrimo  ataskaitą.

 

miv bendradarbiavimas mtep

Tyrimo trumpraštis 

Trumpraštyje pateikiama tyrimo „Mokslo ir verslo bendradarbiavimas MTEP srityje“ santrumpa ir rekomendacijos kaip paskatinti mokslo ir verslo partnerystę Lietuvoje.

Skaityti tyrimo trumpraštį.

mokslo ir verslo bendr

2017 m.

2009 – 2011 m. valstybinių mokslinių tyrimų institutų pertvarka: integruotų arba sujungtų institutų darbuotojų apklausos rezultatai

Vykdytos apklausos tikslas – nustatyti, kaip pertvarkoje dalyvavę institutų darbuotojai (tyrėjai ir administracija) vertina pokyčių pasekmes: įtaką darbo sąlygoms, sprendimų priėmimo spartai, institucijos potencialui. Rezultatai parodė, kad šių aspektų atžvilgiu, pertvarkos padarinius sujungti institutai vertina palankiau nei integruotį į universitetus. Apklausoje dalyvavo 305 darbuotojai.

Skaityti tyrimo  ataskaitą
Skaityti ataskaitos santrauką

Institutu pertvarka 2009 2011 apklausos rezultatai

Lietuvos valstybinių mokslinių tyrimų institutų potencialo apžvalga

Lietuvos valstybinių mokslinių tyrimų institutų potencialo apžvalgoje pateikiama informacija apie institucijų: žmogiškuosius išteklius (mokslininkus, doktorantus, jų pasiskirstymą pagal amžių, darbą keliose darbovietėse), finansavimą (valstybiniams institutams tenkanti biudžeto asignavimų dalis (ir jos sandara), konkursinio finansavimo ir ūkio subjekto užsakymų apimtys) ir mokslo rezultatus (dalyvavimų tarptautinėse mokslo programose statistika ir 2015 m. mokslo palyginamojo tyrimo rezultatai bei ekspertų rekomendacijos).

Skaityti tyrimo ataskaitą


Vidutiniai dėstytojų ir tyrėjų atlyginimai

Mokslo ir studijų stebėsenos analizės centras atlieka valstybinių mokslo ir studijų institucijų darbuotojų atlyginimų tyrimą. Atlyginimų tyrimui buvo naudojami ŠVIS pedagogų ir SODRA šakų duomenys. Kadangi tas pats asmuo gali dirbti keliose darbovietėse, o ir toje pačioje darbovietėje gali užimti kelias skirtingas pareigybes, asmeniui buvo priskirta pagrindinės darbovietės pagrindinė pareigybė. Plačiau.


Būklė 2017: Lietuvos studijos, mokslas ir inovacijos

2017 m. būklės apžvalgoje išskiriami pagrindiniai Lietuvos studijoms, mokslui ir inovacijoms kylantys iššūkiai ir juos lemiančios tendencijos. Šių metų leidinio teminė dalis skirta išryškinti Lietuvos studijų, mokslo ir inovacijų stipriąsias puses. Plačiau.


Sumanios specializacijos pažangos pirmoji ataskaita

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras pateikia pirmąją Sumanios specializacijos pažangos stebėsenos ataskaitą. Leidinys yra skirta mokslo, technologijų ir inovacijų politikos formuotojams bei įgyvendintojams, mokslo ir švietimo institucijų tyrėjams bei administratoriams, verslo atstovams, taip pat ir kitiems asmenims, kuriems yra aktuali prioritetinių mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų šalyje raida. Plačiau.

Ataskaita anglų kalba

2016 m.

Būklė 2016: Lietuvos studijos ir mokslas

Parengtoje apžvalgoje susisteminta naujausia informacija, atspindinti Lietuvos mokslo ir studijų būklę 2016 m. Pristatomi 2015–2016 m. priimti pagrindiniai sisteminio lygmens sprendimai ir iniciatyvos, turėjusios įtakos mokslo ir studijų būklei bei jos kaitai. Išskiriami pagrindiniai Lietuvos studijoms, mokslui ir inovacijoms kylantys iššūkiai ir juos pagrindžiančios tendencijos. Pateikiama lyginamoji Lietuvos, Latvijos ir Estijos studijų, mokslo ir inovacijų sistemų apžvalga. Apžvelgiamas Lietuvos mokslo ir studijų institucijų – kolegijų, universitetų ir mokslinių tyrimų institutų – tinklas. Pristatomi baziniai mokslo ir studijų rodikliai. Remiamasi oficialiąja statistika, registrų duomenimis, teisės aktais, 2014–2016 m. MOSTA atliktais teminiais tyrimais, oficialiai pateiktomis ekspertinėmis įžvalgomis. Plačiau.

Lietuvos švietimas skaičiais 2016. Mokslas

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro leidinyje pateikiami naujausi Lietuvos statistikos departamento, Eurostato, Lietuvos mokslo tarybos, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros, Švietimo ir mokslo ministerijos, Pasaulio banko ir kitų šaltinių statistiniai duomenys apie mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP) Lietuvoje ir palyginamieji kitų Europos Sąjungos šalių duomenys. Plačiau.

Mokslo ir studijų institucijų (universitetų) potencialo analizė

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro analizėje pateikiamas skaičiavimais grįstas mokslo ir studijų potencialas. Plačiau.

Aukštųjų mokyklų dėstytojų ir tyrėjų darbo užmokesčio tyrimas

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (Mosta) analitikai dar šių metų pavasarį atliko jaunųjų dėstytojų ir tyrėjų atlyginimo ir užimamo etato dydžių analizė. Pasak Mosta analitikų, tyrimas atskleidė tik vieną nedidelę, bet jaunųjų dėstytojų ir tyrėjų motyvacijai svarbią sritį – atlyginimų vidutinius dydžius. Analizei buvo panaudota 2015m. spalio mėn. Sodros ir Švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠVIS) turimi duomenys. Plačiau.

Lietuvos sumanios specializacijos strategijos kūrimo procesas

Apžvalgoje anglų kalba pristatomas Lietuvos sumanios specializacijos strategijos rengimo procesas, detalizuojami žingsniai, vertintos mokslo ir ūkio sritys, šių vertinimų rezultatai. Plačiau

Aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimas

Aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimas yra viena iš dviejų Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo dalių. Antroji išorinio vertinimo dalis – aukštosios mokyklos veiklos vertinimas, ją atlieka Studijų kokybės vertinimo centras. Išvados apie aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių atitiktį minimaliems studijų sąlygų ir organizavimo kokybės reikalavimams: Klaipėdos valstybinė kolegija; Šv. Ignaco Lojolos kolegija

Rezultatų archyvas

Lietuvos mokslo būklės apžvalga

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) leidinyje siekiama atsakyti į klausimus, kokia Lietuvos mokslo būklė tarptautiniame kontekste, kurlink geografiškai krypsta ir į ką labiau orientuoti Lietuvos mokslininkai. Remiantis naujausiais prieinamais statistiniais duomenimis ir kita informacija nagrinėjama Lietuvos mokslo, technologijų ir eksperimentinės plėtros finansavimas, tyrėjų skaičius ir įvairovė, mokslinių tyrimų infrastruktūra, mokslinė veikla ir jos rezultatai Europos Sąjungos kontekste. Plačiau.

Mokslinės veiklos palyginamasis tyrimas

Mokslinės veiklos palyginamajame tyrime dalyvavę tarptautiniai ekspertai parengė ataskaitas apie kiekvieną vertintą mokslo sritį. Kviečiame susipažinti: Žemės ūkio mokslai, Biomedicinos mokslai 1, Biomedicinos mokslai 2, Humanitariniai mokslai, Fiziniai mokslai, Socialiniai mokslai 1, Socialiniai mokslai 2, Technologijos mokslai 1, Technologijos mokslai 2. Visų sričių rezultatų apibendrinimas: bendrų rezultatų apžvalga.

Lietuvos švietimas skaičiais 2015. Mokslas

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro leidinyje pateikiami naujausi Lietuvos statistikos departamento, Eurostato, Lietuvos mokslo tarybos, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros, Švietimo ir mokslo ministerijos, Pasaulio banko ir kitų šaltinių statistiniai duomenys apie mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP) Lietuvoje ir palyginamieji kitų Europos Sąjungos šalių duomenys. Plačiau.

Investicijų į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą grąžos vertinimas

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro ataskaitoje pateikiama informacija apie investicijų į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą grąžą. Ataskaita parengta naudojantis viešai prieinamais įmonių rodikliais, Aukštųjų technologijų plėtros programos ir priemonės Intelektas LT administraciniais duomenimis, apklausų bei interviu metu surinktais duomenimis. Plačiau.

Aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimo apžvalga

Apžvalgoje pateikiamos aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinamųjų sričių ir rodiklių 2008 – 2014 metų kaitos tendencijos. Plačiau.

Aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimas

Aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimas yra viena iš dviejų Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo dalių. Antroji išorinio vertinimo dalis – aukštosios mokyklos veiklos vertinimas, ją atlieka Studijų kokybės vertinimo centras. Išvados apie aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių atitiktį minimaliems studijų sąlygų ir organizavimo kokybės reikalavimams: Kazimiero Simonavičiaus universitetas; LCC tarptautinis universitetas; Šiaulių universitetas; Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla; Žemaitijos kolegija 

Investicijų į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą socioekonominės grąžos tyrimas

Kokia yra socialinė ir ekonominė viešųjų investicijų į mokslinius tyrimus ir (socialinę,kultūrinę) eksperimentinę plėtrą grąža? Tai
pagrindinis klausimas investicijų į MTEP grąžos tyrimuose. Tokia analize siekiama dviejų tikslų: atsiskaityti donorams ir visuomenei bei surinkti įrodymus, būtinus geresniems sprendimams. Plačiau. Angliška leidinio versija.

Inovacijų kompleksiniai rodikliai

Pasaulio inovacijų indekse ir Europos inovacijų švieslentėje pateikiami Lietuvos inovacinės veiklos rezultatai, Lietuvos rezultatų palyginimas su kitomis Europos sąjungos valstybėmis narėmis. Europos inovacijų sąjungos švieslentė 2015, Pasaulinis inovacijų indeksas(PII) 2015. Lietuva. 

Lietuvos mokslo būklės apžvalga 2014

MOSTA leidinyje „Lietuvos mokslo būklės apžvalga 2014“ pateikiami susisteminti, šiuo metu renkami duomenys ir rodikliai apie Lietuvos mokslą, mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP). Atsižvelgiant į iškeltus ES ir nacionalinius siekius, Lietuvos MTEP sistemos būklės apžvalga skirta įvertinti finansavimo, MTEP žmogiškųjų išteklių, infrastruktūros, mokslinės veiklos rezultatų situaciją ES kontekste ir apžvelgti įvairius bendradarbiavimo aspektus moksle. Apžvalgoje pateikiami rodikliai leidžia įvertinti ilgalaikių įsipareigojimų įgyvendinimą ir Lietuvos integraciją į Europos mokslinių tyrimų erdvę.  Plačiau. 

Lietuvos švietimas skaičiais 2014. Mokslas

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro leidinyje pateikiami naujausi Lietuvos statistikos departamento, Eurostat, Lietuvos mokslo tarybos, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros, Švietimo ir mokslo ministerijos, Pasaulio banko ir kitų šaltinių statistiniai duomenys apie mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau –MTEP) Lietuvoje ir palyginamieji kitų Europos Sąjungos šalių duomenys. Plačiau.

Mokslo ir studijų institucijų bei pasirinktų verslo sektorių gebėjimo bendradarbiauti MTEP srityje tyrimo analizė 

Šiame mokslo ir studijų institucijų bei pasirinktų verslo sektorių gebėjimo bendradarbiauti MTEP srityje analizę pateikiančiame leidinyje rasite kokybiniais ir kiekybiniais duomenimis grįstą tyrimą universitetų, mokslinių tyrimų institutų, mokslo ir technologijų parkų ir pasirinktų verslo sektorių įmonių veiklos požiūriu. Plačiau. 

Atvirosios prieigos iššūkiai Lietuvoje

Leidinyje „Atvirosios prieigos iššūkiai Lietuvoje“apžvelgiami Lietuvos slėnių valdymo aspektai, akcentuojant atvirosios prieigos principo ir į jį orientuoto valdymo svarbą, stiprinant mokslo ir verslo bendradarbiavimą. Taip pat aptariama atvirosios prieigos politikų praktika. Plačiau. Literatūros sąrašas.

Lietuvos sumanios specializacijos rengimas

 2012–2013 m. visos Europos Sąjungos valstybės ir regionai rengė naujas Regionines inovacijų strategijas. Trečiosios kartos strategijos buvo pavadintos „Sumania specializacija”. Šiame leidinyje pateikiamos pagrindinės Lietuvos Sumanios specializacijos rengimo metodinės koncepcijos ir nuostatos, rezultatai, rekomendacijos ir siūlymai Sumanios specializacijos įgyvendinimui. Plačiau. 

Sumanios specializacijos prioritetų įgyvendinimo kelrodžiai

Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (MTEP) ir inovacijų konkrečių prioritetų identifikavimo paslaugos. Plačiau.

Inovacijų kompleksiniai rodikliai

Pasaulio inovacijų indekse ir Europos inovacijų švieslentėje pateikiami Lietuvos inovacinės veiklos rezultatai, Lietuvos rezultatų palyginimas su kitomis Europos sąjungos valstybėmis narėmis. Europos inovacijų sąjungos švieslentė 2014 ir Pasaulinis inovacijų indeksas(PII) 2014. Lietuva. 

Aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimas

Aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimas yra viena iš dviejų Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo dalių. Antroji išorinio vertinimo dalis – aukštosios mokyklos veiklos vertinimas, ją atlieka Studijų kokybės vertinimo centras. Išvados apie aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių atitiktį minimaliems studijų sąlygų ir organizavimo kokybės reikalavimams: Balstogės universiteto filialas „Ekonomikos-informatikos fakultetas“; Europos humanitarinis universitetas; Kauno technologijos universitetas Lietuvos sporto universitetas; Šiaurės Lietuvos kolegija; Vilniaus dizaino kolegija; Vilniaus kolegija; Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Trumpraštis. Lietuvos sumanios specializacijos rengimas

2012–2013 m. visos Europos Sąjungos valstybės ir regionai rengė naujas Regionines inovacijų strategijas. Trečiosios kartos strategijos buvo pavadintos „Sumania specializacija”. Šiame leidinyje pateikiamos pagrindinės Lietuvos Sumanios specializacijos rengimo metodinės koncepcijos ir nuostatos, rezultatai, rekomendacijos ir siūlymai Sumanios specializacijos įgyvendinimui. Plačiau. 

Lietuvos mokslo būklės apžvalga

„Lietuvos mokslo būklės apžvalgoje“ yra pateikiami susisteminti, šiuo metu renkami duomenys ir rodikliai apie Lietuvos mokslą, mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP). Leidiniu siekiama įvertinti mokslo ir MTEP išteklius, apžvelgti įgyvendinamas veiklas ir sukuriamus produktus. Plačiau

Lietuvos švietimas skaičiais 2013. Mokslas

Leidinyje „Lietuvos mokslas skaičiais 2013“ pateikta informacija apie MTEP finansavimą, žmonių išteklius, mokslinės veiklos rezultatus pagal pagrindinius MTEP stebėsenos rodiklius. Plačiau.

Mokslinių tyrimų infrastruktūros valdymas: ekspertų požiūris 

Leidinyje "Mokslinių tyrimų infrastruktūros valdymas: ekspertų požiūris" apžvelgiamas mokslinių tyrimų infrastruktūros vaidmuo Europoje, Lietuvos iniciatyvos atnaujinti šią infrastruktūrą. Pateikiant Airijos ir Švedijos pavyzdžius leidinyje instituciniu lygmeniu paaiškinama mokslinių tyrimų infrastruktūros valdymo praktika bei aptariami tolimesni tokios infrastruktūros valdymo žingsniai Lietuvoje. Plačiau. Šaltinių sąrašas.

Siūlymai dėl Lietuvos sumanios specializacijos prioritetų

Šiame dokumente pateikiami siūlymai dėl Lietuvos Sumanios specializacijos prioritetų. Prioritetus suformulavo šešiose ekspertų grupėse dirbę mokslo, verslo, nevyriausybinio sektoriaus ir valdžios atstovai. Diskusijose remtasi: konsultacijos su mokslo ir verslo bendruomene metu gautais siūlymais, „Slėnių“ apklausos rezultatais, kiekvienai krypčiai parengtomis Ateities iššūkių, tendencijų ir technologijų bei MTEPI potencialo apžvalgomis. Siūlymai dėl prioritetų buvo verifikuoti šešiose mokslo ir verslo bendruomenės apklausose. Plačiau. Priedai.

MTEP ir inovacijų prioritetų identifikavimo metodika

MTEP ir inovacijų prioritetų išskyrimo procesas, būtinas sumanios specializacijos strategijai, vykdomas dviem etapais. Pirmasis etapas buvo įgyvendintas 2013 m. vasario-birželio mėn. Jo metu išskirtos prioritetinės kryptys ir jų dedamosios. Antrojo etapo, kuriam skirta ši metodika, tikslas – išskirti ribotą prioritetų skaičių prioritetinėse kryptyse ir pateikti siūlymus dėl prioritetų įgyvendinimo kelrodžių. Plačiau.  

Pasiūlymai dėl Lietuvos sumanios specializacijos prioritetinių krypčių

Tarptautinė nepriklausomų ekspertų grupė, įvertinusi Lietuvos ūkio ir mokslo potencialą, tikėtinus svarbiausius ateities iššūkius bei, pasikonsultavusi su Lietuvos ūkio ir mokslo atstovais ir politinių sprendimų priėmėjais, pateikė siūlymus dėl galimų Lietuvos Sumanios specializacijos prioritetinių krypčių. Su jais galite susipažinti čia. 

Mokslo potencialas Lietuvoje

Lietuvai rengiant sumanios specializacijos strategiją turi būti išskirti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų prioritetai. Jie turi ne tik atliepti Lietuvoje kylančius iššūkius, bet ir derėti su Lietuvoje esančiu mokslo ir verslo potencialu. Tam, kad būtų išgrynintas Lietuvoje esantis mokslo potencialas, buvo atlikta išsami jo analizė. Plačiau.

Ūkio potencialas Lietuvoje

Lietuvos ūkio analizė buvo parengta ruošiantis Lietuvos sumanios specializacijos strategijai. Kur yra Lietuvos ūkio stipriausios vietos ir kuriose srityse jis turi didžiausią potencialą? Į šiuos klausimus būtina atsakyti išskiriant Lietuvos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų prioritetus. Plačiau.

Lietuvos ekonominiai ir socialiniai iššūkiai ilgalaikėje perspektyvoje

Analizėje, parengtoje išnagrinėjus daugiau nei 70 įvairių studijų, ekspertų ataskaitų, nacionalinės politikos dokumentų, apžvelgiami Lietuvos laukiantys ekonominiai ir socialiniai iššūkiai bei juos atliepti galintis potencialas. Plačiau

Socioekonominiai iššūkiai pasaulyje

Su kokiais socialiniais ir ekonominiais iššūkiais šiuo metu susiduria pasaulis ir kaip tai atsilieps Lietuvos mokslinių tyrimų ir inovacijų politikai? Atsakymų į šiuos kausimus ieškoma analizėje, skirtoje Lietuvos pasirengimui sumanios specializacijos strategijai. Plačiau.

Įnašas į Lietuvos ateities mokslo, studijų ir inovacijų prioritetų nustatymą

Ekspertų grupės ataskaita Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ir Ūkio ministerijoms. Plačiau.

Lietuvos švietimas skaičiais. Mokslas

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro parengtame leidinyje „Lietuvos mokslas skaičiais" glaustai pateikiami statistiniai duomenys apie mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą Lietuvoje, o taip pat palyginamieji duomenys su kitomis šalimis. Plačiau

Įnašas į Lietuvos ateities mokslo, studijų ir inovacijų prioritetų nustatymą

Ekspertų grupės ataskaita Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ir Ūkio ministerijoms. Plačiau.

METRIS: socialiniai ir humanitariniai mokslai Lietuvoje 2012

Projektas METRIS (Monitoring European trends in Social Sciences and Humanities), atliekamas daugiau nei 40 šalių, leidžia palyginti socialinių ir humanitarinių mokslų būklę skirtingose Europos šalyse. Šio projekto metu analizuojama Lietuvos situacija 2012 m.: nagrinėjama, kokia politika, susijusi su socialiniais ir humanitariniais mokslais, yra įgyvendinama Lietuvoje, kaip šios sritys yra remiamos finansinėmis ir nefinansinėmis priemonėmis, kokių rezultatų pasiekė šiose srityse dirbantys mokslininkai ir kiti susiję klausimai. Plačiau. Informacija apie projektą: http://www.metrisnet.eu/metris/

Lietuvos MTEP, studijų ir inovacijų būklės apžvalga

Ataskaitoje pateikiami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2012 m. pavedimu atliktos Lietuvos MTEP, studijų ir inovacijų būklės apžvalgos rezultatai. Pagrindinis šios apžvalgos tikslas – informacijos, reikalingos prioritetinėms šalies MTEP, studijų ir inovacijų raidos kryptims nustatyti, sintezė. Apžvalgoje nagrinėjami Lietuvos ekonomikos sektoriai, pateikiamos Lietuvos mokslo, MTEP imlaus verslo potencialo, bei mokslo ir verslo bendradarbiavimo analizės. Lietuvos MTEP, studijų ir inovacijų būklės apžvalga. Apžvalgos priedai

Esamų MTEP konkursinio finansavimo schemų analizė ir Slėnių projektų bei JTP konkurencingo finansavimo schemų alternatyvos

Šiandien Lietuvos inovacijų sistemai būdinga silpna, susiskaidžiusi ir nekonkurencinga mokslo bazė, menki pajėgumai komercializuojant bei panaudojant žinias, žemas verslo investicijų į MTEP lygis ir silpni verslo inovacijų gebėjimai, trapūs ryšiai tarp švietimo, mokslinių tyrimų bei verslo sektorių. Atsižvelgiant į šiuos Lietuvos inovacijų sistemos sunkumus ir nacionalinius strateginius siekius, pristatomos trys konkursinio finansavimo alternatyvos: 1) taikomųjų mokslinių tyrimų komandos; 2) strateginės mokslinių tyrimų infrastruktūros programa; 3) Kompetencijų centrai. Plačiau.

20 MTEP infrastruktūros projektų veiklos modelis

Vieni iš šiuo metu svarbiausių ir sudėtingiausių mokslinių tyrimų infrastruktūros projektų ir už juos atsakingų institucijų sprendžiamų klausimų yra infrastruktūros valdymo struktūra, teisinis statusas bei vidinės ir išorinės funkcijos. Siekiant užtikrinti efektyvią šios infrastruktūros veiklą ir jos tolimesnę koordinuotą plėtrą, siūlomi alternatyvūs MTEP infrastruktūros projektų veiklos modeliai. Plačiau. 

Geriausios kitose valstybėse taikomos MTEP infrastruktūros plėtros ir valdymo praktikos

Atsižvelgiant į  pažengusių valstybių, pavyzdžiui, Šiaurės šalių, Airijos, Didžiosios Britanijos, Kanados, programų vykdymo patirtis, kitose valstybėse taikomų MTEP infrastruktūros plėtros ir valdymo praktika parodoma iš kelių perspektyvų: detalizuojamos projektų atrankos procedūros, aprašomi strateginiais prioritetais besiremiantys kriterijai, finansavimo modelių alternatyvos. Taip pat paaiškinama sąsajos su Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros forumu svarba. Plačiau. 

Tarpinės JTP įgyvendinimo pažangos vertinimas ir tarpinė JTP veiklos stebėsena

Vertinant JTP pažangą 2011 metais, remtasi kiekvienos programos veiklos vertinimo rodikliais. Šie rodikliai padėjo nustatyti kiekvienos programos pažangos lygį ir pastebėti problemas ar riziką. Atsižvelgiant į gautus duomenis, pateiktos rekomendacijos dėl JTP valdymo ateityje, siekiant padidinti jų efektyvumą. Plačiau.

Slėnių projektų ir JTP stebėsenos vadovas

Slėnių projektų ir JTP stebėsenos vadovas padės atsakyti į klausimus „kodėl, kas, ką, kaip ir kada“ ir pažvelgti į stebėseną proceso atžvilgiu. Jame išdėstyti racionalūs, konstruktyvūs procesai bei procedūros, kuriomis turi būti vadovaujamasi atliekant 20 infrastruktūros projektų bei JTP programų stebėseną. Taip pat paaiškinta, kaip stebėsenos rezultatai bus naudojami įvairioms stebėjimo, peržiūros ir vertinimo ataskaitoms. Plačiau.

20 MTEP infrastruktūros projektų  organizacinė struktūra ir veiklos vertinimas

Nustačius atskirų sričių specialistų trūkumą bei aiškaus atsakomybių pasiskirstymo spragas projektų vykdyme, pateikiami pasiūlymai dėl 20 MTEP infrastruktūros projektų valdymo organizacinės struktūros. Kiekvienai projektų valdymo organizacinės struktūros alternatyva nusako reikalingus projekto dalyvių vaidmenis, jų atliekamas funkcijas bei reikiamas kompetencijas. Taip pat kiekvienam projektų organizacinėje struktūroje esančių valdymo lygiui nustatyti jų veiklai pritaikyti rodikliai, kurių pagalba galima įvertinti komandos darbą įgyvendinant projektą, ir pateikti pasiūlymai dėl projektų dalyvių veiklos stebėsenos bei vertinimo metodikos. Plačiau.

Slėnių valdymo ir koordinavimo modelis

Ataskaita pateikia Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (Slėnių) ir Jungtinių tyrimų programų (JTP) valdymo ir koordinavimo modelio aprašą, numato Slėnių ir JTP valdymo ir koordinavimo organizacinę struktūrą, detalizuoja pagrindinius jos tikslus, vykdomas funkcijas ir atsakomybes, pateikia detalias darbo procedūras su už Slėnių projektus ir JTP įgyvendinimą bei priežiūrą atsakingomis institucijomis. Plačiau.

Jungtinių tyrimų programų veiklos vertinimo rodiklių peržiūros ir rekomendacijos tobulinimui

Ataskaita pateikia atliktą Jungtinių tyrimų programų (JTP) veiklos vertinimo rodiklių analizę, siekiant nustatyti sąsajas tarp esamų projektų, JTP ir Slėnių veiklos vertinimo rodiklių, identifikuoti tikslinius rezultatus ir tinkamiausius rodiklius šiems rezultatams stebėti. Ataskaitoje pateikiamas galutinis Slėnių veiklos rodiklių, MTEP infrastruktūros plėtros projektų, Atviros prieigos centrų (APC) ir JTP stebėsenai skirtas rodiklių sąrašas. Plačiau

Inovacijų kompleksiniai rodikliai

Pasaulio inovacijų indekse pateikiami Lietuvos inovacinės veiklos rezultatai, Lietuvos rezultatų palyginimas su kitomis Europos sąjungos valstybėmis narėmis. Pasaulinis inovacijų indeksas (PII) 2012. Lietuva. 

Mokslo ir visuomenės sąveikos politikos bei tyrimų stebėsena (MASIS).  Lietuvos ataskaita.

Ataskaitoje apžvelgiama Lietuvos mokslo ir visuomenės sąveikos būklė, analizuojant visuomenės įsitraukimą į mokslą, mokslo žinių taikymo būdus bei panaudojimą sprendimų priėmime, mokslo ir technologijų etikos problematiką, mokslo ir visuomenės sąveikos tyrimus bei mokslo kultūros ir komunikacijos klausimus. Plačiau.

Vadovaujančiojo personalo, dėstytojų ir mokslo darbuotojų vidutinės metinės pajamos 2009-2010 metais

Pilotinio (apimta dalis mokslo ir studijų įstaigų) tyrimo tikslas nustatyti ir palyginti valstybinių  mokslo ir studijų įstaigų darbuotojų pareigybių struktūrą ir pasiskirstymą; metinių vidutinių atlyginimų šaltinius, struktūrą, dydžius  ir pasiskirstymą; įstaigų darbuotojų turėjusių darbo santykius su kitomis darbovietėmis pagal pareigybes pasiskirstymą. Tyrimas vykdytas 2010-2011 metais.

Lietuvos mokslo ir studijų ateities vizija: Mokslioji Lietuva 2030

2010 m. gruodžio – 2011 m. liepos mėn. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro iniciatyva atlikta Lietuvos mokslo ir studijų ateities įžvalga. Į įžvalgą įsitraukė mokslininkai, dėstytojai, studentai, pramonės ir verslo atstovai. Po ilgai trukusių diskusijų buvo sukurta siektina ateities vizija, kurioje atsispindi mokslo ir studijų sistemos suinteresuotų dalyvių sutarimas dėl to, kokie galėtų ir turėtų būti Lietuvos mokslas ir studijos 2030 metais. Plačiau 

Inovacijų kompleksiniai rodikliai

Pasaulio inovacijų indekse pateikiami Lietuvos inovacinės veiklos rezultatai, Lietuvos rezultatų palyginimas su kitomis Europos sąjungos valstybėmis narėmis. Pasaulinis inovacijų indeksas (PII) 2012. Lietuva.

Lietuvos švietimas skaičiais 2010. Mokslas

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro leidinyje pateikiami naujausi Lietuvos statistikos departamento, Eurostato, Lietuvos mokslo tarybos, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros, Švietimo ir mokslo ministerijos, Pasaulio banko ir kitų šaltinių statistiniai duomenys apie mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP) Lietuvoje ir palyginamieji kitų Europos Sąjungos šalių duomenys. Mokslas skaičiais 2010

Lyginamoji stebėsenos ir analizės modelių analizė pasirinktose užsienio šalyse

„Lyginamoji stebėsenos ir analizės modelių analizė pasirinktose užsienio šalyse" yra vienas iš projekto "Mokslo ir studijų valdymo kompleksinės analizės paslaugos" produktų. Tyrimo „Lyginamoji stebėsenos ir analizės modelių analizė pasirinktose užsienio šalyse" tikslas yra, remiantis gerąja praktika pasirinktose užsienio šalyse, suformuoti rekomendacijas dėl stebėsenos ir analizės modelio ar atskirų instrumentų tinkamumo Lietuvos mokslo ir studijų sektoriuje. Plačiau.

Mokslo ir studijų valdymo kompleksinės analizės ataskaita

Ši ataskaita yra galutinė taikomojo mokslinio tyrimo "Mokslo ir studijų valdymo kompleksinė analizė" ataskaita. Galutinėje, tyrimo ataskaitoje apibendrinami visi tarpiniai tyrimo rezultatai ir pateikiama siūlymų bei rekomendacijų dėl mokslo ir studijų valdymo tobulinimo, siekiant atnaujinti stebėsenos ir analizės sistemą pritaikant ją prie naujų valdymo kokybės poreikių, sintezė. Plačiau.

Mokslo ir studijų politikos sąveikų su kitomis viešosiomis politikomis ir sektorių strategijomis analizė

"Lietuvos mokslo ir studijų politikos sąveikos su kitomis viešosiomis politikomis ir sektorių strategijomis analizė" yra trečiosios projekto "Mokslo ir studijų valdymo kompleksinės analizės paslaugos" ataskaitos dalis. Šios analizės tikslas – įvertinti mokslo ir studijų politikos koordinavimo su kitomis viešosiomis politikomis ir sektorių strategijomis būklę. Plačiau.

Lietuvos švietimas skaičiais 2009. Mokslas

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro leidinyje pateikiami naujausi Lietuvos statistikos departamento, Eurostato, Lietuvos mokslo tarybos, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros, Švietimo ir mokslo ministerijos, Pasaulio banko ir kitų šaltinių statistiniai duomenys apie mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP) Lietuvoje ir palyginamieji kitų Europos Sąjungos šalių duomenys.  Mokslas skaičiais 2009 

Lietuvos mokslo ir studijų sistemos apžvalgų metaanalizė valdymo aspektu

Lietuvos mokslo ir studijų sistemos apžvalgų meta-analizė valdymo aspektu" yra pirmasis projekto "Mokslo ir studijų valdymo kompleksinės analizės paslaugos" produktas. Šį projektą Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro užsakymu vykdo VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas. Meta-analizės tikslas – apibendrinti anksčiau atliktose apžvalgose suformuluotas išvadas ir valdymo rekomendacijas. Plačiau.

Trumpraštis. Mokslo reformos Europoje. Kodėl? Kaip? Kas iš to?

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras remiantis Europos Sąjungos mokslinių tyrimų stebėsenos tinklo ERAWATCH projektų „Su moksliniais tyrimais susijusių politikų strateginis valdymas" ir „Europos Sąjungos šalių veiklos reformuojant viešojo sektoriaus mokslinius tyrimus" ataskaitomis parengė trumpraštį „Mokslo reformos Europoje. Kodėl? Kaip? Kas iš to?" Plačiau.

Trumpraštis. Kokie yra pagrindiniai mokslo perspektyvas lemiantys veiksniai?

Remiantis atliktu „Lietuvos mokslo apžvalgų analizė tarptautiškumo aspektu" tyrimu, parengtas trumpraštis „Kokie yra pagrindiniai mokslo perspektyvas lemiantys veiksniai?" Plačiau.

Mokslo valdymas globalizacijos sąlygomis: prioritetų koordinavimo ir administravimo priemonės

Mykolo Romerio universitetas kartu su Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centru bei VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutu įgyvendino Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Švietimo ir mokslo ministerijos finansuotą prioritetinės Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypties „Globalizacijos iššūkiai Lietuvos aukštajam mokslui ir mokslinių tyrimų sistemai" projektą „Mokslo valdymas globalizacijos sąlygomis: prioritetų koordinavimo ir administravimo priemonės".

Projekto tikslas – ištirti mokslo politikos tarpinstitucinio koordinavimo mechanizmus Lietuvoje ir jų tobulinimo galimybes globalizacijos sąlygomis. Plačiau.

Lietuvos mokslo apžvalgų analizė tarptautiškumo aspektu

Tyrimo tikslas – atlikti užsienio ekspertų studijų apie Lietuvos mokslą politiką apžvalgą ir įvertinti Lietuvos mokslo politikos būklę tarptautiškumo aspektu bei suformuluoti rekomendacijas, padėsiančias užtikrinti veiksmingą mokslo politikos įgyvendinimo priemonių formavimą ir įgyvendinimą, skatinant Lietuvos mokslo tarptautiškumą. Tyrimą vykdė asociacija „Žinių ekonomikos forumas" pagal paslaugų teikimo sutartį su Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centru. Plačiau.

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros finansavimo Lietuvoje būklės analizė

Tyrimas „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) finansavimo Lietuvoje būklės analizė" atliktas vykdant Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymą. Tyrimo tikslas – apžvelgti ir įvertinti MTEP finansavimo būklę Lietuvoje ir pateikti MTEP finansavimo procesų tobulinimo rekomendacijas. Plačiau.

Trumpraštis. Mokslo politika Lietuvoje: globalios tendencijos, „koordinavimo piltuvėlis" ir „korsarų laivai"

Trumpraštyje „Mokslo politika Lietuvoje: globalios tendencijos, „koordinavimo piltuvėlis" ir „korsarų laivai" pateikiami svarbiausi projekto „Mokslo valdymas globalizacijos sąlygomis: prioritetų koordinavimo ir administravimo priemonės" rezultatai, išvados bei rekomendacijos. Trumpraštis parengtas remiantis baigiamąja projekto ataskaita. Plačiau.

Trumpraštis. Kaip skirstomos valstybės lėšos Lietuvos mokslui?

Trumpraštis „Kaip skirstomos valstybės lėšos Lietuvos mokslui?" parengtas pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu MOSTA atlikto tyrimo „Lietuvos MTEP finansavimo būklės analizė" ataskaitą (jos elektroninė versija pateikta žemiau). Plačiau.