Geresnis
valdymas
 
Mokslo,
technologijų ir
inovacijų politika
 
Švietimo
politika
 
Žmogiškojo
kapitalo politika

4banneris

agenda baneris

Spausdinti

Studentai primena apie socialinę dimensiją

„Va­do­vau­jan­tis Bo­lo­ni­jos pro­ce­so, ku­riam pri­klau­so ir Lie­tu­va, do­ku­men­tais, sie­kia­ma ga­ran­tuo­ti ly­gias ga­li­my­bes pra­dė­ti, tęs­ti ir baig­ti aukš­tą­jį moks­lą, kad tam ne­tu­rė­tų įta­kos as­mens fi­nan­si­nė pa­dė­tis, tu­ri­mų vai­kų skai­čius, iš ko­kios šei­mos studentas yra ki­lęs ir pa­na­šūs da­ly­kai. Siekiama, kad stu­di­jų prie­ina­mu­mą lem­tų tik ga­bu­mai ir ži­nios“, - portalui "Lie­tu­vos ži­nios" sakė Moks­lo ir stu­di­jų ste­bė­se­nos ir ana­li­zės cen­tro (MOS­TA) Stu­di­jų po­li­ti­kos ana­li­zės sky­riaus ana­li­ti­kė Že­my­na Pa­uliu­kai­tė. Pasak jos, Lie­tu­vo­je pa­sta­ruo­ju me­tu šiai sri­čiai ski­ria­mas ypa­tin­gas dė­me­sys, sie­kiams įgy­ven­din­ti su­kur­tos įvai­rios fi­nan­si­nės priemonės.

Daugiau skaitykite: http://lzinios.lt/lzinios/Mokslas-ir-svietimas/studentai-primena-apie-socialine-dimensija/171620