agenda baneris

Spausdinti

EK pateikė siūlymus, kaip kurti geresnius įstatymus: kviečia panaudoti ateities įžvalgas

37Siekiant paspartinti Europos atsigavimą po COVID-19 pandemijos sukeltos krizės, Europos Komisija (EK) paskelbė komunikatą „Suvienijus jėgas, kurti geresnius įstatymus“ (angl. Joining forces to make better laws). Juo EK pakvietė valstybes nares, regionus ir suinteresuotas šalis pašalinti trukdžius ir administracinius suvaržymus, lėtinančius XXI amžiui reikalingos pažangios reglamentavimo sistemos sukūrimą.

Tai EK siūlo padaryti politikos formavime įdiegiant „one in, one out“ (liet. „vienas į – vienas iš“) principą (kai priėmus vieną teisės aktą ar įstatymą, bent vienas ir panaikinamas). Taip tikimasi atkreipti sprendimų priėmėjų dėmesį į teisėkūros taikymo poveikį ir kaštus, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Daugiausia dėmesio EK kviečia skirti Jungtinių Tautų Organizacijos keliamiems darnaus vystymosi tikslams, užtikrinant žalos nedarymo principo taikymą visose viešosios politikos srityse ir einat Europos žaliojo kurso kryptimi. Vadovaujantis „Skaitmeniniu kompasu 2030“, būsimoje ES teisėkūroje raginama paslaugas teikti tik el. būdu (angl. digital by default). Taip pat į politikos formavimą siūloma integruoti ateities įžvalgas, siekiant, kad egzistuojanti ir nauja ES teisėkūra būtų veiksminga ateičiai.

Apie tai, kaip ateities įžvalgos galėtų būti integruotos į  viešosios politikos formavimą diskutuota ir 2021 m. birželio 1 d. vykusiame „RegWatchEurope“ surengtame susitikime, kuriame dalyvavo 14 ES valstybių, Norvegijos ir Europos Komisijos atstovai. EK Reguliavimo patikros valdybos (angl. Regulatory Scrutiny Board) nario dr. Michael Gremminger nuomone, ateities įžvalgos gali būti naudingos kiekviename viešosios politikos ciklo etape, tačiau bene labiausiai – dviejuose: pirma, atliekant išankstinio (ex ante) poveikio vertinimą – tai yra apibrėžiant politikos problemą bei pasirenkant optimalią alternatyvą (kad ji  būtų veiksminga ateityje), ir antra, atliekant jau egzistuojančios politikos vertinimą (ex post) tinkamumo aspektu – kiek vienas ar kitas teisinis reguliavimas išlieka aktualus atsižvelgiant į ateities tendencijas. Siekiant šio tikslo ketinama peržiūrėti ir atnaujinti EK reglamentavimo įrankius.

COVID-19 sukelta krizė sustiprino poreikį labiau galvoti apie ilgalaikiškesnę, ateities iššūkiams ir neapibrėžtumams pasirengusią politiką, o kartu – į politikos darbotvarkę įrašė naujus klausimus, nuo ES strateginės autonomijos ir atsparumo stiprinimo, iki tokių kaip, pavyzdžiui, ar ir kaip reikia reglamentuoti karantino laikotarpiu įsivyravusį nuotolinį darbą. Apie tai susitikime kalbėjo Norvegijos atstovai. Tai jau šiandien daro ir, tikėtina, ateityje toliau darys poveikį įvairioms sritims: darbuotojų teisėms, darbo laiko apibrėžimui, darbo ir šeimos gyvenimo suderinimui, mokesčiams, miestų ir pastatų planavimui ir t. t. „Ateities tendencijų vertinimas, scenarijų rengimas, tikėtina, bus vis plačiau taikomas įvairioms ES ir nacionalinių valstybių viešosios politikos sritims. Tam turėtų pradėti ruoštis ir Lietuva“, – teigia susitikime dalyvavusi STRATA vyriausioji politikos analitikė Sigita Trainauskienė. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) ateities įžvalgas apibūdina kaip aiškiai struktūruotą ir sisteminį būdą panaudoti idėjas apie ateitį siekiant numatyti ir geriau pasirengti pokyčiams.

„RegWatch Europe“ – tai tarptautinis nepriklausomų patariamųjų įstaigų, padedančių Vyriausybėms teisėkūros procese tinkamai panaudoti poveikio vertinimus ir kitus geresnio reglamentavimo instrumentus, tinklas. STRATA nuo 2020 m. dalyvauja šio bendradarbiavimo tinklo susitikimuose svečio teisėmis.