agenda baneris

Spausdinti

Atliktų poveikio vertinimų katalogas

Apie poveikio vertinimo katalogą

Jūs praveriate Lietuvos viešosios politikos analizės, vertinimų ir įrodymų bibliotekos virtualias duris. Biblioteka yra kuriama, bus toliau auginama ir palaikoma gilesnio Lietuvos pažinimo vardan, o taip pat sukurtų vertinimų ir įrodymų antrinio panaudojimo ir išsaugojimo ateities kartoms tikslais per vieno langelio prieigą. Tikimės, kad kada nors ateityje šis rinkinys ras garbingus amžinuosius namus ir prieigą skaitytojams Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

Šiuo metu atveriama pirmoji bibliotekos kolekcija (730 vertinimų ir studijų) buvo sudaryta iš viešai prieinamų, tačiau per įvairius prieigos taškus pasklidusių šaltinių. Šiai kolekcijai buvo sudarytas klasifikatorius, tam kad konkrečias analizes, vertinimus ir įrodymus būtų patogu rasti pagal viešosios politikos ir valdymo sritis.

Taip pat atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad tai tik pirmasis, pagal aukščiau minimus požymius sudarytas rinkinys. Numatome biblioteką papildyti kitais darbais iš viešai papildomų šaltinių, o taip pat ieškosime ir dar nepaskelbtų arba per internetinių svetainių dizaino pervartas iš viešosios prieigos dingusių viešosios politikos analizių, vertinimų ir įrodymų. Jeigu apie tokius žinote ar jų turite, labai prašome pranešti. Taip prisidėsite ne tik prie bendram gėriui pasitarnausiančio tikslo – sukurti įrodymais grįsto valdymo kultūrą Lietuvoje – pasiekimo, bet taip pat pagelbėsite Lietuvos Respublikos Vyriausybei įgyvendinti jos pačios daugiau kaip prieš dešimtmetį užsibrėžtą nuostatą, kad visi institucijų užsakyti ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų finansuojami ar pačių įstaigų atlikti tyrimai ir analizės turi būti skelbiami viešai (internetinėse svetainėse).

Biblioteką kūrė Darius Žeruolis ir Rimantas Skirmantas. Bibliotekos sukūrimui pirmame etape reikšmingai patalkino Viktoras Urbis ir Rolandas Jakštys. Ypatingo paminėjimo nusipelno Užsienio reikalų ministerijoje dirbęs ir visą savo profesinį gyvenimą Lietuvos įsitvirtinimui Europoje pašventęs šviesaus atminimo Dainoras Žiukas, o taip pat ESTEP Vilnius darbuotojai, nuo užmaršties ir sunykimo padėję išgelbėti kelias dešimtis bibliotekos pirmojoje kolekcijoje skelbiamų tyrimų ataskaitų.

Būsime dėkingi, jei pranešite apie pastebėtus netikslumus ar pateiksite savo atsiliepimus ir pasiūlymus, o taip pat jei pasidalinsite savo ar jūsų institucijų sukurtomis, bet nepaskelbtomis viešosios politikos analizėmis, vertinimais ir įrodymais.  Rašykite: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Atliktų poveikio vertinimų kataloge publikuojama medžiaga, surinkta iš įvairių institucijų: Valstybės kontrolės, LR Vyriausybės ir ministerijų, šalies universitetų ir mokslinių tyrimų institutų bei privačių analitinių centrų parengta informacija.

10. Transportas ir ryšiai

2004-2006 m. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos transporto sektoriui įvertinimas (2010 m.)

2007-2013 m. laikotarpio ES struktūrinių fondų poveikio transportui vertinimas (2017 m.)

Antrosios Tarybos direktyvos (84/5/EEB) dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, suderinimo įgyvendinimo poveikis (2001 m.)

Ar sudarytos sąlygos efektyviai naudoti valstybės lėšas, skiriamas vietinės reikšmės keliams ir gatvėms prižiūrėti ir modernizuoti? (2013 m.)

Benziną gabenančių mobiliųjų talpyklų (autocisternų ir geležinkelio cisternų) parko atnaujinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/63/EB dėl lakiųjų organinių junginių išsiskyrimo į aplinką laikant benziną ir tiekiant jį iš terminalų į degalines kontrolės reikalavimus poreikio įvertinimo tyrimas (2001 m.)

Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo rodiklių transporto sektoriuje skaičiavimas (2010 m.)

ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų kelių sektoriaus projektams įgyvendinti, planavimo ir panaudojimo efektyvumo vertinimas (2013 m.)

Geležinkelių transporto infrastruktūrą reglamentuojančių ES teisės aktų grupės (direktyvų 2001/12/EB, 2001/13/EB, 2001/14/EB ir 2001/16/EB) įgyvendinimo pasekmių įvertinimas (2002 m.)

Geležinkelių transporto sektoriaus reformos įgyvendinimas (2006 m.)

Kelių priežiūros ir plėtros programos vertinimas (2003 m.)

Krovinių vežimo kelių transportu politikos pokyčių Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą studija (2001 m.)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos statybos darbų pirkimai (2009 m.)

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos srities "Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai"  galimybių studijos (investicijų projekto) plačiajuosčio ryšio poreikio nustatymo (rinkos tyrimo) paslaugos. Paslaugos atliktos 2015 m.spalio 28 d.
Ir
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos srities "Plačiajuosčio ryšio poreikio nustatymo (rinkos tyrimo) paslaugos"  galimybių studijos (investicijų projekto) finansinės ir ekonominės dalių parengimo paslaugos. Paslaugos atliktos 2015 m. lapkričio 30 d. (2015 m.)

Struktūrinių fondų panaudojimo transporto sektoriuje vertinimas ir rekomendacijos dėl 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos laikotarpio (2007 m.)

Tarybos direktyvos 92/14/EEB dėl lėktuvų, kuriems taikomi Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos antrosios redakcijos (1988) 16 priedo 1 tomo II dalies 2 skyriaus reikalavimai, naudojimo apribojimo įgyvendinimo pasekmių įvertinimas (2001 m.)

Tarybos direktyvos 94/55/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių pavojingų krovinių vežimą kelių transportu, suderinimo ir direktyvos 96/49/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu geležinkeliais suderinimo bei direktyvos 2000/62/EB, papildančios direktyvą 96/49/EB, įgyvendinimo pasekmių tyrimas (2003 m.)

Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl įrašymo įrangos įdiegimo kelių transporte pasekmių (2001 m.)

Valstybės biudžeto lėšų, skirtų transporto kompensacijoms, skaičiavimo ir mokėjimo vertinimas (2004 m.)

Valstybės elektroninių ryšių infrastruktūros plėtra (2017 m.)

Valstybinės įmonės "Lietuvos paštas" galimybės didėjančios konkurencijos sąlygomis pagerinti veiklos rezultatus (2003 m.)

Valstybinės saugaus eismo automobilių keliais 2002-2004 metų programos vykdymo vertinimas (2004 m.)

Valstybinio audito ataskaitoje "VĮ Lietuvos pašto galimybės didėjančios konkurencijos sąlygomis pagerinti veiklos rezultatus" pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas (2006 m.)

Vidaus vandens kelių eksploatacijos ir priežiūros vertinimas (2009 m.)

Viešojo transporto elektroninio bilieto sistemos Lietuvoje (2011 m.)

Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymas (2018 m.)