agenda baneris

Spausdinti

Atliktų poveikio vertinimų katalogas

Apie poveikio vertinimo katalogą

Jūs praveriate Lietuvos viešosios politikos analizės, vertinimų ir įrodymų bibliotekos virtualias duris. Biblioteka yra kuriama, bus toliau auginama ir palaikoma gilesnio Lietuvos pažinimo vardan, o taip pat sukurtų vertinimų ir įrodymų antrinio panaudojimo ir išsaugojimo ateities kartoms tikslais per vieno langelio prieigą. Tikimės, kad kada nors ateityje šis rinkinys ras garbingus amžinuosius namus ir prieigą skaitytojams Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

Šiuo metu atveriama pirmoji bibliotekos kolekcija (730 vertinimų ir studijų) buvo sudaryta iš viešai prieinamų, tačiau per įvairius prieigos taškus pasklidusių šaltinių. Šiai kolekcijai buvo sudarytas klasifikatorius, tam kad konkrečias analizes, vertinimus ir įrodymus būtų patogu rasti pagal viešosios politikos ir valdymo sritis.

Taip pat atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad tai tik pirmasis, pagal aukščiau minimus požymius sudarytas rinkinys. Numatome biblioteką papildyti kitais darbais iš viešai papildomų šaltinių, o taip pat ieškosime ir dar nepaskelbtų arba per internetinių svetainių dizaino pervartas iš viešosios prieigos dingusių viešosios politikos analizių, vertinimų ir įrodymų. Jeigu apie tokius žinote ar jų turite, labai prašome pranešti. Taip prisidėsite ne tik prie bendram gėriui pasitarnausiančio tikslo – sukurti įrodymais grįsto valdymo kultūrą Lietuvoje – pasiekimo, bet taip pat pagelbėsite Lietuvos Respublikos Vyriausybei įgyvendinti jos pačios daugiau kaip prieš dešimtmetį užsibrėžtą nuostatą, kad visi institucijų užsakyti ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų finansuojami ar pačių įstaigų atlikti tyrimai ir analizės turi būti skelbiami viešai (internetinėse svetainėse).

Biblioteką kūrė Darius Žeruolis ir Rimantas Skirmantas. Bibliotekos sukūrimui pirmame etape reikšmingai patalkino Viktoras Urbis ir Rolandas Jakštys. Ypatingo paminėjimo nusipelno Užsienio reikalų ministerijoje dirbęs ir visą savo profesinį gyvenimą Lietuvos įsitvirtinimui Europoje pašventęs šviesaus atminimo Dainoras Žiukas, o taip pat ESTEP Vilnius darbuotojai, nuo užmaršties ir sunykimo padėję išgelbėti kelias dešimtis bibliotekos pirmojoje kolekcijoje skelbiamų tyrimų ataskaitų.

Būsime dėkingi, jei pranešite apie pastebėtus netikslumus ar pateiksite savo atsiliepimus ir pasiūlymus, o taip pat jei pasidalinsite savo ar jūsų institucijų sukurtomis, bet nepaskelbtomis viešosios politikos analizėmis, vertinimais ir įrodymais.  Rašykite: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Atliktų poveikio vertinimų kataloge publikuojama medžiaga, surinkta iš įvairių institucijų: Valstybės kontrolės, LR Vyriausybės ir ministerijų, šalies universitetų ir mokslinių tyrimų institutų bei privačių analitinių centrų parengta informacija.

12. Švietimas, mokslas ir sportas

2004-2006 m. programavimo laikotarpio patirtis ir 2007-2013 m. programavimo laikotarpio iššūkiai teikiant ES struktūrinę paramą švietimo ir mokslo sektoriaus projektams  (2007 m.)

2004-2006 metais vykdytų mokymo kursų intensyvumas ir atitikimas mokymo poreikį  (2007 m.)

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ poveikio vertinimas (2019 m.)

Ar gali gerėti Lietuvos mokinių pasiekimai (2017 m.)

Ar išnaudojame ikimokyklinio ugdymo galimybes sėkmingesnei vaikų ateičiai užtikrinti (2018 m.)

Ar pasiekti mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais programų tikslai (2016 m.)

Ar vaikų socializacijos centrų veikla rezultatyvi (2013 m.)

Ar valstybinių universitetų turtas valdomas ir naudojamas kryptingai – mokslinei veiklai ir studijoms (2017 m.)

Bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo reformos vertinimas (2003 m.)

Bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarka (2006 m.)

Dėl mokyklų kompiuterizavimo proceso ir rezultatų vertinimo (2002 m.)

ESF finansuojamų mokymų kokybės ir efektyvumo vertinimas (2011 m.)

Europos socialinio fondo finansuojamų mokymų kokybės ir efektyvumo vertinimas (2018 m.)

Europos socialinio fondo finansuojamų veiklų švietimo ir mokslo srityje įgyvendinimo rezultatų vertinimas   (2013 m.)

Kaip organizuojamas ir vykdomas mokinių profesinis orientavimas (2014 m.)

Kaip organizuojamas neformalusis mokinių švietimas (2015 m.)

Kaip organizuojamas studijų programų rengimas ir vertinimas (2012 m.)

Kaip panaudojamos profesinio mokymo galimybės (2016 m.)

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės vykdomos programos "Kūno kultūros ir sporto plėtra" vertinimas (2005 m.)

Kūno kultūros ir sporto plėtra (2009 m.)

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų, organizacijų informacijos sistemų integravimas ir pertvarkymas (2010 m.)

Lietuvos mokslo tarybos vykdomos programos „Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra“ vertinimas (2016 m.)

Ministerijų užsakomųjų mokslinių tyrimų tikslingumas (2005 m.)

Mokslo ir studijų infrastruktūros optimizavimo studija (2007 m.)

Mokymo ir mokymosi veiksmingumo didinimas, atliepiantis rinkos poreikius  (2007 m.)

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtra (2013 m.)

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtra (2013 m.)

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas (2016 m.)

Profesinio mokymo kokybės užtikrinimas (2010 m.)

Programos "studentų kreditavimo sistemos plėtojimas" vykdymas (2005 m.)

Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtros studija  (2007 m.)

Specialistų rengimo aukštosiose mokyklose finansavimo vertinimas (2004 m.)

Specialistų rengimo programa (2006 m.)

Studijų paskolų sistema (2014 m.)

Studijų universitetuose organizavimas ir lėšų, skirtų studijoms ir mokslui bei investicijoms, panaudojimas (2007 m.)

Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2007–2013 m. veiksmų programų prioritetų ir juos įgyvendinančių ministerijos programų įgyvendinimo tarpinis vertinimas (2011 m.)

Švietimo ir mokslo ministerijos vykdomos programos „Studijų ir mokslo plėtra“ vertinimas (2016 m.)

Švietimo ir mokslo srities prioritetų 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiui strateginis vertinimas (2014 m.)

Švietimo sistemos reforma (2008 m.)

Švietimo stebėsena (2016 m.)

Tyrimų ir studijų, finansuojamų iš 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos lėšų, kokybės, efektyvumo ir tęstinumo vertinimas  (2011 m.)

Valstybės investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą siekiant inovacijų augimo (2017 m.)

Veiksmų programos uždavinių, skirtų moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir inovacijoms (MTEPI) skatinti, įgyvendinimo pažangos vertinimas (2017 m.)