agenda baneris

Spausdinti

Atliktų poveikio vertinimų katalogas

Apie poveikio vertinimo katalogą

Jūs praveriate Lietuvos viešosios politikos analizės, vertinimų ir įrodymų bibliotekos virtualias duris. Biblioteka yra kuriama, bus toliau auginama ir palaikoma gilesnio Lietuvos pažinimo vardan, o taip pat sukurtų vertinimų ir įrodymų antrinio panaudojimo ir išsaugojimo ateities kartoms tikslais per vieno langelio prieigą. Tikimės, kad kada nors ateityje šis rinkinys ras garbingus amžinuosius namus ir prieigą skaitytojams Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

Šiuo metu atveriama pirmoji bibliotekos kolekcija (730 vertinimų ir studijų) buvo sudaryta iš viešai prieinamų, tačiau per įvairius prieigos taškus pasklidusių šaltinių. Šiai kolekcijai buvo sudarytas klasifikatorius, tam kad konkrečias analizes, vertinimus ir įrodymus būtų patogu rasti pagal viešosios politikos ir valdymo sritis.

Taip pat atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad tai tik pirmasis, pagal aukščiau minimus požymius sudarytas rinkinys. Numatome biblioteką papildyti kitais darbais iš viešai papildomų šaltinių, o taip pat ieškosime ir dar nepaskelbtų arba per internetinių svetainių dizaino pervartas iš viešosios prieigos dingusių viešosios politikos analizių, vertinimų ir įrodymų. Jeigu apie tokius žinote ar jų turite, labai prašome pranešti. Taip prisidėsite ne tik prie bendram gėriui pasitarnausiančio tikslo – sukurti įrodymais grįsto valdymo kultūrą Lietuvoje – pasiekimo, bet taip pat pagelbėsite Lietuvos Respublikos Vyriausybei įgyvendinti jos pačios daugiau kaip prieš dešimtmetį užsibrėžtą nuostatą, kad visi institucijų užsakyti ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų finansuojami ar pačių įstaigų atlikti tyrimai ir analizės turi būti skelbiami viešai (internetinėse svetainėse).

Biblioteką kūrė Darius Žeruolis ir Rimantas Skirmantas. Bibliotekos sukūrimui pirmame etape reikšmingai patalkino Viktoras Urbis ir Rolandas Jakštys. Ypatingo paminėjimo nusipelno Užsienio reikalų ministerijoje dirbęs ir visą savo profesinį gyvenimą Lietuvos įsitvirtinimui Europoje pašventęs šviesaus atminimo Dainoras Žiukas, o taip pat ESTEP Vilnius darbuotojai, nuo užmaršties ir sunykimo padėję išgelbėti kelias dešimtis bibliotekos pirmojoje kolekcijoje skelbiamų tyrimų ataskaitų.

Būsime dėkingi, jei pranešite apie pastebėtus netikslumus ar pateiksite savo atsiliepimus ir pasiūlymus, o taip pat jei pasidalinsite savo ar jūsų institucijų sukurtomis, bet nepaskelbtomis viešosios politikos analizėmis, vertinimais ir įrodymais.  Rašykite: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Atliktų poveikio vertinimų kataloge publikuojama medžiaga, surinkta iš įvairių institucijų: Valstybės kontrolės, LR Vyriausybės ir ministerijų, šalies universitetų ir mokslinių tyrimų institutų bei privačių analitinių centrų parengta informacija.

15. Žemės ūkis ir žuvininkystė

2013 m. balandžio 26 d. sutartis Nr. 8P-13-088 "2014–2020 m. kaimo plėtros priemonių išmokų dydžių modeliavimas“ (2013 m.)

2013 m. balandžio 8 d.  sutartis Nr.88P-13-076 „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros gairės nuo žuvininkystės priklausomuose regionuose 2014-2020 m.“ (2013 m.)

2013 m. gruodžio  23 d.  sutartis Nr. 8P-13-239 "Nacionalinio akvakultūros strateginio plano parengimas" (2013 m.)

2013 m. kovo 18 d. sutartis Nr. 8P-13-063 „ES paramos įtaka žemės ūkiui ir kaimo plėtrai“ (2013 m.)

2013 m. spalio 15 d. sutartis Nr. 8P-13-177 „Ekologinio ūkininkavimo ir kraštovaizdžio tvarkymo programų vertinimas“ (2013 m.)

2014 m. balandžio 28 d. sutartis Nr. 8O-14-102 „Gamtinių trūkumų turinčių žemės ūkio žemės plotų (mažiau palankių ūkininkauti vietovių) identifikavimas – 3" (2014 m.)

2014 m. lapkričio 10 d. sutartis Nr. 8P-14-324 "Studija dėl tinkamų finansuoti išlaidų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones didžiausiųjų įkainių taikymo tvarkos ir reikšmių nustatymo metodikos" (2014 m.)

Ar užtikrinamas žuvų išteklių atkūrimas ir apsauga vidaus vandenyse? (2012 m.)

Baltijos pajūrio žemės naudojimo ir jos valstybinės kontrolės vertinimas (2007 m.)

Bandomųjų integruotų strategijų, įgyvendinamų pagal BPD 4.6. Leader+ pobūdžio priemonę, vertinimas  (2008 m.)

BPD 4 prioriteto kaimo plėtros priemonių bendrųjų ir specialiųjų projektų atrankos kriterijų vertinimas  (2008 m.)

BPD 4 prioriteto priemonių tikslų ir uždavinių įgyvendinimo įvertinimas (2007, 2008 m.)

BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių įgyvendinimo ir šių priemonių įgyvendinimo poveikio Lietuvos žuvininkystės sektoriui vertinimas (2009 m.)

Dėl iš Europos bendrijos skirtos paramos Lietuvos žuvininkystei, Klaipėdos žvejų uosto infrastruktūrai panaudotų lėšų vertinimo tikrinimo rezultatų (2003 m.)

Dėl Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyriuje 2001 m. Lietuvos Respublikos žemės fondo valstybinės apskaitos teisingumo ir žemės naudojimo Valstybės Kontrolės vertinimo (2002 m.)

Dėl Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyriuje 2001 m. Lietuvos Respublikos valstybinės žemės naudojimo vertinimo (2002 m.)

Dėl Lietuvos Respublikos žemės fondo 2001 metais valstybinės apskaitos teisingumo ir žemės naudojimo Valstybės Kontrolės Vilniaus apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Trakų rajono žemetvarkos skyriuje vertinimo rezultatų (2002 m.)

Dėl Lietuvos Respublikos žemės fondo 2001 metais valstybinės apskaitos teisingumo ir žemės naudojimo valstybinės kontrolės Kauno apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Kauno miesto žemėtvarkos skyriuje vertinimo rezultatų (2002 m.)

Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos esamos būklės vertinimo rezultatų (2004 m.)

Dėl žemės fondo valstybinės apskaitos ir žemės reformos eigos vertinimo teminio tikrinimo apibendrinimo (2001 m.)

ES direktyvų 91/629/EEB 4 straipsnio ir 91/630/EEB 4 straipsnio nuostatų (gyvūnų gerovės reikalavimai jų auginimo ir laikymo vietose) įgyvendinimo pasekmių įvertinimas (2002 m.)

ES paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai efektyvumo įvertinimas  (2008 m.)

Europos Sąjungos Bendrosios žemės ūkio politikos reformos poveikis Lietuvos pieno sektoriui vidutinėje perspektyvoje (iki 2008 metų) (2004 m.)

Galimybių studijų dėl Lietuvos 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo galimybių kaimo vietovėse kaimo diversifikavimo intervencijos srityje parengimas (2008 m.)

Gyvulininkystės krypties pareiškėjų dalyvavimo efektyvumas 2004–2006 m. BPD priemonėje „Investicijos į žemės ūkio valdas“  (2007 m.)

Inovacijų plėtra modernizuojant ūkininkų ūkius, dalyvaujančius BPD priemonėse  (2007 m.)

Kaimo rėmimo programa (2005 m.)

Kaimo rėmimo programos vertinimas (2004 m.)

Kliūčių prekybai žeme panaikinimo pasekmių įvertinimo tyrimas (2002 m.)

Leader+ priemonės įgyvendinimo monitoringas  (2007, 2008 m.)

Lietuvos akvakultūros sektoriaus plėtros gairių parengimo paslaugos (2014 m.)

Lietuvos integracijos į ES įtaka ne maisto paskirties augalų ūkio plėtrai ir jų auginimo galimybės privalomai atidėtoje žemėje (pūdyme) (2003 m.)

Lietuvos integracijos į ES įtaka ūkių restruktūrizavimui (2003 m.)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams skirtų valstybės lėšų panaudojimo vertinimas (2004 m.)

Lietuvos žemės ūkio sektoriui skirtos ES paramos pagal BPD įsisavinimo studija (2006 m.)

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos įgyvendinimo metų pažangos įvertinimas (2016 m.)

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos projekto galutinio išankstinio SPAV ir ex-ante vertinimo paslaugos (2014 m.)

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus nacionalinio strateginio plano ir veiklos programos ex ante įvertinimas (2007 m.)

Lyginamoji studija apie BPD paramos žemės ūkiui administravimą Lietuvoje ir kitose ES šalyse  (2008 m.)

Maisto saugos užtikrinimas (2014 m.)

Muitų politikos pokyčių dėl Lietuvos narystės ES poveikis šalies užsienio prekybai žemės ūkio ir maisto produktais (2003 m.)

Neišnaudojamos galimybės sumažinti karjerais pažeistus žemės plotus (2012 m.)

Paramos nuo žvejybos ir akvakultūros bei susijusio perdirbimo priklausomų regionų vietos plėtros strategijoms 2014-2020 m. įgyvendinti skyrimo rekomendacijų ir paramos dydžio skaičiavimo metodikos parengimas (2014 m.)

Paramos žemės ūkiui organizavimas (2009 m.)

Pažyma dėl žemės reformai skirtų lėšų panaudojimo vertinimo (2003 m.)

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto priemonės "Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas" poveikio ir jos tęstinumo vertinimas (2013 m.)

Specialioji nacionalinė kaimo plėtros programa SAPARD programai įgyvendinti 2000-2006 metais (2006 m.)

Studija dėl galimų krizinių situacijų įsisavinant paramą žemės ūkiui pagal BPD  (2006 m.)

Tarybos direktyvos 92/46/EEB, nustatančios sveikatos taisykles žalio pieno, termiškai apdoroto pieno ir pieno pagrindo produktų gamybai ir tiekimui į rinką, įgyvendinimo pasekmių įvertinimas (2002 m.)

Tarybos direktyvos 93/85/EEB dėl bulvių žiedinio puvinio kontrolės įgyvendinimo pasekmių tyrimas (2003 m.)

Tarybos direktyvos 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės įgyvendinimo pasekmių įvertinimas (2001 m.)

Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3950/92 dėl kvotos viršijimo mokesčio įvedimo pieno ir pieno produktų sektoriuje ir jo taikymo taisykles nustatančio Komisijos reglamento (EB) Nr. 1392/2001 pasekmių įvertinimas (2003 m.)

Tyrimas ,,Aplinkosauginių ir ekologiškų akvakultūros veiklos metodų ir formų įvertinimas Lietuvos akvakultūros ūkiuose“ (2013 m.). (2013 m.)

Ūkinių gyvūnų veislininkystės plėtra (2015 m.)

Valstybės institucijoms ir įmonėms priskirtų žemės sklypų naudojimas (2007 m.)

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos informacinių sistemų plėtros analizės ataskaita. 2015 lapkričio 27 (2015 m.)

Valstybinės žemės valdymas įgyvendinant žemės tvarkymo ir administravimo programą (2016 m.)

Valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir disponavimo ja vertinimas (2009 m.)

Valstybinio audito ataskaitoje "Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos esamos būklės vertinimo rezultatų" pateiktų valstybinio audito rekomendacijų įgyvendinimas (2006 m.)

Žemdirbių tęstinio profesinio mokymo panaudojant ES paramą reikšmė verslumui  (2006 m.)

Žemės fondo administravimo auditas (2005 m.)

Žemės ir jos priklausinių įgijimas ir naudojimas visuomenės poreikiams (2009 m.)

Žemės naudojimo valstybinė kontrolė (2005 m.)

Žemės naudojimo valstybinė kontrolė (2014 m.)

Žemės sklypo, esančio Siesikų g. 15, Vilniuje, ir lėšų, panaudotų šiame žemės sklype esantiems pastatams statyti, bei šių pastatų naudojimo vertinimas (2005 m.)

Žuvininkystės sektoriaus plėtra (2007 m.)