agenda baneris

Spausdinti

Atliktų poveikio vertinimų katalogas

Apie poveikio vertinimo katalogą

Jūs praveriate Lietuvos viešosios politikos analizės, vertinimų ir įrodymų bibliotekos virtualias duris. Biblioteka yra kuriama, bus toliau auginama ir palaikoma gilesnio Lietuvos pažinimo vardan, o taip pat sukurtų vertinimų ir įrodymų antrinio panaudojimo ir išsaugojimo ateities kartoms tikslais per vieno langelio prieigą. Tikimės, kad kada nors ateityje šis rinkinys ras garbingus amžinuosius namus ir prieigą skaitytojams Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

Šiuo metu atveriama pirmoji bibliotekos kolekcija (730 vertinimų ir studijų) buvo sudaryta iš viešai prieinamų, tačiau per įvairius prieigos taškus pasklidusių šaltinių. Šiai kolekcijai buvo sudarytas klasifikatorius, tam kad konkrečias analizes, vertinimus ir įrodymus būtų patogu rasti pagal viešosios politikos ir valdymo sritis.

Taip pat atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad tai tik pirmasis, pagal aukščiau minimus požymius sudarytas rinkinys. Numatome biblioteką papildyti kitais darbais iš viešai papildomų šaltinių, o taip pat ieškosime ir dar nepaskelbtų arba per internetinių svetainių dizaino pervartas iš viešosios prieigos dingusių viešosios politikos analizių, vertinimų ir įrodymų. Jeigu apie tokius žinote ar jų turite, labai prašome pranešti. Taip prisidėsite ne tik prie bendram gėriui pasitarnausiančio tikslo – sukurti įrodymais grįsto valdymo kultūrą Lietuvoje – pasiekimo, bet taip pat pagelbėsite Lietuvos Respublikos Vyriausybei įgyvendinti jos pačios daugiau kaip prieš dešimtmetį užsibrėžtą nuostatą, kad visi institucijų užsakyti ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų finansuojami ar pačių įstaigų atlikti tyrimai ir analizės turi būti skelbiami viešai (internetinėse svetainėse).

Biblioteką kūrė Darius Žeruolis ir Rimantas Skirmantas. Bibliotekos sukūrimui pirmame etape reikšmingai patalkino Viktoras Urbis ir Rolandas Jakštys. Ypatingo paminėjimo nusipelno Užsienio reikalų ministerijoje dirbęs ir visą savo profesinį gyvenimą Lietuvos įsitvirtinimui Europoje pašventęs šviesaus atminimo Dainoras Žiukas, o taip pat ESTEP Vilnius darbuotojai, nuo užmaršties ir sunykimo padėję išgelbėti kelias dešimtis bibliotekos pirmojoje kolekcijoje skelbiamų tyrimų ataskaitų.

Būsime dėkingi, jei pranešite apie pastebėtus netikslumus ar pateiksite savo atsiliepimus ir pasiūlymus, o taip pat jei pasidalinsite savo ar jūsų institucijų sukurtomis, bet nepaskelbtomis viešosios politikos analizėmis, vertinimais ir įrodymais.  Rašykite: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Atliktų poveikio vertinimų kataloge publikuojama medžiaga, surinkta iš įvairių institucijų: Valstybės kontrolės, LR Vyriausybės ir ministerijų, šalies universitetų ir mokslinių tyrimų institutų bei privačių analitinių centrų parengta informacija.

2. Aplinka ir klimato kaita

2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimas (2016 m.)

2014–2020 m. ES fondų, skirtų integruotai teritorinei plėtrai, įgyvendinimo pažangos vertinimas (2018 m.)

2014–2020 m. gamtos apsaugos priemonių įgyvendinimo pažangos vertinimas (2019 m.)

Aplinkos apsaugos rėmimo programos vertinimas (2003 m.)

Aplinkos apsaugos rėmimo programų vykdymas (2011 m.)

Aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimo vertinimas  (2011 m.)

Apyvartinių taršos leidimų paskirstymo ir prekybos sistemos vertinimas (2008 m.)

Apžvalga. Statybos darbų pirkimai (2012 m.)

Asbesto turinčių gaminių šalinimas (2015 m.)

Baltarusijos Respublikos, Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos vykdomų aplinkosauginių priemonių bei tarptautinio turizmo vystymo programų efektyvumo Nemuno baseine įvertinimas (2004 m.)

Baltijos pajūrio teritorijos naudojimas visuomenės ir valstybės reikmėms (2009 m.)

Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos įgyvendinimas (2016 m.)

Bibliotekų renovacija ir modernizavimas (2010 m.)

Buitinių atliekų tvarkymas (2008 m.)

Buitinių atliekų tvarkymas (2008 m.)

Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas) (2010 m.)

Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra (2014 m.)

Dėl grąžintų ir grąžintinų savininkams namų nuomininkų aprūpinimo būstais programos vykdymo vertinimo rezultatų (2004 m.)

Dėl teminio tikrinimo "1992 m. Helsinkio Konvencijos dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos nuostatų vykdymo" tikrinimo rezultatų (2001 m.)

Direktyvos 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką įgyvendinimo pasekmių tyrimas (2003 m.)

Epizootinio saugumo užtikrinimas (2010 m.)

ES paramos atliekų tvarkymui Lietuvoje efektyvumo vertinimas ir 2014–2020 metų finansavimo prioritetų nustatymas (2014 m.)

ES struktūrinės paramos poveikio vietinei ir urbanistinei plėtrai vertinimas (2013 m.)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (dabar – Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/118/EB dėl požeminio vandens apsaugos nuo taršos ir jo būklės blogėjimo) dėl požeminio vandens apsaugos nuo taršos įgyvendinimo pasekmių tyrimas (2005 m.)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/14/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamą triukšmą, suderinimo įgyvendinimo Lietuvoje poveikio įvertinimas (2002 m.)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/80/EB dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš didelių kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/81/EB dėl tam tikrų atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių ribų įgyvendinimo Lietuvoje pasekmės (2002 m.)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų Lietuvoje įgyvendinimo poveikio vertinimas (2003 m.)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką įgyvendinimo pasekmių Lietuvos biocidų gamintojams ir valstybės institucijoms įvertinimas (2001 m.)

Europos Parlamento ir Tarybos siūlomos direktyvos dėl atsakomybės už žalą aplinkai (dabar – Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti) įgyvendinimo poveikio įvertinimas (2003 m.)

Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuotų aplinkos apsaugos projektų rezultatyvumas (2011 m.)

Europos Sąjungos struktūrinių fondų panaudojimo būsto renovacijai vertinimas (2017 m.)

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimo poveikio ir rezultatyvumo aplinkos sektoriuje vertinimas (2008 m.)

Galimybių studijų dėl Lietuvos 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo būsto ir kompleksinei plėtrai išskirtose probleminėse teritorijose parengimas  (2008 m.)

Gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymas (2010 m.)

Helsinkio konvencijos dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos nuostatų įgyvendinimas (2004 m.)

Komunalinių atliekų tvarkymas (2006 m.)

Lietuvos 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų veiksmų programos strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (2014 m.)

Lietuvos integracijos į ES įtaka ne maisto paskirties augalų ūkio plėtrai ir jų auginimo galimybės privalomai atidėtoje žemėje (pūdyme) (2003 m.)

Medicininių atliekų tvarkymas (2010 m.)

Medienos prekybos ir miško ruošos darbų organizavimo ir vykdymo vertinimas (2004 m.)

Mokesčių už aplinkos teršimą surinkimas, skirstymas ir panaudojimas (2005 m.)

Nacionalinių parkų veikla (2014 m.)

Neišnaudojamos galimybės apsaugoti vandens aplinką nuo taršos pavojingomis cheminėmis medžiagomis (2012 m.)

Pavojingųjų atliekų tvarkymas (2018 m.)

Priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ einamasis vertinimas (2012 m.)

Privalomųjų miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų organizavimas ir vykdymas (2005 m.)

Regioninių atliekų tvarkymo sistemų veikla (2013 m.)

Reprezentatyvi gyventojų apklausa: požiūris į genetiškai modifikuotus produktus ir jų vartojimą (2004 m.)

Rezervinių teritorijų Klaipėdos valstybiniam jūrų uostui plėsti naudojimo vertinimas (2004 m.)

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos informavimo apie aplinką priemonių stebėsenos rodiklių skaičiavimo metodikos parengimas ir jų pradinės situacijos nustatymas (2010 m.)

Saugomų teritorijų tinklo ,,NATURA 2000" steigimas Lietuvoje (2006 m.)

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimų paskirstymas, naudojimas ir prekybos sistema (2012 m.)

Specialiosios Bendrųjų miškų ūkio reikmių finasavimo programos vykdymo vertinimas (2004 m.)

Statybos leidimų išdavimas ir statybos proceso atitiktis nustatytiems reikalavimams (2019 m.)

Statybų srities specialistų ir įmonių atestavimas (2011 m.)

Tarybos direktyvos (91/676/EEB) dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių įgyvendinimo pasekmių įvertinimas (2001 m.)

Tarybos direktyvos 92/57/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos reikalavimų laikinosiose arba kilnojamosiose statybvietėse įgyvendinimo pasekmių tyrimas (2001 m.)

Tarybos direktyvos 93/85/EEB dėl bulvių žiedinio puvinio kontrolės įgyvendinimo pasekmių tyrimas (2003 m.)

Tarybos direktyvos 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės įgyvendinimo pasekmių įvertinimas (2001 m.)

Tarybos direktyvų 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos ir 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos pasekmių įvertinimas (2002 m.)

Teritorijų planavimas (2019 m.)

Teritorijų planavimas ir jo organizavimas (2010 m.)

Teritorijų planavimo ir statybos valstybinė priežiūra (2007 m.)

Valstybės investicijų nuotekų valymui panaudojimas (2007 m.)

Valstybinės pavojingų atliekų tvarkymo programos vykdymo vertinimas (2004 m.)

Valstybinio audito ataskaitoje "Valstybinės pavojingų atliekų tvarkymo programos vykdymo vertinimas" pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas (2007 m.)

Valstybinių miškų ūkio veikla (2010 m.)

Vandens tiekimo organizavimas ir kainodara (2011 m.)

Žemės gelmių naudojimas (2009 m.)