agenda baneris

Spausdinti

Atliktų poveikio vertinimų katalogas

Apie poveikio vertinimo katalogą

Jūs praveriate Lietuvos viešosios politikos analizės, vertinimų ir įrodymų bibliotekos virtualias duris. Biblioteka yra kuriama, bus toliau auginama ir palaikoma gilesnio Lietuvos pažinimo vardan, o taip pat sukurtų vertinimų ir įrodymų antrinio panaudojimo ir išsaugojimo ateities kartoms tikslais per vieno langelio prieigą. Tikimės, kad kada nors ateityje šis rinkinys ras garbingus amžinuosius namus ir prieigą skaitytojams Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

Šiuo metu atveriama pirmoji bibliotekos kolekcija (730 vertinimų ir studijų) buvo sudaryta iš viešai prieinamų, tačiau per įvairius prieigos taškus pasklidusių šaltinių. Šiai kolekcijai buvo sudarytas klasifikatorius, tam kad konkrečias analizes, vertinimus ir įrodymus būtų patogu rasti pagal viešosios politikos ir valdymo sritis.

Taip pat atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad tai tik pirmasis, pagal aukščiau minimus požymius sudarytas rinkinys. Numatome biblioteką papildyti kitais darbais iš viešai papildomų šaltinių, o taip pat ieškosime ir dar nepaskelbtų arba per internetinių svetainių dizaino pervartas iš viešosios prieigos dingusių viešosios politikos analizių, vertinimų ir įrodymų. Jeigu apie tokius žinote ar jų turite, labai prašome pranešti. Taip prisidėsite ne tik prie bendram gėriui pasitarnausiančio tikslo – sukurti įrodymais grįsto valdymo kultūrą Lietuvoje – pasiekimo, bet taip pat pagelbėsite Lietuvos Respublikos Vyriausybei įgyvendinti jos pačios daugiau kaip prieš dešimtmetį užsibrėžtą nuostatą, kad visi institucijų užsakyti ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų finansuojami ar pačių įstaigų atlikti tyrimai ir analizės turi būti skelbiami viešai (internetinėse svetainėse).

Biblioteką kūrė Darius Žeruolis ir Rimantas Skirmantas. Bibliotekos sukūrimui pirmame etape reikšmingai patalkino Viktoras Urbis ir Rolandas Jakštys. Ypatingo paminėjimo nusipelno Užsienio reikalų ministerijoje dirbęs ir visą savo profesinį gyvenimą Lietuvos įsitvirtinimui Europoje pašventęs šviesaus atminimo Dainoras Žiukas, o taip pat ESTEP Vilnius darbuotojai, nuo užmaršties ir sunykimo padėję išgelbėti kelias dešimtis bibliotekos pirmojoje kolekcijoje skelbiamų tyrimų ataskaitų.

Būsime dėkingi, jei pranešite apie pastebėtus netikslumus ar pateiksite savo atsiliepimus ir pasiūlymus, o taip pat jei pasidalinsite savo ar jūsų institucijų sukurtomis, bet nepaskelbtomis viešosios politikos analizėmis, vertinimais ir įrodymais.  Rašykite: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Atliktų poveikio vertinimų kataloge publikuojama medžiaga, surinkta iš įvairių institucijų: Valstybės kontrolės, LR Vyriausybės ir ministerijų, šalies universitetų ir mokslinių tyrimų institutų bei privačių analitinių centrų parengta informacija.

4. Viešieji finansai

2004-2006 m. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos transporto sektoriui įvertinimas (2010 m.)

2004-2006 m. programavimo laikotarpio patirtis ir 2007-2013 m. programavimo laikotarpio iššūkiai teikiant ES struktūrinę paramą švietimo ir mokslo sektoriaus projektams  (2007 m.)

2007-2013 m. ES struktūrinės paramos finansavimo takoskyrų vertinimas (2011 m.)

2007-2013 m. ES struktūrinės paramos įsisavinimo spartos vertinimas (2011 m.)

2007-2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumo vertinimas (2015 m.)

2007-2013 m. ES struktūrinės paramos vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo vertinimas (2011 m.)

2007-2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos poveikio energetikos sektoriui vertinimas (2017 m.)

2007-2013 m. laikotarpio ES struktūrinių fondų poveikio transportui vertinimas (2017 m.)

2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto priemonės "Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra" įgyvendinimo atskiruose regioninuose ekonomikos augimo cenruose ir jos tęstinumo vertinimas (2012 m.)

2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio kultūrai vertinimas (2016 m.)

2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimas (2016 m.)

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos specialiųjų atrankos kriterijų vertinimas (2010 m.)

2008-2012 metais atliktų vertinimų apžvalga (2012 m.)

2013 m. kovo 18 d. sutartis Nr. 8P-13-063 „ES paramos įtaka žemės ūkiui ir kaimo plėtrai“ (2013 m.)

2013 metais atliktų vertinimų apžvalga (2014 m.)

2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo pažangos ir lėšų panaudojimo vertinimas (2016 m.)

2014–2020 m. ES fondų investicijų poveikio Lietuvos ūkiui ir plėtros prioritetų 2021–2027 m. vertinimas (2017 m.)

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ poveikio vertinimas (2019 m.)

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos tarpinis vertinimas (2019 m.)

2017 metų valdžios sektoriaus finansinių rodiklių vertinimas (2016 m.)

2018 metų valdžios sektoriaus finansinių rodiklių vertinimas (2017 m.)

2019 metų valdžios sektoriaus finansinių rodiklių vertinimas (2018 m.)

Akcizo mokesčio administravimas (2010 m.)

Apibendrinta informacija 2008 m. rugsėjo 23 d. valstybinio audito ataskaita "Gyventojų pajamų apmokestinimas" Nr. VA-P-60-16-16 (2008 m.)

Ar bus išieškota skola valstybei? (2003 m.)

Ar sudarytos sąlygos viešojo sektoriaus vidaus kontrolės sistemai efektyviai veikti (2017 m.)

Ataskaita dėl 2016 metų valdžios sektoriaus finansinių rodiklių (2015 m.)

Atnaujinamo ir privatizuotino valstybės turto valdymas (2013 m.)

Atnaujinti duomenys apie ES struktūrinių fondų poveikį Lietuvos ekonomikai ir augimo prognozės iki 2020 m. (2012 m.)

Auditų „Programinis biudžetas: strateginių veiklos planų sudarymas ir įgyvendinimo stebėsena“ ir „Valstybės investicijų 2015 metais programos valdymas“ rekomendacijų įgyvendinimo eiga (2017 m.)

Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo panaudojant 2007-2013 m. ES struktūrinę paramą vertinimas (2010 m.)

Bešeimininkio, konfiskuoto ar kitaip valstybei perduoto turto realizavimas ir naikinimas (2011 m.)

BPD vertinimų apžvalga (2010 m.)

CPVA regioninio tinklo kūrimo galimybių analizė  (2009 m.)

CPVA struktūrinių fondų valdymo ir kontrolės sistemos įvertinimas (2008 m.)

Dėl 2001 m. finansinės atskaitomybės ir asignavimų naudojimo programoms vykdyti tikrinimo rezultatų (2002 m.)

Dėl 2001 metų finansinės atskaitomybės ir asignavimų naudojimo programoms vykdyti vertinimo (Lietuvos Respublikos sienos apsauga sausumoje, teritorinėje jūroje ir Kuršių mariose, šengeno acquis reikalavimų sienų kontrolės srityje įgyvendinimas) valst (2002 m.)

Dėl Informacinių sistemų taikomosios programinės įrangos priežiūros paslaugos įsigijimo ir vykdymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje veiklos audito rezultatų (2002 m.)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos akcinėje komunalinių paslaugų bendrovėje atlikto audito pagal Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. kovo 14 d. nutarimą (2006 m.)

Dėl pridėtinės vertės mokesčio lengvatinių tarifų taikymo (2006 m.)

Dėl specialiojo fondo veikiančioms ir besisteigiančioms profesinėms sąjungoms remti veiklos vertinimo rezultatų (2003 m.)

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto privatizavimo vertinimo (2002 m.)

Dėl valstybės turto atstovavimo ir veiklos rezultatų vertinimo AB aviakompanijoje "Lietuvos avialinijos" (2002 m.)

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos bendradarbiavimo su Europos Sąjungos šalių mokesčių administratoriais keičiantis informacija pridėtinės vertės mokesčio srityje (2006 m.)

Efektyviausios verslo rėmimo formos ir instrumentai naudojant ES struktūrinių fondų lėšas  (2007 m.)

ES struktūrinės paramos administravimo sistemos efektyvumo vertinimas (2013 m.)

ES struktūrinės paramos poveikio horizontalaus prioriteto "Lyčių lygybė ir nediskriminavimas" įgyvendinimui vertinimas (2014 m.)

ES struktūrinės paramos poveikio vietinei ir urbanistinei plėtrai vertinimas (2013 m.)

ES struktūrinės paramos rezultatyvumo ir poveikio viešojo valdymo tobulinimui vertinimas veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonių / projektų lygiu (2014 m.)

ES struktūrinės paramos vertinimų kokybės vertinimas (2013 m.)

ES struktūrinės paramos vertinimų rezultatų panaudojimo vertinimas (2013 m.)

ES struktūrinės paramos, skirtos pagal BPD darbo jėgos kompetencijai didinti, efektyvumo vertinimas: rezultatai, kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai, rekomendacijos ateičiai (2008 m.)

ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų kelių sektoriaus projektams įgyvendinti, planavimo ir panaudojimo efektyvumo vertinimas (2013 m.)

ES struktūrinių fondų paramos pagal BPD įgyvendinimo suderinamumo vertinimas (2009 m.)

ES struktūrinių fondų poveikio BVP vertinimas (2009 m.)

ESF finansuojamų mokymų kokybės ir efektyvumo vertinimas (2011 m.)

ESF finansuojamų užimtumą skatinančių priemonių įgyvendinimo efektyvumo vertinimas (2011 m.)

Europos investicijų banko paskolos administravimo sistemos vertinimas (2010 m.)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/19/EB dėl indėlių garantijų sistemų įgyvendinimo pasekmių įvertinimas (2001 m.)

Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuotų aplinkos apsaugos projektų rezultatyvumas (2011 m.)

Europos Sąjungos finansinės paramos valdymas 2004-2007 metais (2008 m.)

Europos Sąjungos finansinės paramos valdymas 2004-2008 metais (2009 m.)

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto konkretaus uždavinio „Padidinti dirbančių žmogiškųjų išteklių konkurencingumą, užtikrinant galimybes prisitaikyti prie ūkio poreikių“ įgyvendinimo pažangos vertinimas (2018 m.)

Europos Sąjungos investicijų į regionų plėtrą ir jų poveikio gyvenimo kokybės pokyčiams vertinimas (2018 m.)

Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo viešojo administravimo, vietinės ir regioninės plėtros srityse 2007-2013 metais galimybių studija (2006 m.)

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų informacinės visuomenės plėtros projektų valdymas (2008 m.)

Europos Sąjungos struktūrinių fondų panaudojimo būsto renovacijai vertinimas (2017 m.)

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimo efektyvumas 2004-2006 m.  (2008 m.)

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimo poveikio ir rezultatyvumo aplinkos sektoriuje vertinimas (2008 m.)

Europos socialinio fondo finansuojamų mokymų kokybės ir efektyvumo vertinimas (2018 m.)

Europos socialinio fondo finansuojamų veiklų švietimo ir mokslo srityje įgyvendinimo rezultatų vertinimas   (2013 m.)

Europos statistikos praktikos kodekso įgyvendinimas Lietuvoje (2013 m.)

Finansinių įsipareigojimų vykdymas valstybei (2005 m.)

Finansinių produktų Lietuvos rinkoje vertinimas, sudarant produktų pasiūlos žemėlapį (2017 m.)

Galimybių absorbuoti ES struktūrinių fondų ir sanglaudos fondo paramą tyrimas (2002 m.)

Galimybių studija dėl Lietuvos suinteresuotų atstovų (verslo, NVO, kt. institucijų) dalyvavimo ES naujos finansinės perspektyvos išorės veiksmų finansinių instrumentų įgyvendinime (2015 m.)

Galimybių studijų dėl Lietuvos 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo būsto ir kompleksinei plėtrai išskirtose probleminėse teritorijose parengimas  (2008 m.)

Gyventojų turto ir pajamų deklaravimas (2012 m.)

Informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo vertinimas (2012 m.)

Išankstinio tyrimo ataskaita. Specialiosios europos regioninės plėtros fondo programos vykdymo vertinimas (2008 m.)

Išlaidų finansavimas vykdant Europos Sąjungos struktūrinių ir sanglaudos fondų projektus (2011 m.)

Išmanioji mokesčių administravimo sistema (2019 m.)

Išvada dėl ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimo (2015 m.)

Išvada dėl ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimo (2015 m.)

Išvada dėl ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimo (2016 m.)

Išvada dėl ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimo (2016 m.)

Išvada dėl ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimo (2017 m.)

Išvada dėl ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimo (2017 m.)

Išvada dėl ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimo (2018 m.)

Išvada dėl ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimo (2018 m.)

Išvada dėl ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimo (2019 m.)

Išvada dėl ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimo (2019 m.)

Išvada dėl struktūrinio postūmio užduoties, nustatomos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte, ir papildomų priemonių (pinigine išraiška) šiai užduočiai įvykdyti (2015 m.)

Išvada dėl struktūrinio postūmio užduoties, nustatomos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte, ir papildomų priemonių (pinigine išraiška) šiai užduočiai įvykdyti (2016 m.)

Išvada dėl struktūrinio postūmio užduoties, nustatomos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte, ir papildomų priemonių (pinigine išraiška) šiai užduočiai įvykdyti (2017 m.)

Išvada dėl struktūrinio postūmio užduoties, nustatomos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte, ir papildomų priemonių (pinigine išraiška) šiai užduočiai įvykdyti (2018 m.)

Kiekybinis ir kokybinis 2007–2013 m. veiksmų programų pasiektų tikslų ir uždavinių vertinimas (2017 m.)

Kokybinis ir kiekybinis pasiektų Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento tikslų ir uždavinių vertinimas (2010 m.)

Konferencija 2007–2013 M. EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ POVEIKIS LIETUVOS EKONOMIKAI, ŽMONĖMS IR GYVENIMO KOKYBEI (2017 m.)

Konsultavimo sistemos efektyvumas panaudojant ES paramą  (2006 m.)

Kontrafaktinio vertinimo metodų pritaikomumo ir statistinių duomenų pakankamumo ES struktūrinės paramos poveikiui matuoti vertinimas (2013 m.)

Lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, panaudojimas (2009 m.)

Lėšų, investuotų į nekilnojamojo turto plėtros objektus, teisėtumas ir efektyvumas (2008 m.)

Lėšų, skirtų bendrojo lavinimo mokyklų aprūpinimui gerinti, panaudojimo vertinimas (2009 m.)

Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir ją įgyvendinančių veiksmų programų indėlio siekiant strategijos "Europa 2020" tikslų vertinimas (2011 m.)

Lietuvos 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų veiksmų programos išankstinis vertinimas (2014 m.)

Lietuvos 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų veiksmų programos strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (2014 m.)

Lietuvos banko biudžeto sudarymas ir vykdymas (2011 m.)

Lietuvos banko veiklos vertinimas (2004 m.)

Lietuvos integracijos į ES finansinių, ekonominių ir socialinių pasekmių susisteminimas ir analizė (2003 m.)

Lietuvos plėtros prioritetų 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo laikotarpiu vertinimas (2009 m.)

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos bendroji informacinių sistemų kontrolė. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Europos Sąjungos Sanglaudos fondo informacinės kompiuterizuotos valdymo ir priežiūros sistemos kontrolė (2006 m.)

Lietuvos stabilumo 2018 metų programos vertinimas (2018 m.)

Lietuvos stabilumo 2019 metų programos vertinimas (2019 m.)

Lietuvos teisinės ir finansinės sistemos tinkamumo SVV plėtrai skirtų finansinės inžinerijos priemonių steigimui ir įgyvendinimui vertinimas (2010 m.)

Lietuvos vyriausybė sėkmingai skolinasi vidaus rinkoje: kaip šį procesą optimizuoti ir sumažinti skolos valdymo išlaidas (2011 m.)

Lošimų ir didžiųjų loterijų organizavimo valstybinė priežiūra (2015 m.)

Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos sudarymo Muitinės departamente vertinimas (2007 m.)

Mokesčių lengvatos (2013 m.)

Mokesčių už aplinkos teršimą surinkimas, skirstymas ir panaudojimas (2005 m.)

Mokestinių nepriemokų administravimo vertinimas (2010 m.)

Nekilnojamojo turto mainai (2006 m.)

Nekilnojamojo turto valdymas, teritorijų priežiūrai skirtos technikos naudojimas valstybiniuose parkuose ir rezervatuose (2015 m.)

Pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos strategiją įgyvendinamų veiksmų programų einamasis stebėsenos rodiklių tinkamumo vertinimas (2010 m.)

Pagrindinių mokesčių planų paklaidos (2018 m.)

Paprojektis: parama nagrinėjant Lietuvos integracijos į ES poveikį biudžetui (2001 m.)

Paramos gavėjų požiūrio į mokymus, paraiškų rengimą ir projekto įgyvendinimą bei informacijos poreikio įvertinimo tyrimas (2005 m.)

Pasirinktų paramos priemonių ir jų įgyvendinimo atitikimas visuomenės lūkesčiams  (2006 m.)

Problemų, su kuriomis susiduriama įgyvendinant BPD projektus, identifikavimas, šių problemų išvengimo galimybių studija (2008 m.)

Programinio biudžeto sistema (2007 m.)

Programinio biudžeto sistema: strateginių veiklos planų sudarymas ir įgyvendinimo stebėsena (2016 m.)

Programų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, kriterijų vertinimas (2003 m.)

PVM mokėtojų registravimo ir atrankos tikrinimams etapų priemonės prieš PVM sukčiavimą (2005 m.)

Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo operatoriaus veikla (2008 m.)

Savivaldybių 2019 m. Biudžetų fiskalinės drausmės taisyklių laikymosi vertinimas (2019 m.)

Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo programos vykdymo vertinimas (2008 m.)

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės informacinės technologijos (2004 m.)

Struktūrinių fondų panaudojimo transporto sektoriuje vertinimas ir rekomendacijos dėl 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos laikotarpio (2007 m.)

Švietimo ir mokslo srities prioritetų 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiui strateginis vertinimas (2014 m.)

Tarpinstitucinių programų koordinavimas ir valdymas (2008 m.)

Turto ir verslo vertintojų veiklos valstybinė priežiūra (2015 m.)

Tyrimų ir studijų, finansuojamų iš 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos lėšų, kokybės, efektyvumo ir tęstinumo vertinimas  (2011 m.)

UAB „Būsto paskolų draudimas“: abejotinas veiklos tęstinumas (2013 m.)

Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų bendrai finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų ekonomikos sektorių būklės pokyčių vertinimas (2011 m.)

Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų, bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, ekonomikos sektorių būklės pokyčių vertinimas (2017 m.)

Valdžios sektoriaus finansų tvarumas (2016 m.)

Valdžios sektoriaus finansų tvarumas (2017 m.)

Valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų atstovavimo vertinimas (2004 m.)

Valstybei priklausančio melioracijos turto priežiūra (2014 m.)

Valstybei svarbūs ekonominiai projektai (2016 m.)

Valstybės biudžeto lėšų apsauga, įstatymų nustatytais atvejais atlyginus kitų asmenų padarytą žalą (2016 m.)

Valstybės biudžeto lėšų melioracijai naudojima (2005 m.)

Valstybės biudžeto lėšų, skirtų transporto kompensacijoms, skaičiavimo ir mokėjimo vertinimas (2004 m.)

Valstybės institucijų (įstaigų) transporto išlaidų vertinimas (2007 m.)

Valstybės institucijų priemonės kovojant su PVM vengimu ir sukčiavimu (2009 m.)

Valstybės nekilnojamojo turto valdymas (2018 m.)

Valstybės projektų planavimo, taikomo įgyvendinant 2007–2013 m. veiksmų programas ir planuojant ES lėšas, tinkamumo ir efektyvumo vertinimas  (2010 m.)

Valstybės rezervo materialinių išteklių kaupimas ir tvarkymas (2006 m.)

Valstybės skolos valdymas (2007 m.)

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skirtų valstybės biudžeto lėšų vertinimas (2008 m.)

Valstybinės lošimų priežiūros komisijos veikla (2008 m.)

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų kontrolė (2010 m.)

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tikrintinų mokesčių mokėtojų atrankos sistema (2016 m.)

Valstybiniai parkai: kontrolės ir tvarkymo funkcijų derinimas, siekiant išsaugoti kraštovaizdį (2005 m.)

Valstybinio audito ataskaitoje "Dėl grąžintų ir grąžintinų savininkams namų nuomininkų aprūpinimo būstais programos vykdymo vertinimo rezultatų" pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas (2006 m.)

Valstybinio audito ataskaitoje "Valstybės investicijų, paskirstytų 2004-2006 m. programoje, panaudojimas 2004 metais" pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas (2006 m.)

Veiksmų programų Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijai įgyvendinti išankstinis vertinimas (2007 m.)

Veiksmų programų strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (2006 m.)

Vertybinių popierių rinkos ir pensijų fondų valstybinio reguliavimo ir priežiūros programos vertinimas (2004 m.)

Vidaus ir išorės audito sistema viešajame sektoriuje (2010 m.)

Vidaus reikalų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų turto valdymas (2010 m.)

Viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas (2008 m.)

Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos taikomųjų programų kontrolė (2013 m.)

Viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms perduoto valstybės turto valdymas (2017 m.)

Visuomenės, galimų pareiškėjų ir projektų vykdytojų nuomonių tyrimas (2007, 2008 m.)

Žemės ūkio srities mokesčių lengvatos (2013 m.)

Žmogiškųjų išteklių sektoriaus būklės Lietuvoje ir perspektyvų analizė bei rekomendacijų dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimo krypčių 2007-2013 metais Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetencijai tenkančiosiose srityse parengimas  (2006 m.)