agenda baneris

Spausdinti

Atliktų poveikio vertinimų katalogas

Apie poveikio vertinimo katalogą

Jūs praveriate Lietuvos viešosios politikos analizės, vertinimų ir įrodymų bibliotekos virtualias duris. Biblioteka yra kuriama, bus toliau auginama ir palaikoma gilesnio Lietuvos pažinimo vardan, o taip pat sukurtų vertinimų ir įrodymų antrinio panaudojimo ir išsaugojimo ateities kartoms tikslais per vieno langelio prieigą. Tikimės, kad kada nors ateityje šis rinkinys ras garbingus amžinuosius namus ir prieigą skaitytojams Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

Šiuo metu atveriama pirmoji bibliotekos kolekcija (730 vertinimų ir studijų) buvo sudaryta iš viešai prieinamų, tačiau per įvairius prieigos taškus pasklidusių šaltinių. Šiai kolekcijai buvo sudarytas klasifikatorius, tam kad konkrečias analizes, vertinimus ir įrodymus būtų patogu rasti pagal viešosios politikos ir valdymo sritis.

Taip pat atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad tai tik pirmasis, pagal aukščiau minimus požymius sudarytas rinkinys. Numatome biblioteką papildyti kitais darbais iš viešai papildomų šaltinių, o taip pat ieškosime ir dar nepaskelbtų arba per internetinių svetainių dizaino pervartas iš viešosios prieigos dingusių viešosios politikos analizių, vertinimų ir įrodymų. Jeigu apie tokius žinote ar jų turite, labai prašome pranešti. Taip prisidėsite ne tik prie bendram gėriui pasitarnausiančio tikslo – sukurti įrodymais grįsto valdymo kultūrą Lietuvoje – pasiekimo, bet taip pat pagelbėsite Lietuvos Respublikos Vyriausybei įgyvendinti jos pačios daugiau kaip prieš dešimtmetį užsibrėžtą nuostatą, kad visi institucijų užsakyti ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų finansuojami ar pačių įstaigų atlikti tyrimai ir analizės turi būti skelbiami viešai (internetinėse svetainėse).

Biblioteką kūrė Darius Žeruolis ir Rimantas Skirmantas. Bibliotekos sukūrimui pirmame etape reikšmingai patalkino Viktoras Urbis ir Rolandas Jakštys. Ypatingo paminėjimo nusipelno Užsienio reikalų ministerijoje dirbęs ir visą savo profesinį gyvenimą Lietuvos įsitvirtinimui Europoje pašventęs šviesaus atminimo Dainoras Žiukas, o taip pat ESTEP Vilnius darbuotojai, nuo užmaršties ir sunykimo padėję išgelbėti kelias dešimtis bibliotekos pirmojoje kolekcijoje skelbiamų tyrimų ataskaitų.

Būsime dėkingi, jei pranešite apie pastebėtus netikslumus ar pateiksite savo atsiliepimus ir pasiūlymus, o taip pat jei pasidalinsite savo ar jūsų institucijų sukurtomis, bet nepaskelbtomis viešosios politikos analizėmis, vertinimais ir įrodymais.  Rašykite: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Atliktų poveikio vertinimų kataloge publikuojama medžiaga, surinkta iš įvairių institucijų: Valstybės kontrolės, LR Vyriausybės ir ministerijų, šalies universitetų ir mokslinių tyrimų institutų bei privačių analitinių centrų parengta informacija.

5. Verslo konkurencingumas

2007-2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumo vertinimas (2015 m.)

2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonių, skirtų skatinti jaunimo užimtumą vertinimas (2016 m.)

2007–2013 m. ES struktūrinių fondų reglamentų projektų poveikio vertinimas (2004 m.)

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonės „Socialinio dialogo skatinimas“ poveikio, efektyvumo ir sukurtų rezultatų vertinimas (2016 m.)

2013 m. lapkričio 14 d. sutartis Nr. 8P-13-196 „Europos inovacijų partnerystės (EIP) modelis, taikytinas Lietuvoje po 2013 metų“. (2013 m.)

2014–2020 m. ES fondų investicijų poveikio Lietuvos ūkiui ir plėtros prioritetų 2021–2027 m. vertinimas (2017 m.)

2015 m. rugsėjo 11 d. preliminariosios sutarties tarp UAB NT Valdos ir UAB Karalienės Mortos mokykla sudarymas ir vykdymas (2016 m.)

AB "Lietuvos energija" galimybės taupiau naudoti investicijoms skirtas lėšas vykdant pirkimus (2004 m.)

AB Vakarų skirstomųjų tinklų privatizavimo vertinimas (2006 m.)

AB „Mažeikių nafta“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir „Williams International Company“ investicijų sutarties ekonominių pasekmių valstybės ūkiui vertinimas (2003 m.)

Akcinės bendrovės "Alytaus tekstilė" gaivinimo plano vykdymas (2006 m.)

Ar Lietuvos verslo priežiūros sistema efektyvi (2018 m.)

Ar savivaldybių kontroliuojamų įmonių valdysena užtikrina efektyvią ir skaidrią įmonių veiklą (2017 m.)

Ar užtikrinamas viešojo sektoriaus turimų duomenų atvėrimas (2016 m.)

Baltarusijos Respublikos, Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos vykdomų aplinkosauginių priemonių bei tarptautinio turizmo vystymo programų efektyvumo Nemuno baseine įvertinimas (2004 m.)

Biudžetinių įstaigų teikiamos paslaugos įgyvendinant specialiąsias programas (2008 m.)

BPD 3.3. priemonės „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“ poveikio vertinimas (2009 m.)

Centralizuoti viešieji pirkimai (2013 m.)

Dėl AB "Lietuvos Jūrų Laivininkystė" privatizavimo vertinimo (2001 m.)

Dėl Kompiuterinės informacinės sistemos "SVEIDRA" priežiūros paslaugų įsigijimo ir vykdymo valstybinėje ligonių kasoje veiklos audito rezultatų (2002 m.)

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių AB Lietuvos telegramų agentūros "Elta" akcijų atstovavimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje vertinimo (2003 m.)

Dėl valstybės įmonės "Valstybės turto fondas" valdymo tobulinimo (2003 m.)

Dėl valstybės vardu ir su valstybės garantija skirtų paskolų panaudojimo efektyvumo bei teisėtumo vertinimo akcinėje bendrovėje "Mažeikių nafta" rezultatų (2001 m.)

Dėl viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo ir kontrolės vertinimo viešojoje įstaigoje Kauno medicinos universiteto klinikos (2003 m.)

Dėl viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos efektyvumo vertinimo (2003 m.)

Direktyvos dėl paslaugų Europos Sąjungos vidaus rinkoje projekto poveikio tyrimas (dabar - Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje) (2005 m.)

Efektyviausios verslo rėmimo formos ir instrumentai naudojant ES struktūrinių fondų lėšas  (2007 m.)

Elektroninės prekybos kontrolė (2015 m.)

Elektroninės sveikatos sistemos kūrimas (2017 m.)

Elektroninės valdžios rodiklių tyrimas  (2007 m.)

ES paramos poveikio Lietuvos turizmo sektoriui ir plėtros galimybių vertinimas (2013 m.)

ES struktūrinės paramos poveikio smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinimas (2014 m.)

ES struktūrinės paramos poveikio užimtumui ir kitiems Lietuvos ūkio makroekonominiams rodikliams vertinimas (2016 m.)

ES struktūrinės paramos, skirtos pagal BPD darbo jėgos kompetencijai didinti, efektyvumo vertinimas: rezultatai, kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai, rekomendacijos ateičiai (2008 m.)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką įgyvendinimo pasekmių Lietuvos biocidų gamintojams ir valstybės institucijoms įvertinimas (2001 m.)

Europos Sąjungos Bendrosios žemės ūkio politikos reformos poveikis Lietuvos pieno sektoriui vidutinėje perspektyvoje (iki 2008 metų) (2004 m.)

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto konkretaus uždavinio „Padidinti dirbančių žmogiškųjų išteklių konkurencingumą, užtikrinant galimybes prisitaikyti prie ūkio poreikių“ įgyvendinimo pažangos vertinimas (2018 m.)

Europos Sąjungos Lisabonos darbotvarkės ir jos poveikio Lietuvai įvertinimas. Ekonominės ir socialinės politikos sričių integracijos poveikio analizė (2003 m.)

Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio žmogiškųjų išteklių plėtrai poveikio vertinimas (2015 m.)

Europos skaitmeninė darbotvarkė: Lietuvos požiūris (2015 m.)

Finansinės rizikos valdymas valstybės valdomose įmonėse ir viešosiose įstaigose (2014 m.)

Finansų ministerijos informacinės sistemos VBAMS vertinimas (2004 m.)

Finansų ministerijos informacinių sistemų bendroji ir kūrimo kontrolė (2012 m.)

Geresnio reguliavimo iniciatyvų ES lygmeniu poveikio įvertinimas (2004 m.)

Geros gamybos praktikos (GGP) reikalavimų vaistų gamyboje įgyvendinimas. Pasekmės Lietuvos farmacijos pramonei (2001 m.)

Informacinių technologijų panaudojimo įmonėse tyrimas (2007 m.)

Informacinių technologijų vertinimas (2004 m.)

Inovacijų plėtra Lietuvoje (2008 m.)

Inovacijų plėtra modernizuojant ūkininkų ūkius, dalyvaujančius BPD priemonėse  (2007 m.)

Investicijos į žmogiškųjų išteklių valdymo bei administracinių gebėjimų tobulinimą valstybės tarnyboje: esama padėtis, ateities tendencijos ir rekomendacijos  (2008 m.)

Investicijų Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste vertinimas (2006 m.)

IŠVADA Dėl AB "Mažeikių nafta" generalinio direktoriaus James E. Scheel 2001-05-31 paaiškinimo (2001 m.)

Jaunimo verslumą skatinančių priemonių vertinimas (2012 m.)

Kauno laisvosios ekonominės zonos steigimo vertinimas (2003 m.)

Kliūčių prekybai žeme panaikinimo pasekmių įvertinimo tyrimas (2002 m.)

Koncesijos sutarčių vykdymas (2013 m.)

Konferencija 2007–2013 M. EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ POVEIKIS LIETUVOS EKONOMIKAI, ŽMONĖMS IR GYVENIMO KOKYBEI (2017 m.)

Konkurencijos laisvės apsauga (2010 m.)

Laisvųjų ekonominių zonų ir pramoninių parkų vystymas (2012 m.)

Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tendencijų ir prioritetų 2014-2020 metais vertinimas (2012 m.)

Lietuvos integracijos į ES finansinių, ekonominių ir socialinių pasekmių susisteminimas ir analizė (2003 m.)

Lietuvos integracijos į ES įtaka ūkių restruktūrizavimui (2003 m.)

Lietuvos integracijos į ES poveikio Lietuvos ekonomikai 2002–2006 metais (ex-post) vertinimas (2007 m.)

Lietuvos integracijos į ES poveikis maisto pramonei (2001 m.)

Lietuvos integracijos į ES poveikis medienos pramonei (2000 m.)

Lietuvos integracijos į ES poveikis tekstilės pramonei (2001 m.)

Lietuvos mokslo ir verslo sričių bendradarbiavimo efektyvumo bei finansavimo galimybių koordinavimo vertinimas (2011 m.)

Lietuvos pajūrio regiono turizmo plėtros studija  (2007 m.)

Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų registro administravimas (2007 m.)

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos priemonių, skirtų populiarinti inovacijas ir teikti inovacijų konsultacijas bei inovacijų paramos paslaugas, pažangos vertinimas (2018 m.)

Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 metų vertinimas (2019 m.)

Lietuvos žemės ūkio sektoriui skirtos ES paramos pagal BPD įsisavinimo studija (2006 m.)

Nacionalinės turizmo plėtros programos vykdymo vertinimas (2006 m.)

Narystės Europos Sąjungoje įtaka verslo sąlygoms Lietuvos pasienio regionuose (2003 m.)

Orlaivių draudimo paslaugų pirkimas AB „Lietuvos avialinijos“ (2004 m.)

Pagrindinių viešųjų paslaugų perkėlimo į internetą lygio tyrimas  (2007 m.)

Pasiūlymai dėl Lietuvos Europos Sąjungos politikos 2014–2020 m. gairių (2014 m.)

Prekybos režimo pokyčių, Lietuvai tapus ES nare, įtakos įvertinimas (2002 m.)

Produktai, turintys aukštą pridėtinę vertę, jų vertinimo kriterijai ir šių produktų pridėtinės vertės nustatymo metodika  (2007 m.)

Programa "Teismų materialinės techninės bazės plėtojimas ir kompiuterizavimas" (2005 m.)

Rezervinių teritorijų Klaipėdos valstybiniam jūrų uostui plėsti naudojimo vertinimas (2004 m.)

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos (toliau – SSVP) 1 prioriteto 2 uždavinio įgyvendinimo rodiklio „Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų)“ skaičiavimas (2009 m.)

Sąveikos tarp mokslo ir verslo skatinimas (2011 m.)

Savivaldybių institucijų teikiamų viešųjų el. paslaugų tyrimas (2007 m.)

Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtra (2010 m.)

Socioekonominis bendrosios Europos rinkos poveikis Lietuvos įmonėms (2000 m.)

Studija dėl galimų krizinių situacijų įsisavinant paramą žemės ūkiui pagal BPD  (2006 m.)

Supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymas (2012 m.)

Sveikatingumo ir poilsio (SPA) kompleksų poreikio ir plėtros Lietuvoje studija  (2007 m.)

Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo tarp ES ir JAV galimo poveikio Lietuvos prekybiniams ir investiciniams santykiams su JAV bei Lietuvos ekonomikai įvertinimas (2014 m.)

Ūkio ministerijos priemonės „Inočekiai LT“ poveikio verslo išlaidoms moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai vertinimas (2017 m.)

Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimo programos priemonių vykdymas (2016 m.)

Užsienio reikalų ministerijos informacinių sistemų bendroji ir kūrimo kontrolė (2013 m.)

Valdžios ir privačių subjektų partnerystė (2013 m.)

Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas ir civilinės būklės aktų registravimas (2007 m.)

Valstybės įmonės Registrų centro informacinių sistemų kontrolė (2009 m.)

Valstybės įmonės registrų centro veikla, teikiant viešąsias paslaugas (2004 m.)

Valstybės įmonių valdymas (2009 m.)

Valstybės informacinių išteklių valdymas (2013 m.)

Valstybės informacinių išteklių valdymas Teisingumo ministerijoje (2014 m.)

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimas (2014 m.)

Valstybės institucijų ir įstaigų veiksmai pritraukiant tiesiogines užsienio investicijas (2017 m.)

Valstybės institucijų, įstaigų ir organizacijų patikėjimo teise valdomų patalpų naudojimas ir apsirūpinimas administracinėmis patalpomis (2009 m.)

Valstybės investicijų 2015 metais programos valdymas (2016 m.)

Valstybės investicijų programa (2009 m.)

Valstybės investicijų, paskirstytų 2004-2006 m. programoje, panaudojimas 2004 metais (2005 m.)

Valstybės valdomų įmonių grąža valstybei (2017 m.)

Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos vykdomas metrologinės veiklos koordinavimas (2005 m.)

Valstybinio audito ataskaitoje "Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos efektyvumo vertinimo" pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas (2006 m.)

Valstybinio audito ataskaitoje "VĮ Lietuvos pašto galimybės didėjančios konkurencijos sąlygomis pagerinti veiklos rezultatus" pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas (2006 m.)

Valstybinių informacinių sistemų bendroji kontrolė. Valstybinis ir institucinis lygmenys (2006 m.)

Valstybinių institucijų informacinių sistemų valdymas elektroninės valdžios kontekste (2007 m.)

Valstybinių registrų administravimas (2007 m.)

Veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ poveikio vertinimas (2019 m.)

VĮ Mašinų bandymo stoties informacinės sistemos techninės specifikacijos ir investicinio projekto paruošimas (2015-11 - 2015-12) (2015 m.)

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ veikla (2014 m.)

Vieno langelio principo įgyvendinimas teikiant elektronines paslaugas (2014 m.)

Viešojo transporto elektroninio bilieto sistemos Lietuvoje (2011 m.)

Viešųjų įstaigų, kurių steigėjos ir (ar) dalininkės yra ministerijos, valdymas (2004 m.)

Viešųjų pirkimo organizavimo bei sudarytų sutarčių vykdymo vertinimas valstybinėje ligonių kasoje (2003 m.)

Viešųjų pirkimų krašto apsaugos sistemoje organizavimas (2017 m.)

Viešųjų pirkimų organizavimas bei sudarytų sutarčių vykdymas VSDF (2002 m.)

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo vertinimas (2003 m.)

Viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo ir kontrolės Muitinės departamente prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2000-2003 m. vertinimas (2003 m.)

Viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo ir kontrolės Valstybinėje visuomenės sveikatos priežiūros tarnyboje 2002-2003 m. vertinimas (2003 m.)

Viešųjų pirkimų poveikio ES struktūrinės paramos panaudojimo efektyvumui vertinimas (2012 m.)

Viešųjų pirkimų sistemos apžvalga (2011 m.)

Viešųjų pirkimų sistemos apžvalga (2011 m.)

Viešųjų pirkimų sistemos funkcionavimas (2018 m.)

Ypatingos svarbos valstybės informacinių išteklių valdymas (2018 m.)

Žemdirbių tęstinio profesinio mokymo panaudojant ES paramą reikšmė verslumui  (2006 m.)

Žemės ūkio ministerijos informacinių išteklių valdymas (2013 m.)

Žmogiškųjų išteklių plėtros ir socialinės sanglaudos sričių būklės analizė ir perspektyvų 2014-2020 m. parengimas (2013 m.)

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto įgyvendinimo vertinimas  (2011 m.)

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto rodiklių tarpinis vertinimas, siekant parengti išsamią informaciją metinei įgyvendinimo ataskaitai (2013 m.)

Žmogiškųjų išteklių sektoriaus būklės Lietuvoje ir perspektyvų analizė bei rekomendacijų dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimo krypčių 2007-2013 metais Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetencijai tenkančiosiose srityse parengimas  (2006 m.)

Žmogiškųjų išteklių valdymas viešojo administravimo institucijose (2017 m.)

Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 4 prioriteto įgyvendinimo rodiklių skaičiavimo metodologijų rengimas (2009 m.)

Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos priemonės „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ rezultatyvumo, efektyvumo ir tęstinumo vertinimas (2014 m.)