agenda baneris

Spausdinti

Atliktų poveikio vertinimų katalogas

Apie poveikio vertinimo katalogą

Jūs praveriate Lietuvos viešosios politikos analizės, vertinimų ir įrodymų bibliotekos virtualias duris. Biblioteka yra kuriama, bus toliau auginama ir palaikoma gilesnio Lietuvos pažinimo vardan, o taip pat sukurtų vertinimų ir įrodymų antrinio panaudojimo ir išsaugojimo ateities kartoms tikslais per vieno langelio prieigą. Tikimės, kad kada nors ateityje šis rinkinys ras garbingus amžinuosius namus ir prieigą skaitytojams Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

Šiuo metu atveriama pirmoji bibliotekos kolekcija (730 vertinimų ir studijų) buvo sudaryta iš viešai prieinamų, tačiau per įvairius prieigos taškus pasklidusių šaltinių. Šiai kolekcijai buvo sudarytas klasifikatorius, tam kad konkrečias analizes, vertinimus ir įrodymus būtų patogu rasti pagal viešosios politikos ir valdymo sritis.

Taip pat atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad tai tik pirmasis, pagal aukščiau minimus požymius sudarytas rinkinys. Numatome biblioteką papildyti kitais darbais iš viešai papildomų šaltinių, o taip pat ieškosime ir dar nepaskelbtų arba per internetinių svetainių dizaino pervartas iš viešosios prieigos dingusių viešosios politikos analizių, vertinimų ir įrodymų. Jeigu apie tokius žinote ar jų turite, labai prašome pranešti. Taip prisidėsite ne tik prie bendram gėriui pasitarnausiančio tikslo – sukurti įrodymais grįsto valdymo kultūrą Lietuvoje – pasiekimo, bet taip pat pagelbėsite Lietuvos Respublikos Vyriausybei įgyvendinti jos pačios daugiau kaip prieš dešimtmetį užsibrėžtą nuostatą, kad visi institucijų užsakyti ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų finansuojami ar pačių įstaigų atlikti tyrimai ir analizės turi būti skelbiami viešai (internetinėse svetainėse).

Biblioteką kūrė Darius Žeruolis ir Rimantas Skirmantas. Bibliotekos sukūrimui pirmame etape reikšmingai patalkino Viktoras Urbis ir Rolandas Jakštys. Ypatingo paminėjimo nusipelno Užsienio reikalų ministerijoje dirbęs ir visą savo profesinį gyvenimą Lietuvos įsitvirtinimui Europoje pašventęs šviesaus atminimo Dainoras Žiukas, o taip pat ESTEP Vilnius darbuotojai, nuo užmaršties ir sunykimo padėję išgelbėti kelias dešimtis bibliotekos pirmojoje kolekcijoje skelbiamų tyrimų ataskaitų.

Būsime dėkingi, jei pranešite apie pastebėtus netikslumus ar pateiksite savo atsiliepimus ir pasiūlymus, o taip pat jei pasidalinsite savo ar jūsų institucijų sukurtomis, bet nepaskelbtomis viešosios politikos analizėmis, vertinimais ir įrodymais.  Rašykite: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Atliktų poveikio vertinimų kataloge publikuojama medžiaga, surinkta iš įvairių institucijų: Valstybės kontrolės, LR Vyriausybės ir ministerijų, šalies universitetų ir mokslinių tyrimų institutų bei privačių analitinių centrų parengta informacija.

9. Socialinė apsauga ir užimtumas

2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonių, skirtų skatinti jaunimo užimtumą vertinimas (2016 m.)

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8.6.1. uždavinio „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“ įgyvendinimo pažangos vertinimas (2019 m.)

Ar efektyviai organizuota vaiko teisių apsauga (2012 m.)

Ar socialinė parama užtikrina skurdžiai gyvenančių asmenų minimalius vartojimo poreikius ir skatina įsitraukti į darbo rinką (2019 m.)

Ar teikiamos socialinės paslaugos tenkina didėjančius senyvo amžiaus asmenų poreikius (2015 m.)

Ar užtikrinamas būsto prieinamumas mažas pajamas gaunantiems gyventojams (2017 m.)

Ar vaiko minimalios priežiūros priemonės užtikrina pagalbą vaikui (2015 m.)

Ar vaikų globos sistema atitinka globojamo vaiko geriausius interesus? (2014 m.)

Darbo apmokėjimo lėšų naudojimas (2005 m.)

Darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas (2008 m.)

Dėl Informacinių sistemų taikomosios programinės įrangos priežiūros paslaugos įsigijimo ir vykdymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje veiklos audito rezultatų (2002 m.)

Dėl Lietuvos darbo biržos organizuojamo darbo rinkos profesinio mokymo vertinimo (2003 m.)

ES socialinės apsaugos sistemas reglamentuojančių teisės aktų poveikio Privalomajam sveikatos draudimo fondui (PSDF) studija (2005 m.)

ES struktūrinės paramos poveikio gyvenimo kokybei, socialinės atskirties ir skurdo mažinimui Lietuvoje vertinimas (2014 m.)

ES struktūrinės paramos poveikio horizontalaus prioriteto "Lyčių lygybė ir nediskriminavimas" įgyvendinimui vertinimas (2014 m.)

ESF finansuojamų užimtumą skatinančių priemonių įgyvendinimo efektyvumo vertinimas (2011 m.)

Europos Sąjungos investicijų ir jaunimo užimtumo iniciatyvos veiksmingumo, efektyvumo ir poveikio, įskaitant jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą, vertinimas (2019 m.)

Europos socialinio fondo paramos ir jaunimo užimtumo iniciatyvos veiksmingumo, efektyvumo ir poveikio, įskaitant jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą, vertinimas (2015 m.)

Įvaikinimo organizavimas (2014 m.)

Jaunimo politikos strateginis planavimas ir priemonių įgyvendinimas socialinės apsaugos ir darbo srityje (2016 m.)

Jaunimo verslumą skatinančių priemonių vertinimas (2012 m.)

Lietuvos invalidų reikalų taryba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (2004 m.)

Lyčių lygybės mokymų ir proaktyvių veiksmų, organizuotų įgyvendinant 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I priemones, efektyvumo, rezultatyvumo ir poveikio vertinimas (2016 m.)

Moksleivių nemokamo maitinimo organizavimas (2006 m.)

Neįgaliųjų socialinė integracija (2007 m.)

Nelegalaus darbo reiškinių kontrolės vertinimas (2005 m.)

Objektyvus neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymas ir efektyvi profesinė reabilitacija - vis dar siektinas tikslas (2012 m.)

Partnerystės principo įgyvendinimo įsisavinant ES struktūrinę paramą vertinimas (2010 m.)

Poveikis Lietuvos viešojo sektoriaus darbuotojų darbo rinkai (2006 m.)

Programos „Vaikų ir suaugusiųjų globa ir mokymas“ ir „Vaikų ir suaugusiųjų socialinė globa“ (2005 m.)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos strateginio planavimo ir vykdomos programos "Parama socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms ir kita ministerijos veikla" vertinimas (2006 m.)

Socialinės integracijos paslaugų socialiai pažeidžiamų ir socialinės rizikos asmenų grupėms situacijos, poreikių ir rezultatyvumo vertinimas, siekiant efektyviai panaudoti 2007-2013 m. ES struktūrinę paramą (2011 m.)

Socialinės paramos sistema (2011 m.)

Socialinio būsto fondo plėtros programos ir socialinio būsto naudojimo vertinimas (2008 m.)

Socialinio draudimo sistemos reforma (2008 m.)

Socialinio draudimo sistemos reformos vertinimas (2005 m.)

Socialinis tyrimas: Lietuvos narystės Europos Sąjungoje poveikis visuomenės struktūrai (2004 m.)

Socialinių paslaugų teikimas (2009 m.)

Tarybos direktyvos 89/655/EEB dėl būtiniausių darbo įrenginių naudojimui taikomų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimo poveikio įvertinimas (2001 m.)

Tarybos direktyvos 92/57/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos reikalavimų laikinosiose arba kilnojamosiose statybvietėse įgyvendinimo pasekmių tyrimas (2001 m.)

Vaiko globos organizavimas (2004 m.)

Vaiko teisių apsaugos vykdymas (2008 m.)

Valstybės savivaldybėms perduotų lėšų socialinei paramai teikti panaudojimas (2005 m.)

Valstybinio socialinio draudimo sistema (2009 m.)

Valstybinių socialinės globos įstaigų finansavimas (2011 m.)

Veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.2.1 uždavinio „Sumažinti geografinių sąlygų ir demografinių procesų sukeliamus gyvenimo kokybės netolygumus“ rezultato rodiklių vertinimas (2019 m.)

Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos priemonės „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ rezultatyvumo, efektyvumo ir tęstinumo vertinimas (2014 m.)