agenda baneris

Spausdinti

Diskusija dėl Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų raidos krypčių

Data: 2019 m. gegužės 20 d.

Trukmė: 2 val.

Programa:

13:00 – 13:10  Įžanginis žodis (renginio programa ir tikslai) (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovas)

13:10 – 13:50  Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų politika (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovo pranešimas)

Diskusija:

 • Kaip nustatyti prioritetines mokslinių tyrimų infrastruktūrų (MTI) plėtros kryptis?
 • Kokie strateginiai dokumentai turėtų reglamentuoti MTI politiką?
 • Kaip turėtų būti apibrėžiama MTI (neapsiribojant vien Apraše pateikiama sąvoka)?
 • Kokie MTI tipai turėtų būti išskiriami (nacionalinės – tarptautinės, institucinės – tarpinstitucinės, nacionalinės tarpinstitucinės ir tarptautinės tarpinstitucinės ir pan.)?
 • Kokiomis priemonėmis (ES SF, valstybės biudžetas (bazinis, konkursinis) turėtų būti finansuojamos MTI? Kokios galėtų būti priemonės MTI nuo 2020 m., t. y. pasibaigus 2014–2020 m. ES fondų investicijoms?
 • Kas, kam ir kaip turėtų komunikuoti apie investicijų į MTI naudą?

13:50 – 14:30 ESFRI politika ir Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio atnaujinimas (Lietuvos mokslo tarybos atstovo pranešimas)

Diskusija:

 • Kaip turėtų būti identifikuojamos prioritetinės Lietuvos MTI? Kaip turėtų būti pasirenkamos prioritetinės tarptautinės MTI?
 • Kokiais kriterijais vadovaujantis turėtų būti priimami sprendimai dėl Lietuvos narystės tarptautinėse MTI?

14:30 – 15:00 Mokslinių tyrimų infrastruktūrų stebėsena ir vertinimas (MOSTA atstovo pranešimas)

Diskusija:

 • Kaip turėtų būti vertinamas dalyvavimas tarptautinėse MTI? Kokiu periodiškumu, kas ir kokiais kriterijais vadovaujantis turėtų būti vertinama? Už kokį finansavimą ir laikotarpį turėtų atsiskaityti dalyvaujančios tarptautinėse MTI?
 • Kaip turėtų būti stebima MTI, kurios negauna finansavimo, veikla?
 • Kaip turėtų būti stebima ir (ar) vertinama Kelrodyje nesančių MTI veikla ir jos rezultatai (integruoti mokslo, studijų ir verslo centrai – slėniai, atviros prieigos centrai, informacinės sistemos ir t. t.)?

Diskusijos dėl MTI apibendrinimas, siūlymai