agenda baneris

Spausdinti

Apie

Sumani specializacija – valstybės paramos moksliniams tyrimams ir inovacijoms strategija. Lietuva, kaip ir kitos Europos Sąjungos šalys, kurdama šią strategiją nustatė savo mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros  ir inovacijų (MTEPI) prioritetus, atsižvelgdama į turimus ar galimus konkurencinius pranašumus.

Kiekviena Europos Sąjungos šalis ar regionas, atsižvelgdami į savo unikalias savybes, turimą potencialą,  parengė savo sumanios specializacijos strategijas, kuriose numatė savo MTEPI raidos kryptis ir prioritetus.

Prioritetinės Lietuvos MTEPI raidos kryptys nustatytos išanalizavus šalies verslo potencialą, jo imlumą žinioms, taip pat ar pasinaudodami žiniomis verslininkai galės įsijungti į pasaulines vertės grandines, eksportuoti savo gaminius ir taip prisidėti prie šalies ekonomikos stiprinimo. Rengiant strategiją analizuota, ar Lietuvoje yra pakankama prioritetinės srities mokslo ir studijų kokybė, ar vystyti šią sritį pajėgus viešasis sektorius ir kiek prioritetinės srities vystymas prisidėtų sprendžiant šalies, ES ar pasaulio ekonomines ir socialines problemas. Siekiant, kad strategija būtų grįsta bendru sutarimu, į procesą buvo įtrauktos visos suinteresuotosios šalys – mokslininkai, verslininkai, viešojo sektoriaus atstovai. 

Lietuvos MTEPI prioritetai

agroinovacijos ir maisto technologijos
energetika ir tvari aplinka
informacinės ir ryšių technologijos
įtrauki ir kūrybinga visuomenė
nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos
sumanus, netaršus, integruotas (susietas) transportas
sveikatos technologijos ir biotechnologijos

2015 m. pradžioje Lietuvos sumanios specializacijos strategiją oficialiai patvirtino Europos Komisija. Atlikus Lietuvos sumanios specializacijos tarpinį vertinimą 2018 m. ir remiantis antrepreneriškos paieškos grupių (angl. entrepreneurial discovery process) medžiaga, buvo atsisakyta dviejų lygmenų modelio ir pereita prie vieno lygmens. To priežastis – smulkmeniškas technologijų aprašymas Lietuvos MTI sistemos dalyviams tapo ribojančiu veiksniu, siaurinančiu galimų finansuotinų idėjų lauką, de facto patenkančių į prioritetus, tačiau de jure neaprašytų.

Lietuvos sumanios specializacijos strategija pradėta rengti 2012 m. Šį procesą koordinavo Vyriausybės strateginės analizės centras (tuomet Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA)), įpareigotas Švietimo, mokslo ir sporto bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijų.

Daugiau apie sumanią specializaciją

Lietuvos sumanios specializacijos programa

Lietuvos sumanios specializacijos veiksmų planas

Projektas tiesiogiai susijęs su sumanios specializacijos stebėsena ir vertinimu:

Mokslo ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo sistemos kūrimas ir diegimas

Europos komisijos puslapis apie sumanią specializaciją

Sumanios specializacijos rengėjai ir įgyvendintojai

LRV

 strata logo

EIMIN

SMSM

MITA

logo lvpa

CPVA

LMT