agenda baneris

Spausdinti

Švietimo politika - rezultatų archyvas

2021 m.

Aukštųjų mokyklų absolventų tyrimas „Eurograduate“

Bandomajame Europos Komisijos inicijuotame „Eurograduate“ tyrime apklausti prieš metus ir prieš 5 metus studijas baigę absolventai. Tyrimo metu buvo analizuota absolventų padėtis darbo rinkoje, pasirengimas tolimesniam mokymuisi, tarptautinis mobilumas, respondentų demokratinės vertybes. Be Lietuvos bandomajame tyrime dalyvavo dar 7 šalys.


2020 m.

202012 studiju kryptys

Studijų krypčių grupių apžvalgos

Studijų krypčių grupių apžvalgose siekiama plačiau nagrinėti specifinėms studijų krypčių grupėms būdingas tendencijas ir rodiklius. Šiose apžvalgose pateikiama informacija apie grupės studentų skaičiaus ir studijų programų skaičiaus pokyčius, vidutinius stojimo balus bei absolventų įsidarbinimo rodiklius – vidutines pajamas ir dažniausias profesijas.


Parsisiųsti: gyvybės mokslų krypčių grupės apžvalga, matematikos mokslų krypčių grupės apžvalga, socialinių mokslų krypčių grupės apžvalga, verslo ir vadybos mokslų krypčių grupės apžvalga, žemės ūkio mokslų krypčių grupės apžvalga. 


202012 am prieinamumas

Kaip skirtingo SES moksleiviams sukurti lygias galimybes įgyti aukštąjį išsilavinimą?

Šios analizės objektas – galimybių lygybė, nepriklausomai nuo kilmės šeimos socialinio-ekonominio statuso (SES), siekti kokybiško aukštojo mokslo. Galimybių siekti išsilavinimo, nepriklausomai nuo kilmės šeimos SES, lygybė – viena svarbiausių socialinio mobilumo prielaidų šalyje. Atliekant analizę siekta įvertinti skirtingo SES moksleivių galimybių studijuoti Lietuvos aukštosiose mokymose atotrūkį; įvertinti akademinių ir apžvelgti finansinių ir su informacija ir požiūriu susijusių kliūčių vaidmenį formuojantis galimybių atotrūkiui; remiantis atlikta analize pateikti rekomendacijas dėl galimybių studijuoti AM atotrūkio mažinimo.


202011 studiju metodika web

Studijų sistemos pažangos vertinimo metodika

Studijų sistemos pažangos vertinimo tikslas – sistemingai kaupti, analizuoti ir rengti informaciją apie Lietuvos studijų sistemos būklę ir jos pokyčius siekiant nustatyti ir įvertinti pasiektą pažangą, studijų sistemos kaitos tendencijas valstybės strateginių siekių atžvilgiu.  Studijų sistemos pažangos vertinimo metodika nustato studijų sistemos pažangos vertinimo paskirtį, objektą, tikslus ir uždavinius, principus, organizavimą ir eigą, rezultatų panaudojimą, rodiklius.


Aukštųjų mokyklų veiklos pažangos stebėsenos ir vertinimo metodikos

20201112 am vertinimo metodika web

Aukštųjų mokyklų veiklos pažangos vertinimo metodika

Aukštųjų mokyklų veiklos pažangos vertinimo tikslas – remiantis aukštųjų mokyklų veiklos stebėsenos rezultatais identifikuoti ir įvertinti aukštųjų mokyklų (ne)daromą pažangą valstybei strategiškai svarbiose srityse. Informacija gali būti naudojama: identifikuoti ir įvertinti aukštosios mokyklos (ne)daromą pažangą valstybės lygmeniu strategiškai svarbiose srityse, formuoti rekomendacijas dėl aukštųjų mokyklų veiklos pažangos didinimo, inicijuoti reikalingus sisteminius aukštųjų mokyklų pokyčius.

 

Aukštųjų mokyklų veiklos pažangos stebėsenos metodika 20201112 am stebesenos metodika web

Aukštųjų mokyklų veiklos pažangos stebėsena – tai besitęsiantis aukštųjų mokyklų veiklos
duomenų rinkimo ir jų analizės procesas, kurio metu stebima aukštųjų mokyklų veikla bei jos pažanga, lyginami bei analizuojami jos pokyčiai, nustatomos aukštųjų mokyklų veiklos tendencijos, identifikuojamos stipriosios ir probleminės aukštųjų mokyklų sritys.

 


202010_mvg_webcoveris.jpg

Mokymasis visą gyvenimą: įpročiai, patrauklumas, karjerai ir naudos suvokimas

Sutariama, kad mokymasis visą gyvenimą (toliau – MVG) yra vienas svarbiausių veiksnių, padedančių visuomenei prisitaikyti prie vykstančių technologijų, aplinkos ir demografinių pokyčių. Siekiant atskleisti gyventojų požiūrį į MVG, visapusiškai apibūdinti jų mokymosi patirtį ir įvertinti atvirumą mokymuisi, 2019 metų pabaigoje – 2020 m. pradžioje STRATA atliko reprezentatyvią 15-75 metų Lietuvos gyventojų apklausą.

Atviri apklausos duomenys

Tyrimo trumpraštis


202008 lt studiju bukle 2019 2

Lietuvos studijų būklė

Lietuvos studijų būklės apžvalgos tikslas – skaitytojui patogiu formatu glaustai ir koncentruotai apžvelgti naujausią informaciją, atspindinčią 2019 m. Lietuvos studijų būklę ir pokyčius 2015–2019 m. aukštojo mokslo finansavimo, žmogiškųjų išteklių, studijų prieinamumo, tarptautiškumo srityse. 
 
 
 

sumazintas 202009 svietimo pasiulos metodika

Švietimo pasiūlos analizės, planavimo ir vertinimo metodika

Švietimo pasiūlos analizės, planavimo iršvietimo pasiūlos analizės, planavimo irvertinimo metodikoje pateikiami siūlymai dėl valstybės finansuojamų mokymo ir studijų vietų profesinėseir aukštosiose mokyklose planavimo ir įgyvendinimo gerinimo.

 

 


Universitetas, kolegija ar profesinio mokymo įstaiga? Požiūris, patrauklumas, pasirinkimas

studiju pasirinkimas

Dešimtos ir dvyliktos klasių moksleivių ir jų tėvų apklausa atlikta siekiant suprasti, kas moksleivius motyvuoja siekti aukštojo išsilavinimo universitete, kolegijoje arba rinktis profesinį mokymą. Tyrimo metu įvertintas aukštojo bei profesinio išsilavinimo patrauklumas ir identifikuoti patrauklumui įtakos turintys veiksniai. Tyrimas taip pat atskleidė, koks yra moksleivių ir jų tėvų požiūris į studijas universitete, kolegijoje bei mokymąsi profesinio mokymo įstaigoje.

Tyrimo rezultatai trumpai

Tyrimo apklausų duomenys


PM 2019

Profesinio mokymo būklės apžvalga

Apžvalgoje pateikiama informacija apie profesinio mokymo būklę 2019 m. Analizė atlikta pagal šiuos kriterijus: profesinio mokymo sėkmingumas žmogui, sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu ir sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką.

Skaityti apžvalgą (lietuvių kalba).

Skaityti apžvalgą (anglų kalba).


studiju krypciu

Studijų krypčių grupių apžvalgos

Studijų krypčių grupių apžvalgose siekiama plačiau nagrinėti specifinėms studijų krypčių grupėms būdingas tendencijas ir rodiklius. Šiose apžvalgose pateikiama informacija apie grupės studentų skaičiaus ir studijų programų skaičiaus pokyčius, vidutinius stojimo balus bei absolventų įsidarbinimo rodiklius – vidutines pajamas ir dažniausias profesijas.

Parsisiųsti: gyvybės mokslų krypčių grupės apžvalga, socialinių mokslų krypčių grupės apžvalga, verslo ir vadybos mokslų krypčių grupės apžvalga, žemės ūkio mokslų krypčių grupės apžvalga


Mokytojų darbo užmokesčio apžvalga

mokytoju du

Apžvalgos tikslas – nustatyti faktinius Lietuvos bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo ir profesinio mokymo įstaigose dirbančių mokytojų darbo užmokesčio pokyčius, įgyvendinus mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistemos pertvarką 2018–2019 metais. Apžvalga atliekama kaip tęstinis darbas, papildantis 2018 m. lapkričio 13 d. atliktą „Pirminę etatinio apmokėjimo poveikio apžvalgą“. Darbo užmokesčio pokyčiai analizuojami skirtingais pjūviais: pagal mokytojų amžiaus grupes, mokslo metus, mokyklos savivaldybę, mokyklos vietovės tipą (miestas, kaimas), mokomus dalykus, mokomų dalykų klases, mokytojų darbo krūvį. 

2019 m.

Pokyčiai po išorinio vertinimo Lietuvos aukštosiose mokyklose 2010-2017 m. 

Tyrimo ataskaitose nagrinėjami apibendrinti interviu su Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovais apie išorinį studijų kokybės užtikrinimą rezultatai: apžvelgiami pokyčiai, vykę Lietuvos aukštosiose mokyklose po išorinio studijų programų ir aukštųjų mokyklų vertinimo 2010–2017 m., aptariami aukštųjų mokyklų atstovų pasiūlymai ir ekspertų nuomonė dėl išorinio kokybės užtikrinimo tobulinimo, palyginami Lietuvos ir tarptautiniai išorinio kokybės užtikrinimo iššūkiai ir tendencijos.

Tyrimo apibendrinimas (interviu ataskaita)

isorinio_vertinimo_reiksme.jpg

Teminės ataskaitos:
Kokia aukštosios mokyklos patirtis dalyvaujant išorinio kokybės užtikrinimo sistemoje? 
Kaip aukštosiose mokyklose panaudojami išorinio vertinimo rezultatai?
Kaip išorinis vertinimas paveikė aukštąsias mokyklas?
Kaip išorinis vertinimas integruojamas į vidinę kokybės užtikrinimo sistemą?


2018 m.

Profesinio mokymo būklės apžvalga

Apžvalgoje pateikiama susisteminta informacija, atspindinti Lietuvos profesinio mokymo būklę 2018 metais. Apžvelgiamas demografinis, socialinis bei ekonominis profesinio mokymo kontekstas. Pristatomi pokyčiai profesinio mokymo politikoje, aptariami finansavimo, mokytojų rengimo, profesinio mokymo prieinamumo, kokybės, rezultatų ir profesinio orientavimo aspektai. Apžvalgoje pateikiama gyventojų ir darbdavių nuomonė apie profesinį mokymą remiantis tyrimų (tarptautinio ir nacionalinio) rezultatais.

Skaityti būklės apžvalgą
Skaityti apžvalgos santrauką

profesinis-mokymas

Pedagogų poreikio prognozavimas

2017–2018 m. vykdyto pedagogų poreikio prognozavimo tyrimo tikslas – sukurti ir išbandyti pedagogų paklausos ir pasiūlos prognozavimo modelį bei pateikti rekomendacijas siekiant gerinti balansą tarp pedagogų paklausos ir pasiūlos ar kitoms viešosios politikos priemonėms formuoti bei tobulinti. Tyrimo įgyvendinimo metu įvyko daugiau nei 3 vizitai, susitikimai, konsultacijos  su suinteresuotomis šalimis. 

Skaityti projekto ataskaitą (anglų k.)
Skaityti projekto ataskaitos santrauką (anglų k.)
Skaityti projekto ataskaitą (lietuvių k.)

Visa tyrimo medžiaga spausti čia.

forecasting.jpg

Pirminė etatinio mokytojų darbo apmokėjimo sistemos apžvalga

Apžvalgos tikslas – naudojant administracinius duomenis įvertinti po 2018 metais įvestos mokytojų etatinio apmokėjimo tvarkos pokyčius mokytojų atlyginimuose ir etato dydžiuose. Apžvalgoje analizuojami Lietuvos bendrojo ugdymo (pradinio ir vidurinio ugdymo) mokytojų užimtumo (darbo valandos pagal valandų rūšį, etato dydis) ir darbo apmokėjimo (atlyginimas 2016–2018 m. rugsėjo mėn., atlyginimo pokytis) duomenys. Analizuojami mokytojų atlyginimai pateikiami skirtingais pjūviais: pagal mokytojų amžiaus grupes, mokslo metus, mokyklos savivaldybę, mokyklos vietovės tipą (miestas, kaimas).

Skaityti pirminę apžvalgą.

pirmine_etatinio_apzvalga.jpg

Aukštojo mokslo prieinamumas: ar skirtingo SES vaikams sudarome lygias galimybes įgyti išsilavinimą?

Ši analizė yra skirta aukštojo mokslo prieinamumo temai. Tyrimo rezultatai atskleidžia moksleivių pasiekimų viduriniame ugdyme bei stojimo į aukštąsias mokyklas skirtumus ir įsitvirtinimą darbo rinkoje. Pagrindinis šio tyrimo klausimas – ar skirtingo socioekonominio statuso šeimų vaikams sudarome lygias galimybes įgyti išsilavinimą? 

Skaityti tyrimo ataskaitą.
Skaityti tyrimo santrauką

AM

Pedagogikos absolventų integracijos darbo rinkoje apžvalga

Apžvalgos tikslas - palyginti įsidarbinimo ir pajamų rodiklius tarp pedagogikos krypties absolventų įsidarbinusių pedagogais bendrojo ir/ar ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir tarp absolventų įsidarbinusių kitose pareigybėse, institucijose, veiklos sektoriuose. Siekiama nustatyti kokie veiksniai gali turėti įtakos pedagogikos krypties absolventų pasirinkimui dirbti/nedirbti bendrojo ar ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Apžvalgos ataskaitoje pateikiami 2015 metų pedagogikos studijų krypties absolventų įsidarbinimo 6 mėn. ir 12 mėn. po studijų baigimo rodikliai.

Skaityti apžvalgą.

kuriant_zi_sistema.jpg

Būklė 2018: Lietuvos studijos, mokslas ir inovacijos 

Apžvalgoje išskiriami pagrindiniai iššūkiai ir tendencijos Lietuvos studijose, moksle ir inovacijose bei pateikiamos rekomendacijos šių sričių gerinimui. Teminė apžvalgos dalis yra skirta aukštojo mokslo prieinamumo temai. Šioje dalyje pristatomas tyrimas apie moksleivių pasiekimų viduriniame ugdyme bei stojimo į aukštąsias mokyklas skirtumus ir įsitvirtinimą darbo rinkoje. Pagrindinis šio tyrimo klausimas – ar skirtingo socioekonominio statuso šeimų vaikams sudarome lygias galimybes įgyti išsilavinimą?

Skaityti studijų, mokslo ir inovacijų būklės apžvalgą.

bukle 2018

Pasirengimas magistrantūros studijoms ir motyvacijos studijuoti problematika

2017 metais Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) atliko mokslo sistemos suinteresuotųjų šalių apklausą, skirtą visų trijų aukštojo mokslo studijų pakopų pasirengimo studijoms analizei. Šiame leidinyje pagrindinis dėmesys skiriamas pasirengimo magistrantūros studijoms ir motyvacijos studijuoti analizei. Antroje dalyje pagrindinis dėmesys skiriamas studijuojančiųjų motyvacijos ir ją lemiančių veiksnių analizei. 

Skaityti tyrimo ataskaitą.

magistr

Specialistų paklausos prognozė dėl priėmimo į profesinį mokymą

Specialistų paklausos prognozė dėl priėmimo į profesinį mokymą įvertina 2018–2022 m. samdomų darbuotojų paklausą pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių (LPK) ir ekonominės veiklos rūšis (EVRK). Prognozę sudaro pakeitimo paklausos (tikimybiškai įvertinama, kokią dalį darbuotojų reikėtų pakeisti dėl tikėtino išėjimo į pensiją, mirtingumo ir emigracijos) ir plėtros paklausos (įvertinama, kokia dalimi ekonominės veiklos sektoriai augs arba trauksis dėl prognozuojamo plėtros dydžio) reikšmės. Prognozės rezultatai yra pateikiami LR Švietimo ir mokslo ministerijai ir panaudojami formuojant priėmimo vietas į profesines mokyklas.

Samdomų darbuotojų paklausos prognozavimo metodika.

specialistu_paklausos_prognoze.jpg

Pasirengimas aukštojo mokslo studijoms

Nepakankamas studentų pasirengimas bakalauro, magistrantūros ar doktorantūros studijoms, kaip vienas iš studijų kokybę lemiančių veiksnių, dažnai aptariama tema tiek viešojoje erdvėje, tiek tarp aukštojo mokslo politikos sprendimų priėmėjų ir ekspertų. Siekiant apibūdinti esamą situaciją nagrinėjama kaip savo pasirengimą studijoms vertina patys baigiamųjų klasių moksleiviai, studentai, ką apie tai mano mokytojai bei dėstytojai.

Skaityti pasirengimo I pakopos, II pakopos, III pakopos studijoms tyrimą. 
Skaityti tyrimo santrauką

Pasirengimas studijoms I pakopa Ataskaita

EUROSTUDENT VI (2016-2018)

Tyrimo rezultatai

Pagrindinis EUROSTUDENT projekto tikslas yra sugretinti palyginamus duomenis apie Europos aukštojo mokslo socialinę dimensiją skirtingose Europos šalyse. EUROSTUDENT padeda suprasti nacionalinių aukštojo mokslo sistemų stiprybes, silpnybes arba išskirtinius bruožus bei įvertinti savo nacionalines aukštojo mokslo sistemas naujoje šviesoje.

Skaityti tyrimo  ataskaitą (anglų k.)

EUROSTUDENT VI Synopsis of Indicators

Tematinė ataskaita | Dirbantys studentai Europoje

Tematinėje atskaitoje pateikiama išsami informacija apie studentus, kurie derina studijas ir apmokamą darbą. Apžvalga leidžia palyginti dirbančių studentų sąlygas skirtingose aukštojo mokslo sistemose Europoje bei atskleidžia įvairialypį darbo studijų metu poveikį studijų procesui bei studentų pasitenkinimui studijomis.

Skaityti tyrimo ataskaitą (anglų k.)
Skaityti tyrimo santrauką

eurostudent

2017 m.

Apžvalga. Užsienio studentai: ar gebame pritraukti mokytis, o įgijusius išsilavinimą išlaikyti Lietuvoje?

Apžvalgos tikslas yra išnagrinėti, kiek bei kokių užsieniečių Lietuvai pavyksta pritraukti studijuoti šalyje, o įgijus aukštą kvalifikaciją – pasilikti dirbti. Skaityti apžvalgą.

Būklė 2017: Lietuvos studijos, mokslas ir inovacijos

2017 m. būklės apžvalgoje išskiriami pagrindiniai Lietuvos studijoms, mokslui ir inovacijoms kylantys iššūkiai ir juos lemiančios tendencijos. Šių metų leidinio teminė dalis skirta išryškinti Lietuvos studijų, mokslo ir inovacijų stipriąsias puses. Plačiau.

Mokslo ir studijų institucijų (kolegijų) potencialo analizė

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro analizėje pateikiamas skaičiavimais grįstas Lietuvos kolegijų potencialas. Plačiau.

Regioninės švietimo ir mokslo būklės apžvalgos

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras pristato regionines švietimo ir mokslo būklės apžvalgas. Jose pateikiama informacija apie Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, MarijampolėsUtenos savivaldybių demografinę situaciją, švietimo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo situaciją.

2016 m.

Būklė 2016: Lietuvos studijos ir mokslas

Parengtoje apžvalgoje susisteminta naujausia informacija, atspindinti Lietuvos mokslo ir studijų būklę 2016 m. Pristatomi 2015–2016 m. priimti pagrindiniai sisteminio lygmens sprendimai ir iniciatyvos, turėjusios įtakos mokslo ir studijų būklei bei jos kaitai. Išskiriami pagrindiniai Lietuvos studijoms, mokslui ir inovacijoms kylantys iššūkiai ir juos pagrindžiančios tendencijos. Pateikiama lyginamoji Lietuvos, Latvijos ir Estijos studijų, mokslo ir inovacijų sistemų apžvalga. Apžvelgiamas Lietuvos mokslo ir studijų institucijų – kolegijų, universitetų ir mokslinių tyrimų institutų – tinklas. Pristatomi baziniai mokslo ir studijų rodikliai. Remiamasi oficialiąja statistika, registrų duomenimis, teisės aktais, 2014–2016 m. MOSTA atliktais teminiais tyrimais, oficialiai pateiktomis ekspertinėmis įžvalgomis. Plačiau.

Bendrasis priėmimas į pirmos pakopos ir vientisąsias studijas

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro analizėje pateikiama informacija apie 2016 m. priėmimo į pirmos pakopos ir vientisąsias studijas per LAMA BPO sistemą rezultatus. Analizuojama priimtų studentų stojimo balo vidurkiai ir svyravimai skirtingose aukštosiose mokyklose, taip pat analizuojama priėmimo rezultatai į pedagogines ir IT krypčių studijas. Plačiau.

Lietuvos švietimas skaičiais 2016. Studijos

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro parengtame leidinyje pateikiami statistiniai duomenys apie aukštojo mokslo studijas, apžvelgiami pagrindiniai rodikliai ir jų reikšmių kaita. Leidinyje pateikti Lietuvos statistikos departamento, Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato), Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos mokslo tarybos, Valstybinio studijų fondo, Studijų kokybės vertinimo centro, Švietimo valdymo informacinės sistemos, Švietimo mainų paramos fondo, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti, Nacionalinio egzaminų centro duomenys. Leidinys skirtas politikams, sprendimų priėmėjams, aukštojo mokslo institucijoms ir plačiajai visuomenei. Plačiau.

Mokslo ir studijų institucijų (universitetų) potencialo analizė

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro analizėje pateikiamas skaičiavimais grįstas mokslo ir studijų potencialas. Plačiau.

Kas, kada ir kodėl nutraukia studijas?

Pranešime „Kas, kada ir kodėl nutraukia studijas?“ aptariama bendroji studijų nutraukimo statistika, lyginamas studijų nutraukimas skirtingose studijų pakopose, srityse, kursuose, pagal finansavimo tipus ir kt. Taip pat pranešime pateikiamos galimos studijų nutraukimo priežastys, matomos iš studentų apklausų, pavyzdžiui, studijų kokybės vertinimas, finansiniai sunkumai, darbas studijų metu. Plačiau.

Aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimas

Aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimas yra viena iš dviejų Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo dalių. Antroji išorinio vertinimo dalis – aukštosios mokyklos veiklos vertinimas, ją atlieka Studijų kokybės vertinimo centras. Išvados apie aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių atitiktį minimaliems studijų sąlygų ir organizavimo kokybės reikalavimams: Klaipėdos valstybinė kolegija; Šv. Ignaco Lojolos kolegija

Rezultatų archyvas

Lietuvos studijų būklės apžvalga

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) parengtoje apžvalgoje apibendrinama naujausia informacija, atspindinti Lietuvos studijų būklę ir tendencijas finansavimo ir valdymo, studijų kokybės, prieinamumo ir tarptautiškumo srityse. Papildomai nagrinėjama studijų kokybės tematika. Čia didelis dėmesys skiriamas studentų pasirengimui studijoms, suinteresuotųjų šalių pateikiamiems studijų kokybės vertinimams ir studijų rezultatams: absolventų įgyjamoms kompetencijoms ir integracijai darbo rinkoje. Plačiau.

Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas apžvalga

Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas apžvalgoje pristatomi 2010–2015 m. rezultatai, kurie nagrinėjami siejant juos su stojančiųjų prioritetų, priėmimo tvarkos bei studijų finansavimo pasikeitimais. Šių metų apžvalgoje tradiciškai nagrinėjami stojančiųjų prioritetų pokyčiai studijų sričių, studijų programų bei aukštosios mokyklos pasirinkimo atžvilgiu. Taip pat detaliai apžvelgiami studijų finansavimo tipai, kuriais stojantieji galėjo pasinaudoti 2015 m. bendrojo priėmimo metu. Plačiau.

Lietuvos švietimas skaičiais 2015. Studijos

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro parengtame leidinyje pateikiami statistiniai duomenys apie aukštojo mokslo studijas, apžvelgiami pagrindiniai rodikliai ir jų reikšmių kaita. Plačiau.

Bandomojo longitudinio absolventų karjeros stebėsenos tyrimo ataskaita

Leidinyje pristatomi longitudinio absolventų karjeros stebėsenos tyrimo rezultatai, gauti apklausus 2014 metais aukštojo mokslo pirmos pakopos studijas baigusius absolventus (4193 – pirmame, 835 – antrame, 1052 – trečiame tyrimo etapuose, t. y. studijų baigimo metu, 6 mėn. ir 12 mėn. po studijų baigimo). Plačiau.

Aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimo apžvalga

Apžvalgoje pateikiamos aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinamųjų sričių ir rodiklių 2008 – 2014 metų kaitos tendencijos. Plačiau.

Aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimas

Aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimas yra viena iš dviejų Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo dalių. Antroji išorinio vertinimo dalis – aukštosios mokyklos veiklos vertinimas, ją atlieka Studijų kokybės vertinimo centras. Išvados apie aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių atitiktį minimaliems studijų sąlygų ir organizavimo kokybės reikalavimams: Kazimiero Simonavičiaus universitetas; LCC tarptautinis universitetas; Šiaulių universitetas; Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla; Žemaitijos kolegija 

Trumpraštis. Aukštojo mokslo efektyvumas: apžvalga ir rekomendacijos

Trumpraštyje pateikiamos pagrindinės aukštojo mokslo efektyvumo ir veiksmingumo rekomendacijos Lietuvai bei investicijų į studijas grąžos tyrimo rezultatų apibendrinimas. Remiantis rezultatais, pateikiamos rekomendacijos apima platesnį aukštojo mokslo sistemos kontekstą. PlačiauAngliška leidinio versija.

Trumpraštis. Studijų pasirinkimo motyvai ir pasirengimas studijoms

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) 2014 m. atlikto aukštojo mokslo sistemos suinteresuotųjų šalių tyrimo duomenimis, studentų atsakingas požiūris į studijas bei studento pasirengimas studijoms yra vieni iš svarbiausių studijų kokybę lemiančių veiksnių. Plačiau.

Trumpraštis. Investicijų į aukštąjį mokslą grąža

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro ataskaitoje pateikiama informacija apie investicijų į aukštąjį mokslą viešąją bei privačiąją grąžą. Rodikliai pateikiami remiantis oficialiais Švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠVIS) ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos („Sodra") duomenimis. Plačiau.

Lietuvos studijų politikos 2009-2011 m. pokyčių kompleksinė analizė

Lietuvos studijų politikos 2009–2011 m. pokyčių kompleksinėje analizėje pristatomi 2009–2011 m. Lietuvos studijų politikos pokyčių kompleksinės analizės rezultatai. Šio tyrimo tikslas buvo įvertinti 2009–2011 m.Lietuvos aukštojo mokslo politikos pokyčius, kuriančius aplinką, skatinančią Lietuvos aukštojo mokslo sistemos konkurencingumą. Plačiau.

Studijų kokybė Lietuvoje: suinteresuotų šalių požiūris

Šiame Mokslo ir studiju stebesenos ir analizes centro (MOSTA) leidinyje pristatomas 2014 m. atliktas studiju sistemos suinteresuotu šaliu tyrimas. Tyrimo metu moksleiviai, studentai, absolventai, destytojai, administracijos darbuotojai ir darbdaviai dalyvavo apklausose, kuriomis siekta atskleisti ju požiuri i studiju kokybe ir ivairius jos aspektus. Plačiau.

Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas 2014 m. apžvalga

Kasmetinėje bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas apžvalgoje pristatomi 2010–2014 m. rezultatai, kurie nagrinėjami siejant juos su stojančiųjų prioritetų, priėmimo tvarkos bei studijų finansavimo pasikeitimais. Plačiau.

Lietuvos studijų būklės apžvalga 2014

MOSTA leidinyje „Lietuvos studijų būklės apžvalga 2014“ pateikiami pagrindiniai statistiniai ir apklausomis grįsti duomenys apie aukštojo mokslo studijas Lietuvoje, perteikiantys susistemintą informaciją apie Lietuvos studijų sistemos būklę bei kaitos tendencijas. Šiais metais leidinyje papildomai nagrinėjama ir aukštojo mokslo socialinės dimensijos tematika. Plačiau.

Lietuvos švietimas skaičiais 2014. Studijos

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro parengtame leidinyje pateikiami statistiniai duomenys apie aukštojo mokslo studijas, apžvelgiami pagrindiniai rodikliai ir jų reikšmių kaita. Plačiau.

Lietuvos studijų politikos ir EAME bei Europos Sąjungos strateginių nuostatų lyginamosios analizės ataskaita

Atlikto tyrimo tikslas – aukštojo mokslo plėtotės Europos Sąjungoje, EAME ir nacionalinių strateginių nuostatų atitikties (dermės) tyrimo pagrindu pasiūlyti perkelti Europos Sąjungos, EAME plėtotės principus į Lietuvos aukštojo mokslo strategines nuostatas ir Lietuvos aukštojo mokslo politikos priemonių bei jų įgyvendinimo procesų tobulinimo kryptis iki 2020 m. Plačiau.

Aukštųjų mokyklų veiklos išorinio kokybės užtikrinimo koncepcija (Išplėstinė santrauka)

Aukštųjų mokyklų veiklos išorinio kokybės užtikrinimo koncepcijos tikslas - susisteminti AMVIKU priemones, numatant objektus, kurių kokybės gerinimui yra skirtos, ir subjektus, suinteresuotus kokybiška aukštųjų mokyklų veikla. Ši konsultantų parengta koncepcija yra rekomendacinio pobūdžio. Plačiau.

Trumpraštis. EUROSTUDENT V tyrimo Lietuvoje rezultatai

EUROSTUDENT tikslas – ištirti ir sugretinti palyginamus duomenis apie socialines bei ekonomines studentų gyvenimo sąlygas aukštojo mokslo sistemose Europoje. Lietuva į EUROSTUDENT projektą įsijungė 2005 metais ir jau dalyvavo trijose bangose: EUROSTUDENT III, IV bei dabar dalyvauja EUROSTUDENT penktojoje bangoje. Plačiau.

Trumpraštis. Negalią turinčių asmenų patirtys aukštajame moksle. Kokybinio tyrimo rezultatai.

2014 m. MOSTA atliko kokybinį tyrimą, skirtą ištirti negalią turinčių asmenų patirtims aukštajame moksle. Tyrime nagrinėti stojimo į aukštąją mokyklą, studijų ir įsiliejimo į darbo rinką aspektai. Plačiau. 

Trumpraštis. Įstojusių į Lietuvos aukštąsias mokyklas 2014 m. pasirengimas studijoms

Skirtingų suinteresuotųjų šalių atstovai studijų kokybę Lietuvoje vertina nevienodai, tačiau beveik visi sutinka, kad studentų pasirengimas studijoms yra vienas svarbiausių veiksnių. Trumpraštyje apžvelgiami įstojusiųjų 2014 m. pasirengimas studijoms bei suinteresuotų šalių nuomonė apie minimalaus balo įvedimą, siekiant geresnės studijų kokybės. Plačiau.

Santrauka. Studijų kokybė: suinteresuotųjų šalių požiūris

Norint sėkmingai konkuruoti aukštojo mokslo rinkoje, svarbu užtikrinti ir gerinti studijų kokybę. Šiam klausimui itin didelį dėmesį skiria tiek aukštosios mokyklos, tiek už švietimo politiką atsakingos valdžios institucijos. Tačiau nėra aišku, kaip skirtingi studijų sistemos dalyviai – moksleiviai, studentai, dėstytojai, aukštųjų mokyklų administracija, darbdaviai – vertina studijų kokybę, kuo skiriasi jų požiūris į kokybiškas studijas, ar šiuo metu jie yra jomis patenkinti. Žinant studijų sistemos dalyvių nuomones lengviau rasti priemonių, kaip pagerinti studijų kokybę ir priimti tam reikalingus sprendimus. Plačiau.  

Lietuvos studijų būklės apžvalga

„Lietuvos studijų būklės apžvalgoje" pateikiami pagrindiniai statistiniai ir apklausomis grįsti duomenys apie aukštojo mokslo studijas Lietuvoje. Kokie yra Lietuvos aukštojo mokslo ištekliai, aptariant aukštojo mokslo finansavimą, dėstytojus ir studentus? Kokios yra studijų sąlygos ir kokia aukštojo mokslo nauda individui ir visuomenei? Plačiau.

Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas apžvalga. 2013 m.

2013 m. bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas apžvalgoje dėmesys skiriamas 2009–2013 m. laikotarpiu įvykusiems priėmimo rezultatų pokyčiams, kurie nagrinėjami siejant juos su stojančiųjų prioritetų, priėmimo tvarkos bei studijų finansavimo pasikeitimais. Plačiau

Lietuvos švietimas skaičiais 2013. Studijos

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro parengtame leidinyje „Lietuvos švietimas skaičiais. Studijos" pateikiami statistiniai duomenys apie aukštojo mokslo studijas, apžvelgiami pagrindiniai rodikliai ir jų reikšmių kaita. Nuo 2012 m. pavadinime nurodomi ne metai, už kuriuos duomenys pateikiami, o publikavimo metai. Leidinys skirtas politikams, sprendimų priėmėjams, aukštojo mokslo institucijoms ir plačiajai visuomenei. Plačiau.

Pokyčiai aukštajame moksle: ar teisingu keliu einame?

Leidinyje „Pokyčiai aukštajame moksle: ar teisingu keliu einame?“ aptariamas aukštojo mokslo prieinamumas Lietuvoje ir su tuo susiję pokyčiai. Kokių pasekmių galime tikėtis po padarytų pokyčių studijų finansavime, organizavimo sistemoje, ar teisingu keliu einama? Plačiau

Kas ir kodėl tęsia studijas?

Kas ir kodėl studijuoja magistrantūroje ir doktorantūroje? Kodėl pasirenkama studijuoti Lietuvoje ir kaip studentai vertina priėmimo į II ir III studijų pakopas procedūras? Apžvalga „Kas ir kodėl tęsia studijas“ pradedamas tyrimų apie II ir III studijų pakopas ciklas, kuriuo siekiama padėti pagrindą tolesnei analizei kokybės, prieinamumo, tarptautiškumo aspektais. Plačiau.

Inovacijų kompleksiniai rodikliai

Europos inovacijų švieslentėje pateikiami Lietuvos inovacinės veiklos rezultatai, Lietuvos rezultatų palyginimas su kitomis Europos sąjungos valstybėmis narėmis. Europos inovacijų sąjungos švieslentė 2013. Lietuva. 

Trumpraštis. Mokslinių tyrimų infrastruktūros valdymas: ekspertų požiūris 

Leidinyje "Mokslinių tyrimų infrastruktūros valdymas: ekspertų požiūris" apžvelgiamas mokslinių tyrimų infrastruktūros vaidmuo Europoje, Lietuvos iniciatyvos atnaujinti šią infrastruktūrą. Pateikiant Airijos ir Švedijos pavyzdžius leidinyje instituciniu lygmeniu paaiškinama mokslinių tyrimų infrastruktūros valdymo praktika bei aptariami tolimesni tokios infrastruktūros valdymo žingsniai Lietuvoje. Plačiau.  Šaltinių sąrašas. 

Trumpraštis. Pokyčiai aukštajame moksle: ar teisingu keliu einame?

Leidinyje „Pokyčiai aukštajame moksle: ar teisingu keliu einame?“ aptariamas aukštojo mokslo prieinamumas Lietuvoje ir su tuo susiję pokyčiai. Kokių pasekmių galime tikėtis po padarytų pokyčių studijų finansavime, organizavimo sistemoje, ar teisingu keliu einama? Plačiau.

Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas apžvalga. 2012 m.

2012 m. bendrojo priėmimo apžvalgoje nagrinėjama, kaip kito stojančiųjų priėmimo rezultatų tendencijos po bendrojo priėmimo nuostatų pokyčių, kurie buvo priimti, siekiant gerinti studijų kokybę ir prieinamumą. Leidinyje taip pat analizuojami socialiniai-demografiniai visuomenės pokyčiai, veikiantys stojančiųjų į aukštąsias mokyklas srautus, demografines charakteristikas, pasirinkimus bei lūkesčius. Plačiau

Lietuvos švietimas skaičiais. Studijos

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro parengtame leidinyje „Lietuvos švietimas skaičiais“ pateikiami statistiniai duomenys apie aukštojo mokslo studijas, apžvelgiami pagrindiniai rodikliai ir jų reikšmių kaita. Plačiau

Studijos Lietuvoje: kas, ką ir kodėl studijuoja

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA), organizuojantis ir atliekantis mokslo ir studijų sistemos būklės analizę, atliko bendrąją priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas 2012 m. apžvalgą bei reprezentatyvias I ir II pakopų studentų apklausas. Šie tyrimai atskleidžia pagrindines stojančiųjų į Lietuvos aukštąsias mokyklas tendencijas, jų prioritetus bei pasirinkimų motyvus. Plačiau

Aukštojo mokslo ateitis: iššūkiai, tendencijos ir galimybės

2012 m. pavasarį Vilniuje vyko Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centru (MOSTA) organizuota tarptautinė konferencija „Aukštojo mokslo ateities scenarijai“. Šiame leidinyje apibendrinamos svarbiausios konferencijoje išsakytos mintys, identifikuojant ryškiausias aukštojo mokslo pokyčių tendencijas ir rekomenduojamas studijų sistemos modernizavimo kryptis. Plačiau

Tendencijos aukštajame moksle: suinteresuotų šalių požiūriai

Studijoje apžvelgiami studijų sistemos suinteresuotų šalių (studentų, dėstytojų, aukštųjų mokyklų administracijos, socialinių partnerių) situacijos ypatumai, jų lūkesčiai, požiūris į esmines studijų politikos sritis: studijų kokybę, studijų socialinę ir ekonominę aplinką, studijų sistemos valdymą bei finansavimą. Studija atlikta remiantis aukštojo mokslo studijų sistemos suinteresuotų šalių socialinių tyrimų duomenimis. Plačiau

Lietuvos MTEP, studijų ir inovacijų būklės apžvalga

Ataskaitoje pateikiami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2012 m. pavedimu atliktos Lietuvos MTEP, studijų ir inovacijų būklės apžvalgos rezultatai. Pagrindinis šios apžvalgos tikslas – informacijos, reikalingos prioritetinėms šalies MTEP, studijų ir inovacijų raidos kryptims nustatyti, sintezė. Apžvalgoje nagrinėjami Lietuvos ekonomikos sektoriai, pateikiamos Lietuvos mokslo, MTEP imlaus verslo potencialo, bei mokslo ir verslo bendradarbiavimo analizės. Lietuvos MTEP, studijų ir inovacijų būklės apžvalga. Apžvalgos priedai

Tendencijos aukštajame moksle: suinteresuotų šalių požiūriai

Studijoje apžvelgiami studijų sistemos suinteresuotų šalių (studentų, dėstytojų, aukštųjų mokyklų administracijos, socialinių partnerių) situacijos ypatumai, jų lūkesčiai, požiūris į esmines studijų politikos sritis: studijų kokybę, studijų socialinę ir ekonominę aplinką, studijų sistemos valdymą bei finansavimą. Studija atlikta remiantis aukštojo mokslo studijų sistemos suinteresuotų šalių socialinių tyrimų duomenimis. Plačiau.

Trumpraštis. Studijos Lietuvoje: kas, ką ir kodėl studijuoja

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA), organizuojantis ir atliekantis mokslo ir studijų sistemos būklės analizę, atliko bendrąją priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas 2012 m. apžvalgą bei reprezentatyvias I ir II pakopų studentų apklausas. Šie tyrimai atskleidžia pagrindines stojančiųjų įLietuvos aukštąsias mokyklas tendencijas, jų prioritetus bei pasirinkimų motyvus. Plačiau.

Trumpraštis. Aukštojo mokslo ateitis: iššūkiai, tendencijos ir galimybės

2012 m. pavasarį Vilniuje vyko Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centru (MOSTA) organizuota tarptautinė konferencija „Aukštojo mokslo ateities scenarijai“. Šiame leidinyje apibendrinamos svarbiausios konferencijoje išsakytos mintys, identifikuojant ryškiausias aukštojo mokslo pokyčių tendencijas ir rekomenduojamas studijų sistemos modernizavimo kryptis. Plačiau.

Bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas apžvalga

2011 m. bendrojo priėmimo apžvalgoje pateikiama informacija apie stojančiųjų prioritetus ir jų pokyčius, įstojusiųjų pasirinkimus bei jų pasirengimą studijoms. Taip pat apžvelgiami atskirų grupių (stojančiųjų į švietimo ir ugdymo studijų programas, įgijusieji išsilavinimą užsienyje ir kt.) stojimo rezultatai. Plačiau. Apžvalgos pristatymas.

Lietuvos mokslo ir studijų ateities vizija: Mokslioji Lietuva 2030

2010 m. gruodžio – 2011 m. liepos mėn. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro iniciatyva atlikta Lietuvos mokslo ir studijų ateities įžvalga. Į įžvalgą įsitraukė mokslininkai, dėstytojai, studentai, pramonės ir verslo atstovai. Po ilgai trukusių diskusijų buvo sukurta siektina ateities vizija, kurioje atsispindi mokslo ir studijų sistemos suinteresuotų dalyvių sutarimas dėl to, kokie galėtų ir turėtų būti Lietuvos mokslas ir studijos 2030 metais. Plačiau 

Lietuvos švietimas skaičiais 2010. Studijos

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro parengtame leidinyje pateikiami statistiniai duomenys apie aukštojo mokslo studijas, apžvelgiami pagrindiniai rodikliai ir jų reikšmių kaita. Leidinyje pateikti Lietuvos statistikos departamento, Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato), Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos mokslo tarybos, Valstybinio studijų fondo, Studijų kokybės vertinimo centro, Švietimo valdymo informacinės sistemos, Švietimo mainų paramos fondo, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti, Nacionalinio egzaminų centro duomenys. Leidinys skirtas politikams, sprendimų priėmėjams, aukštojo mokslo institucijoms ir plačiajai visuomenei. Lietuvos švietimas skaičiais 2010. Studijos 

Lyginamoji stebėsenos ir analizės modelių analizė pasirinktose užsienio šalyse

„Lyginamoji stebėsenos ir analizės modelių analizė pasirinktose užsienio šalyse" yra vienas iš projekto "Mokslo ir studijų valdymo kompleksinės analizės paslaugos" produktų. Tyrimo „Lyginamoji stebėsenos ir analizės modelių analizė pasirinktose užsienio šalyse" tikslas yra, remiantis gerąja praktika pasirinktose užsienio šalyse, suformuoti rekomendacijas dėl stebėsenos ir analizės modelio ar atskirų instrumentų tinkamumo Lietuvos mokslo ir studijų sektoriuje. Plačiau.

Mokslo ir studijų valdymo kompleksinės analizės ataskaita

Ši ataskaita yra galutinė taikomojo mokslinio tyrimo "Mokslo ir studijų valdymo kompleksinė analizė" ataskaita. Galutinėje, tyrimo ataskaitoje apibendrinami visi tarpiniai tyrimo rezultatai ir pateikiama siūlymų bei rekomendacijų dėl mokslo ir studijų valdymo tobulinimo, siekiant atnaujinti stebėsenos ir analizės sistemą pritaikant ją prie naujų valdymo kokybės poreikių, sintezė. Plačiau.

Mokslo ir studijų politikos sąveikų su kitomis viešosiomis politikomis ir sektorių strategijomis analizė

"Lietuvos mokslo ir studijų politikos sąveikos su kitomis viešosiomis politikomis ir sektorių strategijomis analizė" yra trečiosios projekto "Mokslo ir studijų valdymo kompleksinės analizės paslaugos" ataskaitos dalis. Šios analizės tikslas – įvertinti mokslo ir studijų politikos koordinavimo su kitomis viešosiomis politikomis ir sektorių strategijomis būklę. Plačiau.

Mokslo ir studijų valdymo, horizontaliųjų veiklų bei mokslo ir studijų politikos sąveikų analizė

Mokslo ir studijų valdymo sisteminio, institucinio ir individualaus lygmens analizė yra antrasis projekto "Mokslo ir studijų valdymo kompleksinės analizės paslaugos" produktas. Šį projektą Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro užsakymu vykdo VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas. Tyrimo objektas yra mokslo ir studijų valdymo gebėjimai. Valdymas čia suprantamas kaip gebėjimas sistemingai formuluoti ir įgyvendinti kokybišką mokslo ir studijų politiką. Todėl tyrime dėmesys sutelkiamas ties šiais veiksniais, turinčiais poveikį valdymui: institucinė struktūra, strateginio planavimo ciklu, koordinavimu, informacijos valdymu ir svarbiausių sprendimų priėmėjų gebėjimais bei administracine kultūra. Plačiau.

Bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas apžvalga

Priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas 2009 m. apžvalgoje pateikiama informacija apie priėmimo procedūrų ir finansavimo pokyčius, apžvelgiamas stojančiųjų potencialas, prašymai dalyvauti priėmime į aukštąsias mokyklas, stojančiųjų pageidavimai (pagal miestus, aukštąsias mokyklas, studijų kryptis) bei pakviestųjų studijuoti konkursiniai balai. Plačiau.

Lietuvos švietimas skaičiais 2009. Studijos

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro parengtame leidinyje pateikiami statistiniai duomenys apie aukštojo mokslo studijas, apžvelgiami pagrindiniai rodikliai ir jų reikšmių kaita. Leidinyje pateikti Lietuvos statistikos departamento, Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato), Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos mokslo tarybos, Valstybinio studijų fondo, Studijų kokybės vertinimo centro, Švietimo valdymo informacinės sistemos, Švietimo mainų paramos fondo, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti, Nacionalinio egzaminų centro duomenys. Leidinys skirtas politikams, sprendimų priėmėjams, aukštojo mokslo institucijoms ir plačiajai visuomenei.  Lietuvos švietimas skaičiais 2009. Studijos 

Lietuvos mokslo ir studijų sistemos apžvalgų metaanalizė valdymo aspektu

Lietuvos mokslo ir studijų sistemos apžvalgų meta-analizė valdymo aspektu" yra pirmasis projekto "Mokslo ir studijų valdymo kompleksinės analizės paslaugos" produktas. Šį projektą Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro užsakymu vykdo VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas. Meta-analizės tikslas – apibendrinti anksčiau atliktose apžvalgose suformuluotas išvadas ir valdymo rekomendacijas. Plačiau.

Finansinė parama studentams: užsienio šalių patirtis

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, remiantis Europos švietimo informacijos tinklo „EURYDICE" ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (angl. OECD) apžvalgomis, parengė informaciją apie finansinės paramos studentams ypatumus užsienio šalyse. Plačiau.

Studentų požiūris į aukštojo mokslo sistemos tobulinimą

Tyrimo tikslas – nustatyti aukštųjų mokyklų (universitetų ir kolegijų) pagrindinių studijų studentų požiūrį į esamą aukštojo mokslo sistemos būklę siekiant numatyti jo tobulinimo gaires. Studentų apklausą atliko UAB „Spinter tyrimai". Plačiau.

Nacionalinė Bolonijos proceso ataskaita

Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. ISAK-1598 Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centrui pavesta koordinuoti Bolonijos proceso nacionalinės ataskaitos darbus. Plačiau: [1] [2]

Lietuvos švietimas skaičiais 2008. Studijos

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro parengtame leidinyje pateikiami statistiniai duomenys apie aukštojo mokslo studijas, apžvelgiami pagrindiniai rodikliai ir jų reikšmių kaita. Leidinyje pateikti Lietuvos statistikos departamento, Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato), Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos mokslo tarybos, Valstybinio studijų fondo, Studijų kokybės vertinimo centro, Švietimo valdymo informacinės sistemos, Švietimo mainų paramos fondo, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti, Nacionalinio egzaminų centro duomenys. Leidinys skirtas politikams, sprendimų priėmėjams, aukštojo mokslo institucijoms ir plačiajai visuomenei. Lietuvos švietimas skaičiais 2008. Studijos 

Trumpraštis. Kas lemia studijų kokybę?

Trumpraštyje „Kas lemia studijų kokybę?" pateikti svarbiausi studentų požiūrio tyrimo (2008 m.) rezultatai, aprėpiantys mokymosi motyvacijos ir lūkesčių identifikavimą bei įvairių studijų kokybę lemiančių veiksnių vertinimus; apžvelgiama vidinio studijų kokybės užtikrinimo situacija Lietuvos universitetuose. Studentų apklausą atliko UAB „Spinter tyrimai". Plačiau

Bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas apžvalga

Priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas, dalyvaujančias bendrajame priėmime, 2008 m. apžvalga yra bene pirmas dokumentas, kuriame bandoma analizuoti priėmimo eigą, aukštųjų mokyklų ir studijų programų pasirenkamumą, kviečiamųjų studijuoti skaičių pagrįstumą. Dokumente apžvelgiamas stojančiųjų į pirmosios pakopos studijas potencialas, pagal nurodytas aukštąsias mokyklas, studijų sritis ir kitus aspektus nagrinėjami prašymai stoti į aukštąsias mokyklas, apžvelgiami pakviestųjų studijuoti konkursiniai balai. Taip pat apžvelgiamas priėmimas į antrosios pakopos studijas. Plačiau.