agenda baneris

Spausdinti

Vyriausybės strateginės analizės centras

Vyriausybės strateginės analizės centras yra ekspertinė institucija, teikianti Vyriausybei ir ministerijoms nepriklausomą, tiriamąja veikla grįstą informaciją, reikalingą įrodymais pagrįstiems viešosios politikos sprendimams priimti.

Centras atlieka tyrimus ir vertinimus, rengia prognozes strateginiais klausimais; teikia išvadas Vyriausybei dėl valstybės valdymo sričių tobulinimo; telkia valstybės institucijų ir įstaigų, kitų organizacijų turimas analitines kompetencijas į bendradarbiavimo tinklą ir koordinuoja šio tinklo veiklą; konsultuoja valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas metodiniais klausimais dėl įrodymais grįstų sprendimų projektų rengimo; renka, apdoroja jo funkcijoms atlikti reikalingus duomenis, pagal kompetenciją teikia statistinę informaciją Vyriausybei ir ministerijoms; atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Vyriausybės strateginės analizės centras yra įkurtas pertvarkius Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centrą.

Vyriausybės strateginės analizės centro funkcijos apibrėžiamos LR Vyriausybės įstatyme, LR technologijų ir inovacijų įstatyme, LR mokslo ir studijų įstatyme, LR profesinio mokymo įstatyme, LR užimtumo įstatyme.

Vyriausybės strateginės analizės centras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip viešoji įstaiga, kurios steigėja ir savininkė yra valstybė, o savininkės teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija.