2014 m. LR Vyriausybė patvirtino Prioritetinių mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programą. Sumanios specializacijos programa įgyvendinama 2014 – 2020 m.

Įgyvendinant šią programą skatinama kurti ir diegti inovatyvias technologijas ir produktus, sprendžiant ilgalaikius nacionalinius iššūkius bei atliepiant globalias tendencijas, didinti Lietuvos ūkio subjektų konkurencingumą, galimybes įsitvirtinti globaliose rinkose. Taip siekiama mokslo, technologijų ir inovacijų sprendimais padidinti didelės pridėtinės vertės, žinioms ir aukštos kvalifikacijos darbo jėgai imlių ekonominių veiklų įtaką šalies BVP ir struktūriniams ūkio pokyčiams. Sumanios specializacijos programa įgyvendinama 2014 – 2020 m.

Programos įgyvendinimas yra nuolat stebimas, analizuojamas ir vertinamas. Ketvirtojoje stebėsenos ataskaitoje pateikiama Sumanios specializacijos prioritetų makroekonominė apžvalga, informacija apie tikslų ir uždavinių įgyvendinimą. Taip pat pateikiama sumanios specializacijos prioritetų finansavimo analizė ir informacija apie prioritetų pajėgumo pažangą.

Stebėseną bei vertinimą organizuoja ir atlieka Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIMIN) bei Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA).