Susidomėjimas studijomis kolegijose ar profesiniu mokymu yra ženkliai mažesnis negu universitetinių studijų patrauklumas. Visgi tyrimų, kuriais būtų siekiama įvertinti skirtingų švietimo pakopų patrauklumą bei pasirinkimui įtaką darančius veiksnius, stinga. Pastebima, kad šių tyrimų duomenys galėtų padėti ieškoti būdų, siekiant užtikrinti efektyvų universitetų, kolegijų ir profesinio mokyklų veikimą, mažėjant abiturientų skaičiui.

Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA) pristato analizės, skirtos nagrinėti dešimtos, dvyliktos klasių moksleivių ir jų tėvų požiūrį į aukštąjį ir profesinį išsilavinimą, rezultatus. Tyrimas „Universitetas, kolegija ar profesinio mokymo įstaiga? Požiūris, patrauklumas, pasirinkimas“ padeda suprasti kas moksleivius motyvuoja siekti aukštojo išsilavinimo universitete, kolegijoje arba rinktis profesinį mokymą.

Atliekant tyrimą įvertintas aukštojo bei profesinio išsilavinimo patrauklumas ir identifikuoti patrauklumui įtakos turintys veiksniai. Tyrimas taip pat atskleidė, koks yra moksleivių ir jų tėvų požiūris į studijas universitete, kolegijoje bei mokymąsi profesinio mokymo įstaigoje.

Įgyvendinant tyrimą atlikta reprezentatyvi dešimtokų, dvyliktokų ir jų tėvų apklausa. Apklausa buvo vykdoma 2019 m. kovo 13 – gegužės 8 dienomis. Jos metu apklausti 935 dešimtokai, 667 dvyliktokai ir 409 tėvai/ globėjai.

Tyrimas atliktas įgyvendinant projektą „Mokslo ir studijų pažangos stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ (Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-02-0001).