LR Vyriausybės kanclerio įsakymu patvirtinta Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) 2021–2025 m. strategija. Dokumentu yra siekiama išgryninti organizacijos misiją, veiklos modelį ir 2021–2025 metų prioritetines veiklos kryptis.

„Šio dokumento patvirtinimas yra svarbi mūsų organizacijos pertvarkos gairė. Strategijoje apibrėžiama STRATA misija – kurti pamatus patikimiems ir įžvalgiems viešosios politikos sprendimams, – įvardija kertinį organizacijos vaidmenį viešojo valdymo sistemoje“, – sako STRATA direktorius Giedrius Viliūnas.

Šios misijos bus siekiama įgyvendinant keturis strateginius įsipareigojimus Vyriausybei, jos sprendimus įgyvendinančioms valstybės institucijoms, visuomenei ir vidinei ekspertų komandai: 1) teikti patikimas įžvalgas ir rekomendacijas, siekiant kokybiškų strateginių sprendimų, 2) būti proaktyviu partneriu diegiant įrodymais grįstų sprendimų kultūrą, 3) dalyvauti formuojant pozityvų visuomenės požiūrį į įrodymų svarbą, 4) puoselėti bendro tikslo siekiančią nepriklausomą ekspertų komandą. Pagal šiuos įsipareigojimus formuluojamos keturios strateginės veiklos kryptys, numatančios per penkerius metus įgyvendinamus tikslus: sutelkus kompetencijų tinklą, išvystyti viešosios politikos analizės pajėgumus; pasitelkiant gerąją patirtį kartu su steigėju sukurti veikiančią įrodymais grįsto valdymo sistemą; padidinti domėjimąsi įrodymais priimant strateginius sprendimus; įtvirtinus organizacijos tikslą, pritraukti ir išlaikyti ekspertus.

„Įrodymais grįsto valdymo elementai Lietuvos viešojo valdymo sistemoje yra išplėtoti nepakankamai. Stokojame prieigos prie reikalingų įrodymų, nepakanka gebėjimų juos sutelkti ir taikyti priimant viešosios politikos sprendimus. Galima pagrįstai teigti, kad įrodymais grįsto valdymo kultūra mūsų šalyje dar nėra susiformavusi. Siekiant atliepti šiuos iššūkius, ateinančius penkerius metus STRATA koncentruosis į įrodymais grįsto valdymo sistemos stiprinimą. Šio tikslo sieksime proaktyviai bendradarbiaudami su Vyriausybe ir jos sprendimus įgyvendinančiomis institucijomis“, – teigia G. Viliūnas.

Strategijoje numatomi organizacijos tikslų įgyvendinimo etapai  ir pagrindiniai darbai. Tarp jų – plečiamas STRATA ekspertinių kompetencijų laukas viešojo valdymo, ekonomikos, socialinės politikos ir žaliojo kurso srityse, valstybėje jau egzistuojančių kompetencijos centrų sutelkimas į tinklą, kuriant įrodymų pasitelkimo viešosios politikos praktikai platformą.

„Pirmaujančių pasaulio valstybių patirtis rodo, kad išvystyti analitiniai gebėjimai ir mokslo žinios padeda priimti geresnius viešosios politikos sprendimus. Plėsdami savo bei kitų viešojo valdymo institucijų kompetenciją ir tinklaveiką, siekiame diegti šiuolaikišką įrodymais grįsto valdymo praktiką, kuri kuo svariau prisidėtų prie mūsų valstybės pažangos“, – nurodo G. Viliūnas.