Balandžio 10 d. vykusiame Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) valdybos posėdyje pritarta pasiūlymui į metinį organizacijos veiklos planą įtraukti 4 tyrimų, nukreiptų į COVID-19 problematiką, kryptis. Numatoma, kad 2020 m. STRATA turėtų atlikti tyrimus, atsižvelgiant į šias STRATA valdybos pasiūlytas temas:

  1. Lietuvos darbo rinkos prisitaikymas prie COVID-19 pandemijos pokyčių, užimtumo prognozės. Atliekant tyrimą turėtų būti pateikiamos trumpojo ir ilgojo laikotarpio prognozės, įvertinant krizės poveikį skirtingiems ekonomikos sektoriams bei švietimo įstaigų absolventų integracijai darbo rinkoje.
  2. Mokslinių tyrimų institucijų potencialo (žinių infrastruktūros) mobilizavimo sistemos koncepcijos sukūrimas strateginiams ir operatyviniams LR Vyriausybės uždaviniams spręsti;
  3. Lietuvos socialinės, ekonominės, sveikatos ir švietimo sistemų vystymosi trajektorijų pokyčiai, sąlygoti COVID-19 pandemijos. Turėtų būti vertinama galimybė peržiūrėti nurodytų sričių plėtros strategijas, atsižvelgiant į pandemijos padarinius bei krizės laikotarpiu sukauptą patirtį.
  4. Nuotolinio ugdymo priemonių ir programų parengtumo vertinimas.

Tikslios tyrimų formuluotės bus rengiamos bendradarbiaujant su LR Vyriausybe bei kitais interesų dalininkais. Metinį STRATA veiklos planą, įvertinus Valdybos siūlymus, tvirtina vienintelis STRATA dalininkas LR Vyriausybės kanceliarija. Metinis veiklos planas tvirtinamas iki balandžio 30 d.

Taip pat STRATA valdybos posėdyje pritarta metiniams Valdybos ir STRATA vadovo 2020 m. veiklos uždavinių projektams. Galutinį sprendimą dėl šių dokumentų priima organizacijos dalininkas.

STRATA valdybos sudėtis ir posėdžių protokolai pasiekiami paspaudus šią nuorodą.