PATVIRTINTA
Vyriausybės strateginės analizės
centro valdybos
2020 m. kovo 10 d. posėdyje
protokolu Nr. 1

VYRIAUSYBĖS STRATEGINĖS ANALIZĖS CENTRO VALDYBOS DARBO
REGLAMENTAS
1. BENDROJI DALIS

1.1 Vyriausybės strateginės analizės centro (toliau – STRATA) valdybos darbo
reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato STRATA valdybos darbo organizavimo bendrąją
tvarką, valdybos narių teises, pareigas ir atsakomybę.
1.2 Reglamentą tvirtina ir keičia STRATA valdyba.
1.3 Valdyba yra kolegialus valdymo organas, kuris sudaromas ir veikia vadovaudamasis
Viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais, STRATA
įstatais ir šiuo reglamentu.
1.4 Valdybos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu ir sprendimų priėmimu.
1.5 Valdyba savo įgaliojimus įgyja nuo visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimo dėl
valdybos sudėties patvirtinimo įsigaliojimo dienos.
1.6 Valdyba, priimdama sprendimus, laikosi nešališkumo, konfidencialumo, teisingumo,
sąžiningumo ir protingumo principų.
1.7 Šiuo reglamentu nustatytos tvarkos laikymasis yra privalomas visiems Valdybos
nariams.
2. VALDYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS
2.1 Valdybos veiklos organizavimo forma – posėdžiai.
2.2 Valdybos posėdžiai vyksta STRATA įstatų nustatyta tvarka, ne rečiau kaip kartą per
ketvirtį.
2.3 Valdybos posėdžius sušaukia Valdybos pirmininkas. Valdybos posėdžio šaukimo
iniciatyvos teisę turi kiekvienas Valdybos narys.
2.4 Pirmąjį Valdybos posėdį, kuriame išrenkamas Valdybos pirmininkas, sušaukia
STRATA vadovas.
2.5 Pirmajame Valdybos posėdyje išrenkamas Valdybos pirmininkas.
2.6 Valdybos posėdžių sekretoriumi skiriamas STRATA darbuotojas.
2.7 Valdybos posėdžio darbotvarkę sudaro Valdybos pirmininkas, vadovaudamasis
STRATA įstatais. Valdybai svarstyti klausimus gali teikti STRATA savininko teises ir pareigas
įgyvendinanti institucija, Valdybos nariai, STRATA direktorius arba ne mažiau kaip 10
darbuotojų grupė.
2.8 Kiekvienam Valdybos teikiamam svarstyti klausimui turi būti tiksliai ir aiškiai
suformuluoti pasiūlymai bei Valdybos sprendimų projektas. Pasiūlymus, sprendimų projektus
įvertina Valdybos pirmininkas ir priima sprendimą dėl jų įtraukimo į Valdybos posėdžio
darbotvarkę. Apie šį sprendimą Valdybos pirmininkas informuoja Valdybos narius, STRATA
direktorių ir klausimo iniciatorius.
2.9 Informacija apie posėdį ir posėdžiui reikalinga medžiaga Valdybos nariams
pateikiama ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio dienos.
2.10 Už sprendimų projekto ir lydimosios medžiagos pateikimą Valdybai atsako
STRATA direktorius. Sprendimų projektą ir lydimąją medžiagą valdybos nariams el. paštu
išsiunčia Valdybos posėdžių sekretorius šio reglamento 2.9 punkte nustatytais terminais.
2.11 Posėdžio medžiaga popieriniu pavidalu neteikiama, išskyrus atvejus, kai Valdybos
narys to pageidauja ir apie tai iš anksto informuoja Valdybos posėdžio sekretorių.
2.12 Valdybos posėdžiai paprastai yra atviri. Atskirais atvejais posėdis gali būti uždaras.
Teisę siūlyti surengti uždarą posėdį turi Valdybos pirmininkas, STRATA direktorius arba 1/3
Valdybos narių. Galutinį sprendimą dėl uždaro posėdžio priima Valdyba. Uždarame posėdyje
be Valdybos narių gali dalyvauti tik specialiai šiam posėdžiui kviesti asmenys.
2.13 Valdyba gali priimti sprendimus, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 4 jos
nariai.
2.14 Valdybos sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių narių dauguma.
Balsams pasidalijus po lygiai, lemia Valdybos pirmininko arba pirmininką pavaduojančio
Valdybos nario balsas.
2.15 Valdybos posėdžiui pirmininkauja Valdybos pirmininkas. Jam nesant, posėdžio
pirmininką iš Valdybos narių išrenka posėdyje dalyvaujantys Valdybos nariai.
2.16 Valdybos pirmininkas vadovauja posėdžio klausimų svarstymui, apibendrina
posėdžio rezultatus ir kviečia balsuoti, skelbia balsavimo rezultatus.
2.17 Valdybos posėdžių sprendimai priimami bendru sutarimu arba balsuojant.
Valdybos narys gali balsuoti tik „už“ ir „prieš“ siūlomą priimti sprendimą ar atskirą jo punktą.
2.18 Valdybos nariai, negalintys dalyvauti posėdyje dėl objektyvių priežasčių, gali
pareikšti savo nuomonę, balsuoti posėdžio klausimais iš anksto elektroniniu paštu ne vėliau
kaip iki posėdžio pradžios. Iš anksto savo nuomonę pareiškę, elektroniniu paštu balsavę
Valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje svarstant klausimus, dėl kurių jie pareiškė
nuomonę arba balsavo.
2.19 Valdybos pirmininko sprendimu gali būti rengiamas nuotolinis Valdybos posėdis,
naudojant vaizdo konferencinę įrangą. Tokiu atveju nuotoliniu būdu dalyvaujantys Valdybos
nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje ir turintys teisę balsuoti.
2.20 Valdybos pirmininko sprendimu gali būti organizuojamas elektroninis Valdybos
posėdis. Tokiame posėdyje negali būti priimami sprendimai, liečiantys esminius, ilgalaikius
STRATA veiklos aspektus ir reikalaujantys išsamaus aptarimo. Elektroniniame posėdyje
Valdybos sprendimai priimami apklausos elektroniniu būdu. Šiuo atveju Valdybos nariai
privalo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimų projekto išsiuntimo elektroniniu būdu
pareikšti savo nuomonę, balsuoti dėl darbotvarkės klausimų. Tuo atveju, kai Valdybos narys
per nurodytą laiką svarstomu klausimu savo nuomonės nepareiškia, tuo klausimu jis laikomas
nedalyvavusiu posėdyje. Elektroninio Valdybos posėdžio rezultatai įforminami surašant
elektroninio posėdžio protokolą.
3. VALDYBOS POSĖDŽIŲ PROTOKOLAVIMAS
3.1 Valdybos posėdžiai protokoluojami. Protokole fiksuojamas posėdžio turinys, eiga ir
priimti sprendimai.
3.2 Posėdžius protokoluoja Valdybos posėdžių sekretorius – STRATA darbuotojas.
3.3 Posėdžio protokole pateikiami šie duomenys:
3.3.1. posėdžio vieta, data ir laikas;
3.3.2. dalyvavę posėdyje asmenys (Valdybos nariai, suinteresuoti bei kviesti asmenys);
3.3.3. kvorumo buvimas;
3.3.4. svarstyti klausimai;
3.3.5. priimti sprendimai;
3.3.6. už ir prieš kiekvieną iš sprendimų balsavusių Valdybos narių skaičius.
3.4 Prie protokolo pridedama Valdybos posėdžio teisėtumą patvirtinanti informacija.
3.5 Valdybos sprendimai įsigalioja pasirašius protokolą. Valdybos protokolus pasirašo
Valdybos pirmininkas (jam nesant – Valdybos posėdžio pirmininkas) ir posėdžio sekretorius.
Protokolai gali būti pasirašomi ir elektroniniu būdu.
3.6 Posėdžio protokolas turi būti surašytas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo
posėdžio dienos. Protokolo projektas elektroniniu paštu išsiunčiamas derinti valdybos nariams,
kurie per 2 darbo dienas gali pateikti savo pastabas. Esant kelioms nuomonėms dėl konkrečios
protokolo vietos traktavimo, galutinį sprendimą priima Valdybos posėdžio pirmininkas.
Suderintas protokolas per 2 darbo dienas pateikiamas pasirašyti Valdybos pirmininkui.
3.7 Protokolas skelbiamas viešai STRATA tinklalapyje.
3.8 Valdybos sprendimų, susijusių su STRATA veikla, vykdymą užtikrina STRATA
direktorius.
3.9 Valdybos protokolai kartu su kita susijusia medžiaga tvarkomi ir saugomo STRATA
nustatyta vidaus tvarka.
4. VALDYBOS NARIŲ ATSKAITOMYBĖ, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
4.1 Valdyba atskaitinga STRATA savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai
institucijai.
4.2 Valdybos narių pareigas nustato STRATA įstatai, o jos narių atsakomybę už
priimtus sprendimus – Lietuvos Respublikos įstatymai.
4.3 Valdyba turi veikti STRATA naudai, laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų.
4.4 Už veiklą Valdyboje jos nariams nėra atlyginama.
4.5 Valdybos nariai savo parašais patvirtina, kad yra susipažinę su šiuo darbo
reglamentu.
4.6 Šiame reglamente nenustatyti klausimai sprendžiami Valdybos narių daugumos
sutarimu.