Posėdis vyko 2022 m. kovo 18 d. nuo 10 val. iki 12 val. „Microsoft Teams“ platformoje
Posėdžio pirmininkas – T. Davulis, Valdybos pirmininkas.
Posėdžio sekretorė – R. Jadzevičiūtė, STRATA komunikacijos specialistė.

Dalyvavo:
Valdybos nariai:
Inga Antanaitė
Alfredas Chmieliauskas
Tomas Davulis (Valdybos pirmininkas)
Giedrius Kadziauskas
Rytis Krušinskas
Darius Žeruolis

Posėdyje dalyvauja 6 iš 7 Valdybos narių. Kvorumas yra.

Kiti dalyviai:
Giedrius Viliūnas, STRATA direktorius
Giedrė Beleckienė, STRATA Paslaugų grupės vadovė
Eimutis Misiūnas, STRATA Tyrėjų grupės vadovas
Jolanta Droždz, STRATA Projektų valdymo grupės vadovė
Alina Minkevičienė, STRATA Žmogiškųjų išteklių valdymo grupės vadovė
Ramutė Plytnikienė, STRATA Finansų ir administravimo grupės vadovė
Agnė Vilkončiūtė, LR Vyriausybės kanceliarijos Strateginių kompetencijų grupės vyr. projektų vadovė

Darbotvarkė:

  1. Darbotvarkės tvirtinimas.
  2. STRATA 2021 m. veiklos ataskaita ir darbuotojų įsitraukimo tyrimas.
  3. STRATA 2022 m. metinio veiklos plano projektas.
  4. Kito Valdybos posėdžio data ir darbotvarkė.

1. SVARSTYTA. Darbotvarkės tvirtinimas.

NUTARTA. Patvirtinti posėdžio darbotvarkę.
Pritarta bendru sutarimu.

2 ir 3. SVARSTYTA. STRATA 2021 m. veiklos ataskaita ir darbuotojų įsitraukimo tyrimas bei STRATA 2022 m. metinio veiklos plano projektas.

G. Viliūnas pristatė STRATA 2021 m. veiklos ataskaitą (aplinkybes, sukėlusias iššūkių, kas pavyko ir kas nepavyko 2021 m., sėkmingus ir ribotos sėkmės darbus), darbuotojų įsitraukimo tyrimą (rezultatus ir jų palyginimą su vidurkiu, pagrindines išlaikytinas sritis ir prioritetines kryptis, siekiant stiprinti darbuotojų įsitraukimą) bei STRATA 2022 m. metinio veiklos plano projektą (pagrindinius iššūkius ir organizacijos veiklos prioritetus).

Pasisakė: G. Viliūnas, I. Antanaitė, R. Krušinskas, A. Minkevičienė, A. Vilkončiūtė, G. Beleckienė, A. Chmieliauskas, D. Žeruolis, J. Droždz, T. Davulis.

NUTARTA. Artimiausiame posėdyje grįžti prie išsamesnės diskusijos apie STRATA strateginius rodiklius, balansą tarp STRATOS inicijuojamų darbų ir darbų Vyriausybės užsakymu bei STRATA biudžeto formavimo ypatumų atsižvelgiant į būsimus finansavimo pokyčius.
Pritarta bendru sutarimu.

4. SVARSTYTA. Kito Valdybos posėdžio data ir darbotvarkė.

NUTARTA. Preliminari kito Valdybos posėdžio data – 2022 m. balandžio 22 arba 29 d. Dėl konkrečios datos ir darbotvarkės sutarti elektroniniu būdu.

 

Valdybos pirmininkas Tomas Davulis

Posėdžio sekretorė Rūta Jadzevičiūtė