Valdybos elektroninio balsavimo protokolas
2020 m. lapkričio 11 d.

Elektroninis balsavimas vyko „Microsoft Office“ platformoje nuo 8 iki 14 val.
Posėdžio pirmininkas – T. Davulis, Valdybos pirmininkas.
Posėdžio sekretorė – L. Sabulytė, STRATA komunikacijos projektų koordinatorė.
Dalyvavo:
Valdybos nariai:
Tomas Davulis (Valdybos pirmininkas)
Inga Antanaitė
Alfredas Chmieliauskas
Giedrius Kadziauskas
Rytis Krušinskas
Alminas Mačiulis
Nerijus Mačiulis
Posėdyje dalyvauja 7 iš 7 STRATA Valdybos narių. Kvorumas yra.
Kiti dalyviai:
Agnė Vilkončiūtė, LR Vyriausybės kanceliarijos Strateginių kompetencijų grupės vyr. projektų vadovė
Darbotvarkė
1. SVARSTYTA. STRATA strategijos tvirtinimas.
Valdybos nariams buvo pateiktas STRATA strategijos projektas. A. Vilkončiūtė pateikė LR Vyriausybės
kanceliarijos pasiūlymus pateiktam strategijos projektui.
T. Davulis pasiūlė balsuoti už pagal LR Vyriausybės kanceliarijos pasiūlymus pataisytą strategijos projektą.
BALSAVIMAS: 4 – už; 0 – prieš.
NUTARTA. Pritarti strategijos projektui, pakoreguotam pagal LR Vyriausybės kanceliarijos pasiūlymus, ir
teikti projektą tvirtinti STRATA dalininkui.
Valdybos pirmininkas Tomas Davulis
Posėdžio sekretorė Liucija Sabulytė