Valdybos nuotolinio posėdžio protokolas
2021 m. sausio 29 d.
Posėdis vyko 2021 m. sausio 29 d. nuo 10 iki 12 val. „Microsoft Teams“ platformoje
Posėdžio pirmininkas – T. Davulis, Valdybos pirmininkas.
Posėdžio sekretorė – L. Sabulytė, STRATA komunikacijos projektų koordinatorė.
Dalyvavo:
Valdybos nariai:
Tomas Davulis (Valdybos pirmininkas)
Inga Antanaitė
Alfredas Chmieliauskas
Giedrius Kadziauskas
Rytis Krušinskas
Nerijus Mačiulis
Darius Žeruolis (keičia Alminą Mačiulį) – nuomonę 2 klausimu pateikė raštu.
Posėdyje dalyvauja 6 iš 7 (2 klausimu 7 iš 7) STRATA Valdybos narių. Kvorumas yra.
Kiti dalyviai:
Giedrius Viliūnas, STRATA direktorius
Alina Minkevičienė, STRATA personalo vadovė
Darbotvarkė
1. Darbotvarkės tvirtinimas.
2. STRATA struktūros tvirtinimas.
3. Direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaita.
4. Kito Valdybos posėdžio darbotvarkė ir data.
1. SVARSTYTA. Darbotvarkės tvirtinimas.
T. Davulis paprašė, kad R. Krušinskas pirmininkautų Valdybos posėdžiui. R. Krušinskas sutiko
perimti posėdžio pirmininko pareigas.
G. Viliūnas pateikė informaciją apie Valdybos nario pakeitimą. 2021 m. sausio 19 d. LRV kanclerio
įsakymu Nr. V-10 A. Mačiulis buvo atšauktas iš STRATA Valdybos nario pareigų, į šias pareigas
paskirtas Ministro Pirmininko patarėjas Darius Žeruolis.
R. Krušinskas pristatė posėdžio darbotvarkę.
G. Viliūnas nurodė, kad D. Žeruolis pateikė prašymą atidėti 3 klausimą dėl direktoriaus 2020 m.

Bendru sutarimu pritarta klausimą dėl direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaitos perkelti kitam
posėdžiui. Kitų pastabų posėdžio darbotvarkei posėdžio dalyviai neturėjo.
NUTARTA. Patvirtinti posėdžio darbotvarkės projektą.
2. SVARSTYTA. STRATA struktūros tvirtinimas.
G. Viliūnas pristatė planuojamus struktūros pokyčius ir siekį su naująja struktūra pereiti prie
daugiau organizacijos matricinės struktūros ir projektinio valdymo principų. Siūloma tvirtinti
struktūrą, kurią sudarytų Centro direktoriaus pareigybė ir 6 funkciniai padaliniai: 1) paslaugų
grupė; 2) tyrėjų grupė; 3) projektų valdymo grupė; 4) techninės paramos grupė; 5) žmogiškųjų
išteklių grupė; 6) finansų ir administravimo grupė. Pristatyti padalinių tikslai ir funkcijos bei
numatomi organizaciniai procesai naujojoje struktūroje.
R. Krušinskas pristatė STRATA steigėjo nuomonę dėl STRATA struktūros. Steigėjo pateiktoje
pozicijoje nurodoma, kad „Vadovaudamiesi Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA)
įstatų 33.1 punktu informuojame, kad STRATA visuotinis dalininkų susirinkimas 2020 m. gruodžio
16 d. STRATA direktoriaus raštu Nr. D3-152 „Dėl Vyriausybės strateginės analizės centro
valdymo struktūros tvirtinimo“ pasiūlytam STRATA struktūros projektui pritaria su pastaba, kad iki
2021 m. pabaigos STRATA turi parodyti ryškią kokybinę veiklos pažangą, o taip pat veiklos ir
organizacijos perspektyvos tvarumą.“
A. Chmieliauskas nurodė, kad naujojoje struktūroje projektų valdymo grupė įgauna strateginį
vaidmenį, tačiau ši grupė nėra didelė vertinant numatomus etatus. Dėl šios priežasties gali
susidaryti situacija, kad šis padalinys nebus traktuojamas kaip lygiateisis. Todėl būtų prasminga
ieškoti būdų, kaip subalansuoti padalinių reikšmę.
G. Viliūnas nurodė, kad šio padalinio reikšmė tikrai yra itin svarbi dabartiniu organizacijos raidos
etapu, kuomet reikalinga įdiegti projektinio valdymo procesus, apibrėžti organizacijos padalinių
sąveiką. Tačiau jis netraktuojamas kaip išskirtinis. Pagal siūlomą struktūrą kiekvienos grupės
vadovas galėtų būti traktuojamas kaip direktoriaus pavaduotojas. Kita taip pat reikšminga ir
matoma išorėje grupė yra paslaugų grupė. Projektų valdymo grupėje turėtų būti daugiau negu
dabartiniai 3 darbuotojai, numatoma pagal veiklų apimtis į šį padalinį perkelti dar 2-3 darbuotojus.
I. Antanaitė nurodė, kad sprendžiant direktoriaus pavaduotojo klausimą, galėtų būti formuojama
direktoriaus patarėjo pozicija. Keltinas klausimas dėl įrodymais grįsto valdymo įgalinimo veiklos
ir šios veiklos atspindėjimo naujojoje struktūroje. Manytina, jog didesnė dalis darbuotojų turėtų
dirbti su įgalinimu ir poveikio vertinimo kompetencijų diegimu. Taip pat turėtų būti numatyta aiški
atsakomybė už šios veiklos įgyvendinimą. Teirautasi dėl „Policy Lab“ veiklos – ar nenumatoma,
jog Paslaugų grupėje būtų sukurta atskira „Policy Lab“ grupė. Taip pat atkreipiamas dėmesys į
riziką pilnai neišnaudoti analitikų sukauptos metodologinės kompetencijos, jeigu analitikai neturės
pastovios analizės temos.
G. Viliūnas nurodė, kad šiame organizacijos transformacijos etape ypač reikalinga turėti pastovią
vadovų komandą. Atsakant dėl įrodymais grįsto valdymo nurodoma, kad šiuo metu dar vyksta
diskusija su steigėju dėl šios veiklos apimčių STRATA. Paaiškėjus veiklos apimtims bus
numatomas reikalingas darbuotojų skaičius šios veiklos įgyvendinimui. „Policy Lab“ kol kas į
atskirą grupę išskirti neplanuojama dėl nedidelių grupės veiklos apimčių, tačiau išaugus grupės
veiklos apimtims atskiros grupės išskyrimas galėtų būti svarstomas. Metodologines analitikų
kompetencijas bus siekiama išlaikyti buriant kompetencijų branduolius atskirose veiklos temose.
G. Kadziauskas antrino I. Antanaitei, jog įrodymais grįsto valdymo įgalinimo komanda turėtų būti
stiprinama ir jos vieta numatoma struktūroje. Primenama, kad rengiant organizacijos strategiją

pabrėžtas STRATA proaktyvumas, siekiant sistemos įgalinimo. Tai turėtų būti atspindima ir
struktūros projekte.
G. Viliūnas nurodė, kad organizacijos viduje jaučiamas palaikymas proaktyviam STRATA
vaidmeniui siekiant įgalinti sistemą remtis įrodymais. Visgi kol kas klausimas dėl institucijos, kuri
turėtų būti atsakinga už šią veiklą, yra sprendžiamas LRV lygyje.
R. Krušinskas teiravosi ar STRATA darbuotojams buvo paaiškinta pokyčio esmė, matricinės
struktūros veikimo principai ir kaip organizacijoje buvo priimtas šis pokytis.
G. Viliūnas nurodė, kad darbuotojams numatomi pokyčiai buvo pristatyti ir paaiškinti. Be to,
organizacija jau kurį laiką judėjo link projektinio valdymo principų diegimo, todėl prie pokyčio bus
lengviau prisitaikyti. Taip pat numatoma, kad naujojoje struktūroje bus sukurtas tyrėjų grupės
vadovo etatas. Šis darbuotojas skirs dėmesį palankių sąlygų dirbti ir tobulėti analitikams kūrimui.
Taip pat nurodyta, kad neseniai atliktas vidinės komunikacijos tyrimas parodė, kad dauguma
darbuotojų jaučiasi komfortiškai.
A. Chmieliauskas teigė, kad matricinės struktūros elementų įgyvendinimas yra kompleksinis
procesas, todėl labai svarbu užtikrinti tinkamą motyvacinę sistemą.
G. Viliūnas teigė, kad pereinant prie naujos struktūros planuojama atnaujinti tiek pareigybių
sąrašą, tiek atlyginimo ir skatinimo tvarką. Pastebima, kad perėjimas prie naujos struktūros turi
savų rizikų, tačiau siekiama jas valdyti aprašant numatomus procesus, o pati naujoji struktūra yra
inovatyvi ir potencialiai galėtų tapti pavyzdžių viešajame sektoriuje.
R. Krušinskas pasiūlė balsuoti dėl naujo STRATA struktūros tvirtinimo.
Už – 7 (įskaičiuojant D. Žeruolio raštu pateiktą nuomonę); Prieš – 0; Susilaikė – 0.
NUTARTA. Patvirtinti naują STRATA struktūrą, kurią sudarys Centro direktorius ir šeši padaliniai:
1) paslaugų grupė; 2) tyrėjų grupė; 3) projektų valdymo grupė; 4) techninės paramos grupė; 5)
žmogiškųjų išteklių grupė; 6) finansų ir administravimo grupė.
G. Viliūnas paprašė nustatyti sprendimo įsigaliojimo datą. Pasiūlyta, kad naujoji struktūra pradėtų
veikti nuo kovo 1 d.
Bendru sutarimu pritarta, kad nauja struktūra įsigaliotų nuo kovo 1 d.
3. SVARSTYTA. Kito Valdybos posėdžio data ir darbotvarkė.
R. Krušinskas pasiūlė sutarti kito posėdžio datą ir darbotvarkę.
G. Viliūnas paprašė kitame Valdybos posėdyje svarstyti šiuos klausimus: 1. Centro pareigybių
sąrašas, darbuotojų apmokėjimo ir skatinimo tvarka; 2. 2020 m. metinių finansinių ataskaitų
rinkinys ir metinė Centro veiklos ataskaita; 3. Direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaita ir pasiūlymai
dėl 2021 m. veiklos užduočių; 4. 2021 m. veiklos plano projektas ir pajamų ir išlaidų sąmata; 5.
2020-2021 m. vykdomi strateginiai projektai. Atkreiptas dėmesys, kad nepatvirtinus pareigybių
sąrašo ir darbuotojų apmokėjimo ir skatinimo tvarkos naujoji struktūra negali pradėti veikti.
Teisiškai privaloma apsvarstyti ir Centro praėjusių metų veiklos bei finansines ataskaitas, naujų
veiklos planų projektus ir pateikti siūlymus dėl Centro vadovo veiklos užduočių.
I. Antanaitė siūlo pareigybių sąrašą ir darbuotojų apmokėjimo ir skatinimo tvarką bei strateginius
organizacijos darbus 2021 m. apsvarstyti neformaliame Valdybos posėdyje.

A. Chmieliauskas siūlo vasario 12 d. organizuoti formalų valdybos posėdį, kadangi tokio posėdžio
poreikis yra akivaizdus.
R. Krušinskas siūlo oficialų posėdį organizuoti vasario 26 d. 10–12 val. formalų posėdį. Vasario
12 d. siūloma organizuoti neformalią Valdybos diskusiją.
G. Viliūnas informuoja, kad steigėjo atstovas D. Žeruolis vasario mėn. bus labai užimtas su LRV
programos nuostatų įgyvendinimo plano rengimo darbais, ir prašo, kad Valdybos pirmininkas su
juo tiesiogiai aptartų tolesnių Valdybos posėdžių organizavimo aplinkybes.
NUTARTA.
1. Kitą Valdybos posėdį organizuoti vasario 26 d. 10–12 val. Posėdyje svarstyti šiuos
klausimus: 1. Centro pareigybių sąrašas, darbuotojų apmokėjimo ir skatinimo tvarka; 2.
2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir metinė Centro veiklos ataskaita; 3.
Direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaita ir pasiūlymai dėl 2021 m. veiklos užduočių; 4. 2021
m. veiklos plano projektas ir pajamų ir išlaidų sąmata; 5. 2020-2021 m. vykdomi
strateginiai projektai.
2. Vasario 12 d. 10-12 val. organizuoti neformalią valdybos diskusiją vasario 26 d. posėdžio
klausimais.
3. Valdybos pirmininkui tiesiogiai aptarti tolesnį Valdybos veiklos organizavimą su steigėjo
atstovu Dariumi Žeruoliu.
Valdybos pirmininkas Tomas Davulis
Posėdžio sekretorė Liucija Sabulytė