Valdybos nuotolinio posėdžio protokolas
2021 m. vasario 26 d.
Posėdis vyko 2021 m. vasario 26 d. nuo 13 iki 14 val. „Microsoft Teams“ platformoje
Posėdžio pirmininkas – T. Davulis, Valdybos pirmininkas.
Posėdžio sekretorė – G. Petkevičienė, STRATA biuro administratorė.
Dalyvavo:
Valdybos nariai:
Tomas Davulis (Valdybos pirmininkas)
Rytis Krušinskas
Inga Antanaitė – nuomonę pateikė raštu
Nerijus Mačiulis – nuomonę pateikė raštu.
Darius Žeruolis
Diskusijoje dalyvauja 5 iš 7 STRATA Valdybos narių. Kvorumas yra.
Kiti dalyviai:
Giedrius Viliūnas, STRATA direktorius
Agnė Vilkončiūtė, LR Vyriausybės kanceliarijos Strateginių kompetencijų grupės vyr. projektų vadovė
Darbotvarkė
1. Darbotvarkės tvirtinimas.
2. Dėl STRATA darbo apmokėjimo sistemos tvirtinimo.
3. Kito Valdybos posėdžio darbotvarkė ir data.
1. SVARSTYTA. Darbotvarkės tvirtinimas.
T. Davulis pristatė posėdžio darbotvarkę.
NUTARTA. Patvirtinti posėdžio darbotvarkę.
2. SVARSTYTA. Dėl STRATA darbo apmokėjimo sistemos tvirtinimo.
T. Davulis pradėjo posėdį ir teiravosi D. Žeruolio apie dalininko nuomonę dėl tvirtinamo darbo apmokėjimo

D. Žeruolis atsakė, kad dokumentas buvo peržiūrėtas ir jam dalininkas pritaria. Nors darbo apmokėjimo
sistema patvirtinta, tačiau lieka nerimas dėl STRATA darbo užmokesčio konkurencingumo išorėje,
manoma, kad dėl šios priežasties bus sudėtinga išlaikyti darbuotoją organizacijoje.
T. Davulis papildė D. Žeruolį ir akcentavo, kad organizacijai yra būtinas adekvatus finansavimas. Mano,
kad reikėtų ieškoti būdų kaip naikinti projektinius uždarbiavimus, nes tai nesudaro tvaraus pagrindo darbo
apmokėjimo sistemai.
R. Krušinskas paantrino kolegoms dėl projektinio finansavimo. Teigė, jog organizacijos nepriklausomumui
užtikrinti reikalingas stabilus finansavimo šaltinis. Kryptingai dirbant labai svarbu nustatyti, kokio dydžio
finansavimo reikia, jog lėšos būtų efektyviau panaudojamos. Papildė, kad ne projektų įgyvendinimas turėtų
būti pagrindinis organizacijos darbas ir rūpestis, bet strateginių tikslų siekimas, kurie yra numatyti
vyriausybės programoje. Teiravosi organizacijos vadovo, kokia argumentacija dėl tvirtinti teikiamame darbo
apmokėjimo sistemos variante padarytų kiekybinių rodiklių pokyčių, dėl kurių atsirado didesnė kintama
dalis.
G. Viliūnas pritarė valdybos nariams dėl darbo užmokesčio sistemos, jog ji yra kompromisinė ir šie keitimai
daromi dėl atnaujinamos struktūros. O struktūra pakeičiama dėl to, jog norima išeiti iš sektorinio
organizacijos pobūdžio, kuris netinka veikloms pagal naują mandatą ir strategiją, t. y. tarnauti vyriausybei
ir nesiriboti sektorinėmis funkcijomis. Papildė, kad padaryti kaip kurie keitimai, kurie jau buvo pribrendę ir
nesusiję su struktūra, tačiau iš principo buvo vedami paskui struktūrą. Organizacijos konkurencingumas
bei tikslų įgyvendinimas – visa tai išlieka organizacijos iššūkiu. Pabrėžė, kad šiandienos sprendimu
baigiama STRATA restruktūrizacija. Akcentavo, kad struktūra ir apmokėjimo sistema – nėra galutinis
sprendimas ir tai bus tobulinama. Atsakė į R. Krušinsko klausimą ir pristatė bei pakomentavo tvarkos
dokumento pakeitimus. Po įvykusios ankstesnės valdyboje diskusijos ir išklausius Darbo tarybos nuomonę,
buvo atsižvelgta ir atsirado trys pakeitimai, kurie svarbūs bei kuriuos reikėtų aprobuoti priimant galutinį
valdybos sprendimą. 1) buvo sumažintas darbuotojų vidinės karjeros laiko slenkstis dėl perkėlimo į
aukštesnio lygio pareigas (iš 3 m. pakeista į 2 m.); 2) taip pat atsižvelgta į Darbo tarybos ir valdybos
nuomonę dėl tarnybinės nuobaudos, darbo pareigų pažeidimo įtakos darbuotojo karjerai galiojimo laiko (iš
24 mėn. pakeista į 12 mėn.); 3) koreguota darbuotojų ir vadovų papildoma darbo užmokesčio dalis (iš 20
proc. atitinkamai pakeista į 30 proc. ir 50 proc.). Sprendimas sumodeliuotas pagal kanclerės patvirtintą
direktoriaus kintamosios darbo užmokesčio dalies nustatymo tvarką, kuri buvo valdybos nariams atsiųsta
praeitai diskusijai. Šioje tvarkoje numatyta, jog direktoriui skiriama iki 50 proc. priedas. Per pastaruosius
metus tipiškai buvo skiriama nuo 20 proc. iki 30 proc. priedas. Šį dydį buvo nuspręsta pritaikyti ir
pavaduotojo lygmenyje arba šiuo atveju – grupių vadovų lygmenyje esantiems darbuotojams.
Suformuojamas principas, kad visi vadovai, t. y. direktorius ir jo komanda, iš esmės būtų skatinami tuo
pačiu principu. Taip suformuojama stipri paskata įgyvendinti organizacijos tikslus. Tuo pačiu sudaromos
prielaidos išlaikyti vadovų darbo užmokesčio skirtumą nuo pavaldžių darbuotojų dėl kurio buvo diskutuota

valdybos diskusijoje prieš dvi savaites. Darbuotojams, kad skatinimo sistemos skirtumas nebūtų didelis,
papildomo darbo užmokesčio dalis koreguojama iš 20 proc. į 30 proc.
R. Krušinskas teiravosi, ar šis ribų praplėtimas turi tvarų lėšų šaltinį. Kadangi ankstesniuose posėdžiuose
organizacijos atstovų buvo paminėta, kad organizacija turi sukaupusi tam tikrą rezervą, todėl teiraujamasi,
kaip organizacijos vadovas mato ar numatyti didesni priedai būtų finansuojami iš einamųjų metų lėšų ar iš
anksčiau sukauptų išteklių.
G. Viliūnas atsakė, kad yra apskaičiuota, jog maksimalių priedų visiems darbuotojams šiuo metu
organizacija skirti nėra pajėgi, tačiau yra numatyta, kad priedai bus taikomi lanksčiai pagal organizacijos
finansines galimybes ir darbuotojų veiklos rezultatus. O kalbant apie finansines galimybes – lėšų rezervas,
yra iš neišnaudoto projektinio finansavimo, kuriuo visiškai laisvai disponuoti negalima. Finansavimo
filosofija yra tokia, kad biudžetinis finansavimas visų pirma skiriamas organizacijos veiklos tęstinumo
užtikrinimui, t. y. išlaidoms kurių negalima finansuoti iš projektų lėšų. Akcentavo, kad iš biudžeto lėšų
organizacija nepajėgi mokėti maksimalių priedų, tačiau jei dalį iš vadovų pareigybių finansuosime pilnai
arba iš dalies esamų šiuo momentu projektinių resursų, tai iki 2023 m. priedams lėšų pakaks.
D. Žeruolis teiravosi dėl organizacijos suplanuotų darbų organizavimo, darbuotojų funkcijų priskyrimo prie
numatytų darbų, bei darbų įkainių. Pageidautų kito posėdžio metu išgirsti sistemos atspindį darbo plane bei
organizacijos atliekamų darbų įkainius.
G. Viliūnas atsakė, kad yra skaičiuojami ir įvertinami organizacijos darbų įkainiai. Daug investuota į procesų
aprašus pagal naują struktūrą ir aiškiai išskirta darbo arba projekto inicijavimo stadija iš kelių žingsnių, kurie
apima trilypio tikslo suformulavimą, t. y. apimtis, terminai ir biudžetas. Pritarė, kad tai bus kito posėdžio
objektas.
T. Davulis pasiūlė balsuoti dėl STRATA darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos tvirtinimo.
G. Viliūnas paprašė, kad valdyba priimtų tikslų sprendimą dėl sistemos įsigaliojimo. Papildė, kad reikalinga
korekcija kelioms pareigybėms numatyti vėlyvesnį įsigaliojimą. Prašoma, kad STRATA darbo apmokėjimo
ir skatinimo tvarka įsigaliotų nuo kovo 1 d., išskyrus STRATA darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarkos priede
Nr. 1 pažymėtoms pareigybėms ir joms nustatytiems baziniams darbo užmokesčio dydžiams. STRATA
darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarkos priede Nr. 1 pažymėtų pareigybių ir joms nustatytų bazinių darbo
užmokesčio dydžių įsigaliojimo data 2021 m. balandžio 1 d., iki 2021 m. balandžio 1 d. pažymėtoms
pareigybėms lieka galioti MOSTA direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-13 „Dėl Mokslo ir studijų
stebėsenos ir analizės centro darbo apmokėjimo sistemos pakeitimo“ patvirtintame 1 priede nustatyti
baziniai darbo užmokesčio dydžiai.
Už – 5 (įskaičiuojant I. Antanaitės ir N. Mačiulio raštu pateiktą nuomonę); Prieš – 0; Susilaikė – 0.
NUTARTA. Patvirtinti naują STRATA darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą.

Bendru sutarimu pritarta, kad nauja darbuotojų darbo užmokesčio sistema įsigaliotų nuo kovo 1 d., o
sistemos priede Nr. 1 pažymėtų pareigybių – įsigaliotų nuo balandžio 1 d.
3. SVARSTYTA. Kito Valdybos posėdžio darbotvarkė ir data.
G. Viliūnas pristatė kito Valdybos posėdžio tvirtinimo sąrašą: 1) 2020 m. veiklos ataskaita ir 2020 m.
finansinių ataskaitų rinkinį; 2) Direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaita; 3) Siūlymai dėl STRATA veiklos plano;
4) Siūlymai dėl direktoriaus 2021 m. veiklos užduočių; 5) Strateginiai projektai.
NUTARTA. Kitą Valdybos posėdį organizuoti kovo 12 d. (penktadienį) nuo 11 val. Posėdyje svarstyti šiuos
klausimus: 1) 2020 m. veiklos ataskaita ir 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinį; 2) Direktoriaus 2020 m.
veiklos ataskaita; 3) Siūlymai dėl STRATA veiklos plano; 4) Siūlymai dėl direktoriaus 2021 m. veiklos
užduočių; 5) Strateginiai projektai.
Valdybos pirmininkas Tomas Davulis
Posėdžio sekretorė Gedita Petkevičienė