Valdybos nuotolinio posėdžio protokolas
2021 m. kovo 12 d.
Posėdis vyko 2021 m. kovo 12 d. nuo 11 val. iki 13 val. „Microsoft Teams“ platformoje.
Posėdžio pirmininkas – T. Davulis, Valdybos pirmininkas.
Posėdžio sekretorė – G. Petkevičienė, STRATA biuro administratorė.
Dalyvavo:
Valdybos nariai:
Tomas Davulis (Valdybos pirmininkas)
Rytis Krušinskas
Inga Antanaitė
Nerijus Mačiulis
Darius Žeruolis
Alfredas Chmieliauskas
Giedrius Kadziauskas
Posėdyje dalyvauja visi STRATA Valdybos nariai. Kvorumas yra.
Kiti dalyviai:
Giedrius Viliūnas, STRATA direktorius
Agnė Vilkončiūtė, LR Vyriausybės kanceliarijos Strateginių kompetencijų grupės vyr. projektų vadovė
Darbotvarkė:
1. Darbotvarkės tvirtinimas.
2. 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimas.
3. Direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaitos ir 2021 m. veiklos užduočių tvirtinimas.
4. 2021 m. veiklos plano tvirtinimas.
5. Dėl 2020–2021 m. strateginių projektų.

1. SVARSTYTA. Darbotvarkės tvirtinimas.
T. Davulis pristatė posėdžio darbotvarkę.
G. Viliūnas pastebi, kad 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys ir veiklos ataskaita bei direktoriaus 2020 m.
veiklos ataskaita yra glaudžiai susijusios. Dėl to siūlo 2 ir 3 darbotvarkės klausimus svarstyti kompleksiškai.
T. Davulis siūlo 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą svarstyti kartu su direktoriaus 2020
m. veiklos ataskaita, o direktoriaus 2021 m. veiklos užduotis – kartu su 2021 m. veiklos planu.
NUTARTA. Patvirtinti posėdžio darbotvarkę, 2020 ir 2021 m. dokumentus svarstant atskirai.
Pritarta bendru sutarimu.
2 ir 3. SVARSTYTA. 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos bei
direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas.
T. Davulis pakviečia G. Viliūną pristatyti STRATA 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinį.
G. Viliūnas nurodo, kad 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys buvo parengtas nepažeidžiant LR teisės aktų
reikalavimų: kas ketvirtį LR Vyriausybės kanceliarijai buvo teikiamos finansinės ataskaitos, todėl siūlo
posėdžio metu rinkinio nedetalizuoti.
R. Krušinskas, iš anksto susipažinęs su 2020 m. finansinių ataskaitų rinkiniu, pritaria, kad finansinės
ataskaitos atitinka teisės aktų reikalavimus, todėl jų tvirtinimas yra simbolinis.
T. Davulis taip pat siūlo atskirai nenagrinėti 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio.
Pritarta bendru sutarimu.
T. Davulis pakviečia G. Viliūną pristatyti STRATA 2020 m. veiklos ataskaitą ir direktoriaus veiklos ataskaitą.
G. Kadziauskas, komentuodamas 2020 m. STRATA veiklos ataskaitą. pastebi, kad labai svarbus aspektas
yra tyrimų panaudojamumas. Atkreiptas dėmesys, kad šis rodiklis minimas tik ataskaitos pradžioje , o toliau
apie tai nekalbama. Siūlyta matuoti, ar tyrimai turėjo poveikį sprendimams, kartu ir apsvarstyti, kas yra
sėkmė vienos rūšies analitiniam produktui ir kas yra sėkmė kitos rūšies analitiniam produktui. Taip pat
pažymėta, kad ataskaitos pradžioje būtų naudinga įterpti santrauką.
I. Antanaitė taip pat atkreipia dėmesį, kad tyrimų panaudojamumas ataskaitoje mažai aprašytas. Siūlyta
aiškiau apsibrėžti, kas yra panaudojamumas. Pridurta, kad ataskaitoje norėtųsi matyti ne tik pozityvius
rezultatus, bet ir tai, kas nebūtinai pavyko. Pastebėta, kad visi STRATOS darbai, kurie aktualūs LR
Vyriausybei, turėtų atsidurti veiklos plane.
R. Krušinskas pritaria, kad rezultatų panaudojamumo rodiklis yra svarbus. Pastebėta, kad tik 68 proc.
darbuotojų mano, kad jų darbas yra prasmingas. Akcentuota, kad toks rodiklis kelia nerimą. Pasiteirauta
dėl darbo užmokesčio išlaidų pokyčių per ataskaitinius metus.
D. Žeruolis pastebi, kad kai kurios 2020 m. direktoriui keltos užduotys buvo pernelyg smulkmeniškos.
Pasigesta daugiau lyderių, kurie vestų organizaciją į priekį. Komentuodamas apie tyrimų panaudojamumo
aspektą, D. Žeruolis mini, kad tyrimai netolygūs, todėl ateityje siūlo juos klasifikuoti pagal sudėtingumą.

Siūlyta, kad panaudojamumas ateityje galėtų būti įvardijamas kaip patarimas. Pavyzdžiui, kiek patarimų
STRATA davė LR Vyriausybei.
N. Mačiulis siūlo rezultatus aktyviau viešinti. Manoma, kad tai padėtų paskatinti sprendimų priėmėjus labiau
naudoti STRATA tyrimus.
T. Davulis taip pat akcentavo organizacijos išorinio matomumo svarbą.
A. Chmieliauskas sutiko, kad klausimas dėl panaudojamumo nėra pilnai atsakytas. Priminta, kad senoji LR
Vyriausybė laikėsi pozicijos, kad STRATA neturėtų plačiai viešintis.
NUTARTA. 1) Patvirtinti 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą; 2) Patvirtinti direktoriaus
2020 m. veiklos ataskaitą.
Pritarta bendru sutarimu.

3 ir 4. SVARSTYTA. 2021 m. veiklos plano ir direktoriaus 2021 m. veiklos užduočių
tvirtinimas.
T. Davulis pakviečia G. Viliūną pristatyti 2021 m. veiklos planą ir direktoriaus 2021 m. veiklos užduotis.
G. Viliūnas pažymi, kad tai yra pirminis 2021 m. veiklos plano pristatymas. Veiklos planas struktūruotas,
remiantis organizacijos strategija. Svarstant dėl direktoriaus veiklos užduočių, pažymėta, kad jų norėtųsi
stambesnių nei praėjusiais metais.
I. Antanaitė, komentuodama dėl užduočių pobūdžio, priminė, kad dar strategijoj buvo sutarta, jog STRATA
veikia dviem pagrindinėmis kryptimis: tiek generuoja įrodymus, tiek koordinuoja ir stiprina įrodymais grįsto
valdymo sistemą. Pabrėžta, kad STRATA neturėtų dalyvauti viešosios politikos formavime. Pasiūlyta kitam
valdybos posėdžiui parengti kriterijus, pagal kuriuos turėtų būti formuojama STRATA veikla ateityje.
D. Žeruolis prašė skirti daugiau laiko išsamesniam susipažinimui su 2021 m. veiklos planu. Siūlyta, planą
rengti dviem metams.
G. Viliūnas sutiko, kad dviejų metų veiklos planas būtų labai geras sprendimas.
NUTARTA. Klausimo svarstymą pratęsti kito posėdžio metu.
5. SVARSTYTA. Dėl 2020–2021 m. strateginių projektų.
NUTARTA. Klausimą svarstyti kito posėdžio metu.
6. SVARSTYTA. Kito Valdybos posėdžio data ir darbotvarkė.
NUTARTA. Kito posėdžio datą ir darbotvarkę nutarta suderinti elektroniniu būdu.

Valdybos pirmininkas Tomas Davulis
Posėdžio sekretorė Gedita Petkevičienė