Valdybos nuotolinio posėdžio protokolas
2021 m. gegužės 7 d.
Posėdis vyko 2021 m. gegužės 7 d. nuo 10 val. iki 12 val. „Microsoft Teams“ platformoje.
Posėdžio pirmininkas – T. Davulis, Valdybos pirmininkas.
Posėdžio sekretorė – G. Petkevičienė, STRATA biuro administratorė.
Dalyvavo:
Valdybos nariai:
Tomas Davulis (Valdybos pirmininkas)
Rytis Krušinskas
Inga Antanaitė
Nerijus Mačiulis
Darius Žeruolis
Alfredas Chmieliauskas
Giedrius Kadziauskas
Posėdyje dalyvauja visi STRATA Valdybos nariai. Kvorumas yra.
Kiti dalyviai:
Giedrius Viliūnas, STRATA direktorius
Agnė Vilkončiūtė, LR Vyriausybės kanceliarijos Strateginių kompetencijų grupės vyr. projektų vadovė
Darbotvarkė:
1. Darbotvarkės tvirtinimas.
2. 2021 m. veiklos planas (galutinis projektas).
3. 2020-2021 m. strateginiai projektai (atidėtas klausimas).
4. STRATA atliekamų darbų kokybės standartas (LRVK prašymu).
5. Kito Valdybos posėdžio data ir darbotvarkė.

1. SVARSTYTA. Darbotvarkės tvirtinimas.
T. Davulis pristatė posėdžio darbotvarkę.
NUTARTA. Patvirtinti posėdžio darbotvarkę.
Pritarta bendru sutarimu.
2. SVARSTYTA. 2021 m. veiklos planas (galutinis projektas).
T. Davulis pakviečia G. Viliūną pristatyti STRATA 2021 m. veiklos planą (galutinį projektą).
G. Viliūnas pristato STRATA 2021 m. veiklos planą (galutinį projektą). Pabrėžta, kad veiklos planas jau
buvo svarstytas ir, atsižvelgiant į anksčiau išsakytas pastabas, keli smulkūs redakciniai pakeitimai jau atlikti
(2021 m. veiklos planas pridedamas).
D. Žeruolis, komentuodamas pristatytą planą, pridūrė, kad veiklos planas apima ne tik 2021 metus, bet ir
2022 bei 2023-iuosius. Pabrėžta, kad dėl vyriausybių kaitų 2021 m. veiklos plano tvirtinimas šiek tiek
vėluoja. Priminta, kad LR Vyriausybė maždaug prieš porą savaičių patvirtino strateginio valdymo metodiką,
ir turėtų atsirasti bendras strateginis planavimas. Pažymėta, kad dalį įrodymų galėtų generuoti ir pačios
ministerijos.
I. Antanaitė pastebėjo, kad vertinant plano apimtis, matyti, kad įrodymų poreikis ministerijoms didėja.
Apimtys didelės, bet pasigesta strategiškumo. Neaišku, kaip planas susijęs su LR Vyriausybės prioritetais.
Kyla klausimų dėl pačio plano rengimo proceso – iniciatyva turėtų būti rodoma tiek iš STRATA, tiek iš LRVK
pusės. Pasiūlyta išeiti iš sektorinių darbų lauko. Taip pat pažymėta, kad norint STRATA pilnai transformuoti,
reikėtų peržiūrėti senus darbus. Darbų atrankos kriterijai turėtų būti aiškiau apibrėžti. STRATA neturėtų už
ministerijas atlikti tų darbų, kuriuos ministerijos turėtų atlikti pačios.
A. Vilkončiūtė atkreipė dėmesį, kad metinis STRATA veiklos planas buvo derinamas su LR Vyriausybės
programa, plano rengime intensyviai dalyvavo ir LRVK ir STRATA, buvo išklausytas ministerijų poreikis.
MVP pagrindinius darbus sudaro VPNĮP analitiniai darbai, NŽISK analitiniai poreikiai, tęstiniai STRATA
darbai.
G. Kadziauskas pritarė I. Antanaitės nuomonei, kad STRATA atlieka daug sektorinių darbų, kurių neturėtų
daryti.
R. Krušinskas pritarė valdybos narių pozicijai, kad planas pakankamai detalus. Pasigesta plano
suderinamumo atskleidimo su organizacijos finansinėmis galimybėmis, vidiniais pajėgumais. Akcentuota,
kad rutininiai darbai turėtų būti atskirti nuo strateginių darbų. Taip pat plane pasigesta siekio didinti
organizacijos ir jos ekspertų viešą matomumą.
I. Antanaitė pridūrė, kad organizacijos kompetencija auga, kai atliekami sudėtingesni darbai. Ateities
planavimo iniciatyvos turėtų imtis STRATA kartu su LRVK.
D. Žeruolis pažymėjo, kad plano rengime dalyvavo tiek ministerijų viceministrai, tiek kiti valstybės
tarnautojai. Akcentuota, kad neturint patirties sektoriniu lygmeniu, būtų sudėtinga patarti horizontaliu, tarpsektoriniu lygmeniu. Atkreiptas dėmesys, kad tęstiniai darbai neturėtų būti nutraukti, nes šiuo metu jų
nėra kam perduoti. Tačiau pritarta, kad STRATA turėtų veikti tarpsektoriniu strateginiu lygmeniu.
I. Antanaitė domėjosi, koks STRATA vaidmuo bus naujų agentūrų kūrimo kontekste.
A. Vilkončiūtė paaiškino, kad šis planas tvirtinamas LRV kanclerio įsakymu, papildomų dokumentų Valdyba
teikti neprivalo.
D. Žeruolis pridūrė, kad laukiami pasiūlymai dėl darbų 2022–2023 m.
T. Davulis paaiškino, kad šiuo atveju galimi trys sprendimų variantai:
• priimti metinį veiklos planą ir neteikti jokių pasiūlymų;
• teikti bendro pobūdžio pasiūlymus;
• teikti labai konkrečius pasiūlymus dėl konkrečių plano dalių.
N. Mačiulis akcentavo, kad jau beveik metų vidurys ir nėra tikslinga teikti konkrečius pasiūlymus planui.
A. Chmieliauskas pritarė valdybos narių pozicijai, kad STRATA keičiasi teisinga kryptimi.
T. Davulis pasiūlė baigti diskusiją antru darbotvarkės klausimu.
NUTARTA. Baigti diskusiją antru darbotvarkės klausimu.
Pritarta bendru sutarimu.
3. SVARSTYTA. 2020–2021 m. strateginiai projektai (atidėtas klausimas).
T. Davulis pakviečia G. Viliūną pristatyti STRATA 2020–2021 m. strateginius projektus. G. Viliūnas pristato
STRATA 2020–2021 m. strateginius projektus.
T. Davulis sureaguodamas pažymi, kad dabartinė strateginių projektų būklė Valdybą tenkina. Pasiūloma
baigti svarstyti šį klausimą.
NUTARTA. Baigti diskusiją trečiu darbotvarkės klausimu.
Pritarta bendru sutarimu.
4. SVARSTYTA. STRATA atliekamų darbų kokybės standartas (LRVK prašymu).
T. Davulis pakviečia D. Žeruolį pristatyti STRATA atliekamų darbų kokybės standartą.
D. Žeruolis pristato STRATA atliekamų darbų kokybės standartą.
R. Krušinskas dokumentui pritarė, replikavo, kad dėl STRATA rezultatų kokybės neturi kilti abejonių. Buvo
atkreiptas dėmesys į tai, kad dokumente galėtų būti aiškiau nusakoma, „kas“ (užsakovas, STRATA ar
bendru fiksuotu susitarimu) formuluoja aktualaus tyrimo uždavinius ir klausimus, kadangi pagal tai vėliau
gali būti vertinama ir visos ataskaitos rezultatų kokybė.
G. Viliūnas sakė dėl šio dokumento dar turėsiantis pastabų. Nurodyta, kad šis dokumentas dubliuojasi su
STRATA vidiniais dokumentais.
D. Žeruolis prašė pastabomis ir siūlymais pasidalinti atskirai.
NUTARTA. Baigti diskusiją ketvirtu darbotvarkės klausimu.
Pritarta bendru sutarimu.

5. SVARSTYTA. Kito Valdybos posėdžio data ir darbotvarkė.
NUTARTA. Kito valdybos posėdžio data numatoma 2021-06-18.
Kiti klausimai
G. Kadziauskas informavo, kad kaip ekspertas yra kviečiamas prisidėti prie STRATA kartu su EBPO
įgyvendinamo projekto „Įrodymais grįstos politikos formavimas ir politikos vertinimas Vyriausybės centre“.
Jis prisidėtų rengiant galutines rekomendacijas. Žadėta užpildyti deklaraciją dėl galimo interesų konflikto.
Valdybos pirmininkas Tomas Davulis
Posėdžio sekretorė Gedita Petkevičienė