Valdybos išvažiuojamojo posėdžio Nr. 15 protokolas
2021 m. spalio 15 d.
Posėdis vyko 2021 m. spalio 15 d. nuo 9 val. iki 12 val.
Posėdžio pirmininkas – T. Davulis, Valdybos pirmininkas.
Posėdžio sekretorė – R. Jadzevičiūtė, STRATA komunikacijos vadybininkė.
Dalyvavo:
Valdybos nariai:
Tomas Davulis (Valdybos pirmininkas)
Rytis Krušinskas
Inga Antanaitė
Darius Žeruolis
Alfredas Chmieliauskas
Giedrius Kadziauskas
Nerijus Mačiulis
Posėdyje dalyvauja 7 iš 7 Valdybos narių. Kvorumas yra.
Kiti dalyviai:
Daiva Žaromskytė-Rastenė, LR Vyriausybės kanceliarijos Strateginių kompetencijų grupės vadovė
Agnė Vilkončiūtė, LR Vyriausybės kanceliarijos Strateginių kompetencijų grupės vyr. projektų vadovė
Giedrius Viliūnas, STRATA direktorius
Giedrė Beleckienė, STRATA Paslaugų grupės vadovė
Eimutis Misiūnas, STRATA Tyrėjų grupės vadovas
Jolanta Droždz, STRATA Projektų valdymo grupės vadovė
Alina Minkevičienė, STRATA Žmogiškųjų išteklių grupės vadovė
Ramutė Plytnikienė, STRATA Finansų ir administravimo grupės vadovė

Sigita Trainauskienė, STRATA vyriausioji politikos analitikė, Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050”
projekto vadovė
Darbotvarkė:
1. Darbotvarkės tvirtinimas.
2. Strategijos įgyvendinimo ataskaita (2021 I-III ketv.)
3. Projekto „Įrodymais grįsto valdymo kompetencijų centro įkūrimas“ įgyvendinimas ir pakeitimai
4. Dėl STRATA darbo apmokėjimo ir skatinimo sistemos pakeitimo
5. Strateginiai klausimai:
5.1. Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ rengimas
5.2. EBPO projekto „Įrodymais grįstos politikos formavimas ir politikos vertinimas Vyriausybės
centre“ STRATA liečiančių išvadų ir rekomendacijų aptarimas
6. Kito Valdybos posėdžio data ir darbotvarkė.
1. SVARSTYTA. Darbotvarkės tvirtinimas.
NUTARTA. Patvirtinti posėdžio darbotvarkę.
Pritarta bendru sutarimu.
2. SVARSTYTA. Strategijos įgyvendinimo ataskaita (2021 I-III ketv.).
G. Viliūnas pristatė Strategijos įgyvendinimo ataskaitą.
Pasisakė: D. Žeruolis, D. Žaromskytė-Rastenė, R. Krušinskas, A. Minkevičienė, A. Vilkončiūtė, A,
Chmieliauskas, R. Krušinskas, J. Droždz, G. Kadziauskas, I. Antanaitė, G. Beleckienė.
NUTARTA. Pritarti Strategijos įgyvendinimo ataskaitai už 2021 m. III-IV ketv. ir diskusiją dėl išsakytų
pastabų pratęsti ateityje.
Pritarta bendru sutarimu.
3. SVARSTYTA. Projekto „Įrodymais grįsto valdymo kompetencijų centro įkūrimas“
įgyvendinimas ir pakeitimai.
G. Viliūnas pristatė projekto „Įrodymais grįsto valdymo kompetencijų centro įkūrimas“ įgyvendinimo
pažangą ir pakeitimus, įsigaliojusius nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Pasisakė: I. Antanaitė, D. Žeruolis, G. Kadziauskas, R. Krušinskas, A. Cmieliauskas.
NUTARTA. Priimti žiniai informaciją apie Projekto įgyvendinimą ir ateityje pratęsti diskusiją dėl sutaupytų
lėšų panaudojimo.
Pritarta bendru sutarimu.
4. SVARSTYTA. Dėl STRATA darbo apmokėjimo ir skatinimo sistemos pakeitimo.
G. Viliūnas pristatė siūlomus STRATA darbo apmokėjimo ir skatinimo sistemos pakeitimus.
Valdybos nariai ir kiti posėdžio dalyviai pastabų neišsakė.
NUTARTA. Pritarti STRATA darbo apmokėjimo ir skatinimo sistemos pakeitimams.
Pritarta bendru sutarimu.
5. SVARSTYTA. Strateginiai klausimai:
5.1. Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ rengimas.
D. Žeruolis pristatė strategijos „Lietuva 2050“ rengimo pažangą ir STRATA vaidmenį jos rengimo procese.
Pasisakė: S. Trainauskienė, G. Viliūnas.
NUTARTA. Priimti žiniai informaciją apie valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ rengimo pažangą
ir STRATA vaidmenį jos rengimo procese, grįžti prie išsamesnės diskusijos vėliau.
Pritarta bendru sutarimu.
5.2. EBPO projekto „Įrodymais grįstos politikos formavimas ir politikos vertinimas
Vyriausybės centre“ STRATA liečiančių išvadų ir rekomendacijų aptarimas.
G. Viliūnas pakomentavo Projekto baigiamojo etapo būklę ir jo įgyvendinimo naudą STRATAI.
Pasisakė: G. Kadziauskas, I. Antanaitė, D. Žaromskytė-Rastenė, D. Žeruolis, R. Krušinskas.
NUTARTA. Kitame Valdybos posėdyje atskirai aptarti Projekto išvadas ir rekomendacijas, skirtas STRATA
valdybai.
Pritarta bendru sutarimu.
6. SVARSTYTA. Kito Valdybos posėdžio data ir darbotvarkė.

G. Viliūnas pasiūlė kitame posėdyje svarstyti STRATA 2022 m. metinio veiklos plano projektą. Posėdį
surengti gruodžio 17 d.
NUTARTA. Preliminari kito Valdybos posėdžio data – 2021 m. gruodžio 17 d. Dėl darbotvarkės sutarti
elektroniniu būdu.
Pritarta bendru sutarimu.
Valdybos pirmininkas Tomas Davulis
Posėdžio sekretorė Rūta Jadzevičiūtė