VALDYBOS NUOTOLINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2020-03-27 Nr. 2

Posėdis vyko 2020 m. kovo 27 d. nuo 10 iki 12 val. „Microsoft Teams“ platformoje

Posėdžio pirmininkas – T. Davulis, STRATA Valdybos pirmininkas.
Posėdžio sekretorė – L. Sabulytė, STRATA komunikacijos projektų koordinatorė.

Dalyvavo:

STRATA Valdybos nariai:
Inga Antanaitė
Alfredas Chmieliauskas
Tomas Davulis (Valdybos pirmininkas) Giedrius Kadziauskas

Rytis Krušinskas Alminas Mačiulis

Kiti dalyviai:
Laura Stračinskienė, STRATA direktoriaus pavaduotoja;
Jolita Bočiarovienė, LR Vyriausybės Strateginių kompetencijų grupės vyresnioji patarėja.

Posėdyje dalyvauja 6 iš 7 STRATA Valdybos narių. Kvorumas yra. Posėdis užfiksuotas garso įraše.

DARBOTVARKĖ:

  1. Valdybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
  2. 2019 m. STRATA veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio svarstymas.
  3. STRATA strategijos ir Valdybos veiklos krypčių aptarimas.
  4. STRATA 2020 m. veiklos plano aptarimas.
  5. Kito Valdybos posėdžio data ir darbotvarkė.

1. SVARSTYTA. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.

Valdybos pirmininkas T. Davulis Valdybos nariams pristatė Valdybos posėdžio darbotvarkę. G. Viliūnas pasiūlė posėdžio darbotvarkę papildyti klausimu dėl galimų STRATA veiklų siekiant mažinti COVID-19 pandemijos padarinius. Daugiau pasiūlymų dėl Valdybos posėdžio darbotvarkės nepateikta.

NUTARTA. Patvirtinti patikslintą Valdybos posėdžio darbotvarkę ir papildomą klausimą dėl STRATA įsitraukimo į COVID-19 pandemijos padarinių valdymą svarstyti antru darbotvarkės klausimu.

Balsavo: Už – 6 Prieš – 0

2. SVARSTYTA. STRATA įsitraukimas į COVID-19 pandemijos padarinių valdymą.

STRATA direktorius G. Viliūnas pristatė pasiūlymą dėl STRATA įsitraukimo į COVID-19 pandemijos padarinių valdymą pateikdamas 2 variantus: (1) STRATA galėtų padėti mobilizuoti Lietuvos mokslo sistemos išteklius, planuojant ir atliekant tyrimus atsakui į COVID-19 neigiamas pasekmes ir užimti „žinių brokerio“ vaidmenį tarp šalies valdžios ir mokslo institucijų; (2) STRATA galėtų savo ištekliais atlikti tyrimus aktualiausiose tyrimų kryptyse apie COVID-19 poveikį sveikatos, švietimo sistemoms, ekonomikai, socialinėms politikoms.

Valdybos nariai aptarė pateiktą pasiūlymą. Aptartos galimos STRATA veikimo kryptys ir tematikos. Diskutuodami dėl STRATA veikimo krypties, Valdybos nariai pateikė šiuos pasiūlymus: 1. STRATA neturėtų įsitraukti į trumpojo laikotarpio, operatyvinį veikimą, o turėtų koncentruotis į vidutinio arba ilgojo laikotarpio strateginius klausimus; 2. STRATA galėtų parengti COVID-19 atsako žemėlapį, įvertindama, kokios veiklos bei kuriose institucijose jau yra atliekamos, siekiant vengti veiklų dubliavimo; 3. STRATA turėtų veikti iniciatyviai, greitai, pasitelkti inovatyvius metodus, tokius kaip strateginis dizainas; 4. STRATA turėtų pateikti konkrečias, pritaikomas rekomendacijas; 5. STRATA turėtų įsivertinti, kaip veikia įrodymais grįstas valdymas, kokia informacija naudojamasi priimant sprendimus ir kur yra informacijos vakuumas.

Diskusijos metu Valdybos nariai pateikė šiuos teminius pasiūlymus: 1. STRATA galėtų mobilizuoti ir koordinuoti Lietuvos mokslo bendruomenės tyrimus atsakui į COVID-19, užtikrindama sklandžią komunikaciją tarp šalies valdžios institucijų ir mokslo bendruomenės, padėdama išgryninti aktualias tyrimų temas; 2. STRATA galėtų atlikti tarpinius viešosios politikos intervencijų poveikio vertinimus, koncentruodamasi į ekonominių, sveikatos, švietimo ir socialinės apsaugos bei paramos priemonių efektyvumą bei pateikdama valdžios institucijoms konkrečias rekomendacijas intervencijų tobulinimui; 3. STRATA galėtų vertinti skirtingo pobūdžio krizių poveikį Lietuvos ekonomikai ir skirtingiems ekonominės veiklos sektoriams, taip kurdama pagrindus geresniam pasirengimui galimų ateities krizių valdymui; 4. STRATA galėtų vertinti šalies viešojo valdymo sistemų pasirengimą krizių valdymui ir pateikti rekomendacijas sistemų tobulinimui.

NUTARTA. Pavesti STRATA direktoriui įvertinti Valdybos pateiktus pasiūlymus ir kitam Valdybos posėdžiui pateikti koncepciją dėl STRATA prisidėjimo prie COVID-19 pandemijos padarinių valdymo galimybių.

Balsavo: Už – 6 Prieš – 0

Toliau posėdyje nedalyvavo Valdybos narys A. Mačiulis. Kvorumas yra.

3. SVARSTYTA. STRATA 2019 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio svarstymas.

Valdybos nariai įvertino STRATA 2019 m. veiklos ataskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinį. Aptariant STRATA 2019 m. veiklos ataskaitą, G. Kadziauskas pakomentavo, kad veiklos ataskaitoje stinga veiklos prioritetų bei poveikio rodiklių išryškinimo ir pasiūlė ateityje veiklos ataskaitoje daugiau dėmesio skirti kokybiniams atliekamų veiklų poveikio vertinimo rodikliams. A. Chmieliauskas pastebėjo, kad Valdyba galėtų imtis iniciatyvos, pateikdama rekomendacijas ateinančios ataskaitos turiniui, taip pat pasiūlydama galimus rodiklius veiklos vertinimui. I. Antanaitė atkreipė dėmesį į tai, kad ateities ataskaitos turėtų būti mažiau procesinės, daugiau dėmesio turėtų būti skiriama rezultatams, poveikiui ir savianalizei.

NUTARTA. Teikti STRATA 2019 m. veiklos ataskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinį STRATA vieninteliam dalininkui – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai tvirtinti.

2

Balsavo: Už – 5 Prieš – 0

4. SVARSTYTA. STRATA strategija ir Valdybos veiklos kryptys

I. Antanaitė atkreipė dėmesį, kad Valdyba turėtų labiau įsitraukti į STRATA strategijos formavimą. R. Krušinskas pasiūlė pirmuosius Valdybos darbo metus skirti įsivertinimui ar įstatuose numatytos Valdybos funkcijos yra pakankamos didesniam įsitraukimui. A. Chmieliauskas pasiūlė pasibaigus karantinui surengti Valdybos narių strateginę sesiją su STRATA ir LRVK atstovais, kurioje būtų galima bendrai aptarti STRATA transformacijos kryptis.

G. Kadziauskas pastebėjo, kad strategijos projekte stinga strateginių pasirinkimų, kuriuos padarė organizacija pasirinkdama tolimesnes veiklos kryptis. I. Antanaitė atkreipė dėmesį, kad strategijos projekte stinga strateginių tikslų bei veiklos metodų išryškinimo. G. Viliūno prašoma tolesnei diskusijai dėl strategijos pateikti alternatyvius organizacijos vaidmenis, kurie buvo svarstyti rengiant strategijos projektą.

NUTARTA. STRATA strategiją ir Valdybos veiklos kryptis svarstyti kitame Valdybos posėdyje.
Balsavo:
Už – 5

Prieš – 0

5. SVARSTYTA. STRATA 2020 m. veiklos planas

G. Viliūnas atkreipė dėmesį, kad dėl užsitęsusio Valdybos formavimo kol kas nėra patvirtintas STRATA metinis veiklos planas ir strategija. Teikiamas veiklos planas tik iš dalies atitinka strategijos projekte numatytas strategines organizacijos kryptis, kadangi organizacija šiuo metu didžiąją dalį finansavimo gauna iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir kitų projektų, tad turi projektinius įsipareigojimus. L. Stračinskienė nurodė, kad veiklos planą Valdyba turėjo svarstyti iki kovo 15 d. ir pateikti savininkui. Savininkas planą tvirtina iki balandžio 30 d.

J. Bočiarovienė atkreipė dėmesį, kad LRVK trūksta aiškumo dėl veiklos plano kūrimo. Todėl Valdyba galėtų pateikti pasiūlymą ne tik dėl veiklos plano turinio, bet ir dėl formavimo proceso. G. Kadziauskas ir G. Viliūnas paprašė LRVK atstovų iki kito posėdžio sukonkretinti savo matymą dėl veiklos plano.

I. Antanaitė pasiūlė veiklos plane labiau išryškinti STRATA prioritetinius darbus, įstatymines funkcijas, projektinius įsipareigojimus (t. y. „nejudinamus darbus“) ir likusius darbus, dėl kurių galėtų vykti Valdybos narių diskusija. T. Davulis pasiūlė veiklos plane išskirti prioritetinius darbus.

NUTARTA. Pavesti STRATA direktoriui kitam Valdybos posėdžiui pateikti veiklos planą, kuriame darbai būtų išskirti pagal prioritetus, įstatymuose numatytas funkcijas, projektinius įsipareigojimus ir darbai, dėl kurių kyla diskusija.

Balsavo: Už – 5 Prieš – 0

3

6. SVARSTYTA. Kito Valdybos posėdžio data ir darbotvarkė.

Valdybos pirmininkas pasiūlė kitą Valdybos posėdį surengti nuotoliniu būdu 2020 m. balandžio 3 d. nuo 10 iki 12 val. ir jame svarstyti šiuos klausimus: STRATA prisidėjimo prie COVID-19 pandemijos padarinių valdymo galimybės, STRATA strategija, kiek tai yra susiję su 2020 m. veiklos plano korekcijomis ir 2020 m. veiklos planas.

NUTARTA. Nuotolinį Valdybos posėdį organizuoti 2020 m. balandžio 3 d. nuo 10 val. iki 12 val., kuriuo metu bus svarstoma:

  1. STRATA strategija, kiek tai yra susiję su 2020 m. veiklos plano korekcijomis;
  2. STRATA 2020 m. veiklos planas;
  3. STRATA prisidėjimo prie COVID-19 pandemijos padarinių valdymo galimybės.

Balsavo: Už – 5 Prieš – 0

Valdybos pirmininkas

Posėdžio sekretorė

Tomas Davulis

Liucija Sabulytė