VALDYBOS NUOTOLINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2020 m. balandžio 3 d.

Posėdis vyko 2020 m. balandžio 3 d. nuo 10 iki 12 val. „Microsoft Teams“ platformoje Posėdžio pirmininkas – T. Davulis, Valdybos pirmininkas.
Posėdžio sekretorė – L. Sabulytė, STRATA komunikacijos projektų koordinatorė.

Dalyvavo:

Valdybos nariai:
Tomas Davulis (Valdybos pirmininkas) Inga Antanaitė
Alfredas Chmieliauskas
Giedrius Kadziauskas
Rytis Krušinskas
Nerijus Mačiulis

Kiti dalyviai:
Giedrius Viliūnas, STRATA direktorius
Laura Stračinskienė, STRATA direktoriaus pavaduotoja
Jolita Bočiarovienė, LR Vyriausybės Strateginių kompetencijų grupės vyresnioji patarėja

Posėdyje dalyvauja 6 iš 7 STRATA Valdybos narių. Kvorumas yra.

DARBOTVARKĖ:

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
 2. STRATA indėlis į COVID-19 epidemijos padarinių suvaldymą (diskusija, siūlymų tvirtinimas).
 3. STRATA strategija 2020 m. veiklos plano požiūriu (diskusija).
 4. STRATA 2020 m. veiklos planas (diskusija, pritarimas).
 5. Kito Valdybos posėdžio data ir darbotvarkė.

1. SVARSTYTA. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.

T. Davulis pristatė posėdžio darbotvarkę.

G. Kadziauskas pasiūlė iš pradžių svarstyti STRATA strategijos projektą, tuomet STRATA veiklos planą ir STRATA indėlį į COVID-19 padarinių suvaldymą.

NUTARTA. Patvirtinti patikslintą posėdžio darbotvarkę ir antru klausimu svarstyti STRATA strategijos projektą.

Pritarta bendru sutarimu.

1

2. SVARSTYTA. STRATA strategija 2020 m. veiklos plano požiūriu.

G. Viliūnas pristatė STRATA strategijos projekto logiką ir pagrindines jo konceptualias prielaidas. Strategijos projektas buvo kuriamas prieštaringomis teisinėmis aplinkybėmis: Vyriausybės įstatymo pakeitimas, LRV programa, LRV kanceliarijos strateginis veiklos planas, Strateginių kompetencijų centro projektas užduoda ne visai sutampančias Centro raidos kryptis. Be to, pačioje organizacijoje yra skirtingų nuomonių dėl to, ar Centras turi būti tematiškai specializuotas ir kokį vaidmenį jo veikloje turi atlikti savarankiškai vykdomi tyrimai, o kokią – esamos informacijos konfigūravimas. Projekte yra apsispręsta orientuotis į Vyriausybės įstatyme apibrėžtą strateginės analitikos profilį, dabartinę tematinę kompetenciją išplečiant į kelias plačiąsias Vyriausybės veiklos sritis. Strategijos projekte numatoma, kad Centras lanksčiai paskirstytų savo veiklas tarp savarankiškų tyrimų ir iš kitų šaltinių surenkamos informacijos konfigūravimo.

G. Kadziauskas pasiūlė organizacijos raidos viziją formuluoti neprisirišant prie esamų teisės aktų, kuriuos galima keisti. Jo siūlymu, STRATA turėtų koncentruotis į dvi strategines veiklos kryptis: 1. Strateginio lygmens analitinio turinio kūrimą; 2. Įrodymais grįsto valdymo problematiką. STRATA neturėtų aptarnauti ministerijų, jos pačios privalo stiprinti savo analitinius pajėgumus. Įrodymais grįstos politikos kultūros plėtra yra prioritetinė veiklos sritis, pagrįsta tinklaveika.

A. Chmieliauskas pritarė, kad organizacija turi orientuotis į strateginius klausimus. Analitinio akiračio plėtimas turi vykti suplanuotai, derinant naujų sričių įsisavinimą ir išteklių stiprinimą. Vengtina sukelti nepagrįstus lūkesčius dėl organizacijos itin greitos transformacijos. Pasiūlė organizacijos viziją formuluoti orientuojantis į jos vidų, o ne išorę.

I. Antanaitė. strategijos projekte pasigedo strateginių pasirinkimų akcentų, kuriuos G. Viliūnas išdėstė žodžiu. Projektui taip pat trūksta konkrečių tikslų, rezultatų, rodiklių. Tikslų turėtų būti ne daugiau kaip 2- 3. Pritarė, kad strateginio lygmens, į horizontalius klausimus orientuota analitika ir įrodymais grįstas valdymas, programų vertinimas, ateities įžvalgos turėtų būti pagrindinės strategijos kryptys. Smulkesnes analitines veiklas reikia perduoti ministerijoms.

G. Viliūnas pakomentavo, kad į projektą nuspręsta netraukti konkrečių rodiklių, kol nėra apsisipręsta dėl krypčių ir uždavinių.

T. Davulis išsakė nuomonę, kad Centras turėtų atlikti unikalią misiją, nedubliuodamas ministerijų atsakomybės srityje esančių darbų, ir pasiūlė diskusiją dėl strategijos tęsti specialioje strateginėje sesijoje su LRV kanceliarijos vadovybe. Valdybos narių prašoma pasiūlymus dėl strategijos pateikti raštu.

R. Krušinskas pasiūlė planuoti strateginės sesijos datą atsižvelgiant į situaciją, susijusią su COVID-19 pandemija ir LR Vyriausybės kanceliarijos atstovų galimybėmis. Esant tinkamoms sąlygoms, siūloma organizuoti gyvą susitikimą.

G. Kadziauskas paprašė papildomai pateikti informaciją, kurie iš ankstesnių MOSTA tyrimų buvo sėkmingiausi ir padarė poveikį užsakovo sprendimams.

NUTARTA.

 1. 2.1.  Valdybos nariams iki balandžio 17 d. raštu pateikti siūlymus Direktoriui dėl strategijos projekto.
 2. 2.2.  Pavesti Direktoriui pasibaigus karantino laikotarpiui organizuoti STRATA strategijos svarstymo sesiją, įtraukiant LRV kanceliarijos vadovybės atstovus. Karantino laikotarpiui užsitęsus ilgiaukaip iki birželio mėn., sesiją organizuoti nuotoliniu būdu.

Pritarta bendru sutarimu.

2

3. SVARSTYTA. STRATA 2020 m. veiklos planas.

G. Viliūnas pakomentavo posėdžiui pateiktus dokumentus. Visa veiklos plano (toliau – VP) informacija yra pateikta Excel faile. Priedas 4.1 pagal Valdybos narių pageidavimą, išsakytą praeitame posėdyje, atvaizduoja darbų prioritetiškumą. Siūloma toliau dirbti su šiuo failu.

G. Kadziauskas pasiūlė atsisakyti visų dešiniame stulpelyje surašytų diskutuotinų darbų ir vietoje jų į VP įtraukti COVID-19 pandemijos įveikimui skirtus darbus. Dešiniame stulpelyje esantys darbai turėtų būti per LRV kanceliariją grąžinti į ministerijas.

I. Antanaitė išsakė pastabą, kad VP turėtų būti rengiamas patvirtinus strategiją. Dabartiniame VP projekte ne visi numatyti darbai atrodo strategiškai svarbūs, per mažai įrodymais grįstam valdymui skirtų darbų. Atkreipė dėmesį, kad įrodymais grįsto valdymo politikos stiprinimas nėra vien „popierinis“ darbas, tai yra darbas keičiant valdymo kultūrą ir mentalitetą, tam reikalingas gyvas darbas stiprinant ministerijų kompetenciją, todėl sveikintina, kad į STRATA veiklos planą įtraukti mokymai ir tinklaveika.

J. Bočiarovienė atkreipė dėmesį, kad LRVK kelia nerimą SKC projekto pažanga, šiam projektui šiais metais turi būti skiriamas ypatingas dėmesys – tiek veiklos apimčių prasme, tiek darbuotojų, dirbančių projekto darbus, skaičiaus didinimo prasme. Dalis plane numatytų užimtumo srities darbų buvo svarstyti NŽIS komisijoje, kiti ne. Todėl galbūt dalies darbų galėtų būti atsisakyta arba jie apjungiami į stambesnius blokus.

G. Viliūnas paaiškino, kad įrodymais grįstam valdymui skirti darbai traukiami pagal SKC projekto planą, kuris yra vykdomas. Plano vidurinio stulpelio 34 pozicija apima 14 įrodymais grįsto valdymo srities rezultatų, kartu su kitais numatytais darbais jų bus atlikta per 20, tarp jų ir strateginių. Dėl mokestinio modelio temos yra abejonių, ar STRATA yra tinkamiausias šios neabejotinai aktualios temos atlikėjas.

T. Davulis paklausė, ar tokia didelė su ankstesnio laikotarpio projektais susijusių darbų gausa nereiškia, kad Centras „plūduriuos“ jų sraute, užuot intensyviai transformavęsis.

G. Kadziauskas pasiūlė ir vidurinio stulpelio darbų sąrašą įvertinti perspektyvumo požiūriu ir numatyti, ką iš ten esančių sektorinių darbų galima per artimiausią pusė metų pabaigti, ką perduoti ministerijoms, o ką nutraukti.

G. Viliūnas pakomentavo, kad 2020 metai yra lūžiniai naujų darbų gausos požiūriu. Centras jau atliko darbų prioritetizavimą ir Valdybai norint papildomos peržiūros, Centras prašytų jos narių asmeniško įsitraukimo į šį procesą. Centro požiūriu, ankstesnių projektų darbų dauguma baigsis 2020 ir 2021 m., ta jų dalis, kuri išdėstyta viduriniame stulpelyje yra nepraradusi aktualumo, iš dalies adaptuota pagal naują Centro vaidmenį. Pagal įsipareigojimus nebūtini darbai įtraukti į dešiniame stulpelyje išdėstytą diskutuotinų temų sąrašą.

A. Chmieliauskas nesutiko su nuomone, kad STRATA turėtų rūpintis savo pateiktų rekomendacijų įdiegimu. Politiniame cikle įgyvendinimo etapas neturėtų būti analitinės organizacijos funkcija.

N. Mačiulio nuomone, kol kas nėra aišku, kur turėtų baigtis STRATA mandatas ar organizacija turėtų pateikti rekomendacijas ar ir stebėti pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą.

I. Antanaitė pasiūlė plane šalia analitinių darbų išryškinti į įrodymais grįsto valdymo kultūros stiprinimą orientuotas veiklas. STRATA turėtų vykdyti rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną, rekomendacijų įgyvendinimas turėtų būti vienas iš rodiklių strateginiame plane, kadangi šis rodiklis atspindėtų organizacijos sėkmę. STRATA ir LRVK turėtų nuolat analizuoti kliūtis, atsirandančias rekomendacijų įgyvendinimui.

T. Davulis pastebėjo, kad pagal dabartines formuluotes nemažai VP veiklų atrodo kaip „stalčiaus darbai“, jų nesimato viešojoje erdvėje. Tai sietina ir su VP pateikimo forma. Pasiūlė planą struktūruoti

3

stambesniais vienetais, susijusiais su strategijos įgyvendinimu, kad būtų aiškiau, kur veda smulkios ir techniškai skambančios temos.

R. Krušinskas pritarė G. Kadziausko siūlymui, kad VP III stulpelyje pateiktas darbų sąrašas būtų pakeistas COVID-19 krizei įveikti skirtais darbais. Pasiūlė teikti VP tvirtinti dalininkui be III stulpelio, papildant 2-3 užduotimis, susijusiomis su COVID-19 pandemijos padarinių valdymu.

J. Bočiarovienė taip pat pritarė, kad III stulpelio darbai būtų pakeisti aktualiomis temomis, susijusiomis su krizės įveikimu. Siūloma įvertinti temas, atrenkant tas, kurios leistų įvertinti Vyriausybės siūlomų priemonių poveikį greituoju būdu/artimiausiu metu, aktualiausias šiame etape priemones, bei kitas temas, kurių būtų galima imtis ex-post principu, vėliau, įvertinant pritaikytų priemonių efektyvumą tikslu – pasidaryti išvadas ateičiai dėl pasirengimo kitai galimai krizei.

A. Chmieliauskas pažymėjo, kad galutinio VP negali būti tol, kol nėra patvirtintos strategijos. Todėl pasiūlė VP teikti tvirtinti dalininkui tokį koks jis yra sutartas po šio valdybos posėdžio, o po strategijos patvirtinimo jį peržiūrėti ir atnaujinti. III stulpelio pagrindu turi būti suformuotas rezervas iš organizacijos vidaus kylančioms iniciatyvoms, tarp jų ir susijusioms su COVID-19 krize.

G. Kadziauskas pasiūlė į tyrimų temų sąrašą įtraukti krizės sprendimų priėmimo bei rezultatyvumo tyrimą. Taip pat būtų prasmingos ekonomikos skatinimo plano temos. Jo nuomone, ilgalaikiai krizės pasekmių švietimui, nukentėjusių įmonių tyrimai šiandien nėra tokie aktualūs.

NUTARTA.

3.1. Siūlyti dalininkui tvirtinti STRATA 2020 m. veiklos planą, atlikus tokias pataisas:

 1. 3.1.1.  Atsisakyti darbų, neatitinkančių strategiškumo, tarpsektorinio pobūdžio ir (arba) aktualumo Vyriausybei kriterijų:1. Užimtumo statistinės informacijos parengimas ir publikavimas2. Koks mokestinis modelis ilgalaikėje perspektyvoje būtų naudingiausias Lietuvai3. Migracijos politikos vertinimas: ar palankios sąlygos pritraukti talentus?

  4. Studijų baigimo ir absolventų sėkmingos integracijos darbo rinkoje prielaidos

  5. Aukštųjų mokyklų absolventų skaičiaus (pagal studijų kryptis) bei pensinio amžiaus

  Žmonių, išeinančių iš darbo rinkos (pagal profesijų pogrupius), trumpalaikė prognozė

  6. Į Lietuvą atvykstančių užsieniečių ir užsieniečių, atvykusių pagal trūkstamų profesijų sąrašus, padėties darbo rinkoje ir migracijos srautų analizė

  7. Profesijų, kuriems trūksta darbuotojų, identifikavimo metodikos atnaujinimas ir trūkstamų profesijų sąrašo sudarymas

  8. Elektroninio įrankio profesinio mokymo stebėsenai projektavimas ir įdiegimas: parinkta platforma ir išbandyti rodikliai

  9. Specialistų paklausos prognozės pagal EVRK ir LPK
  10. Pedagogų prognozavimo modelio atnaujinimas
  11. Medicinos darbuotojų ilgalaikių prognozių atnaujinimas
  12. Automatizuotų mokslo ir studijų sistemos rodiklių priežiūros vykdymas

 2. 3.1.2.  Įtraukti su COVID-19 epidemijos sukeltos krizės įveikimu susijusias darbų temas, jas atrinkus iš papildomo sąrašo, dalininkui teikiamo atskirai nuo veiklos plano.

4

3.1.3. Veiklos plane išskirti tęstinius darbus, kurių rekomenduojama netęsti 2021 m., juos perduodant atsakingoms ministerijoms.

3.2. Patvirtinus STRATA strategiją, veiklos planą peržiūrėti. Pritarta bendru sutarimu.

4. SVARSTYTA. STRATA indėlis į COVID-19 epidemijos padarinių suvaldymą.

Valdybos nariai svarsto galimą STRATA tyrimų, susijusių su COVID-19 epidemijos padarinių suvaldymu, sąrašą. I. Antanaitė siūlo sąrašą susiaurinti ir atlikti 2-3 svarbiausius tyrimus. Siūloma į planą įtraukti ekonomikos skatinimo plano stebėseną. G. Kadziauskas siūlo ilgalaikėje perspektyvoje analizuoti tai, kaip krizinėse situacijose veikia įrodymais grįstas valdymas. T. Davulis siūlo atlikti tyrimus, siekiant įvertinti: 1. visuomenės transformaciją ir įgūdžius naudojantis naujosiomis, skaitmeninėmis technologijomis; 2. valstybės gebėjimus veikti ir teikti paslaugas elektroniniu būdu; 3. atlikti ekonomikos skatinimo priemonių efektyvumo stebėseną bei pateikti lyginamąją perspektyvą su kitomis valstybėmis.

NUTARTA.
4.1. Į 2020 m. veiklos planą siūlyti įtraukti 2-3 darbus, susijusius su COVID-19 padarinių suvaldymu.

4.2. Šiuose tyrimuose dėmesys turėtų būti skiriamas visuomenės ir valstybės skaitmeninių gebėjimų analizei ir ekonomikos skatinimo priemonių plano efektyvumo vertinimui.

Pritarta bendru sutarimu.

5. SVARSTYTA. Kito Valdybos posėdžio data ir darbotvarkė.

G. Kadziauskas pasiūlė kitą Valdybos posėdį surengti nuotoliniu būdu balandžio 10 d. 10–12 val. Posėdyje svarstyti metines Valdybos užduotis ir STRATA vadovo metines užduotis.

G. Viliūno prašoma parengti metinių Valdybos sprendimų planą.

NUTARTA. Nuotolinį Valdybos posėdį organizuoti balandžio 10 d. 10-12 val., jo metu svarstyti šiuos klausimus:

 1. STRATA Valdybos metinės veiklos užduotys;
 2. STRATA direktoriaus veiklos metinės užduotys.

Pritarta bendru sutarimu.

T.Davulis aptariant klausimą nedalyvavo dėl ryšio sutrikimų, sprendimui šiuo klausimu pritarė telefonu posėdžiui pasibaigus.

Valdybos pirmininkas Tomas Davulis Posėdžio sekretorė Liucija Sabulytė