VALDYBOS NUOTOLINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2020 m. balandžio 10 d.

Posėdis vyko 2020 m. balandžio 10 d. nuo 11 iki 12.15 val. „Microsoft Teams“ platformoje
Posėdžio pirmininkas – T. Davulis, Valdybos pirmininkas.
Posėdžio sekretorė – L. Sabulytė, STRATA komunikacijos projektų koordinatorė.
Dalyvavo:
Valdybos nariai:
Tomas Davulis (Valdybos pirmininkas)
Alfredas Chmieliauskas
Giedrius Kadziauskas
Rytis Krušinskas
Alminas Mačiulis
Nerijus Mačiulis
Kiti dalyviai:
Giedrius Viliūnas, STRATA direktorius
Laura Stračinskienė, STRATA direktoriaus pavaduotoja
Jolita Bočiarovienė, LR Vyriausybės Strateginių kompetencijų grupės vyresnioji patarėja
Posėdyje dalyvauja 6 iš 7 STRATA Valdybos narių. Kvorumas yra.

DARBOTVARKĖ:

1. Darbotvarkės tvirtinimas.
2. STRATA valdybos 2020 m. veiklos užduotys ir veiklos planas (aptarimas, teikimas vieninteliam
dalininkui).
3. STRATA direktoriaus 2020 m. metinės veiklos užduotys (aptarimas, teikimas vieninteliam
dalininkui).
4. Patikslintas STRATA 2020 m. veiklos planas (aptarimas, teikimas vieninteliam dalininkui).
5. Kito Valdybos posėdžio data ir darbotvarkė.
1. SVARSTYTA. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
T. Davulis pristatė posėdžio darbotvarkę. Valdybos nariai pasiūlymų darbotvarkei neturėjo.
NUTARTA. Patvirtinti posėdžio darbotvarkę.
Pritarta bendru sutarimu

 

2. SVARSTYTA. STRATA valdybos 2020 m. veiklos užduotys ir veiklos planas (aptarimas,
teikimas vieninteliam dalininkui).
G. Viliūnas pristatė STRATA valdybos veiklos alternatyvius planus 2020 metams, parengtus
atsižvelgiant į STRATA įstatuose numatytas Valdybos funkcijas.
G. Kadziauskas pritarė pirmai alternatyvai ir pateikė pasiūlymą formuluoti Valdybos užduotis kaip
tikslus, o ne procesinius uždavinius. Pagrindinis Valdybos tikslas turėtų būti padėti STRATA įgyvendinti
organizacijos transformaciją.
A. Mačiulis pritarė pasiūlymui, kad Valdybos veikla turėtų būti orientuota į tikslus ir jų pasiekimo
rodiklius. Taip pat pasiūlyta skirti daugiau dėmesio projektų, susijusių su COVID-19 padarinių
suvaldymu, stebėsenai.
A. Chmieliauskas pateikė pasiūlymą Valdybai planuoti ilgesnio laikotarpio užduotis ir derinti jas prie
STRATA bei LR Vyriausybės kanceliarijos (LRVK) darbų cikliškumo.
R. Krušinskas pritarė pirmai siūlomai Valdybos veiklos užduočių alternatyvai ir pritarė pasiūlymui ją
papildyti ilgesnio laikotarpio uždaviniais.
T. Davulis pritarė pasiūlymui į metinių STRATA Valdybos uždavinių planą įtraukti pagalbą STRATA
vykdant organizacijos transformaciją ir pasiūlė tikslus išdėstyti prioriteto tvarka.
NUTARTA. Pritarti STRATA valdybos 2020 m. veiklos plano pirmai alternatyvai ir, atlikus šiuos
pakeitimus, teikti Valdybos užduočių planą STRATA dalininkui:
1. Pirmą užduotį išdėstyti taip: Bendradarbiaujant su vieninteliu dalininku ir STRATA suformuoti
ilgalaikę Centro veiklos strategiją ir padėti įgyvendinti organizacijos transformaciją.
2. Ketvirtą užduotį išdėstyti taip: Pateikti siūlymus dėl STRATA 2021-2023 m. strateginio veiklos
plano, skiriant papildomą dėmesį COVID-19 problematikai.
3. STRATA Valdybos užduotis išdėstyti prioriteto tvarka:
3.1. Bendradarbiaujant su vieninteliu dalininku ir STRATA suformuoti ilgalaikę Centro veiklos
strategiją ir padėti įgyvendinti organizacijos transformaciją.
3.2. Pateikti siūlymus dėl STRATA 2021-2023 m. strateginio veiklos plano, skiriant papildomą
dėmesį COVID-19 problematikai.
3.3. Įvertinti STRATA vykdomus strateginius projektus ir pateikti dalininkui siūlymus dėl jų
rezultatų panaudojimo.
3.4. Pagal ilgalaikę strategiją atnaujinti STRATA struktūrą, pateikti siūlymus dėl pareigybių
sąrašo, nustatyti pareigybių sąrašą atitinkančią darbuotojų apmokėjimo ir skatinimo tvarką.
Balsavimas: už – 6; prieš – 0

 

3. SVARSTYTA. STRATA direktoriaus 2020 m. metinės veiklos užduotys (aptarimas, teikimas
vieninteliam dalininkui).
J. Bočiarovienė pateikė LR Vyriausybės parengtą STRATA direktoriaus 2020 m. veiklos užduočių plano
projektą. A. Mačiulis pakomentavo pasiūlymą, teigdamas, kad inicijuojant šias užduotis siekiama
STRATA vesti prie veikimo strateginiame valdymo lygmenyje.
A. Chmieliauskas pateikė pasiūlymą atskirti metines direktoriaus ir organizacijos užduotis. Taip pat,
vengiant dubliavimo, siūloma į metinį direktoriaus veiklos užduočių planą neįtraukti užduočių, kurios yra
organizacijos veiklos plane.
G. Kadziauskas atkreipė dėmesį, kad veiklos užduočių plane turėtų būti akcentuojami konkretūs
STRATA direktoriaus veiklos tikslai. Vienas iš tikslų galėtų būti organizacijos transformacijos
įgyvendinimas, parengiant strategiją, tinkamai valdant žmogiškuosius išteklius bei užtikrinant
komunikaciją su LRV ir ministerijomis.
A. Mačiulis pritarė G. Kadziausko pasiūlymui plano preambulėje įvardinti pagrindinį STRATA
direktoriaus tikslą – organizacijos transformaciją, užtikrinant reikiamų žmogiškųjų išteklių suformavimą.
J. Bočiarovienė nurodė, kad šiuo metu STRATA vadovas LRVK už įgyvendintas užduotis atsiskaito
kiekvieną ketvirtį. Siūloma svarstyti ir klausimą dėl užduočių (ir su tuo susijusios direktoriaus mėnesinio
atlyginimo kintamosios dalies nustatymo) nustatymo dažnio. 2019 m. užduotys (ir kintamoji dalis) buvo
nustatoma ketvirčių dažnumu, atsižvelgiant į centro direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies
dydžio nustatymo tvarkos apraše numatytą galimybę direktoriaus mėnesinės algos kintamąją dalį
nustatyti ne finansiniams metams, o ketvirčiams. Svarstytina galimybė taikyti retesnį dažnį – nustatyti
direktoriui užduotis metams arba pusmečiui, atsižvelgiant į tai, kad STRATA 2020-2026 m. strategijos
projekte numatyta priemonių plano ir metinio plano įgyvendinimą svartyti centro Valdyboje ne rečiau
kaip du kartus per metus ir į tai, kad centro savininkas tvirtina centro veiklos planus ir veiklos ataskaitas
bei tvirtina centro vadovo užduotis ir vertina jų vykdymą, įvertinęs Valdybos nuomonę. Todėl galbūt
reikėtų sinchronizuoti Valdybos darbo tvarkaraštį ir savininko sprendimų priėmimą.
A. Chmieliauskas nurodė, kad ateityje STRATA direktorius turėtų atsiskaitinėti vieną kartą per metus.
A. Mačiulis nurodė, kad organizacijai transformuojantis, STRATA dalininkui būtų aktualus atsiskaitymas
du kartus per metus.
NUTARTA. 3.1. Pritarti metiniam STRATA direktoriaus užduočių planui ir, atlikus šiuos pakeitimus,
teikti planą dalininkui tvirtinti:
3.1. Užduočių plano preambulėje nurodyti pagrindinį metinį STRATA direktoriaus veiklos tikslą –
įgyvendinti organizacijos transformaciją;
3.2. Užduočių sąrašą papildyti užduotimi: iki 2020 m. gruodžio 30 d. suformuoti organizacijos tikslų
įgyvendinimui reikiamą personalą.
3.2. Teikti STRATA dalininkui pasiūlymą retinti direktoriaus atsiskaitymų už veiklą dažnį iki dviejų kartų
per metus.
Pritarta bendru sutarimu.
4. SVARSTYTA. Patikslintas STRATA 2020 m. veiklos planas (aptarimas, teikimas vieninteliam
dalininkui).
G. Viliūnas pristatė pakeitimus, atliktus po praėjusio Valdybos posėdžio ir pateikė R. Krušinsko
siūlymus dėl tyrimų, susijusių su COVID-19 pasekmių vertinimu. Nurodoma, kad šioms tyrimų kryptims
reikėtų Valdybos pritarimo.
R. Krušinskas pristatė siūlymus dėl COVID-19 pasekmių vertinimo. Siūloma, kad tyrimai būtų nukreipti į
šias temines kryptis: 1. Lietuvos darbo rinkos prisitaikymas prie COVID – 19 pandemijos pokyčių,
užimtumo prognozės; 2. Mokslinių tyrimų institucijų potencialo (žinių infrastruktūros) mobilizavimo
sistemos koncepcijos sukūrimas strateginiams ir operatyviniams LRV uždaviniams spręsti; 3. Lietuvos
socialinės, ekonominės, sveikatos ir švietimo sistemų vystymosi trajektorijų pokyčiai sąlygoti
pandemijos; 4. Nuotolinio ugdymo priemonių ir programų parengtumo vertinimas. Taip pat atkreipiamas
dėmesys, kad tyrimų metodologijos turėtų būti peržiūrėtos, atsižvelgiant į COVID-19 sukeltą šoką.
N. Mačiulis pritarė R. Krušinsko pasiūlytoms tyrimų kryptims ir nurodė, kad STRATA,
bendradarbiaudama su LRVK ir kitais interesų dalininkais, turėtų įvertinti kokie tyrimai yra reikalingi
trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu ir sukonkretinti tyrimų temas. Taip pat nurodoma, kad šių COVID-19
pasekmių integravimas turėtų būti vertinamas ir atliekant kitas veiklos plane nurodytas užduotis 2020-
2021 m.
R. Krušinskas atkreipė dėmesį į veiklos plane įvardintus darbus, kuriuos planuojama perduoti kitoms
institucijoms. Nurodoma, kad STRATA turėtų apgalvoti darbų perdavimo kitoms agentūroms ar
ministerijoms mechanizmą.
NUTARTA. Pritarti R. Krušinsko pasiūlytų COVID-19 problematikos tyrimų krypčių įtraukimui į STRATA
veiklos plano projektą ir teikti veiklos planą STRATA dalininkui tvirtinti. Kartu dalininkui perduoti veiklos
plano projekto „Pastabose valdybai“ suformuluotus siūlymus dėl plano projekte numatytų darbų
tęstinumo.
N. Mačiulis ir A. Mačiulis paliko posėdį. Posėdyje dalyvauja 4 iš 6 Valdybos narių. Kvorumas yra.
5. SVARSTYTA. Kito Valdybos posėdžio data ir darbotvarkė.
G.Viliūnas pateikė pasiūlymą kitame posėdyje svarstyti STRATA struktūros klausimą. Nurodoma, kad
dabartinė struktūra ne visuomet leidžia sklandžiai įgyvendinti organizacijai pavedamas užduotis, todėl
iki strategijos parengimo turėtų būti tvirtinamas laikinas struktūros modelis.
L. Stračinskienė nurodė, kad STRATA valdyba turėtų STRATA struktūrą patvirtinti iki birželio 1 d.
Gegužės 15 d. planuojama teikti struktūrą dalininko komentarams.
R. Krušinskas pateikė siūlymą apsvarstyti struktūrą iki pateikimo dalininkui ir pasiūlė Valdybos posėdį
organizuoti gegužės 8 d.
G. Kadziauskas pateikė pasiūlymą kito posėdžio metu skirti laiko pasirengimui strateginei sesijai. G.
Viliūno prašoma parengti savianalizę, pateikiant pavyzdžius apie sėkmingai įgyvendintus organizacijos
siekinius bei tikslus, kurių nepavyko pasiekti.
NUTARTA. Kitą Valdybos posėdį organizuoti gegužės 8 d. 10-12 val. ir jo metu svarstyti šiuos
klausimus:
1. STRATA laikina struktūra;
2. Pasirengimas STRATA strateginei sesijai.
Valdybos pirmininkas Tomas Davulis
Posėdžio sekretorė Liucija Sabulytė