Valdybos nuotolinio posėdžio protokolas
2020 m. gegužės 8 d.
Posėdis vyko 2020 m. gegužės 8 d. nuo 10.15 iki 12.15 val. „Microsoft Teams“ platformoje
Posėdžio pirmininkas – T. Davulis, Valdybos pirmininkas.
Posėdžio sekretorė – L. Sabulytė, STRATA komunikacijos projektų koordinatorė.
Dalyvavo:
Valdybos nariai:
Tomas Davulis (Valdybos pirmininkas)
Inga Antanaitė
Alfredas Chmieliauskas
Giedrius Kadziauskas
Rytis Krušinskas
Alminas Mačiulis
Nerijus Mačiulis
Kiti dalyviai:
Giedrius Viliūnas, STRATA direktorius
Jolita Bočiarovienė, LR Vyriausybės Strateginių kompetencijų grupės vyresnioji patarėja
Posėdyje dalyvauja 7 iš 7 STRATA Valdybos narių. Kvorumas yra.
Darbotvarkė
1. Darbotvarkės tvirtinimas.
2. Informacija apie susitikimą su vieninteliu dalininku ir įsitraukimą į COVID-19 darbus.
3. Laikinoji STRATA struktūra.
4. Pasirengimas strateginei sesijai su vieninteliu dalininku.
5. Kito Valdybos posėdžio data ir darbotvarkė.

 

1 SVARSTYTA. Darbotvarkės tvirtinimas.
T. Davulis pristatė posėdžio darbotvarkę. Posėdžio dalyviai papildomų siūlymų darbotvarkės projektui
nepateikė.
NUTARTA. Patvirtinti posėdžio darbotvarkės projektą.
Pritarta bendru sutarimu.
2 SVARSTYTA. Informacija apie susitikimą su vieninteliu dalininku ir įsitraukimą į COVID-19
darbus.
G. Viliūnas apibendrino balandžio 30 d. vykusio susitikimo su LRVK vicekancleriu Luku Savicku ir
STRATA valdybos pirmininku T. Davuliu rezultatus. Vicekancleris iš esmės pritarė STRATA valdybos
pozicijai, kad organizacija turėtų orientuotis į didesnio masto strategines užduotis ir mažinti sektorinių,
techninių darbų skaičių. Sutarta dėl bendros Valdybos ir vienintelio dalininko strateginės sesijos
organizavimo, pasibaigus karantino laikotarpio apribojimams. Susitikime sutarta, kad šiuo metu bus
patvirtintas STRATA 2020 m. veiklos planas, lygiagrečiai su strategijos rengimu bus rengiamas 2020-
2022 m. strateginis veiklos planas, o 2020 m. veiklos planas bus peržiūrimas po strategijos patvirtinimo.
Pastebėta, kad vicekancleriui neaiškumų paliko Valdybos siūlymai dėl žmogiškojo kapitalo politikos
krypties užduočių skaičiaus mažinimo. Kita vertus, vicekancleris detaliai peržiūrėjo ir aprobavo Strateginių
kompetencijų centro projekto 2020 m. užduotis, sutiko su pasiūlytais patikslinimais, įsipareigojo
papildomai pasiaiškinti dėl viešojo sektoriaus ataskaitos, dalyvavimo regioninių kompetencijų tinkle
užduočių. Susitikime buvo paliestos STRATA patiriamos perkrovos dėl COVID-19 sukeltos krizės
padarinių valdymo struktūrų užduočių ir STRATA produktų, susijusių su COVID-19 krizės valdymu,
viešinimo temos. Vicekancleris pateikė pastabų, kaip galėtų būti suaktualinta STRATA Politikos
laboratorijos veikla. Aprobuotos STRATA valdybos metinės veiklos užduotys ir STRATA direktoriaus
2020 m. pirmo pusmečio veiklos užduotys.
J. Bočiarovienė nurodė, kad žmogiškojo kapitalo politikos užduotis plane planuojama palikti, kadangi
šioje srityje organizacija yra padariusi didelį įdirbį.
G. Kadziauskas teiravosi dėl užsakovų informavimo dėl išbraukiamų darbų bei poreikio informuoti
ministerijas ir kitas agentūras apie netęsiamus / perduodamus analitinius darbus.
G. Viliūnas nurodė, kad užsakovai bus informuoti patvirtinus veiklos planą.
A. Mačiulis siūlo agreguoti darbus į stambesnius, platesnio masto uždavinius.
G. Viliūnas atkreipė dėmesį, kad didelis darbų skaičius atsiranda dėl to, kad pagrindinis finansinis šaltinis,
iš kurio finansuojamas plano įgyvendinimas, yra ES projektai.
G. Viliūnas pristatė šiuo metu STRATA vykdomas veiklas, susijusias su COVID-19 padarinių valdymu.
Šiuo metu vykdomos arba dalyvaujama vykdant keturias užduotis: ekonomikos skatinimo plano poveikio

G. Kadziauskas pasiūlė artimiausiu metu dirbti vadovaujantis projektinio valdymo principais, o prie
sprendimų dėl organizacijos struktūros grįžti patvirtinus organizacijos strategiją.
A. Mačiulis išsakė nuomonę, kad struktūrą reikėtų atnaujinti. Jis atkreipė dėmesį, kad reikėtų įsivertinti iš
MOSTA pavedėtų padalinių dydį ir ar jis yra optimalus naujoms organizacijos veikloms vykdyti. Siūloma
dalį resursų iš sektorinių tematikų nukreipti į naujų veiklų vykdymą.
I. Antanaitė pastebėjo, kad struktūros keitimas reikalauja daug išteklių, todėl pokyčiai turėtų būti vykdomi
po strategijos patvirtinimo. Einamuoju laikotarpiu organizacijoje galėtų veikti pokyčių lyderiai, kurie
vadovautų pokyčius vykdantiems organizacijos grupėms, tarpsektoriniams tyrimams. Šiuo metu į
organizaciją turėtų būti žvelgiama kaip į lanksčią sistemą.
R. Krušinskas pritarė, kad struktūra neturėtų būti keičiama iki strategijos patvirtinimo ir pasiteiravo, kuo
grįstas organizacijos planuose numatytas reikalingų išteklių augimas iki 2023 m.
A. Chmieliauskas taip pat pasisakė už tai, kad struktūra nebūtų keičiama, jeigu yra tikimybė, kad
strategija atsiras ganėtinai greitai. Jis pritarė I. Antanaitės minčiai, kad dabartiniu metu būtų pasminga
pasitikrinti tam tikras būsimo valdymo modelio idėjas ir principus, įtraukti daugiau organizacijos vidaus
lyderių, kita vertus, tokie žingsniai galėtų būti rizikingi, jeigu būsima struktūra nuviltų kaitos lyderius, ir šie
nuspręstų palikti organizaciją.
A. Mačiulis pakartotinai pasisakė už pereinamuosius sprendimus, kurie padidintų organizacijos
lankstumą, didintų projektinio valdymo principų vaidmenį.
T. Davulis apibendrino, kad valdybos svarstomuose dokumentuos matyti, kad organizacija juda link
pokyčių, kurie turi atsispindėti struktūroje, tačiau turint omenyje į principinį sutarimą su dalininku dėl gana
greito bendros strateginės sesijos organizavimo dabar struktūros keisti nereikėtų.
G. Viliūnas, atsakydamas į R. Krušinsko klausimą, nurodė, kad organizacijos augimas buvo suplanuotas,
atsižvelgiant į įstatyminėje bazėje numatytas bendrąsias bei sektorines STRATA funkcijas, taip pat
projektinių įsipareigojimų įgyvendinimui numatytus išteklius. Atkreiptinas dėmesys, kad didžiausias
augimas numatomas strateginių kompetencijų grupėje. G. Viliūnas įvardijo Valdybos narių diskusijoje
suformuotą vyraujančią nuomonę, kad iki strategijos patvirtinimo organizacijos struktūra nereikėtų keisti,
kad darbas galėtų būti organizuojamas intensyviau pasitelkiant projektinio valdymo principus.
NUTARTA. Formalaus sprendimo STRATA struktūros klausimu valdyba nepriėmė.
4 SVARSTYTA. Pasirengimas strateginei sesijai su vieninteliu dalininku.
R. Krušinskas pasiūlė organizuoti strateginę sesiją su STRATA dalininku liepos 3 d. Iki to laiko siūloma
Valdybos nariams rasti bendrą poziciją dėl organizacijos ateities krypties.
K. Kadziauskas įsipareigojo iki gegužės 20 d. parengs pradinį vizijos vienlapį, nurodant organizacijos
misiją, strateginius tikslus ir laukiamus rezultatus.

G.Viliūnas paklausė, kaip bus elgiamasi su pačios organizacijos parengtu strategijos projektu.
G. Kadziauskas suformulavo, kad valstybės institucijos strategija yra trijų suinteresuotų šalių interesų
sankirtoje: ko reikia Lietuvai, ko nori savininkas ir ko nori pati organizacija. Valdyba mato savo vaidmenį
kaip valstybei ir visuomenei atstovaujančios šalies, ji yra pasirengusi esant reikalui oponuoti kitoms dviem
suinteresuotoms šalims ir balansuoti jų požiūrius.
NUTARTA. Siūlyti vieninteliam dalininkui bendrą strateginę sesiją su STRATA valdyba organizuoti liepos
3 d., iki to laiko parengiant bendrą Valdybos poziciją dėl organizacijos strategijos.
Pritarta bendru sutarimu.
5 SVARSTYTA. Kito Valdybos posėdžio data ir darbotvarkė.
NUTARTA. Kitą Valdybos posėdį organizuoti gegužės 29 d. nuo 10 iki 12 val. Šiame posėdyje svarstyti
klausimus dėl organizacijos struktūros ir pasirengimo strateginei sesijai su STRATA dalininku.
Valdybos pirmininkas Tomas Davulis
Posėdžio sekretorė Liucija Sabulytė

vertinimas, ekonomikos būklės stebėsena, ekonomikos skatinimo plano priemonių įgyvendinimo
stebėsena, ilgalaikio ekonomikos gaivinimo plano rengimas. Pastebima, kad didelė organizacijos
darbuotojų dalis dirba viršvalandžius ir organizacijai stinga resursų įgyvendinti tikslus, numatytus veiklos
plane, dėl to dalis darbų gali vėluoti arba būti neįgyvendinti. Taip pat konstatuojama, kad dalis STRATA
patikėtų užduočių yra techninio pobūdžio ir yra netipiškos organizacijai.
A. Mačiulis nurodė, kad STRATA turėtų daugiau dėmesio skirti analitikai, o ne stebėsenai ir techninių
užduočių vykdymui.
G. Kadziauskas pasiūlė atlikti STRATA veikimo krizės metu atvejo analizę ir įsivertinimą, siekiant atsakyti
kaip veikia įrodymais grįstas valdymas, kokie duomenys yra ir kokių duomenų stinga, kaip veikia įvairių
registrų sąsajos ir pan., tam kad būtų galima įvardinti sprendimus, kurie galėtų būti priimti ilgalaikėje
perspektyvoje, siekiant geresnio įrodymais grįsto valdymo veikimo.
3 SVARSTYTA. Laikinoji STRATA struktūra.
G. Viliūnas atkreipė dėmesį, kad 2020 m. pirmo pusmečio direktoriaus užduočių plane yra užfiksuota
užduotis iki 2020 m. gegužės 15 d. STRATA dalininkui pateikti įvertinti organizacijos struktūrą ir etatų
sąrašą. Iki gegužės pabaigos organizacijos struktūrą, jeigu ji būtų keičiama, turėtų patvirtinti Valdyba.
Šiame Valdybos posėdyje norima gauti principines Valdybos įžvalgas, kokio pobūdžio siūlymas turėtų
būti teikiamas įvertinti dalininkui ir po to tvirtinti Valdybai.
Dabartinė STRATA struktūra yra paveldėta iš MOSTA. Ji gana gerai atitinka sektoriniuose įstatymuose
užfiksuotas organizacijos funkcijas, tačiau neatitinka Vyriausybės įstatyme suteikto plataus, horizontalaus
mandato, orientuoto į strateginę analizę visais Vyriausybei aktualiais klausimais. Plačiau įsitraukus į
tarpsektorinių užduočių vykdymą istorinė struktūra sukelia sunkumų organizuojant darbą. LRV
programoje yra numatyta sukurti strateginių kompetencijų centrą prie LRVK, į šią užduotį orientuotas
Strateginių kompetencijų centro projektas, finansuojamas iš ES struktūrinės paramos lėšų, kurio planas iš
esmės atitinka Vyriausybės įstatyme nustatytas STRATA funkcijas. Kita vertus, LRV kanceliarijos
strateginiame veiklos plane STRATA vis dar matoma per sektorinių užduočių prizmę ir per teisėkūros
iniciatyvų poveikio vertinimo sistemos sustiprinimo užduotį. STRATA yra įsitraukusi į LRVK vykdomą
LEAN projektą, kurio uždavinys yra išgryninti dalyvaujančiose organizacijose vykdomus procesus, kurie
turėtų sudaryti ir atnaujintos struktūros pagrindą. Tokioje situacijoje organizacijos strategija, Valdybos ir
dalininko pozicija yra itin svarbios organizacijos evoliucijos atramos. Yra keli galimi sprendimai: nekeisti
STRATA struktūros iki patvirtinant strategiją; iš dalies atnaujinti struktūrą, atsižvelgiant į strategijos
projekte aprašytas plačiąsias veiklos sritis; pereiti prie iš esmės kitokio, matricinio, projektinio struktūros
modelio; orientuotis į būsimą STRATA viziją, vadovaujantis Vyriausybės įstatyme suformuotu STRATA
veiklos tikslu bei funkcijomis.