Valdybos nuotolinio posėdžio protokolas
2020 m. lapkričio 10 d.
Posėdis vyko 2020 m. lapkričio 10 d. nuo 14 iki 16 val. „Microsoft Teams“ platformoje
Posėdžio pirmininkas – T. Davulis, Valdybos pirmininkas.
Posėdžio sekretorė – L. Sabulytė, STRATA komunikacijos projektų koordinatorė.
Dalyvavo:
Valdybos nariai:
Tomas Davulis (Valdybos pirmininkas)
Inga Antanaitė
Rytis Krušinskas
Nerijus Mačiulis
Alminas Mačiulis
Posėdyje dalyvauja 5 iš 7 STRATA Valdybos narių. Kvorumas yra.
Kiti dalyviai:
Giedrius Viliūnas, STRATA direktorius
Laura Stračinskienė, STRATA direktoriaus pavaduotoja
Gintautas Jakštas, STRATA Studijų politikos ir karjeros analizės skyriaus vadovas
Kristina Masevičiūtė, STRATA Mokslo politikos analizės skyriaus vadovė
Liutauras Kazlavickas, STRATA politikos analitikas
Alina Minkevičienė, STRATA personalo vadovė
Agnė Vilkončiūtė, LR Vyriausybės kanceliarijos Strateginių kompetencijų grupės vyr. projektų
vadovė
Daiva Žaromskytė-Rastenė, LR Vyriausybės kanceliarijos Strateginių kompetencijų grupės
vadovė
Darbotvarkė
1. Darbotvarkės tvirtinimas.
2. STRATA 2021–2025 m. strategijos tvirtinimas.
3. STRATA direktoriaus metinių užduočių plano tikslinimas.
4. Kito Valdybos posėdžio data ir darbotvarkė.

 

1. SVARSTYTA. Darbotvarkės tvirtinimas.
T. Davulis pristatė posėdžio darbotvarkę. Valdybos nariai papildomų siūlymų darbotvarkei
nepateikė.
NUTARTA. Patvirtinti posėdžio darbotvarkės projektą.
Pritarta bendru sutarimu.
2. Svarstyta. STRATA 2021–2025 m. strategijos tvirtinimas.
Valdybos nariai svarsto STRATA pateiktą strategijos 2021–2025 m. projektą.
A. Vilkončiūtė pristato STRATA steigėjo – LR Vyriausybės pasiūlymus strategijos projektui.
Siūloma organizacijos misijoje išryškinti įstaigos vaidmenį viešosios politikos formavimo procese.
Pateikiamos dvi misijos alternatyvos: 1) Padėti Vyriausybei užtikrinti pagrįstų ir pamatuotų
sprendimų priėmimą; 2) Kurti pamatus informuotiems ir įžvalgiems viešosios politikos
sprendimams. Įsipareigojimą visuomenei siūloma keisti, nurodant, kad STRATA įsipareigoja
sukurti veiksmingą rezultatų pristatymo ir viešinimo sistemą. Siūloma susikoncentruoti į 5
strateginius (poveikio) rodiklius ir matuoti juos 5 metų perspektyvoje. Strategijos įgyvendinimo
gairių šio dokumento apimtyje siūloma atsisakyti ir jas perkelti į metinius planus.
T. Davulis pasiūlo LR Vyriausybės pasiūlymus Valdybos nariams aptarti uždarame posėdyje.
Pritarta bendru sutarimu. Vyksta uždara Valdybos narių diskusija.
Atviras posėdis tęsiamas nuo 15 val.
T. Davulis pakviečia G. Viliūną pristatyti organizacijos nuomonę dėl LR Vyriausybės siūlomų
pakeitimų.
G. Viliūnas nurodo, kad organizacija būtų linkusi keisti misiją į ankstesniame strategijos projekte
apibrėžtą – kurti pamatus įžvalgiems viešosios politikos sprendimams. Kalbant apie
įsipareigojimą visuomenei, siūloma likti prie STRATA siūlyto varianto, kadangi jis geriau atspindi
ilgalaikę organizacijos veiklos kryptį santykyje su visuomenė. Sutinkama, kad strateginių rodiklių
skaičius turėtų būti mažinamas, tačiau LRV siūlomą rodiklių sąrašą siūloma praplėsti rodikliais,
kurie matuotų STRATA reputaciją, iniciatyvą ir finansavimą. Strategijos įgyvendinimo gaires
strategijos projekte siūloma palikti, kadangi gairės aiškiau apibrėžia organizacijos vystymo kryptį
ir yra pagrindas atlikti kitus organizacijos transformacijos veiksmus. Taip pat siūloma strategijos
projekto dalyje, kurioje aptariami strategijos įgyvendinimo veiksmai pamečiui, vadinti „Strategijos
įgyvendinimo etapai“.

T. Davulis pristato Valdybos narių nuomonę dėl LR Vyriausybės pasiūlytų pakeitimų. Nurodoma,
kad dėl misijos formuluotės Valdybos nariai taip pat linkstama prie antrojo varianto, siūloma
organizacijos misiją formuluoti taip: kurti pamatus patikimiems ir įžvalgiems viešosios politikos
sprendimams. Nutarta įsipareigojimą visuomenei formuluoti platesne prasme: dalyvauti
formuojant pozityvų visuomenės požiūrį į įrodymų svarbą priimant strateginius sprendimus.
Siūloma atsisakyti pirmo pasiūlyto rodiklio (poveikio vertinimo proceso kokybė). Gairių siūloma
atsisakyti ir perkelti į metinius planus.
I. Antanaitė argumentuoja, kad gairės turėtų būti paliekamos strateginiame dokumente, kadangi
jos suteikia strategijai konkretumo ir atskleidžia svarbiausių darbų turinį.
A. Mačiulis siūlo praplėsti pirmos strateginės krypties formuluotę taip: sutelkus kompetencijų
tinklą išvystyti viešosios politikos analizės pajėgumai. Taip pat siūloma gairėse atsisakyti
procesinių, į rezultatą nenukreiptų darbų.
R. Krušinskas pasiūlo STRATA 2021 m. atlikti pirmą reputacijos tyrimą, jį įgyvendinus šio rodiklio
įtraukimas į strategiją galėtų būti svarstomas kitais metais. Gairėse nurodomų darbų siūlo
nepriskirti prie konkrečių metų, o verčiau palikti bendrą sąrašą ir metiniuose planuose detalizuoti
įgyvendinimo etapus.
A. Mačiulis siūlo patikslinti svarbiausių darbų sąrašą, atsisakant smulkių ir rutininių darbų.
Galutinį sąrašą siūlo Valdybai tvirtinti elektroniniu būdu.
R. Krušinskas siūlo apjungti ir agreguoti pateikiamus projektus į platesnes kryptis.
T. Davulis apibendrina, kad G. Viliūnas turėtų iki lapkričio 11 d. parengti galutinį strategijos
projektą pagal Valdybos posėdyje išsakytas pastabas. Galutinis strategijos projektas bus
derinamas lapkričio 11 d. elektroniniu būdu. Po suderinimo projektas bus teikiamas STRATA
dalininkui tvirtinti.
NUTARTA. Pritarti STRATA strategijos projektui, pakoreguotam atsižvelgiant į LR Vyriausybės ir
Valdybos narių pasiūlymus. Galutinę strategijos projekto versiją suderinti elektroniniu būdu
lapkričio 11 d. Po suderinimo teikti strategijos projektą STRATA dalininkui tvirtinti.
Pritarta bendru sutarimu.
3. SVARSTYTA. STRATA direktoriaus metinių užduočių plano tikslinimas.
G. Viliūnas nurodo, kad yra poreikis peržiūrėti metines direktoriaus užduotis.

A. Mačiulis pasiūlo darbo tvarka kreiptis į LR Vyriausybės kanceliariją dėl direktoriaus metinių
užduočių tikslinimo. .
Pritarta bendru sutarimu.
4. SVARSTYTA. Kito Valdybos posėdžio data ir darbotvarkė.
Kito posėdžio datą ir darbotvarkę nutarta suderinti elektroniniu būdu.
Valdybos pirmininkas Tomas Davulis
Posėdžio sekretorė Liucija Sabulytė