Valdybos nuotolinio posėdžio protokolas
2020 m. lapkričio 27 d.

Posėdis vyko 2020 m. lapkričio 27 d. nuo 11 iki 13 val. „Microsoft Teams“ platformoje
Posėdžio pirmininkas – T. Davulis, Valdybos pirmininkas.
Posėdžio sekretorė – L. Sabulytė, STRATA komunikacijos projektų koordinatorė.
Dalyvavo:
Valdybos nariai:
Tomas Davulis (Valdybos pirmininkas)
Inga Antanaitė
Alfredas Chmieliauskas
Giedrius Kadziauskas
Rytis Krušinskas
Alminas Mačiulis
Posėdyje dalyvauja 5 iš 7 STRATA Valdybos narių. Kvorumas yra.
Kiti dalyviai:
Giedrius Viliūnas, STRATA direktorius
Laura Stračinskienė, STRATA direktoriaus pavaduotoja
Ramutė Plytninkienė, STRATA vyr. finansininkė
Agnė Vilkončiūtė, LR Vyriausybės kanceliarijos Strateginių kompetencijų grupės vyr. projektų vadovė
Darbotvarkė
1. Darbotvarkės tvirtinimas.
2. STRATA 2021 m. veiklos plano ir pajamų–išlaidų sąmatos projekto aptarimas.
3. Dėl STRATA struktūros pokyčių.
4. Kito Valdybos posėdžio data ir darbotvarkė.

Protokolas
1. SVARSTYTA. Darbotvarkės tvirtinimas.
T. Davulis pristatė posėdžio darbotvarkę. Valdybos nariai papildomų siūlymų darbotvarkei nepateikė.
NUTARTA. Patvirtinti posėdžio darbotvarkės projektą.
Pritarta bendru sutarimu
2. SVARSTYTA. STRATA 2021 m. veiklos plano ir pajamų–išlaidų sąmatos projekto aptarimas.
G. Viliūnas pristatė su LR Vyriausybės kanceliarija (LRVK) suderintą metinio veiklos plano rengimo proceso
aprašą. Pastebima, kad metinės direktoriaus veiklos užduotys, kuriose nurodoma, kad metinis veiklos
planas turėtų būti teikiamas iki lapkričio 30 d., šio proceso aprašo neatitinka. Todėl buvo laikomasi metinėse
direktoriaus užduotyse numatytų terminų. G. Viliūnas pristatė metinio veiklos plano struktūrą bei
numatomas veiklas 2021 m. Šiame 2021 m. veiklos plano derinimo etape Valdybos narių prašoma
didžiausią dėmesį skirti veiklos plano koncepcijai ir struktūrai bei tolesniam veiklos plano rengimo procesui.
R. Krušinskas teiravosi, kokia dalis 2021 m. numatytų darbų yra tęstiniai darbai. Siūloma veiklos planą
tobulinti, atskleidžiant planuojamų veiklų bei jų įgyvendinimui skiriamų išteklių sąsajas. Šių ryšių
atskleidimas leistų geriau įvertinti planuojamus įsipareigojimus.
A. Mačiulis atkreipė dėmesį, kad posėdžio medžiaga buvo pateikta pavėluotai, todėl sudėtinga ją įvertinti.
Siūlyta veiklos plane nurodyti, kokie konkretūs rezultatai bus pasiekiami įgyvendinus veiklas. Kalbėdamas
apie veiklos plano rengimo procesą, A. Mačiulis nurodė, kad STRATA gali komunikuoti su ministerijomis.
I. Antanaitė papildė, jog su LRVK išgryninus svarbiausius darbus, turėtų būti komunikuojama su kertinėmis
ministerijomis dėl jų poreikių jų kompetencijų lauke, ši komunikacija neturėtų būti keliama į LRVK lygį.
Kalbant apie plano struktūrą, nurodoma, kad turėtų būti siekiama kuo paprastesnės struktūros. Siūloma
įtraukti rodiklius iš pirminio strategijos pasiūlymo, darbų neskirstyti į kelis lygius, pateikti konkrečias darbų
formuluotes. Veiklos plano projektą patariama papildyti rodikliais, atsakingais vykdytojais, įgyvendinimo
terminais, numatomu biudžetu bei nurodyti, koks produktas bus sukurtas.
G. Kadziauskas nurodė, kad su ministerijomis turėtų būti komunikuojama, siekiant geriau suprasti jų
poreikius dėl darbų turinio, tačiau tiesiogiai užsakyti veiklas galėtų LRVK. Siūloma darbus planuotis
ketvirčiais, siekiant išlaikyti atskaitomybę.
A. Chmieliauskas patarė metiniame plane nenusileisti iki mikrorodiklių. Kalbėdamas apie veiklos plano
rengimo procesą, A. Chmieliauskas nurodė, kad jo veiksmingumą bus galima įvertinti tik pradėjus
įgyvendinti, todėl jo keitimo galimybės turėtų būti numatomos pačiame apraše, o esant poreikiui, turi būti
sudaromos galimybės procesą koreguoti.

A. Vilkončiūtė nurodo, kad STRATA neturėtų rinkti užduočių iš ministerijų, o planavimas turėtų būti
vykdomas per LRVK. Pabrėžiama, kad LRVK formuluojamos pastabos didžiąja dalimi atitinka Valdybos
narių išsakytus siūlymus ir pastabas. Atkreipiamas dėmesys, kad veiklos plano keitimą reikėtų planuotis
taip, kad šis veiksmas nesudarytų didelės administracinės naštos.
R. Krušinskas pasiūlo veiklos plane numatyti kiek laiko truks darbas ir kiek etatų prireiks jo įgyvendinimui.
Taip būtų galima matyti išteklių rezervą, liekantį ad-hoc darbams. Be to, tokia informacija leistų Valdybai
įvertinti kaip organizacija skirsto turimus resursus.
G. Viliūnas atsakė į Valdybos narių klausimus bei apibendrino Valdybos narių diskusiją. Nurodoma, kad
pasiūlytas veiklos plano rengimo procesas yra tinkamas. Visgi pastebima, kad ministerijos teikia
pasiūlymus STRATA veiklos planui dėl to, kad įstatymuose yra numatytos sektorinės STRATA funkcijos.
Tad pritariama pasiūlymui, kad su ministerijomis galėtų būti derinamas projektų turinys, o ne pats
užsakymas.
Informuojama, kad tęstiniai darbai sudaro apie pusę veiklos plano darbų, šie darbai bus pažymėti
tolesniame veiklos plano projekte. Sutinkama, kad veiklos plane pateikiami darbai neturėtų būti skirstomi į
kelis lygius ir veiklos plano projektas galėtų būti papildomas naujais rodikliais. Nurodoma, kad STRATA ir
dabar savo poreikiams rengia detalųjį veiklos planą, kuriame nurodomi terminai, vykdytojai, biudžetas bei
produktai. Šis planas galės būti pateiktas Valdybai galutiniame veiklos plano derinimo etape. Pritariama
pasiūlymui, kad su ministerijomis turėtų būti derinamas numatomų darbų turinys, o ne pats užsakymas.
Detalesnes pastabas dėl veiklos plano, jei tokių būtų, valdybos narių prašoma pateikti raštu.
L. Stračinskienė pristatė 2021 m. biudžetą. Atkreipiamas dėmesys, kad šiuo metu didelė dalis organizacijos
finansų yra iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos, o naujoje finansavimo perspektyvoje šių lėšų nebus
galimybės gauti. Todėl bus siekiama užsitikrinti didesnį biudžetą iš valstybės biudžeto.
R. Krušinskas teiravosi STRATA turimų rezervų šaltinio bei turimo rezervo ir biudžeto augimo sąsajų.
STRATA atstovų teirautasi, ar 2,5 mln. biudžetas būtų optimalus įgyvendinti suplanuotoms veikloms. LRVK
atstovų teirautasi, ar toks biudžetas iš valstybės biudžeto būtų realus. Siūloma ilguoju laikotarpiu planavimo
sumas nurodyti stambesniu lygmeniu.
A. Mačiulis išreiškė LRVK nerimą dėl turimo lėšų rezervo, patikslindamas, kad šios lėšos yra susikaupusios
Strateginių kompetencijų centro (SKC) projekto biudžete ir šio rezervo nebus galima išlaikyti, jei nebus
pasiekiami projekto tikslai. Nurodoma, kad šiuo metu į projektą įdarbinti ne visi suplanuoti analitikai, todėl
susidaro lėšų rezervas. A. Mačiulis abejojo dėl galimybių tokia apimtimi ateityje didinti STRATA biudžetą iš
valstybės lėšų, todėl siūloma STRATA po 2023 m. ieškoti kitų galimybių veiklos finansavimui, pavyzdžiui,
pasinaudojant RRF fondo lėšomis. Siūloma organizacijai išlaikyti tokį pat biudžeto lygį, koks buvo pasiektas
įgyvendinant SKC projektą, tačiau jau ieškant kitų šaltinių.

G. Viliūnas, kalbėdamas apie susidariusį biudžetą, nurodė, kad SKC projekto tikslai ir terminai yra vykdomi,
nors finansinis likutis ir yra. Planuojama šį rezervą panaudoti perkeliant darbuotojus, dirbančius kituose
projektuose. Nuo gruodžio 1 d. SKC projekte pradės dirbti 10 papildomų analitikų. Patikslinus SKC projekto
tikslus ir galimus rezultatus bei įgyvendinus STRATA struktūros pertvarką, numatoma kitų metų pradžioje
panaudoti didesnę dalį numatyto biudžeto, priimant daugiau analitikų.
A. Chmieliauskas nurodė, kad paprastai didesni pokyčiai biudžeto eilutėse yra pakomentuojami, susiejant
su strateginiais tikslais. Geroji praktika yra turimus rezervus naudoti organizacijos gebėjimų plėtrai, tam,
kad finansams sumažėjus ir neturint galimybių pritraukti ekspertų, būtų galima kliautis turimais gebėjimais
bei sukurta infrastruktūra. Tokia praktika leistų užtikrinti tvarumą finansavimui kintant.
A. Mačiulis patikslino, kad lėšų tinkamumo reikalavimai yra nurodomi SKC projekto aprašyme, visgi, esant
poreikiui, projektą būtų galima keisti derinant su ESFA.
3. SVARSTYTA. Dėl STRATA struktūros pokyčių.
G. Viliūnas nurodė, kad esama STRATA struktūra neatitinka naujų funkcijų ir patvirtintos strategijos. Todėl
būtų optimalu ją keisti ir naujus metus pradėti su nauja struktūra. Valdybos nariams pristatyta esama
struktūra bei galimos struktūros projektas. Nurodoma, kad siūloma struktūra paremta daugiau matricinės
struktūros ir projektų valdymo principais.
G. Kadziauskas prašo nurodyti proporciją žmonių, kurie dirbs su įrodymais grįsto valdymo įgalinimo
veiklomis.
I. Antanaitė prašo patikslinti, ar teminės specializacijos turės vadovus, taip pat prašoma patikslinti paslaugų
ir projektų grupių santykius bei techninės pagalbos grupės funkcijas. Nurodoma, kad analitikų ir techninės
pagalbos grupių funkcijos yra persipynusios, todėl galbūt galėtų būti jungiamos į vieną. Taip pat siūloma
svarstyti, kad projektų vadovų grupė neturėtų vadovo.
A. Mačiulis pasiūlo struktūrą aprašyti detaliau. Taip pat prašoma apsvarstyti, ar žmogiškųjų išteklių bei
finansų grupėms reikalinga tiek etatų, siūloma šias grupes apjungti.
A. Vilkončiūtė pastebi, kad naujojoje struktūroje nėra numatytos direktoriaus pavaduotojo pareigybės.
Prašoma patikslinti dėl analitikų ir paslaugų grupių santykių. Siūloma keisti techninės pagalbos grupės
pavadinimą, kad jis labiau atspindėtų grupės funkciją.
A. Chmieliauskas prašo patikslinti ar ekspertai bus pasiskirstę pagal temas. Siūloma svarstyti modelį, jog
ekspertai galėtų būti pavaldūs teminių grupių vadovams.
G. Viliūnas, kalbėdamas apie prie konkrečių projektų dirbančių analitikų skaičių, nurodė, kad kadangi
vadovaujamasi projektų valdymo principais, į veiklas bus pritraukiama tiek analitikų, kiek reikalinga projekto
rezultatams pasiekti, jie nebus priskirti atskiroms teminėms specializacijoms. Patikslinama, kad projektų
vadovai bus atsakingi už administracinį projektų valdymą, o už turinį bus atsakingi turinio valdymo

specialistai. Kalbant apie žmogiškųjų išteklių skyrių, manoma, kad jis turėtų būti atskiras, kadangi jis turėtų
likti organizacijoje po to, kai dalis kitų administracinių funkcijų bus perduota Bendrųjų funkcijų centrui.
Patikslinama dėl pavaduotojo pareigų, kad jas galėtų eiti vienas iš padalinių vadovų. G. Viliūnas
apibendrino, jog struktūra bus toliau tobulinama, atsižvelgiant į Valdybos narių pastabas.
4. SVARSTYTA. Kito Valdybos posėdžio data ir darbotvarkė.
Kitą Valdybos posėdį planuojama organizuoti gruodžio 22 d., (antradienį) pirmoje dienos pusėje. I.
Antanaitė atkreipia dėmesį, kad posėdžio medžiaga turėtų būti pateikiama pagal Valdybos posėdžio
reglamente numatytus terminus.
Valdybos pirmininkas Tomas Davulis
Posėdžio sekretorė Liucija Sabulytė